Требник

Глава 59. Моле́бное пе́ние о призыва́нии по́мощи Свята́го Ду́ха пред нача́лом вся́каго до́браго де́ла

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моле́бное пе́ние о призыва́нии по́мощи Свята́го Ду́ха пред нача́лом вся́каго до́браго де́ла

Ектениа́: Поми́луй на́с, Бо́же:

При́зри, Человеколю́бче, ми́лостивым Твои́м о́ком на рабы́ Твоя́ [или́: на раба́ Твоего́, на рабу́ Твою́], и́мярек, к Твоему́ благоутро́бию ве́рою припа́дающия [или́: припа́дающаго, припа́дающую], и услы́шав моле́ния и́х [или́: его́, ея́], благо́е наме́рение и де́ло и́х [или́: его́, ея́] благослови́, и благополу́чно нача́ти и спе́шно кроме́ вся́каго препя́тия во сла́ву Твою́ соверши́ти, я́ко всеси́льному Царю́ мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Во все́м поспе́шествуяй все́м во благо́е, Го́споди, ми́лостивно и рабо́м Твои́м [или́: рабу́ Твоему́, рабе́ Твое́й], и́мярек, поспе́шествуй, Спа́се, и во благополу́чное соверше́ние де́лу и́х [или́: его́, ея́] спе́шно произвести́ся, благослови́, мо́лим Ти ся, всемоги́й Влады́ко, услы́ши и поми́луй.

А́нгела Твоего́ Храни́теля приста́ви де́лу сему́, благоуве́тливе Го́споди, и е́же воспяти́ти вся́ препя́тия ви́димых и неви́димых враго́в, поспе́шство же во все́м ко благополу́чному соверше́нию де́лающим сотвори́ти, мо́лим Ти ся, преблаги́й Спа́се, услы́ши и поми́луй.

Во сла́ву Твою́ вся́ твори́ти повелева́я, Го́споди, рабо́м Твои́м [или́: рабу́ Твоему́, рабе́ Твое́й], и́мярек, ко Твое́й сла́ве де́ло свое́ начина́ющим [или́: начина́ющу, начина́ющей], благослове́нием Твои́м поспе́шство благополу́чное с дово́льством к соверше́нию пода́ждь, здра́вие и́м [или́: ему́, е́й] со благоде́нствием да́руя, мо́лим Ти ся, вседарови́тый Тво́рче, услы́ши и поми́луй.

Моли́тва:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, приими́ усе́рдное моле́ние на́ше, и благослови́ благо́е наме́рение и де́ло рабо́в Твои́х [или́: раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́], и́мярек, е́же благополу́чно нача́ти, и без препя́тия вся́каго ко сла́ве Твое́й соверши́ти. Де́лателем благопоспеши́, и дела́ ру́к испра́ви, и в соверше́ние си́лою ПреСвята́го Твоего́ Ду́ха спе́шно произвести́ сотвори́. Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны́, Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молeбное пёніе њ призывaніи п0мощи с™aгw д¦а пред8 начaломъ всsкагw д0брагw дёла

Е#ктеніA: Поми1луй нaсъ, б9е:

При1зри, чlвэколю1бче, млcтивымъ твои1мъ џкомъ на рабы6 тво‰ (и3ли2: на рабA твоего2, на рабY твою2) и4м>къ, къ твоемY бlгоутр0бію вёрою припaдающыz (и3ли2: припaдающаго, припaдающую), и3 ўслhшавъ молє1ніz и4хъ (и3ли2: є3гw2, є3S), бlг0е намёреніе и3 дёло и4хъ (и3ли2: є3гw2, є3S) бlгослови2, и3 бlгополyчнw начaти и3 спёшнw кромЁ всsкагw препsтіz во слaву твою2 соверши1ти, ћкw всеси1льному цRю2м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Во всeмъ поспёшествуzй всBмъ во бlг0е, гDи, млcтивнw и3 рабHмъ твои6мъ (и3ли2: рабY твоемY, рабЁ твоeй) и4м>къ, поспёшествуй, сп7се, и3 во бlгополyчное совершeніе дёлу и4хъ (и3ли2: є3гw2, є3S) спёшнw произвести1сz, бlгослови2, м0лимъ ти сz, всемогjй вLко, ўслhши и3 поми1луй.

ЃгGла твоегw2 храни1телz пристaви дёлу семY, бlгоувётливе гDи, и3 є4же воспzти1ти вс‰ преп‰тіz ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ, поспёшство же во всeмъ ко бlгополyчному совершeнію дёлающымъ сотвори1ти, м0лимъ ти сz, пребlгjй сп7се, ўслhши и3 поми1луй.

Во слaву твою2 вс‰ твори1ти повелэвaz, гDи, рабHмъ твои6мъ (и3ли2: рабY твоемY, рабЁ твоeй) и4м>къ, ко твоeй слaвэ дёло своE начинaющымъ (и3ли2: начинaющу, начинaющей), бlгословeніемъ твои1мъ поспёшство бlгополyчное съ дов0льствомъ къ совершeнію подaждь, здрaвіе и5мъ (и3ли2: є3мY, є4й) со бlгодeнствіемъ дaруz, м0лимъ ти сz, вседарови1тый тв0рче, ўслhши и3 поми1луй.

Мlтва:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, пріими2 ўсeрдное молeніе нaше, и3 бlгослови2 бlг0е намёреніе и3 дёло рабHвъ твои1хъ (и3ли2: рабA твоегw2, рабы2 твоеS) и4м>къ, є4же бlгополyчнw начaти, и3 без8 препsтіz всsкагw ко слaвэ твоeй соверши1ти. Дёлателємъ бlгопоспэши2, и3 дэлA рyкъ и3спрaви, и3 въ совершeніе си1лою прес™aгw твоегw2 д¦а спёшнw произвести2 сотвори2. Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти ны2, б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7є1мъ, и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

3

Знайшли помилку