...
Требник

Глава 9. После́дование быва́емое о обруче́нии

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

После́дование быва́емое о обруче́нии

По Боже́ственной литурги́и, свяще́ннику стоя́щу в святи́лищи, предстоя́т хотя́щии спряга́тися пред святы́ми две́рьми: му́ж у́бо одесну́ю, жена́ же ошу́юю. Лежа́т же на десне́й стране́ святы́я трапе́зы пе́рстни и́х два́, златы́й и сре́бряный, сре́бряный у́бо уклоня́яся к десны́м, златы́й же к ле́вым, бли́з дру́г дру́га. Свяще́нник же назна́менует главы́ новоневе́стных три́жды, и дае́т и́м свещы́ возже́нны, и вве́д я́ вну́трь хра́ма, кади́т крестови́дно, и глаго́лется от диа́кона: Благослови́ влады́ко,

И свяще́нник: Благослове́н Бо́г на́ш:

Ли́к: Ами́нь.

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

О свы́шнем ми́ре, и о спасе́нии ею́:

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии:

О святе́м хра́ме се́м, и с ве́рою:

О святе́йшем прави́тельствующем сино́де:

О благочести́вейшем:

О рабе́ Бо́жии, и́мярек, и рабы́не Бо́жией, и́мярек, ны́не обруча́ющихся дру́г дру́гу, и о спасе́нии и́х, Го́споду помо́лимся.

О е́же пода́тися и́м ча́дом в прия́тие ро́да, и все́м я́же ко спасе́нию проше́нием, Го́споду помо́лимся.

О е́же низпосла́тися и́м любви́ соверше́нней, ми́рней, и по́мощи, Го́споду помо́лимся.

О е́же сохрани́тися и́м в единомы́слии и тве́рдей ве́ре, Го́споду помо́лимся.

О е́же благослови́тися и́м в непоро́чном жи́тельстве, Го́споду помо́лимся.

Я́ко да Госпо́дь Бо́г на́ш да́рует и́м бра́к че́стен, и ло́же нескве́рное, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися на́м от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды:

Заступи́, спаси́, поми́луй:

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную:

Свяще́нник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва:

Та́же глаго́лет моли́тву велегла́сно:

Бо́же ве́чный, разстоя́щаяся собра́вый в соедине́ние, и сою́з любве́ положи́вый и́м неразруши́мый: благослови́вый Исаа́ка и реве́кку, и насле́дники я́ Твоего́ обетова́ния показа́вый: Са́м благослови́ и рабы́ Твоя́ сия́, и́мярек, и́мярек, наставля́я я́ на вся́кое де́ло благо́е.

Я́ко ми́лостивый и человеколю́бец Бо́г еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Свяще́нник: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Го́споди Бо́же на́ш, от язы́к предъобручи́вый це́рковь де́ву чи́стую, благослови́ обруче́ние сие́, и соедини́, и сохрани́ рабы́ Твоя́ сия́ в ми́ре и единомы́слии.

Тебе́ бо подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Та́же взе́м свяще́нник пе́рстни, дае́т пе́рвее му́жу златы́й, та́же сре́бряный жене́. И глаго́лет му́жу:

Обруча́ется ра́б Бо́жий, и́мярек, рабе́ Бо́жией, и́мярек, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Та́же и жене́ глаго́лет:

Обруча́ется раба́ Бо́жия, и́мярек, рабу́ Бо́жию, и́мярек, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

И егда́ рече́т на еди́ном ко́емждо три́жды, твори́т кре́ст пе́рстнем на глава́х и́х: и налага́ет я́ на десны́х и́х пе́рстех. Та́же изменя́ет пе́рстни новоневе́стных восприе́мник.

Свяще́нник же глаго́лет моли́тву:

Го́споду помо́лимся.

