...
Требник

Глава 46. Благослове́ние креста́ к ноше́нию на пе́рсех

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Благослове́ние креста́ к ноше́нию на пе́рсех

Полага́емь быва́ет сицевы́й кре́ст на Боже́ственной трапе́зе, и по соверше́нии Боже́ственныя литурги́и, или́ у́трени, или́ часо́в, или́ вече́рни, пре́жде отпу́ста чте́т иере́й:

Царю́ небе́сный: Трисвято́е. О́тче на́ш: И тропари́ сия́: Спаси́ Го́споди лю́ди твоя́: Сла́ва: Вознесы́йся на кре́ст во́лею: И ны́не: Предста́тельство Христиа́н: И по си́х ре́к, Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Иере́й чте́т моли́тву сию́:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, на дре́ве кре́стном во́лею спасе́ния на́шего ра́ди пригвозди́тися восхоте́вый, и пречестно́ю свое́ю кро́вию сие́ освяти́ти изво́ливый, и кресто́м свои́м от рабо́ты вра́жия ми́р искупи́вый, и дре́внее рукописа́ние врага́ на́шего диа́вола кресто́м растерза́вый, и ро́д челове́ческий от мучи́тельства его́ те́м свободи́вый, тебе́ смире́нно мо́лим: при́зри ми́лостивно на зна́мение сие́ кре́стное, и низпосли́ Боже́ственное твое́ благослове́ние и благода́ть, и пода́ждь ему́ си́лу и кре́пость, я́ко да вся́к, и́же в воспомина́ние. спаси́тельных твои́х страсте́й, и животво́рныя твоея́ сме́рти, и в сохране́ние и в защище́ние души́ и те́ла на себе́ носи́ти бу́дет, небе́сное благослове́ние и по́мощь в не́м прия́ти сподо́бится. И я́коже же́зл ааро́нов, к отраже́нию сопроти́вных неве́рствия, и испражне́нию волше́бных мечта́ний благослови́л еси́: си́це и сие́ зна́мение кре́стное благослови́, и сопроти́в все́м ко́знем диа́вольским твоего́ заступле́ния по́мощь в не́ вле́й, я́ко да вся́кому на себе́ нося́щему е́, защище́ние и соблюде́ние от вся́каго зла́ души́ и те́ла спаси́тельное, и в умноже́ние в не́м духо́вных твои́х дарова́ний, и Христиа́нских доброде́телей Твое́ю благода́тию бу́дет. Ты́ бо еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же на́ш, и тебе́ сла́ву, благодаре́ние и поклоне́ние возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Иере́й же, прекло́нь главу́, чте́т та́йно моли́тву сию́:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, в высо́ких живы́й, и на смире́нныя призира́яй, твои́ раби́ недосто́йнии своя́ тебе́ приклони́хом вы́я се́рдца на́шего и телесе́, и смире́нно мо́лим тя́, посли́ небе́сное твое́ благослове́ние на зна́мение сие́ кре́стное, и в окропле́нии свяще́нныя воды́ испо́лни е́ твоея́ си́лы и кре́пости, к прогна́нию и разоре́нию вся́кия диа́вольския ко́зни: вся́кому же нося́щему на себе́ сие́, ве́рному рабу́ Твоему́, да́ждь бы́ти защище́ние души́ и те́ла, от лица́ вра́г ви́димых и неви́димых и от вся́каго зла́, и в умноже́ние твоея́ благода́ти. Ты́ бо еси́ освяще́ние на́ше Христе́ Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й же взе́м свяще́нную во́ду, кропи́т е́ю кре́ст, глаго́ля:

Благословля́ется и освяща́ется зна́мение сие́ кре́стное окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. Три́жды.

И а́бие твори́т обы́чный отпу́ст, и отдае́т кре́ст тому́, его́же е́сть, в сла́ву Бо́жию.

