...
Требник

Глава 37. Месяцосло́в с Бо́гом святы́м, всего́ ле́та

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Месяцосло́в с Бо́гом святы́м, всего́ ле́та

Ме́сяц септе́мврий

1. [а] Нача́ло инди́кта, си́речь но́ваго ле́та: И па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Симео́на Сто́лпника: И ма́тере его́ Ма́рфы: И собо́р Пресвяты́я Богоро́дицы, и́же в Миаси́нех: И свята́го му́ченика Аифала́: И святы́х му́чениц, 40 же́н, и амму́на диа́кона и учи́теля и́х: И святы́х му́ченик, Калли́сты, Ево́да и Ермоге́на, Самобра́тий: И па́мять пра́веднаго Иису́са, сы́на Нави́на. Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

2. [з] Свята́го му́ченика Ма́манта: И преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна по́стника, патриа́рха Царягра́да.

3. [з] Свята́го священному́ченика Анфи́ма, епи́скопа Никомиди́йскаго: И преподо́бнаго Феокти́ста, спо́стника вели́каго Евфи́миа.

4. [е] Свята́го священному́ченика Вави́лы епи́скопа вели́кия Антиохи́и: И свята́го проро́ка и богови́дца Моисе́а.

5. [д] Свята́го проро́ка заха́рии, отца́ честна́го Иоа́нна Предте́чи: И святы́я пра́ведныя Елисаве́ты.

6. [г] Воспомина́ние бы́вшаго чудесе́ в Колосса́ех, е́же е́сть в Хо́нех, от Архистрати́га Михаи́ла: И свята́го му́ченика Евдокси́а, и с ни́м пострада́вших 1104 г.: И преподо́бнаго отца́ на́шего Архи́ппа.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

7. [в] Предпра́зднство Рождества́ Пресвяты́я Богоро́дицы: И свята́го му́ченика созо́нта: И па́мять и́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна архиепи́скопа, новгоро́дскаго чудотво́рца.

8. [а] Рождество́ Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и.

Пра́здник и разреше́ние ры́бы.

9. [з] Святы́х и пра́ведных богооте́ц иоаки́ма и а́нны: И свята́го му́ченика севириа́на:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

В то́йже де́нь преподо́бнаго отца́ на́шего Ио́сифа, волоцка́го чудотво́рца: И во святы́х отца́ на́шего Феодо́сиа, архиепи́скопа Черни́говскаго.

10. [з] Святы́х му́чениц, Минодо́ры, Митродо́ры и Нимфодо́ры.

11. [е] Преподо́бныя ма́тере на́шея Феодо́ры Александри́йския: И пренесе́ние моще́й преподо́бных оте́ц, Се́ргиа и Ге́рмана валаа́мских чудотво́рцов из Нова́града обра́тно на валаа́м во оби́тель и́х.

12. [д] Свята́го священному́ченика автоно́ма: В се́й же де́нь отдае́тся пра́здник рождества́ Богоро́дицы. Слу́жба пое́тся вся́ пра́здника.

13. [г] Па́мять обновле́ний хра́ма свята́го, Христа́ и Бо́га на́шего, воскресе́ния: И предпра́зднство Воздви́жения Честна́го и Животворя́щаго Креста́: И свята́го священному́ченика Корни́лиа Со́тника.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

14. [в] Всеми́рное воздви́жение Честна́го и Животворя́щаго Креста́: И успе́ние во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна, архиепи́скопа Константи́ня гра́да, Златоу́стаго.

Пра́здник, и по́ст.

15. [а] Свята́го великому́ченика Ники́ты.

16. [з] Святы́я великому́ченицы Евфи́мии всехва́льныя.

17. [з] Святы́я му́ченицы Софи́и, и тре́х ея́ дще́рей: Ве́ры, Наде́жды и Любве́.

18. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Евме́ниа епи́скопа горти́нскаго, чудотво́рца.

19. [д] Святы́х му́ченик, Трофи́ма, Савва́тиа и Доримедо́нта: И преставле́ние благове́рнаго кня́зя Фео́дора, и ча́д его́, благове́рных князе́й Дави́да и Константи́на, смоле́нских и яросла́вских чудотво́рцев.

20. [г] Свята́го великому́ченика Евста́фиа, и и́же с ни́м:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И святы́х му́ченик и испове́дник, вели́каго кня́зя Михаи́ла, и боля́рина его́ Фео́дора, черни́говских чудотво́рцов.

21. [в] Свята́го Апо́стола Кодра́та, и́же в Магниси́и: В то́йже де́нь па́мять во святы́х отца́ на́шего Дими́триа, митрополи́та Росто́вскаго:

В се́й же де́нь отдае́тся пра́здник Честна́го Креста́.

22. [а] Свята́го священному́ченика фо́ки, епи́скопа синопи́йскаго: И свята́го проро́ка ио́ны: И преподо́бнаго ио́ны пресви́тера, отца́ феофа́на, Творца́ кано́нов, и Фео́дора начерта́ннаго.

23. [з] Зача́тие честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

24. [з] Святы́я первому́ченицы и равноапо́стольныя Фе́клы: В то́йже де́нь па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Ника́ндра пустынножи́теля, псковска́го чудотво́рца.

25. [е] Преподо́бныя ма́тере на́шея Евфроси́нии: И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего игу́мена Се́ргиа чудотво́рца.

26. [д] Преставле́ние свята́го Апо́стола и Евангели́ста Иоа́нна Богосло́ва.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

27. [г] Свята́го му́ченика Каллистра́та, и дружи́ны его́: И преподо́бнаго отца́ на́шего Савва́тиа, солове́цкаго чудотво́рца.

28. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Харито́на.

29. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Кириа́ка отше́льника.

30. [з] Свята́го священному́ченика Григо́риа, вели́кия Арме́нии: И преподо́бнаго отца́ на́шего Григо́риа, и́же на пе́льшме реце́. И во святы́х отца́ на́шего Михаи́ла, пе́рваго митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Руси, чудотво́рца.

 

Ме́сяц окто́врий

1. [з] Покро́в Пресвяты́я Богоро́дицы: и свята́го Апо́стола Ана́нии, еди́наго от 70: И преподо́бнаго отца́ Рома́на Сладкопе́вца: И преподо́бнаго отца́ на́шего Са́ввы, ви́шерскаго чудотво́рца.

2. [е] Свята́го священному́ченика киприа́на: И святы́я му́ченицы Иусти́ны: И свята́го и блаже́ннаго Андре́а, Христа́ ра́ди юро́диваго.

3. [д] Свята́го священному́ченика Диони́сиа Ареопаги́та.

4. [г] Свята́го священному́ченика Иерофе́а, епи́скопа Афи́нскаго: И обре́тение честны́х моще́й, и́же во святы́х оте́ц на́ших Гу́риа и Варсоно́фиа, каза́нских.

5. [в] Святы́я му́ченицы Харити́ны: И святы́х святи́телей Петра́, Алекси́а, Ио́ны и Фили́ппа, митрополи́тов Моско́вских, и всея́ Руси чудотво́рцов.

6. [а] Свята́го и сла́внаго Апо́стола Фомы́.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

7. [з] Святы́х му́ченик, Се́ргиа и Ва́кха.

8. [з] Преподо́бныя ма́тере на́шея Пелаги́и.

9. [е] Свята́го Апо́стола Иа́кова Алфе́ова: И преподо́бнаго отца́ на́шего Андрони́ка, и жены́ его́ Афана́сии.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

10. [д] Святы́х му́ченик, Евла́мпиа и Евлампи́и.

11. [г] Свята́го Апо́стола Фили́ппа, еди́наго от седми́ диа́кон: И преподо́бнаго отца́ на́шего Феофа́на начерта́ннаго и Творца́ кано́нов, епи́скопа ники́йскаго.

12. [в] Святы́х му́ченик, Про́ва, Тара́ха и Андрони́ка: И преподо́бнаго отца́ на́шего Космы́ Святогра́дца и Творца́ кано́нов, епи́скопа Маиу́мскаго.

В то́йже де́нь пра́зднование свято́му Иоа́нну Крести́телю Госпо́дню, на па́мять пренесе́ния из ма́льты во гра́д га́тчину креста́ из ча́сти дре́ва Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня: чудотво́рнаго о́браза Бо́жия Ма́тере, пи́саннаго святы́м евангели́стом Луко́ю: и десны́я руки́ моще́й свята́го Иоа́нна Крести́теля:

13. [а] Святы́х му́ченик, Ка́рпа и Папи́лы.

14. [з] Святы́х му́ченик Наза́риа, Герва́сиа, Прота́сиа и Келси́а: И преподо́бныя ма́тере на́шея Параске́ви. И преподо́бнаго Нико́лы свято́ши, кня́зя черни́говскаго.

15. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Евфи́миа но́ваго: И свята́го преподо́бному́ченика Лукиа́на, пресви́тера вели́кия Антиохи́и.

16. [е] Свята́го му́ченика Ло́ггина со́тника.

17. [д] Свята́го проро́ка Оси́и: И преподо́бному́ченика Андре́а Кри́тскаго.

18. [г] Свята́го Апо́стола и Евангели́ста Луки́.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

19. [в] Свята́го проро́ка Ио́иля: И свята́го му́ченика Уа́ра. И преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна Ры́льскаго.

20. [а] Свята́го великому́ченика Арте́миа.

21. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иларио́на Вели́каго: И пренесе́ние моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Иларио́на, епи́скопа Мегли́нскаго.

22. [з] Свята́го равноапо́стольнаго Аве́ркиа, епи́скопа Иерапо́льскаго, чудотво́рца. И святы́х седми́ отроко́в, и́же во Ефе́се:

В то́йже де́нь пра́зднуем Пресвяте́й Богоро́дице, чудотво́рныя ико́ны Каза́нския.

23. [е] Свята́го Апо́стола Иа́кова, по пло́ти бра́та Госпо́дня:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

В то́йже де́нь пренесе́ние моще́й свята́го Иа́кова Борови́чскаго, новгоро́дскаго чудотво́рца.

24. [д] Свята́го му́ченика Аре́фы, и и́же с ни́м: И преподо́бнаго Аре́фы пече́рскаго.

25. [г] Святы́х му́ченик и нотари́й Маркиа́на и Марти́риа.

26. [в] Свята́го и сла́внаго великому́ченика, Дими́триа Мирото́чца: И воспомина́ние вели́каго стра́шнаго трясе́ния.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

27. [а] Свята́го му́ченика Не́стора. И преподо́бнаго Не́стора, летопи́сца пече́рскаго.

28. [з] Святы́х му́ченик тере́нтиа и неони́лы: И преподо́бнаго отца́ на́шего Стефа́на Савваи́та, и Творца́ кано́нов: И во святы́х отца́ на́шего Арсе́ниа, архиепи́скопа Се́рбскаго: И святы́я му́ченицы Параске́вы, нарече́нныя пя́тницы.

29. [з] Святы́я преподо́бному́ченицы анастаси́и ри́мляныни: И преподо́бнаго отца́ на́шего Авра́миа, затво́рника пече́рскаго: И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Авра́миа архимандри́та, Росто́вскаго чудотво́рца.

30. [е] Святы́х му́ченик Зино́виа и Зинови́и.

31. [д] Святы́х апо́стол: Стахи́а, Ампли́а, и и́же с ни́ми: И свята́го му́ченика Епима́ха: И преподо́бных пече́рских Спиридо́на и Никоди́ма.

 

Ме́сяц  ное́мврий.

1. [г] Святы́х и чудотво́рцев, безсре́бреников Космы́ и Дамиа́на, и́же от Аси́и.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

2. [в] Святы́х му́ченик: Акинди́на, Пига́сиа, Аффо́ниа, Елпидифо́ра и Анемподи́ста.

3. [а] Святы́х му́ченик: Акепси́мы епи́скопа, Ио́сифа пресви́тера, и Аифала́ диа́кона: И обновле́ние хра́ма свята́го великому́ченика Гео́ргиа, и́же в ли́де, иде́же положено́ е́сть честно́е те́ло его́.

4. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоанни́киа вели́каго: И свята́го му́ченика, Ника́ндра, епи́скопа Ми́рскаго: И Ерме́а пресви́тера.

5. [з] Святы́х му́ченик, Галактио́на и Еписти́мии: И преставле́ние и́же во святы́х отца́ на́шего Ио́ны архиепи́скопа, Новгоро́дскаго чудотво́рца.

6. [е] И́же во святы́х отца́ на́шего Па́вла  испове́дника, архиепи́скопа Царягра́да: И преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Варлаа́ма Ху́тынскаго, Новгоро́дскаго чудотво́рца.

7. [д] Святы́х му́ченик 33, и́же в Мелити́не: И преподо́бнаго отца́ на́шего и чудотво́рца Ла́заря, в галиси́йстей горе́ пости́вшагося.

8. [г] Собо́р архистрати́га Михаи́ла и про́чих безпло́тных си́л.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

9. [в] Святы́х му́ченик Ониси́фора и Порфи́риа: И преподо́бныя ма́тере на́шея Матро́ны: И преподо́бныя Феокти́сты, я́же от ле́звы.

10. [а] Святы́х апо́стол: Ера́ста, Оли́мпа, Родио́на, и и́же с ни́ми.

11. [з] Святы́х му́ченик: Ми́ны, Ви́ктора и Вике́нтиа: И святы́я му́ченицы Стефани́ды: И преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Фео́дора Студи́та: И преставле́ние свята́го и блаже́ннаго Макси́ма, Христа́ ра́ди юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца.

12. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна ми́лостиваго: И преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́ла.

13. [е] И́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна, архиепи́скопа Константи́ня гра́да, Златоу́стаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

14. [д] Свята́го и всехва́льнаго Апо́стола Фили́ппа.

Пра́здник, и ры́бы разреше́ние.

15. [г] Святы́х му́ченик и испове́дник: Гу́риа, Само́на и Ави́ва.

16. [в] Свята́го Апо́стола и Евангели́ста Матфе́а.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

17. [а] И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́риа Чудотво́рца: И преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́кона, игу́мена честны́я оби́тели живонача́льныя Тро́ицы, ученика́ Се́ргиа Чудотво́рца.

18. [з] Святы́х му́ченик плато́на и рома́на.

19. [з] Свята́го проро́ка Авди́а: И свята́го му́ченика Варлаа́ма: И преподо́бных оте́ц на́ших, Варлаа́ма и Иоаса́фа царе́вича вели́кия Инди́и: И преподо́бнаго Варлаа́ма игу́мена Пече́рскаго.

20. [е] Предпра́зднство во хра́м вхо́да Пресвяты́я Богоро́дицы: И преподо́бнаго отца́ на́шего Григо́риа Декаполи́та: И и́же во святы́х отца́ на́шего Про́кла, архиепи́скопа Царягра́да.

21. [д] Вхо́д Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и во хра́м.

Пра́здник, и ры́бы разреше́ние.

22. [г] Свята́го Апо́стола Филимо́на, и и́же с ни́м: И убие́ние свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Михаи́ла Тверска́го.

23. [в] И́же во святы́х оте́ц на́ших, Амфило́хиа, епи́скопа Икони́йскаго, и Григо́риа, епи́скопа Акраганти́йскаго: И преставле́ние свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, и всея́ Руси чудотво́рца: И па́мять преставле́ния святи́теля Митрофа́на, в схимона́сех Мака́риа, пе́рваго воро́нежскаго епи́скопа.

24. [а] Святы́я великому́ченицы Екатери́ны: И свята́го великому́ченика Мерку́риа:

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

И свята́го му́ченика Мерку́риа Смоле́нскаго.

25. [з] И́же во святы́х оте́ц на́ших, и священному́чеников: Кли́мента па́пы Ри́мскаго, и Петра́ Александри́йскаго.

В се́й де́нь отдае́тся пра́здник вхо́да Пресвяты́я Богоро́дицы.

26. Преподо́бнаго отца́ на́шего Али́пиа сто́лпника: И освяще́ние хра́ма свята́го великому́ченика Гео́ргиа, я́же в Ки́еве, пред враты́ святы́я Софи́и: И па́мять преставле́ния святи́теля Инноке́нтиа, пе́рваго епи́скопа Ирку́тскаго, чудотво́рца.

27. [е] Свята́го му́ченика Иа́кова Пе́рсянина: И преподо́бнаго отца́ на́шего Палла́диа:

И зна́мение Пресвяты́я Богоро́дицы, в вели́ком Нове́граде: И па́мять и́же во святы́х отца́ на́шего Иа́кова, епи́скопа Росто́вскаго, чудотво́рца.

28. [д] Свята́го преподо́бному́ченика Стефа́на Но́ваго: И свята́го му́ченика Ирина́рха.

29. [г] Свята́го му́ченика Парамо́на: И свята́го му́ченика Филуме́на: И преподо́бнаго Ака́киа, и́же в ле́ствице свиде́тельствованнаго. И преподо́бнаго Некта́риа Пече́рскаго.

30. [в] Свята́го и всехва́льнаго Апо́стола Андре́а Первозва́ннаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́. и еле́а.

 

Ме́сяц  деке́мврий

1. [а] Свята́го проро́ка Нау́ма.

2. [з] Свята́го проро́ка Авваку́ма: И преподо́бнаго Афана́сиа Пече́рскаго затво́рника.

3. [з] Свята́го проро́ка Софо́нии: И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Са́ввы Стороже́вскаго.

