Требник

Глава 6. Моли́тва, е́же благослови́ти сы́р и я́ица

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моли́тва, е́же благослови́ти сы́р и я́ица

Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, зижди́телю и Соде́телю все́х, благослови́ млеко́ огусте́вшее, с ни́мже и я́ица, и на́с соблюди́ во бла́гости твое́й, я́ко да причаща́ющеся и́х, твои́х независтнопода́тельных даро́в испо́лнимся и неизглаго́ланныя твоея́ бла́гости. я́ко твоя́ держа́ва, и твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Мlтва, є4же бlгослови1ти сhръ и3 ћица

ВLко гDи б9е нaшъ, зижди1телю и3 содётелю всёхъ, бlгослови2 млеко2 њгустёвшее, съ ни1мже и3 ћица, и3 нaсъ соблюди2 во бlгости твоeй, ћкw да причащaющесz и5хъ, твои1хъ независтноподaтельныхъ дарHвъ и3сп0лнимсz и3 неизглаг0ланныz твоеS бlгости. ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Знайшли помилку