...
Требник

Глава 44. Чи́н благослове́ния но́вых сосу́дов церко́вных, вку́пе мно́гих: или́ еди́наго, яковы́ су́ть: кади́льница, ка́ция, блю́до анафо́рное, копие́, куку́мы, си́есть водоно́сные сосу́дцы, и ины́я олта́рныя принадле́жности

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

 Чи́н благослове́ния но́вых сосу́дов церко́вных, вку́пе мно́гих: или́ еди́наго, яковы́ су́ть: кади́льница, ка́ция, блю́до анафо́рное, копие́, куку́мы, си́есть водоно́сные сосу́дцы, и ины́я олта́рныя принадле́жности

Начина́ет иере́й обы́чно. По трисвято́м, и по Прииди́те, поклони́мся:

чте́т псало́м 25:

Суди́ ми Го́споди, я́ко а́з незло́бою мое́ю ходи́х: и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. Искуси́ мя Го́споди, и испыта́й мя́, разжзи́ утро́бы моя́ и се́рдце мое́. Я́ко ми́лость Твоя́ пред очи́ма мои́ма е́сть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й. Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник тво́й Го́споди: Е́же услы́шати ми́ гла́с хвалы́ твоея́, и пове́дати вся́ чудеса́ твоя́. Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му твоего́, и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с му́жи крове́й живо́т мо́й, И́хже в ру́ку беззако́ния, десни́ца и́х испо́лнися мзды́. а́з же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя́ Го́споди, и поми́луй мя́. Нога́ моя́ ста́ на правоте́: в це́рквах благословлю́ тя́ Го́споди.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, три́жды.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Иере́й чте́т моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, сосу́дом твои́м избра́нным апо́столом Па́влом реки́й, я́ко все́ созда́ние твое́ добро́ и ничто́же отме́тно, а́ще сло́вом Твои́м Боже́ственным и моли́твами освяща́ется: при́зри ны́не ми́лостивно, смире́нно мо́лимся, на моли́тву на́шу и на сосу́ды сия́ [или́ на сосу́д се́й] я́же [или́ его́же] раби́ Твои́ в сла́ву Пресвята́го и́мене Твоего́, и в служе́ние свята́го твоего́ же́ртвенника сооруди́ша, и ми́лостивно твои́м небе́сным благослове́нием, моли́твою же на́с недосто́йных рабо́в и служи́телей твои́х, благослови́ и освяти́, и к служе́нию свята́го твоего́ олтаря́, досто́йны [или́ досто́ин] бы́ти яви́, прине́сшым же небе́сною Твое́ю благода́тию возда́ждь, и оставле́ние грехо́в да́руй, и Ца́рствия Твоего́ прича́стники сотвори́. Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Иере́й же прекло́нь главу́, та́йно чте́т моли́тву сию́:

При́зри Го́споди Бо́же на́ш на моли́тву на́шу, смире́нно мо́лимся, и низпосли́ благослове́ние Твое́ на сосу́ды сия́, [или́ на сосу́д се́й], и окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя благослови́, и освяти́ я́ [или́ его́], во е́же бы́ти и́м [или́ ему́] досто́йным [или́ досто́йну] служе́нию свята́го твоего́ олтаря́.

И возглаша́ет: Я́ко Ты́ еси́ освяще́ние на́ше и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й же кропи́т сосу́ды свяще́нною водо́ю, глаго́ля:

Освяща́ются сосу́ды сия́ [или́ освяща́ется сосу́д се́й] благода́тию Пресвята́го Ду́ха, окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. Три́жды.

И а́бие твори́т дневны́й отпу́ст, и вно́сит сосу́ды во олта́рь.

Чи1нъ бlгословeніz н0выхъ сосyдwвъ цRк0вныхъ, вкyпэ мн0гихъ: и3ли2 є3ди1нагw, kковы2 сyть: кади1льница, кaціz, блю1до ґнаф0рное, копіE, кукyмы, сjесть водон0сные сосyдцы, и3 и3ны6z nлт†рныz принадлeжнwсти

Начинaетъ їерeй nбhчнw. По трис™0мъ, и3 по Пріиди1те, поклони1мсz: чтeтъ pал0мъ к7є:

Суди1 ми гDи, ћкw ѓзъ неѕл0бою моeю ходи1хъ: и3 на гDа ўповaz, не и3знемогY. И#скуси1 мz гDи, и3 и3спытaй мS, разжзи2 ўтрHбы мо‰ и3 сeрдце моE. Ћкw млcть твоS пред8 nчи1ма мои1ма є4сть, и3 бlгоугоди1хъ во и4стинэ твоeй. Не сэд0хъ съ с0нмомъ сyетнымъ, и3 со законопрестyпными не вни1ду. Возненави1дэхъ цeрковь лукaвнующихъ, и3 съ нечести1выми не сsду. Ўмhю въ непови1нныхъ рyцэ мои2, и3 њбhду жeртвенникъ тв0й гDи: Е$же ўслhшати ми2 глaсъ хвалы2 твоеS, и3 повёдати вс‰ чудесA тво‰. ГDи, возлюби1хъ бlголёпіе д0му твоегw2, и3 мёсто селeніz слaвы твоеS. Да не погуби1ши съ нечести1выми дyшу мою2, и3 съ мyжи кровeй жив0тъ м0й, И$хже въ рyку беззакHніz, десни1ца и4хъ и3сп0лнисz мзды2. ѓзъ же неѕл0бою моeю ходи1хъ, и3збaви мS гDи, и3 поми1луй мS. НогA моS стA на правотЁ: въ цRквахъ бlгословлю2 тS гDи.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.