4. [е] Святы́я великому́ченицы Варва́ры. И преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна Ламаски́на.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

5. [д] Преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Са́ввы Освяще́ннаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

6. [г] И́же во святы́х отца́ на́шего Никола́а архиепи́скопа Ми́р Лики́йских, чудотво́рца.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

7. [в] И́же во святы́х отца́ на́шего Амвро́сиа, епи́скопа Медиола́нскаго: И преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ниа , Си́йскаго чудотво́рца:

В то́йже де́нь преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́ла, и́же на е́зере Селиге́ре, на о́строве зово́мом столобно́е, но́ваго чудотво́рца.

8. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Пата́пиа.

9. [з] Зача́тие святы́я А́нны, егда́ зача́т пресвяту́ю Богоро́дицу.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

10. [з] Святы́х му́ченик: Ми́ны, Ермоге́на и Евгра́фа.

11. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Дании́ла Сто́лпника: И преподо́бнаго Ни́кона Пече́рскаго, суха́го.

12. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Спиридо́на чудотво́рца, епи́скопа Иримифи́йскаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

13. [г] Святы́х му́ченик: Евстра́тиа, Авксе́нтиа, Евге́ниа, Марда́риа и Оре́ста: И святы́я му́ченицы Луки́и де́вы.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

[зри́] Неде́ля святы́х Пра́отец.

14. [в] Святы́х му́ченик: Фи́рса, Левки́а, Филимо́на, Аполло́ниа, Ариа́на и Каллини́ка.

15. [а] Свята́го священному́ченика Елевфе́риа: И преподо́бнаго отца́ на́шего Па́вла , и́же в Ла́тре:

И и́же во святы́х отца́ на́шего Стефа́на испове́дника, архиепи́скопа Суро́жскаго.

16. [з] Свята́го проро́ка Агге́а.

17. [з] Свята́го проро́ка Лании́ла: И святы́х трие́х отроко́в, Ана́нии, Аза́рии и Мисаи́ла.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

[зри́] Неде́ля пред Рождество́м Христо́вым святы́х оте́ц.

18. [е] Свята́го му́ченика Севастиа́на, и дружи́ны его́.

19. [д] Свята́го му́ченика Вонифа́тиа.

20. [г] Предпра́зднство по пло́ти рождества́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. И свята́го священному́ченика Игна́тиа Богоно́сца.

21. [в] Предпра́зднство Христо́ва Рождества́: И святы́я му́ченицы Иулиани́и, я́же в Никомиди́и:

И преставле́ние и́же во святы́х отца́ на́шего Петра́, митрополи́та всея́ Руси, чудотво́рца.

22. [а] Предпра́зднство Христо́ва Рождества́: И святы́я великому́ченицы Анастаси́и Узореши́тельницы.

23. [з] Предпра́зднство Христо́ва Рождества́: И святы́х десяти́ му́ченик, и́же в Кри́те.

24. [з] Предпра́зднство Христо́ва Рождества́: И святы́я преподо́бному́ченицы Евге́нии.

25. [е] Е́же по пло́ти Рождество́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́:

Пра́здник тридне́вный, и разреше́ние на вся́, подо́бне и дванадесятодне́вное разреше́ние на вся́, и упраждне́ние междоча́сий.

26. [д] Собо́р Пресвяты́я Богоро́дицы: И па́мять свята́го священному́ченика Евфи́миа, епи́скопа Сарди́йскаго.

27. [г] Свята́го Апо́стола, первому́ченика и архидиа́кона Стефа́на: И преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Фео́дора начерта́ннаго, бра́та Феофа́на Творца́.

28. [в] Святы́х му́ченик дву́ тму́, в Никомиди́и сожже́нных.

29. [а] Святы́х Младе́нец 14 ты́сящ, за Христа́ избие́нных от И́рода в Вифлее́ме: И преподо́бнаго отца́ на́шего Марке́лла, игу́мена оби́тели неусыпа́емых: И преподо́бных пече́рских Ма́рка, Фео́фила и Иоа́нна.

30. [з] Святы́я му́ченицы Ани́сии: И преподо́бнаго Зо́тика Сиротокорми́теля.

31. [з] Преподо́бныя ма́тере на́шея Мела́нии Ри́мляныни:

В се́й де́нь отдае́тся пра́здник Христо́ва Рождества́.

 

Ме́сяц ианнуа́рий

1. [е] Е́же по пло́ти обре́зание Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: И и́же во святы́х отца́ на́шего Васи́лиа Вели́каго, архиепи́скопа Кесари́и Каппадоки́йския.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

2. [д] Предпра́зднство просвеще́ния: И свята́го отца́ на́шего Силве́стра, па́пы ри́мскаго: И па́мять преставле́ния преподо́бнаго отца́ на́шего Серафи́ма Саро́вскаго.

3. [г] Предпра́зднство просвеще́ния: И свята́го проро́ка Малахи́и: И свята́го му́ченика Горди́а.

4. [в] Предпра́зднство Просвеще́ния: И собо́р святы́х седми́десяти Апо́столов: И преподо́бнаго отца́ на́шего Феокти́ста игу́мена, и́же в Куку́ме сикили́йстем.

5. [а] Предпра́зднство Просвеще́ния: И святы́х му́ченик, Феопе́мпта и Фео́ны: И преподо́бныя Сигклитики́и.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

6. [з] Свято́е богоявле́ние Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́.

Пра́здник, и разреше́ние на все́.

7. [з] Собо́р свята́го сла́внаго проро́ка, предте́чи и крести́теля Госпо́дня Иоа́нна.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

8. [е] Преподо́бных оте́ц на́ших Гео́ргиа Хозеви́та, и Емилиа́на испове́дника: И преподо́бныя ма́тере на́шея Домни́ки: И преподо́бнаго Григо́риа Пече́рскаго.

9. [д] Свята́го му́ченика Полие́вкта:

И и́же во святы́х отца́ на́шего Фили́ппа, митрополи́та Моско́вскаго и всея́ Руси, чудотво́рца.

10. [г] И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́риа, епи́скопа Нисси́йскаго: И преподо́бнаго Дометиа́на, епи́скопа Мелити́йскаго: И преподо́бнаго Маркиа́на, пресви́тера и иконо́ма вели́кия це́ркве: И преподо́бнаго отца́ на́шего Па́вла  Коме́льскаго, и́же на обно́ре реце́.

11. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, о́бщих жи́тий нача́льника.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И преподо́бнаго отца́ на́шего Михаи́ла Кло́пскаго.

12. [а] Святы́я му́ченицы Татиа́ны: И и́же во святы́х отца́ на́шего Са́ввы Се́рбскаго.

13. [з] Святы́х му́чеников Ерми́ла и Стратони́ка.

14. [з] Преподо́бных оте́ц на́ших, в Сина́и и Раи́фе избие́нных: И па́мять преставле́ния святы́я равноапо́стольныя Ни́ны. И отда́ние пра́здника Богоявле́ния.

15. [е] Преподо́бных оте́ц на́ших Па́вла  Фиве́йскаго и Иоа́нна Ку́щника.

16. [д] Поклоне́ние честны́х вери́г свята́го и всехва́льнаго Апо́стола Петра́.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

17. [г] Преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Анто́ниа  Вели́каго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

18. [в] И́же во святы́х оте́ц на́ших, архиепи́скпов александри́йских Афана́сиа и Кири́лла.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

19. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́риа Еги́птянина: И обре́тение честны́х моще́й преподо́бнаго Са́ввы Стороже́вскаго.

20. [з] Преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Евфи́миа Вели́каго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

21. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Макси́ма Испове́дника: И свята́го му́ченика Неофи́та: И святы́х му́чеников: Евге́ниа, Кани́диа, Уалериа́на и Аки́лы.

22. [е] Свята́го Апо́стола Тимофе́а: И свята́го преподо́бному́ченика Анаста́сиа Пе́рсскаго.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

23. [д] Свята́го священному́ченика Кли́мента, епи́скопа Агки́рскаго: И свята́го му́ченика Агафагге́ла.

24. [г] Преподо́бныя ма́тере на́шея Ксе́нии Ри́мляныни.

25. [в] И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́риа, архиепи́скопа Константи́ня гра́да, богосло́ва.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

26. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего ксенофо́нта, и дружи́ны его́ Мари́и.

27. [з] Пренесе́ние честны́х моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна Златоу́стаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

28. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма Си́рина: И преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма Пече́рскаго. В то́йже де́нь па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа То́темскаго, Спасосумо́рина монастыря́ нача́льника и основа́теля, новоявле́ннаго чудотво́рца.

29. [е] Пренесе́ние моще́й свята́го священному́ченика Игна́тиа Богоно́сца: И преподо́бнаго Лавре́нтиа Пече́рскаго.