Го́споди Бо́же на́ш, о́троку патриа́рха Авраа́ма сше́ствовавый в средоре́чии, посыла́я уневе́стити господи́ну его́ Исаа́ку жену́, и хода́тайством водоноше́ния обручи́ти реве́кку откры́вый: Са́м благослови́ обруче́ние рабо́в Твои́х, сего́ и́мярек, и сея́ и́мярек, и утверди́ е́же у ни́х глаго́ланное сло́во: утверди́ я́ е́же от Тебе́ святы́м соедине́нием: Ты́ бо из нача́ла созда́л еси́ му́жеский по́л и же́нский, и от Тебе́ сочетава́ется му́жу жена́, в по́мощь и в восприя́тие ро́да челове́ча. Са́м у́бо Го́споди Бо́же на́ш, посла́вый и́стину в насле́дие Твое́, и обетова́ние Твое́ на рабы́ Твоя́ отцы́ на́шя, в ко́емждо ро́де и ро́де избра́нныя Твоя́: при́зри на раба́ Твоего́ и́мярек, и на рабу́ Твою́ и́мярек, и утверди́ обруче́ние и́х в ве́ре и единомы́слии, и и́стине, и любви́. Ты́ бо Го́споди показа́л еси́ да́тися обруче́нию и утвержда́тися во все́м. Пе́рстнем даде́ся вла́сть ио́сифу во еги́пте: пе́рстнем просла́вися дании́л во стране́ вавило́нстей: пе́рстнем яви́ся и́стина фама́ры: пе́рстнем Оте́ц на́ш Небе́сный ще́др бы́сть на Сы́на Своего́: дади́те бо, глаго́лет, пе́рстень на десни́цу его́, и закла́вше тельца́ упита́ннаго, я́дше возвесели́мся. Сама́ десни́ца Твоя́ Го́споди, моисе́а вооружи́ в чермне́м мо́ри: сло́вом бо Твои́м и́стинным небеса́ утверди́шася и земля́ основа́ся, и десни́ца ра́б Твои́х благослови́тся сло́вом Твои́м держа́вным, и мы́шцею Твое́ю высо́кою. Са́м у́бо и ны́не Влады́ко, благослови́ пе́рстней положе́ние сие́ благослове́нием небе́сным: и а́нгел Тво́й да предъи́дет пред ни́ми вся́ дни́ живота́ и́х.

Я́ко Ты́ еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая: и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

А́бие диа́кон ектению́:

Поми́луй на́с Бо́же:

Еще́ мо́лимся о господи́не и отце́ на́шем Блаженнейшем Митрополите имярек, и о господи́не  на́шем  имярек, и о все́й во Христе́ бра́тии на́шей.

Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ нашей, власте́х и воинстве́ ея, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во всяком благоче́стии и чистоте́.

Еще́ мо́лимся о рабе́х Бо́жиих и́мярек, и и́мярек, обруча́ющихся дру́г дру́гу.

Ли́к: Го́споди поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся за всю́ бра́тию:

Возгла́с: Я́ко ми́лостив, и человеколю́бец Бо́г еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Та́же отпу́ст.

Послёдованіе бывaемое њ њбручeніи

По б9eственной літургjи, сщ7eннику стоsщу въ с™и1лищи, предстоsтъ хотsщіи спрzгaтисz пред8 с™hми двeрьми: мyжъ ќбw њдеснyю, женa же њшyюю. Лежaтъ же на деснёй странЁ с™hz трапeзы пeрстни и4хъ двA, златhй и3 срeбрzный, срeбрzный ќбw ўклонszсz къ десны6мъ, златhй же къ лBвымъ, бли1зъ дрyгъ дрyга. Сщ7eнникъ же назнaменуетъ главы6 новоневёстныхъ три1жды, и3 даeтъ и5мъ свэщы2 возжeнны, и3 ввeдъ | внyтрь хрaма, кади1тъ кrтови1днw, и3 глаг0летсz t діaкона:

Бlгослови2 владhко,

И# сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Њ вели1ком господи1не и о3тце2 на1шемъ ст7э1йшемъ патріа1рсэ и4м>къ, и3 њ господи1не на1шемъ высокопреwсвzще1ннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Њ богохрани1мэй странэ2 на1шей, власте1хъ и3 во1инствэ є3z2, гDу пом0лимсz.

Њ рабЁ б9іи, и4м>къ, и3 рабhнэ б9іей, и4м>къ, нhнэ њбручaющихсz дрyгъ дрyгу, и3 њ сп7сeніи и5хъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же подaтисz и5мъ чaдwмъ въ пріsтіе р0да, и3 всBмъ ±же ко сп7сeнію прошeніємъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же низпослaтисz и5мъ любви2 совершeннэй, ми1рнэй, и3 п0мощи, гDу пом0лимсz.

Њ є4же сохрани1тисz и5мъ въ є3диномhсліи и3 твeрдэй вёрэ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бlгослови1тисz и5мъ въ непор0чномъ жи1тельствэ, гDу пом0лимсz.

Ћкw да гDь бGъ нaшъ дaруетъ и5мъ брaкъ чeстенъ, и3 л0же несквeрное, гDу пом0лимсz.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Возглашeніе: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Тaже глаг0летъ мlтву велеглaснw:

Б9е вёчный, разсто‰щаzсz собрaвый въ соединeніе, и3 сою1зъ любвE положи1вый и5мъ неразруши1мый: бlгослови1вый їсаaка и3 ревeкку, и3 наслёдники | твоегw2 њбэтовaніz показaвый: сaмъ бlгослови2 и3 рабы6 тво‰ сі‰ и4м>къ и3 и4м>къ, наставлsz | на всsкое дёло бlг0е.

