...
Требник

Глава 65. После́дование моле́бна жене́ пред порожде́нием

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

После́дование моле́бна жене́ пред порожде́нием

Прочте́нну бы́вшу моле́бному кано́ну ко Пресвяте́й Богоро́дице, в не́мже по 3-й и 6-й пе́сни, в ектении́, проше́ние:

Еще́ мо́лимся о рабе́ Бо́жией (и́мярек), о е́же укрепле́нней бы́ти е́й в ча́с предстоя́щаго ея́ порожде́ния, рце́м вси́, Го́споди спаси́ и поми́луй.

Возглаше́ние: Я́ко ми́лостив:

В конце́ моле́бна рцы́ моли́тву сию́:

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мярек) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О Всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й рабе́ Твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца, и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и ду́хом. Тебе́ припа́даем Ма́ти Бо́га Вы́шняго моля́щеся: бу́ди ми́лостива Ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти Ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше.

Я́ко держа́ва Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва ина́я ко Го́споду Иису́су Христу́:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от Преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повие́ну и положе́ну бы́ти во я́сли, Са́м, Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю, поми́луй по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мярек) гото́вящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ е́й во́льная и нево́льная грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй е́й си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ сию́ и младе́нца во здра́вии и благомо́щии, огради́ я́ А́нгелы Твои́ми и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я.

Возглаше́ние: Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бо́г еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И отпу́ст.

Послёдованіе молeбна женЁ пред8 порождeніемъ

Прочтeнну бhвшу молeбному канHну ко прес™ёй бцdэ, въ нeмже по G-й и3 ѕ7-й пёсни, въ є3ктеніи2, прошeніе:

Е#щE м0лимсz њ рабЁ б9іей и4м>къ, њ є4же ўкрэплeннэй бhти є4й въ чaсъ предстоsщагw є3S порождeніz, рцeмъ вси2, гDи сп7си2 и3 поми1луй.

Возглашeніе: Ћкw ми1лостивъ:

Очікується текст

Знайшли помилку