30. [д] Свята́го священному́ченика Ипполи́та, па́пы Ри́мскаго.

И святы́х трие́х святи́телей вели́ких и архиере́ев: Васи́лиа Вели́каго, Григо́риа Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

31. [г] Святы́х чудотво́рцев и безсре́бреников, Ки́ра и Иоа́нна: И и́же во святы́х отца́ на́шего Ники́ты, епи́скопа Новгоро́дскаго, чудотво́рца.

 

Ме́сяц февруа́рий

1. [в] Предпра́зднство сре́тения Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: И свята́го му́ченика Три́фона.

2. [а] Сре́тение Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы, кроме́ святы́я четыредеся́тницы, а́ще случи́тся.

3. [з] Свята́го и пра́веднаго Симео́на Богоприи́мца, и А́нны проро́чицы.

4. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иси́дора пилусио́тскаго: И свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Гео́ргиа: И преподо́бнаго отца́ на́шего Кири́лла, Новоезе́рскаго чудотво́рца.

5. [е] Святы́я му́ченицы Ага́фии: И па́мять преставле́ния во святы́х отца́ на́шего Феодо́сиа архиепи́скопа Черни́говскаго.

6. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Вуко́ла, епи́скопа Сми́рнскаго.

7. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Парфе́ниа, епи́скопа Лампсаки́йскаго: И преподо́бнаго отца́ на́шего Луки́.

8. [в] Свята́го великому́ченика Фео́дора Стратила́та: И свята́го проро́ка Заха́рии Серпови́дца.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

9. [а] Свята́го му́ченика Ники́фора:

В се́й де́нь отдае́тся пра́здник Сре́тения.

10. [з] Свята́го му́ченика Харала́мпиа: И преподо́бнаго про́хора Пече́рскаго.

11. [з] Свята́го священному́ченика Вла́сиа, епи́скопа Севасти́йскаго:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И преподо́бнаго Дими́триа, Во́логодскаго чудотво́рца: И преставле́ние свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Все́волода Псковска́го, нарече́ннаго во свято́м креще́нии Гаврии́ла.

12. [е] И́же во святы́х отца́ на́шего Меле́тиа, архиепи́скопа Антиохи́йскаго:

В то́йже де́нь преставле́ние и́же во святы́х отца́ на́шего Алекси́а митрополи́та всея́ Руси, чудотво́рца.

13. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Мартиниа́на.

14. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Авксе́нтиа.

И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Кири́лла филосо́фа, учи́теля язы́ка слове́нскаго. И преподо́бнаго Исаа́киа Пече́рскаго.

15. [в] Свята́го Апо́стола Они́сима.

16. [а] Святы́х му́ченик Памфи́ла и Порфи́риа, и дружи́ны и́х.

17. [з] Свята́го великому́ченика Фео́дора Ти́рона.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

18. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Льва́, па́пы ри́мскаго.

19. [е] Свята́го Апо́стола архи́ппа.

20. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Льва́, епи́скопа Ката́нскаго.

21. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Тимофе́а, и́же в симво́лех: И и́же во святы́х отца́ на́шего Евста́фиа, вели́кия Антиохи́и.

22. [в] Обре́тение честны́х моще́й святы́х му́ченик, и́же во Евге́нии.

23. [а] Свята́го священному́ченика Полика́рпа, епи́скопа Сми́рнскаго.

24. [з] Пе́рвое и второ́е обре́тение честны́я главы́ свята́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна: И преподо́бнаго Ера́зма, чернори́зца Пече́рскаго.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

25. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Тара́сиа, архиепи́скопа Константи́ня гра́да.

26. [е] И́же во святы́х отца́ на́шего Порфи́риа, архиепи́скопа Га́зскаго.

27. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Проко́пиа Декаполи́та: И преподо́бнаго Ти́та Пече́рскаго.

28. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Васи́лиа, спо́стника Проко́пиева.

29. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Кассиа́на Ри́млянина.

 

Ме́сяц ма́рт

1. [г] Святы́я преподо́бному́ченицы Евдоки́и.

2. [в] Свята́го священному́ченика Феодо́та, епи́скопа Кирини́йскаго: И преставле́ние и́же во святы́х отца́ на́шего Арсе́ниа, епи́скопа Тверска́го.

3. [а] Святы́х му́ченик: Евтро́пиа, Клеони́ка и Васили́ска.

4. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Гера́сима, и́же на Иорда́не.

5. [з] Свята́го му́ченика Ко́нона градаря́.

6. [е] Святы́х му́ченик четы́редесяти дву́, и́же во Аммори́и.

7. [д] Святы́х священному́ченик, в Херсо́не епи́скпствовавших: Васи́лиа, Ефре́ма, Евге́ниа, Капи́тона, Ефе́риа, и про́чих.

8. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Феофила́кта, епи́скопа Никомиди́йскаго.

9. [в] Святы́х четы́редесяти му́ченик в Севасти́йстем е́зере му́чившихся.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

10. [а] Свята́го му́ченика Кодра́та, и и́же с ни́м.

11. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Софро́ниа, патриа́рха Иерусали́мскаго: И и́же во святы́х отца́ на́шего Евфи́миа, архиепи́скопа Новгоро́дскаго, чудотво́рца.

12. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Феофа́на Сигриа́нскаго.

13. [е] Пренесе́ние моще́й и́же во святы́х отца́ на́шего Ники́фора, патриа́рха Царягра́да.

14. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Венеди́кта.

15. [г] Свята́го му́ченика Ага́пиа, и с ни́м шести́ му́ченик.

16. [в] Святы́х му́ченик Сави́на и Па́пы.

17. [а] Преподо́бнаго Алекси́а, челове́ка Бо́жия: И преподо́бнаго отца́ на́шего игу́мена Мака́риа, коля́зинскаго чудотво́рца.

18. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Кири́лла, архиепи́скопа Иерусали́мскаго.

19. [з] Святы́х му́ченик Хриса́нфа и Да́рии.

20. [е] Преподо́бных оте́ц на́ших, во оби́тели свята́го Са́ввы избие́нных от срацы́н.

21. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Иа́кова епи́скопа.

22. [г] Свята́го священному́ченика Васи́лиа, пресви́тера Агки́рскаго.

23. [в] Свята́го преподо́бному́ченика Ни́кона, и дву́ сту́ учени́к его́: И преподо́бнаго Ни́кона Пече́рскаго.

24. [а] Предпра́зднство благове́щения Пресвяты́я Богоро́дицы: И преподо́бнаго отца́ на́шего Заха́рии: И и́же во святы́х отца́ на́шего Арте́миа, епи́скопа Фессалони́тскаго.

25. [з] Благове́щение пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы, а́ще случи́тся кроме́ вели́кия седми́цы.

26. [з] Собо́р арха́нгела Гаврии́ла.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

27. [е] Святы́я ма́тере на́шея Матро́ны, я́же в Солу́не.

28. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иларио́на но́ваго: И свята́го Стефа́на чудотво́рца: И преподо́бному́ченика Евстра́тиа Пече́рскаго.

29. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ма́рка, епи́скопа Арефуси́йскаго, и Кири́лла диа́кона, и ины́х при Иулиа́не мучи́теле пострада́вших.

30. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна, списа́теля ле́ствицы.

31. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ипа́тиа, епи́скопа Га́ггрскаго.

 

Ме́сяц апри́ллий

1. [з] Преподо́бныя ма́тере на́шея Мари́и Еги́птяныни: И преподо́бнаго отца́ на́шего Евфи́миа, су́ждальскаго чудотво́рца.

2. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ти́та Чудотво́рца.

3. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Ники́ты, игу́мена Мидики́йскаго.

4. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ио́сифа Песнопи́сца: И Гео́ргиа, и́же в Мале́и.

5. [г] Святы́х му́ченик: Феоду́ла и Агафопо́да, и и́же с ни́ми.

6. [в] И́же во святы́х отца́ на́шего Евтихи́а, патриа́рха Царягра́да.

Преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Мефо́диа, учи́теля слове́ном, архиепи́скопа Мора́вскаго.

7. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Гео́ргиа епи́скопа Мелити́йскаго.

8. [з] Святы́х апо́стол: Иродио́на, Ага́ва, Ру́фа, Асигкри́та, Фле́гонта и Е́рма, и и́же с ни́ми: И преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́фонта, епи́скопа Новгоро́дскаго, чудотво́рца Пече́рскаго.

9. [з] Свята́го му́ченика Евпси́хиа.

10. [е] Святы́х му́ченик: Тере́нтиа, Помпии́а, и и́же с ни́ми.

11. [д] Свята́го священному́ченика Анти́пы, епи́скопа Перга́ма Аси́йскаго.

12. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Васи́лиа, епи́скопа Пари́йскаго.

