...
Требник

Глава 4. Моли́тва на рождество́ Христо́во, сыно́м духо́вным

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моли́тва на рождество́ Христо́во, сыно́м духо́вным

Влады́ко Го́споди Бо́же Вседержи́телю, егда́ роди́лся еси́ от Де́вы Мари́и в вифлее́ме иуде́йстем, тре́петно тва́рь просвети́ся, и в ми́р возра́довася рождеству́ Твоему́: сотвори́вый челове́ка по о́бразу Твоему́ и по подо́бию, и да́вый ему́ креще́ние в покая́ние, введы́й рабы́ Твоя́ в пречестны́я дни́ сия́, к воздержа́нию страсте́м, к наде́жде воскресе́ния: наставля́я и́х на и́стину Твоего́ Божества́, отве́рзи и́м се́рдце и у́м, зна́ти Тя́ Сы́на Бо́жия, взе́млющаго грехи́ всего́ ми́ра. Ты́ и ны́не Влады́ко Человеколю́бче приими́ рабы́ Твоя́ и́мярек, я́коже прия́л еси́ Петра́ утопа́юща в мо́ри, и отве́ргшагося Тебе́ три́жды, и пла́кавшагося го́рько, и па́ки прия́та Тобо́ю: приими́ и ны́не Влады́ко, сле́зы и воздыха́ние и покая́ние рабо́в Твои́х, я́коже прия́т мытаре́во воздыха́ние, и блудни́цу пла́кавшуюся, и слеза́ми омочи́вшую но́зе Твои́, и власы́ свои́ми оте́ршую, ми́лости ра́ди, прие́мый разбо́йника с Собо́ю, на кресте́ вопию́ща к Тебе́: помяни́ мя Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м, и реки́й ему́: дне́сь со Мно́ю бу́деши в раи́. Слы́шахом гла́с глаго́лющий, и волхво́м кла́няющымся с да́ры, па́стырем свиря́ющым, и а́нгелом воспева́ющым: сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ ми́р, в челове́цех благоволе́ние, и и́род мятя́шеся, я́ко Бо́г пло́тию яви́ся на спасе́ние ро́ду челове́ческому, Тя́ ны́не Влады́ко Человеколю́бче, вся́ тва́рь воспева́ет глаго́лющи: Христо́с ражда́ется, сла́вите: Христо́с с небесе́, сря́щите: Христо́с на земли́, возноси́теся. Ны́не а́нгельстии собо́ри ра́дуются, и му́ченичестии ли́цы веселя́тся, ви́девше сла́вное и честно́е рождество́, да вси́ досто́йно похва́лим се́рдцем и устна́ми. И ны́не Благи́й Человеколю́бче Го́споди, приими́ рабы́ Твоя́ сия́ и́мярек, ка́ющыяся грехо́в свои́х, ве́домых и неве́домых, во́льных и нево́льных: и обы́чным человеколю́бием Твои́м, приими́ коле́нное поклоне́ние и по́ст рабо́в Твои́х и́мярек, да сконча́вше за́поведи Твоя́, и дости́гше ны́не свята́го и честна́го рождества́ Твоего́, чи́сти и без поро́ка бу́дут прича́стницы Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Твоея́: я́ко Тебе́ подоба́ет сла́ва со Отце́м и со Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Мlтва на ржcтво2 хrт0во, сынHмъ духHвнымъ

ВLко гDи б9е вседержи1телю, є3гдA роди1лсz є3си2 t дв7ы марjи въ виfлеeмэ їудёйстэмъ, трeпетнw твaрь просвэти1сz, и3 въ мjръ возрaдовасz ржcтвY твоемY: сотвори1вый человёка по w4бразу твоемY и3 по под0бію, и3 дaвый є3мY кRщeніе въ покаsніе. введhй рабы6 тво‰ въ пречестны6z дни6 сі‰, къ воздержaнію страстє1мъ, къ надeждэ воскrніz: наставлsz и5хъ на и4стину твоегw2 б9ествA, tвeрзи и5мъ сeрдце и3 ќмъ, знaти тS сн7а б9іz, взeмлющаго грэхи2 всегw2 мjра. ты2 и3 нhнэ вLко чlвэколю1бче пріими2 рабы6 тво‰ и4м>къ, ћкоже пріsлъ є3си2 петрA ўтопaюща въ м0ри, и3 tвeргшагосz тебE три1жды, и3 плaкавшагосz г0рькw, и3 пaки пріsта тоб0ю: пріими2 и3 нhнэ вLко, слeзы и3 воздыхaніе и3 покаsніе рабHвъ твои1хъ, ћкоже пріsтъ мытарeво воздыхaніе, и3 блудни1цу плaкавшуюсz, и3 слезaми њмочи1вшую н0зэ твои2, и3 власы2 свои1ми њтeршую, млcти рaди. пріeмый разб0йника съ соб0ю, на кrтЁ вопію1ща къ тебЁ: помzни1 мz гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. и3 рекjй є3мY: днeсь со мн0ю бyдеши въ раи2. слhшахомъ глaсъ глаг0лющій, и3 волхвHмъ клaнzющымсz съ дaры, пaстырємъ свирsющымъ, и3 ѓгGлwмъ воспэвaющымъ: слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе, и3 и4рwдъ мzтsшесz, ћкw бGъ пл0тію kви1сz на сп7сeніе р0ду человёческому. тS нhнэ вLко человэколю1бче, всS твaрь воспэвaетъ глаг0лющи: хrт0съ раждaетсz, слaвите: хrт0съ съ нб7сE, срsщите: хrт0съ на земли2, возноси1тесz. нhнэ ѓгGльстіи соб0ри рaдуютсz, и3 м§нчестіи ли1цы веселsтсz, ви1дэвше слaвное и3 чcтн0е ржcтво2, да вси2 дост0йнw похвaлимъ сeрдцемъ и3 ўстнaми. и3 нhнэ бlгjй чlвэколю1бче гDи, пріими2 рабы6 тво‰ сі‰ и4м>къ, кaющыzсz грэхHвъ свои1хъ, вёдомыхъ и3 невёдомыхъ, в0льныхъ и3 нев0льныхъ: и3 nбhчнымъ чlвэколю1біемъ твои1мъ, пріими2 колённое поклонeніе и3 п0стъ рабHвъ твои1хъ и4м>къ да скончaвше зaпwвэди тво‰, и3 дости1гше нhнэ с™aгw и3 чcтнaгw ржcтвA твоегw2, чи1сти и3 без8 пор0ка бyдутъ прич†стницы пречcтагw тёла и3 чcтнhz кр0ве твоеS: ћкw тебЁ подобaетъ слaва со nц7eмъ и3 со с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Знайшли помилку