...
Требник

Глава 38. Чи́н благослове́ния инди́тий, или́ оде́жд и покрыва́л Боже́ственныя трапе́зы и же́ртвенника

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

 Чи́н благослове́ния инди́тий, или́ оде́жд и покрыва́л Боже́ственныя трапе́зы и же́ртвенника

Положе́нным бы́вшым си́м на столе́ пред святы́ми враты́, и су́щей ту́ и воде́ свяще́нной, иере́й исхо́дит из олтаря́, оде́ян в епитрахи́ль и фело́нь, и покади́в крестообра́зно, начина́ет обы́чно:

Благослове́н Бо́г на́ш: Чте́цАми́нь. Царю́ небе́сный: Трисвято́е. О́тче на́ш: Иере́й: Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство: Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: три́жды.

И псало́м 92:

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся: облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася: и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. Гото́в Престо́л тво́й отто́ле, от ве́ка Ты́ еси́. Воздвиго́ша ре́ки Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. Во́змут ре́ки сотре́ния своя́, от гласо́в во́д мно́гих. Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь. Свиде́ния твоя́ уве́ришася зело́: до́му твоему́ подоба́ет святы́ня Го́споди, в долготу́ дни́й.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, три́жды.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Иере́й же чте́т моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же О́тче Вседержи́телю, рабу́ Твоему́ законополо́жнику моисе́ю на сина́йстей горе́ разли́чная украше́ния, покрыва́ла же и пла́тна, в употребле́ние служе́ния ски́нии свиде́ния, и зако́ннаго твоего́ святи́лища твори́ти повеле́вый: ты́ и ны́не, приле́жно мо́лим тя́, я́коже тогда́ о́ная благоутро́бне прии́м, руко́ю ааро́нею освяти́л еси́, и сия́ ми́лостивно прии́м, Ду́хом Твои́м Святы́м, руко́ю мене́ гре́шнаго благослови́, очи́сти и освяти́, и досто́йна к покрове́нию и обви́тию Боже́ственнаго Престо́ла и же́ртвенника возлю́бленнаго Сы́на твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, бы́ти сотвори́. От тебе́ бо свы́ше вся́ко дая́ние бла́го, и вся́кий да́р соверше́нный исхо́дит: и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и с пресвяты́м и благи́м, и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Иере́й же, главу́ приклоня́, глаго́лет моли́тву сию́:

Приклони́ Го́споди у́хо Твое́, и услы́ши мя́ недосто́йнаго раба́ Твоего́, и сия́ покрыва́льная пла́тна, к употребле́нию свята́го олтаря́ и же́ртвенника Христа́ Твоего́ устро́енная, благода́тию Твое́ю всеосвяща́ющею, в окропле́нии воды́ сея́ свяще́нныя, благослови́, очи́сти и освяти́.

И возглаша́ет: Ты́ бо еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й же а́бие кропи́т покрыва́ла, глаго́ля:

Освяща́ются покрыва́ла сия́ благода́тию Пресвята́го Ду́ха, окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. три́жды.

И сотвори́в обы́чный отпу́ст, взе́млет и́х са́м, и покрыва́ет и́ми Престо́л и же́ртвенник.

Чи1нъ бlгословeніz їнди1тій, и3ли2 nдeждъ и3 покрыв†лъ б9eственныz трапeзы и3 жeртвенника.

Положє1ннымъ бhвшымъ си6мъ на столЁ пред8 с™hми враты2, и3 сyщей тY и3 водЁ сщ7eнной, їерeй и3сх0дитъ и3з8 nлтарS, њдёzнъ въ є3пітрахи1ль и3 фелHнь, и3 покади1въ кrтоwбрaзнw, начинaетъ nбhчнw:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Чтeцъ: Ґми1нь. ЦRю2 нбcный: Трис™0е. Џ§е нaшъ:

Знайшли помилку