13. [в] Свята́го священному́ченика Арте́мона, и и́же с ни́м.

14. [а] И́же во святы́х отца́ на́шего Марти́на испове́дника, па́пы Ри́мскаго: Святы́х ви́ленских му́чеников: Анто́ниа , Иоа́нна и Евста́фиа.

15. [з] Святы́х апо́стол: Ариста́рха, Пу́да и Трофи́ма.

16. [з] Святы́х му́чениц де́в: Ага́пии, Ири́ны и Хиони́и.

17. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Симео́на, и́же в Перси́де: И преподо́бнаго Ака́киа, епи́скопа Мелити́йскаго: И преподо́бнаго Зоси́мы, игу́мена Солове́цкаго.

18. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна, ученика́ свята́го Григо́риа Декаполи́та.

19. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна, ветхопеще́рника.

20. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора Трихи́ны.

21. [а] Свята́го священному́ченика Ианнуа́риа, и и́же с ни́м: И свята́го священному́ченика Фео́дора, и́же в Перги́и: И святы́я му́ченицы цари́цы Алекса́ндры.

22. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора Сикео́та: И пренесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Все́волода, нарече́ннаго во свято́м креще́нии Гаврии́ла.

23. [з] Свята́го сла́внаго великому́ченика, победоно́сца и чудотво́рца Гео́ргиа.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

24. [е]Свята́го му́ченика Са́ввы Стратила́та.

25. [д] Свята́го Апо́стола и Евангели́ста Ма́рка.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

26. [г] Свята́го священному́ченика Васи́лиа, епи́скопа Амаси́йскаго: И па́мять и́же во святы́х отца́ на́шего Стефа́на, епи́скопа Пе́рмскаго.

27. [в] Свята́го священному́ченика Симео́на, епи́скопа Иерусали́мскаго, сро́дника Госпо́дня по пло́ти.

28. [а] Святы́х Апо́стол, Иа́сона и Сосипа́тра: И святы́х му́ченик, Да́ды, Макси́ма и Кинтилиа́на.

29. [з] Святы́х му́ченик девяти́, и́же в Ки́зице: И преподо́бнаго Ме́мнона чудотво́рца.

30. [з] Свята́го Апо́стола Иа́кова, бра́та свята́го Иоа́нна Богосло́ва.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

 

Ме́сяц ма́ий

1. [е] Свята́го проро́ка Иереми́и: И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Пафну́тиа, бо́ровскаго чудотво́рца.

2. [д] И́же во святы́х отца́ на́шего Афана́сиа Вели́каго.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

3. [г] Святы́х му́ченик Тимофе́а и Ма́вры: И преподо́бнаго отца́ на́шего Петра́ чудотво́рца. И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, игу́мена монастыря́ Пече́рскаго и нача́льника в Русстей земли́ о́бщаго мона́шескаго жития́.

4. [в] Святы́я му́ченицы Пелаги́и.

5. [а] Святы́я и сла́вныя му́ченицы Ири́ны.

6. [з] Свята́го и пра́веднаго и многострада́льнаго И́ова.

7. [з] Воспомина́ние на небеси́ я́вльшагося зна́мения Честна́го и Животворя́щаго Креста́, во свято́м гра́де Иерусали́ме, в 3-й ча́с дне́, при царе́ Конста́нтии. И па́мять свята́го му́ченика Ака́киа.

8. [е] Свята́го Апо́стола и евангели́ста Иоа́нна Богосло́ва. И преподо́бнаго отца́ на́шего Арсе́ниа Вели́каго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

9. [д] Свята́го проро́ка Иса́ии: И свята́го му́ченика Христофо́ра: И пренесе́ние честны́х моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́а чудотво́рца, от ми́р в Ба́р гра́д.

10. [г] Свята́го Апо́стола Си́мона Зило́та. И преподо́бнаго Си́мона, чудотво́рца пече́рскаго, епи́скопа Су́ждальскаго.

11. [в] Обновле́ние Царягра́да: И свята́го священному́ченика Моки́а: И святы́х равноапо́стольных Мефо́диа и Кири́лла, учи́телей слове́нских.

12. [а] И́же во святы́х оте́ц на́ших, Епифа́ниа, епи́скопа Ки́прскаго, и Ге́рмана, патриа́рха Константи́ня гра́да.

13. [з] Святы́я му́ченицы Глике́рии.

14. [з] Свята́го му́ченика Иси́дора: И свята́го Иси́дора, Христа́ ра́ди юро́диваго, росто́вскаго чудотво́рца: И преподо́бнаго Ники́ты Затво́рника Пече́рскаго.

15. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Пахо́миа Вели́каго.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И и́же во святы́х отца́ на́шего Иса́ии епи́скопа Росто́вскаго, чудотво́рца. В то́йже де́нь убие́ние свята́го благове́рнаго Царе́вича кня́зя Дими́триа, Моско́вскаго и всея́ Росси́и чудотво́рца.

16. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора освяще́ннаго, ученика́ свята́го пахо́миа: И преподо́бнаго отца́ на́шего ефре́ма переко́мскаго, новгоро́дскаго чудотво́рца.

17. [г] Свята́го Апо́стола Андрони́ка, и и́же с ни́м.

18. [в] Свята́го му́ченика Феодо́та, и́же во Агки́ре: И святы́х му́ченик, Петра́, Диони́сиа, и и́же с ни́ми: И святы́х седми́ де́в.

19. [а] Свята́го священному́ченика Патрики́а, епи́скопа Пру́сскаго, и и́же с ни́м: И преподо́бнаго отца́ на́шего Корни́лиа, чудотво́рца Коме́льскаго.

20. [з] Свята́го му́ченика Фалале́а:

И обре́тение честны́х моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Алекси́а митрополи́та Моско́вскаго и всея́ Руси, чудотво́рца.

21. [з] Святы́х вели́ких Царе́й и равноапо́столов, Константи́на и Еле́ны.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

В то́йже де́нь сре́тение Пресвяты́я Богоро́дицы чудотво́рныя ико́ны Влади́мирския:

И па́мять свята́го благове́рнаго кня́зя Константи́на, и ча́д его́, Михаи́ла и Фео́дора, му́ромских чудотво́рцов.

22. [е] Свята́го му́ченика Васили́ска.

23. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Михаи́ла, епи́скопа Сина́дскаго: И обре́тение честны́х моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Лео́нтиа, епи́скопа Росто́вскаго, чудотво́рца: И преподо́бныя Евфроси́нии По́лоцкия.

24. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Симео́на, и́же на ди́вней го́ре:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И преподо́бнаго Ники́ты сто́лпника, переясла́вскаго чудотво́рца.

25. [в] Тре́тие обре́тение честны́я главы́ свята́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

26. [а] Свята́го Апо́стола ка́рпа, еди́наго от 70: И свята́го великому́ченика Гео́ргиа но́ваго, пострада́вшаго от царя́ Сели́ма ту́рскаго.

27. [з] Свята́го священному́ченика Ферапо́нта: И обре́тение моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́ла, и́же на е́зере Селиге́ре, на о́строве зово́мом столобно́е, но́ваго чудотво́рца.

28. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ники́ты, епи́скопа халкидо́нскаго: И и́же во святы́х отца́ на́шего Игна́тиа, епи́скопа Росто́вскаго, чудотво́рца.

29. [е] Святы́я преподо́бному́ченицы Феодо́сии: И преставле́ние свята́го и блаже́ннаго Иоа́нна, Христа́ ра́ди юро́диваго, у́стюжскаго чудотво́рца.

30. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Исаа́киа Далма́тскаго.

31. [г] Свята́го Апо́стола Ерми́а: И свята́го му́ченика Ерме́а.

 

Ме́сяц иу́ний

1. [в] Свята́го му́ченика Иусти́на филосо́фа, и друга́го му́ченика Иусти́на, и и́же с ни́ми: И па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Диони́сиа, глуши́цкаго чудотво́рца. И свята́го блаже́ннаго Ага́пита Пече́рскаго, безме́зднаго врача́.

2. [а] И́же во святы́х отца́ на́шего Ники́фора, испове́дника: И свята́го великому́ченика Иоа́нна но́ваго, му́ченаго в Беле́граде.

3. [з] Свята́го му́ченика Лукиллиа́на, и и́же с ни́м.

4. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Митрофа́на, патриа́рха Константиногра́дскаго.

5. [е] Свята́го священному́ченика Дорофе́а, епи́скопа Ти́рскаго: И преставле́ние свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Фео́дора Яросла́вича.

6. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Висарио́на чудотво́рца: И преподо́бнаго Иларио́на но́ваго.

7. [г] Свята́го священному́ченика Феодо́та, епи́скопа Агки́рскаго.