Бlгословeніе кrтA къ ношeнію на пeрсехъ

Полагaемь бывaетъ сицевhй кrтъ на б9eственной трапeзэ, и3 по совершeніи б9eственныz літургjи, и3ли2 ќтрени, и3ли2 часHвъ, и3ли2 вечeрни, прeжде tпyста чтeтъ їерeй:

ЦRю2 нбcный: Трис™0е. Џ§е нaшъ:

И# тропари2 сі‰:

Сп7си2 гDи лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Слaва: Вознесhйсz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству щедрHты тво‰ дaруй, хrтE б9е: возвесели2 нaсъ си1лою твоeю, побBды даS нaмъ на сопостaты, пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

И# нhнэ: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы: но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

И# по си1хъ рeкъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Їерeй чтeтъ мlтву сію2:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, на дрeвэ кrтномъ в0лею сп7сeніz нaшегw рaди пригвозди1тисz восхотёвый, и3 пречcтн0ю своeю кр0вію сіE њс™и1ти и3зв0ливый, и3 кrт0мъ свои1мъ t раб0ты врaжіz мjръ и3скупи1вый, и3 дрeвнее рукописaніе врагA нaшегw діaвола кrт0мъ растерзaвый, и3 р0дъ человёческій t мучи1тельства є3гw2 тёмъ свободи1вый, тебE смирeннw м0лимъ: при1зри млcтивнw на знaменіе сіE кrтное, и3 низпосли2 б9eственное твоE бlгословeніе и3 бlгодaть, и3 подaждь є3мY си1лу и3 крёпость, ћкw да всsкъ, и4же въ воспоминaніе. сп7си1тельныхъ твои1хъ стrтeй, и3 животв0рныz твоеS смeрти, и3 въ сохранeніе и3 въ защищeніе души2 и3 тёла на себЁ носи1ти бyдетъ, нбcное бlгословeніе и3 п0мощь въ нeмъ пріsти спод0битсz. И# ћкоже жeзлъ ґарHновъ, къ tражeнію сопроти1вныхъ невёрствіz, и3 и3спражнeнію волшeбныхъ мечтaній бlгослови1лъ є3си2: си1це и3 сіE знaменіе кrтное бlгослови2, и3 сопроти1въ всBмъ к0знемъ ді†вольскимъ твоегw2 заступлeніz п0мощь въ нE влeй, ћкw да всsкому на себЁ носsщему є5, защищeніе и3 соблюдeніе t всsкагw ѕлA души2 и3 тёла сп7си1тельное, и3 въ ўмножeніе въ нeмъ д¦0вныхъ твои1хъ даровaній, и3 хrтіaнскихъ добродётелей твоeю бlгодaтію бyдетъ. Тh бо є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву, бlгодарeніе и3 поклонeніе возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй же, прекл0нь главY, чтeтъ тaйнw мlтву сію2:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, въ выс0кихъ живhй, и3 на смирє1нныz призирazй, твои2 раби2 недост0йніи сво‰ тебЁ приклони1хомъ вы6z сeрдца нaшегw и3 тэлесE, и3 смирeннw м0лимъ тS, посли2 нбcное твоE бlгословeніе на знaменіе сіE кrтное, и3 въ њкроплeніи сщ7eнныz воды2 и3сп0лни є5 твоеS си1лы и3 крёпости, къ прогнaнію и3 разорeнію всsкіz діaвольскіz к0зни: всsкому же носsщему на себЁ сіE, вёрному рабY твоемY, дaждь бhти защищeніе души2 и3 тёла, t лицA вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ и3 t всsкагw ѕлA, и3 въ ўмножeніе твоеS бlгодaти. Тh бо є3си2 њсщ7eніе нaше хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй же взeмъ сщ7eнную в0ду, кропи1тъ є4ю кrтъ, глаг0лz:

Бlгословлsетсz и3 њсщ7aетсz знaменіе сіE кrтное њкроплeніемъ воды2 сеS сщ7eнныz, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь. Три1жды.

И# ѓбіе твори1тъ nбhчный tпyстъ, и3 tдаeтъ кrтъ томY, є3гHже є4сть, въ слaву б9ію.

Очікується текст

Знайшли помилку