Ћкw млcтивый и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

ГDи б9е нaшъ, t kзы6къ пред8wбручи1вый цRковь дёву чcтую, бlгослови2 њбручeніе сіE, и3 соедини2, и3 сохрани2 рабы6 тво‰ сі‰ въ ми1рэ и3 є3диномhсліи.

Тебё бо подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже взeмъ сщ7eнникъ пeрстни, даeтъ пeрвэе мyжу златhй, тaже срeбрzный женЁ. И# глаг0летъ мyжу:

Њбручaетсz рaбъ б9ій, и4м>къ, рабЁ б9іей, и4м>къ, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Тaже и3 женЁ глаг0летъ:

Њбручaетсz рабA б9іz, и4м>къ, рабY б9ію, и4м>къ, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

И# є3гдA речeтъ на є3ди1номъ к0емждо три1жды, твори1тъ кrтъ пeрстнемъ на главaхъ и4хъ: и3 налагaетъ | на деснhхъ и4хъ пeрстэхъ. Тaже и3змэнsетъ пeрстни новоневёстныхъ воспріeмникъ.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ мlтву:

ГDи б9е нaшъ, џтроку патріaрха ґвраaма сшeствовавый въ средорёчіи, посылaz ўневёстити господи1ну є3гw2 їсаaку женY, и3 ходaтайствомъ водоношeніz њбручи1ти ревeкку tкрhвый: сaмъ бlгослови2 њбручeніе рабHвъ твои1хъ, сегw2 и4м>къ, и3 сеS и4м>къ, и3 ўтверди2 є4же ў ни1хъ глаг0ланное сл0во: ўтверди2 | є4же t тебE с™hмъ соединeніемъ: тh бо и3з8 начaла создaлъ є3си2 мyжескій п0лъ и3 жeнскій, и3 t тебE сочетавaетсz мyжу женA, въ п0мощь и3 въ воспріsтіе р0да человёча. Сaмъ ќбw гDи б9е нaшъ, послaвый и4стину въ наслёдіе твоE, и3 њбэтовaніе твоE на рабы6 тво‰ nтцы2 нaшz, въ к0емждо р0дэ и3 р0дэ и3збр†нныz тво‰: при1зри на рабA твоего2 и4м>къ, и3 на рабY твою2 и4м>къ, и3 ўтверди2 њбручeніе и4хъ въ вёрэ и3 є3диномhсліи, и3 и4стинэ, и3 любви2. Тh бо гDи показaлъ є3си2 дaтисz њбручeнію и3 ўтверждaтисz во всeмъ. Пeрстнемъ дадeсz влaсть їHсифу во є3гЂптэ: пeрстнемъ прослaвисz даніи1лъ во странЁ вавmлHнстэй: пeрстнемъ kви1сz и4стина fамaры: пeрстнемъ nц7ъ нaшъ нбcный щeдръ бhсть на сн7а своего2: дади1те бо, глаг0летъ, пeрстень на десни1цу є3гw2, и3 заклaвше тельцA ўпитaннаго, ћдше возвесели1мсz. СамA десни1ца твоS гDи, мwmсeа воwружи2 въ чермнёмъ м0ри: сл0вомъ бо твои1мъ и4стиннымъ нб7сA ўтверди1шасz и3 землS њсновaсz, и3 десни1ца р†бъ твои1хъ бlгослови1тсz сл0вомъ твои1мъ держaвнымъ, и3 мhшцею твоeю выс0кою. Сaмъ ќбw и3 нhнэ вLко, бlгослови2 пeрстней положeніе сіE бlгословeніемъ нбcнымъ: и3 ѓгGлъ тв0й да пред8и1детъ пред8 ни1ми вс‰ дни6 животA и4хъ.

Ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Ѓбіе діaконъ є3ктенію2:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши, и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ господи1­нэ и3 nтцЁ нaшемъ бlжeннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 њ господи1­нэ нaшемъ высокопреwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ, и3ли2: преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ] и4м>къ.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странэ2 на1шей, власте1хъ и3 во1инствэ є3z2, да ти1хое и3 безмо1лвное житіе2 поживе1мъ во свz1комъ благоче1стіи и3 чистотэ2.

Е#щE м0лимсz њ рабёхъ б9іихъ и4м>къ и3 и4м>къ, њбручaющихсz дрyгъ дрyгу.

Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за всz хрістіaны.

Возглaсъ: Ћкw млcтивъ, и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже tпyстъ.

Знайшли помилку