8. [в] Свята́го великому́ченика Фео́дора Стратила́та.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

9. [а] И́же во святы́х отца́ на́шего Кири́лла, архиепи́скопа Александри́йскаго: И преподо́бнаго отца́ на́шего Кири́лла, белоезе́рскаго чудотво́рца.

10. [з] Свята́го священному́ченика Тимофе́а, епи́скопа Пру́сскаго.

11. [з] Святы́х Апо́стол, Варфоломе́а и Варна́вы.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

12. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ону́фриа вели́каго: И преподо́бнаго отца́ на́шего Петра́ Афо́нскаго: И па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Арсе́ниа, коне́вскаго чудотво́рца.

13. [д] Святы́я му́ченицы Акили́ны: И и́же во святы́х отца́ на́шего Трифи́ллиа, епи́скопа Левкуси́и Ки́прския.

14. [г] Свята́го проро́ка Елиссе́а: И и́же во святы́х отца́ на́шего Мефо́диа, патриа́рха Константи́ня гра́да.

15. [в] Свята́го проро́ка Амо́са: И и́же во святы́х отца́ на́шего Ио́ны, митрополи́та Моско́вскаго и всея́ Руси, чудотво́рца.

16. [а] Свята́го и чудотво́рца Ти́хона Амафу́нтскаго.

17. [з] Святы́х му́ченик, Мануи́ла, Саве́ла и Исма́ила.

18. [з] Свята́го му́ченика Лео́нтиа.

19. [е] Свята́го Апо́стола Иу́ды, бра́та Госпо́дня по пло́ти.

20. [д] Свята́го священному́ченика Мефо́диа, епи́скопа Пата́рскаго.

21. [г] Свята́го му́ченика Иулиа́на Тарси́йскаго.

22. [в] Свята́го священному́ченика Евсе́виа, епи́скопа Самоса́тскаго.

23. [а] Святы́я му́ченицы Агрипи́ны. В то́йже де́нь пра́зднуем Сре́тение Пречи́стыя Богоро́дицы чудотво́рныя ико́ны Влади́мирския.

24. [з] Рождество́ честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

25. [з] Святы́я преподо́бному́ченицы Февро́нии: В то́йже де́нь святы́х чудотво́рцев Му́ромских: благове́рнаго кня́зя Петра́, нарече́ннаго во и́ноцех Дави́да, и благове́рныя княги́ни Февро́нии, нарече́нныя во и́нокинях Евфроси́нии.

26. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Дави́да, и́же в Селу́не: И явле́ние ико́ны пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и Ти́хвинския.

27. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Сампсо́на странноприи́мца.

28. [г] Пренесе́ние моще́й святы́х безсре́бреник Ки́ра и Иоа́нна: И па́мять преподо́бных оте́ц, Се́ргиа и Ге́рмана, валаа́мских чудотво́рцов.

29. [в] Святы́х сла́вных и всехва́льных верхо́вных апо́стол, Петра́ и Па́вла.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

30. [а] Собо́р святы́х сла́вных и всехва́льных двунаде́сяти апо́стол.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

 

Ме́сяц иу́лий

1. [з] Святы́х безсре́бреников и чудотво́рцев, Космы́ и Дамиа́на.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

2. [з] Положе́ние честны́я ри́зы пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, во Влахе́рне.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

3. [е] Свята́го му́ченика Иаки́нфа: И пренесе́ние моще́й во святы́х отца́ на́шего Фили́ппа, митрополи́та Моско́вскаго и всея́ Руси, чудотво́рца. И преподо́бнаго Анато́лиа Пече́рскаго.

4. [д] И́же во святы́х отца́ на́шего Андре́а, архиепи́скопа Кри́тскаго, Иерусалими́та: И преподо́бныя Ма́рфы, ма́тере свята́го Симео́на дивного́рца.

5. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего, Афана́сиа Афо́нскаго: И обре́тение честны́х моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего, игу́мена Се́ргиа, ра́донежскаго чудотво́рца.

6. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Сисо́а вели́каго: И обре́тение моще́й святы́я Иулиани́и деви́цы, в Киевопече́рстей Ла́вре почива́ющия.

7. [а] Преподо́бных оте́ц на́ших: Фомы́, и́же в Мале́и, и Ака́киа, и́же в ле́ствице.

8. [з] Свята́го великому́ченика Проко́пиа.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

В то́йже де́нь пра́зднуем явле́ние ико́ны пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, во гра́де Каза́ни: В то́йже де́нь воспомина́ние зна́мения, я́вльшагося от ико́ны пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, честна́го и сла́внаго ея́ благове́щения, во гра́де вели́цем У́стюзе: И свята́го Проко́пиа, Христа́ ра́ди юро́диваго, у́стюжскаго чудотво́рца.

9. [з] Свята́го священному́ченика Пагкра́тиа, епи́скопа Тавромени́йскаго.

10. [е] Святы́х му́ченик 45, и́же в никопо́ли Арме́нстей:

В то́йже де́нь положе́ние честны́я ри́зы Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же е́сть Хито́н, в ца́рствующем гра́де Москве́: И преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ниа пече́рскаго Ки́евскаго: И пра́зднование пресвяте́й Богоро́дице, ра́ди чудотво́рныя ея́ ико́ны в Коне́встей оби́тели.

11. [д] Святы́я му́ченицы и прехва́льныя Евфи́мии: И преставле́ние блаже́нныя княги́ни О́льги, во свято́м креще́нии нарече́нныя Еле́ны.

12. [г] Святы́х му́ченик Про́кла и ила́риа: И преподо́бнаго отца́ на́шего Михаи́ла Малеина́.

13. [в] Собо́р свята́го Арха́нгела Гаврии́ла: И преподо́бнаго отца́ на́шего Стефа́на Савваи́та.

14. [а] Свята́го Апо́стола Аки́лы.

15. [з] Святы́х му́ченик, Ки́рика и Иули́тты ма́тере его́.

И свята́го Равноапо́стола, вели́каго кня́зя Влади́мира, нарече́ннаго во святе́м креще́нии Васи́лиа.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

16. [з] Свята́го священному́ченика Афиноге́на, и десяти́ учени́к его́.

17. [е] Святы́я великому́ченицы Мари́ны.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

18. [д] Свята́го му́ченика Иаки́нфа, и́же во Амастри́де: И свята́го му́ченика Емилиа́на: И преподо́бнаго отца́ на́шего многотерпели́ваго Иоа́нна, затво́рника Пече́рскаго, и́же в Ки́еве.

19. [к] Преподо́бныя ма́тере на́шея Макри́ны, сестры́ вели́каго Васи́лиа. И преподо́бнаго отца́ на́шего Ди́а: И обре́тение и пренесе́ние честны́х моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Серафи́ма Саро́вскаго.

20. [в] Свята́го сла́внаго проро́ка Илии́.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

21. [а] Преподо́бных оте́ц на́ших, Симео́на Христа́ ра́ди юро́диваго, и Иоа́нна спо́стника его́: И свята́го проро́ка Иезеки́иля: И преподо́бнаго Ону́фриа молчали́ваго Пече́рскаго.

22. [з] Святы́я мироно́сицы и равноапо́стольныя Мари́и Магдали́ны: И возвраще́ние моще́й свята́го священному́ченика Фо́ки.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

23. [з] Святы́х му́ченик, Трофи́ма и Фео́фила, и и́же с ни́ми.

24. [е] Святы́я великому́ченицы Христи́ны: И святы́х му́ченик Бори́са и Гле́ба, нарече́нных во святе́м креще́нии Рома́на и Дави́да: И преподо́бнаго отца́ на́шего Полика́рпа Пече́рскаго.

25. [д] Успе́ние святы́я А́нны, ма́тере Пресвяты́я Богоро́дицы: И па́мять святы́х же́н Олимпиа́ды и Евпракси́и:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́риа желтово́дскаго, чудотво́рца.

26. [г] Свята́го священному́ченика Ермола́а, и и́же с ни́м: И святы́я преподо́бному́ченицы Параске́вы: И преподо́бнаго отца́ на́шего многострада́льнаго Моисе́а Угрина, Пече́рскаго.

27. [в] Свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

28. [а] Святы́х апо́стол и диа́конов, Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на: В то́йже де́нь пра́зднуем явле́ние Ико́ны Смоле́нския, Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, Одиги́трии.

29. [з] Свята́го му́ченика Каллини́ка.

30. [з] Святы́х Апо́стол, Си́лы и Силуа́на, и и́же с ни́ми.

31. [е] Предпра́зднство происхожде́ния Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня: И свята́го и пра́веднаго Евдоки́ма.

 

Ме́сяц а́вгуст

1. [д] Происхожде́ние честны́х дре́в Честна́го и Животворя́щаго Креста́: И святы́х седми́ му́ченик Маккаве́й, и ма́тере и́х Соломони́и, и учи́теля и́х Елеаза́ра.

2. [г] Пренесе́ние моще́й свята́го первому́ченика и архидиа́кона Стефа́на: И свята́го Васи́лиа, Христа́ ра́ди юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца.

3. [в] Преподо́бных оте́ц на́ших: Исаа́киа, Далма́та и Фа́вста: В то́йже де́нь преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ниа  ри́млянина, новгоро́дскаго чудотво́рца.

4. [а] Святы́х седми́ о́трок, и́же во Ефе́се: И святы́я преподо́бному́ченицы Евдоки́и.

5. [з] Предпра́зднство преображе́ния Го́спода на́шего Иису́са Христа́: И свята́го му́ченика Евсигни́а.

6. [з] Свято́е преображе́ние Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

7. [е] Свята́го преподо́бному́ченика Домети́а: И преподо́бнаго отца́ на́шего Пи́мена Пече́рскаго.

8. [д] Свята́го Емилиа́на испове́дника, епи́скопа Кизи́ческаго: И преподо́бнаго Григо́риа, иконопи́сца Пече́рскаго.

9. [г] Свята́го Апо́стола Матфи́а.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

10. [в] Свята́го му́ченика и архидиа́кона Лавре́нтиа.

11. [а] Свята́го му́ченика и архидиа́кона Е́впла: И преподо́бному́чеников пече́рских Фео́дора и Васи́лиа.

12. [з] Святы́х му́ченик, Фо́тиа и Ники́ты.

13. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Макси́ма Испове́дника: И и́же во святы́х отца́ на́шего Ти́хона Воро́нежскаго, задо́нскаго чудотво́рца: В си́й де́нь отдае́тся пра́здник преображе́ния.

14. [е] Предпра́зднство успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы: И свята́го проро́ка Михе́а: И пренесе́ние честны́х моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, игу́мена Пече́рскаго.

15. [д] Успе́ние пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

16. [г] От еде́са пренесе́ние в Константи́нь гра́д нерукотворе́ннаго о́браза Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: И свята́го му́ченика Диоми́да.

17. [в] Свята́го му́ченика Ми́рона: И преподо́бнаго отца́ на́шего Али́пиа, иконопи́сца Пече́рскаго.

18. [а] Святы́х му́ченик Фло́ра и Ла́вра.

19. [з] Свята́го му́ченика Андре́а Стратила́та, и и́же с ни́м: В то́йже де́нь пра́зднуем пресвяте́й Богоро́дице, бы́вшаго ра́ди милосе́рдия, от ико́ны ея́ святы́я, нарица́емыя Донски́я.

20. [з] Свята́го проро́ка Самуи́ла.

21. [е] Свята́го Апо́стола Фадде́а: И святы́я му́ченицы ва́ссы: И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Авра́миа архимандри́та, Смоле́нскаго чудотво́рца.

22. [д] Свята́го му́ченика Агафони́ка, и и́же с ни́м.

23. [г] Свята́го му́ченика Лу́ппа: И отдае́тся пра́здник Успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы.

24. [в] Свята́го священному́ченика Евти́ха: И пренесе́ние честны́х моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Петра́, митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Руси, чудотво́рца.

25. [а] Возвраще́ние моще́й свята́го Апо́стола Варфоломе́а: И па́мять свята́го Апо́стола Ти́та.

26. [з] Святы́х му́ченик, Адриа́на и Ната́лии:

В се́й де́нь пра́зднуем возсле́дование похва́льно сре́тения чудотво́рныя ико́ны Влади́мирския, Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и.

27. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Пи́мена: И свята́го священному́ченика Ку́кши и Пи́мена По́стника, пече́рских.

28. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Моисе́а Му́рина.

29. [д] Усекнове́ние честны́я главы́ честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна.

Пра́здник, и по́ст.

30. [г] И́же во святы́х оте́ц на́ших, патриа́рхов Константи́ня гра́да, Алекса́ндра, Иоа́нна и Па́вла но́ваго: И пренесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, из Влади́мира в Ца́рствующий гра́д свята́го Петра́: И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Алекса́ндра Сви́рскаго, чудотво́рца.

31. [в] Положе́ние честна́го по́яса пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

Мэсzцосл0въ: Септeмврій

№. Начaло їндjкта, си1рэчь н0вагw лёта: И# пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw сmмеHна ст0лпника: И# мaтере є3гw2 мaрfы: И# соб0ръ прес™hz бцdы, и4же въ міасjнэхъ: И# с™aгw м§нка ґіfалA: И# с™hхъ м§нцъ, м7 жeнъ, и3 ґммyна діaкона и3 ўчи1телz и4хъ: И# с™hхъ м§нкъ, каллjсты, є3v0да и3 є3рмогeна, самобрaтій: И# пaмzть првdнагw їисyса, сhна наvи1на. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

в7. С™aгw м§нка мaманта: И# прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна п0стника, патріaрха цRzгрaда.

G. С™aгw сщ7енном§нка ґнfjма, є3пjскопа нікомидjйскагw: И# прпdбнагw fеоктjста, сп0стника вели1кагw є3vfЂміа.

д7. С™aгw сщ7енном§нка вавЂлы є3пcкпа вели1кіz ґнтіохjи: И# с™aгw прbр0ка и3 бGови1дца мwmсeа.

є7. С™aгw прbр0ка захaріи, nтцA чcтнaгw їwaнна п®тeчи: И# с™hz првdныz є3лісавeты.

ѕ7. Воспоминaніе бhвшагw чудесE въ колоссaехъ, є4же є4сть въ хHнэхъ, t ґрхістрати1га міхаи1ла: И# с™aгw м§нка є3vдоxjа, и3 съ ни1мъ пострадaвшихъ ¤аRд: И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґрхjппа. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

з7. Предпрaзднство ржcтвA прес™hz бцdы: И# с™aгw м§нка сwз0нта: И# пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна ґрхіепcкпа, новгор0дскагw чудотв0рца.

н7. Ржcтво2 прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи. Прaздникъ и3 разрэшeніе рhбы.

f7. С™hхъ и3 првdныхъ бGоoтє1цъ їwакjма и3 ѓнны: И# с™aгw м§нка севиріaна: Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. Въ т0йже дeнь прпdбнагw nтцA нaшегw їHсифа, волоцкaгw чудотв0рца: И# во с™hхъ nтцA нaшегw fеод0сіа, ґрхіепcкпа черни1говскагw.

‹. С™hхъ м§нцъ, минодHры, митродHры и3 нmмфодHры.

№i. Прпdбныz мaтере нaшеz fеодHры ґлеxандрjйскіz: И# пренесeніе мощeй прпdбныхъ nтeцъ, сeргіа и3 гeрмана валаaмскихъ чудотв0рцwвъ и3з8 новaграда nбрaтнw на валаaмъ во nби1тель и4хъ.

в7i. С™aгw сщ7енном§нка ґvтон0ма: Въ сeй же дeнь tдаeтсz прaздникъ ржcтвA бцdы. Слyжба поeтсz всS прaздника.

Gi. Пaмzть њбновлeній хрaма с™aгw, хrтA и3 бGа нaшегw, воскrніz: И# предпрaзднство воздви1женіz чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: И# с™aгw сщ7енном§нка корни1ліа с0тника. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

д7i. Всемjрное воздви1женіе чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: И# ўспeніе во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна, ґрхіепjскопа кwнстантjнz грaда, златоyстагw. Прaздникъ, и3 п0стъ.

є7i. С™aгw великом§нка ніки1ты.

ѕ7i. С™hz великом§нцы є3vфи1міи всехвaльныz.

з7i. С™hz м§нцы софjи, и3 трeхъ є3S дщeрей: вёры, надeжды и3 любвE.

}i. Прпdбнагw nтцA нaшегw є3vмeніа є3пcкпа гортЂнскагw, чудотв0рца.

f7i. С™hхъ м§нкъ, трофjма, саввaтіа и3 дорmмед0нта: И# преставлeніе бlговёрнагw кнsзz fе0дwра, и3 ч†дъ є3гw2, бlговёрныхъ кн7зeй дв7да и3 кwнстантjна, смолeнскихъ и3 kрослaвскихъ чудотв0рцевъ.

к7. С™aгw великом§нка є3vстafіа, и3 и5же съ ни1мъ: Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. И# с™hхъ м§нкъ и3 и3сповBдникъ, вели1кагw кнsзz міхаи1ла, и3 болsрина є3гw2 fе0дwра, черни1говскихъ чудотв0рцwвъ.

к7а. С™aгw ґп0стола кодрaта, и4же въ магнисjи: Въ т0йже дeнь пaмzть во с™hхъ nтцA нaшегw дими1тріа, митрополjта рост0вскагw: Въ сeй же дeнь tдаeтсz прaздникъ чcтнaгw кrтA.

к7в. С™aгw сщ7енном§нка фHки, є3пcкпа сmнопjйскагw: И# с™aгw прbр0ка їHны: И# прпdбнагw їHны пресвЂтера, nтцA fеофaна, творцA канHнwвъ, и3 fе0дwра начертaннагw.

к7г. Зачaтіе чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7д. С™hz первом§нцы и3 равноапcльныz feклы: Въ т0йже дeнь пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw нікaндра пустынножи1телz, псковскaгw чудотв0рца.

к7є. Прпdбныz мaтере нaшеz є3vфросЂніи: И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw и3гyмена сeргіа чудотв0рца.

к7ѕ. Преставлeніе с™aгw ґпcла и3 є3ђлjста їwaнна бGосл0ва. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7з. С™aгw м§нка каллістрaта, и3 дружи1ны є3гw2: И# прпdбнагw nтцA нaшегw саввaтіа, соловeцкагw чудотв0рца.

к7и. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника харітHна.

к7f. Прпdбнагw nтцA нaшегw кmріaка tшeльника.

l. С™aгw сщ7енном§нка григ0ріа, вели1кіz ґрмeніи: И# прпdбнагw nтцA нaшегw григ0ріа, и4же на пeльшмэ рэцЁ. И# во с™hхъ nтцA нaшегw міхаи1ла, пeрвагw митрополjта кjевскагw и3 всеS руси2, чудотв0рца.

Мэсzцосл0въ: NктHврій

№. Покр0въ прес™hz бцdы: И# с™aгw ґпcла ґнaніи, є3ди1нагw t o7: И# прпdбнагw nтцA рwмaна сладкопёвца: И# прпdбнагw nтцA нaшегw сaввы, ви1шерскагw чудотв0рца.

в7. С™aгw сщ7енном§нка кmпріaна: И# с™hz м§нцы їустjны: И# с™aгw и3 бlжeннагw ґндрeа, хrтA рaди ю3р0дивагw.

G. С™aгw сщ7енном§нка діонЂсіа ґреопагjта.

д7. С™aгw сщ7енном§нка їероfeа, є3пcкпа ґfи1нскагw: И# њбрётеніе чcтнhхъ мощeй, и4же во с™hхъ nтeцъ нaшихъ гyріа и3 варсон0фіа, казaнскихъ.

є7. С™hz м§нцы харітjны: И# с™hхъ с™и1телєй петрA, ґлеxjа, їHны и3 філjппа, митрополjтwвъ моск0вскихъ, и3 всеS руси2 чудотв0рцwвъ.

ѕ7. С™aгw и3 слaвнагw ґпcла fwмы2. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

з7. С™hхъ м§нкъ, сeргіа и3 вaкха.

}. Прпdбныz мaтере нaшеz пелагjи.

f7. С™aгw ґпcла їaкwва ґлфeова: И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґндронjка, и3 жены2 є3гw2 ґfанaсіи. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

‹. С™hхъ м§нкъ, є3vлaмпіа и3 є3vлампjи.

№i. С™aгw ґпcла філjппа, є3ди1нагw t седми2 діaкwнъ: И# прпdбнагw nтцA нaшегw fеофaна начертaннагw и3 творцA канHнwвъ, є3пcкпа нікjйскагw.

в7i. С™hхъ м§нкъ, пр0ва, тарaха и3 ґндронjка: И# прпdбнагw nтцA нaшегw космы2 с™огрaдца и3 творцA канHнwвъ, є3пcкпа маіyмскагw. Въ т0йже дeнь прaзднованіе с™0му їwaнну кrти1телю гDню, на пaмzть пренесeніz и3з8 мaльты во грaдъ гaтчину кrтA и3з8 чaсти дрeва животворsщагw кrтA гDнz: чудотв0рнагw w4браза б9іz м™ре, пи1саннагw с™hмъ є3ђлjстомъ лук0ю: и3 деснhz руки2 мощeй с™aгw їwaнна кrти1телz:

Gi. С™hхъ м§нкъ, кaрпа и3 папЂлы.

д7i. С™hхъ м§нкъ назaріа, гервaсіа, протaсіа и3 келсjа: И# прпdбныz мaтере нaшеz параскevи. И# прпdбнагw нік0лы свzт0ши, кн7зz черни1говскагw.

є7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw є3vfЂміа н0вагw: И# с™aгw прпdбном§нка лукіaна, пресвЂтера вели1кіz ґнтіохjи.

ѕ7i. С™aгw м§нка л0ггіна с0тника.

з7i. С™aгw прbр0ка њсjи: И# прпdбном§нка ґндрeа кри1тскагw.

}i. С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста луки2. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

f7i. С™aгw прbр0ка їHилz: И# с™aгw м§нка ўaра. И# прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна рhльскагw.

к7. С™aгw великом§нка ґртeміа.

к7а. Прпdбнагw nтцA нaшегw їларіHна вели1кагw: И# пренесeніе мощeй прпdбнагw nтцA нaшегw їларіHна, є3пcкпа мегли1нскагw.

к7в. С™aгw равноапcтольнагw ґвeркіа, є3пcкпа їерап0льскагw, чудотв0рца. И# с™hхъ седми2 nтрокHвъ, и5же во є3фeсэ: Въ т0йже дeнь прaзднуемъ прес™ёй бцdэ, чудотв0рныz їкHны казaнскіz.

к7г. С™aгw ґпcла їaкwва, по пл0ти брaта гDнz: Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. Въ т0йже дeнь пренесeніе мощeй с™aгw їaкwва борови1чскагw, новгор0дскагw чудотв0рца.

к7д. С™aгw м§нка ґрefы, и3 и5же съ ни1мъ: И# прпdбнагw ґрefы печeрскагw.

к7є. С™hхъ м§нкъ и3 нотар‡й маркіaна и3 мартЂріа.

к7ѕ. С™aгw и3 слaвнагw великом§нка, дими1тріа мmрот0чца: И# воспоминaніе вели1кагw стрaшнагw трzсeніz. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7з. С™aгw м§нка нeстора. И# прпdбнагw нeстора, лэтопи1сца печeрскагw.

к7и. С™hхъ м§нкъ терeнтіа и3 неонjлы: И# прпdбнагw nтцA нaшегw стефaна савваjта, и3 творцA канHнwвъ: И# во с™hхъ nтцA нaшегw ґрсeніа, ґрхіепcкпа сeрбскагw: И# с™hz м§нцы параскevы, наречeнныz пsтницы.

к7f. С™hz прпdбном§нцы ґнастасjи ри1млzныни: И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґврaміа, затв0рника печeрскагw: И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw ґврaміа ґрхімандрjта, рост0вскагw чудотв0рца.

l. С™hхъ м§нкъ зин0віа и3 зиновjи.

lа. С™hхъ ґпcлъ: стахЂа, ґмплjа, и3 и5же съ ни1ми: И# с™aгw м§нка є3пімaха: И# прпdбныхъ печeрскихъ спmрідHна и3 нікоди1ма.

Мэсzцосл0въ: Ноeмврій

№. С™hхъ и3 чудотв0рцєвъ, безсрeбреникwвъ космы2 и3 даміaна, и5же t ґсjи. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

в7. С™hхъ м§нкъ: ґкіндЂна, пигaсіа, ґфf0ніа, є3лпідиф0ра и3 ґнемподjста.

G. С™hхъ м§нкъ: ґкеpjмы є3пcкпа, їHсифа пресвЂтера, и3 ґіfалA діaкона: И# њбновлeніе хрaма с™aгw великом§нка геHргіа, и4же въ лЂдэ, и3дёже положено2 є4сть честн0е тёло є3гw2.

д7. Прпdбнагw nтцA нaшегw їwаннjкіа вели1кагw: И# с™aгw м§нка, нікaндра, є3пcкпа мЂрскагw: И# є3рмeа пресвЂтера.

є. С™hхъ м§нкъ, галактіHна и3 є3пісти1міи: И# преставлeніе и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їHны ґрхіепcкпа, новгор0дскагw чудотв0рца.

ѕ7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw пavла и3сповёдника, ґрхіепcкпа царzгрaда: И# прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw варлаaма хyтынскагw, новгор0дскагw чудотв0рца.

з7. С™hхъ м§нкъ lг, и5же въ меліти1нэ: И# прпdбнагw nтцA нaшегw и3 чудотв0рца лaзарz, въ галисjйстэй горЁ пости1вшагwсz.

}. Соб0ръ ґрхістрати1га міхаи1ла и3 пр0чихъ безпл0тныхъ си1лъ. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

f7. С™hхъ м§нкъ nнисjфора и3 порфЂріа: И# прпdбныz мaтере нaшеz матрHны: И# прпdбныz fеоктjсты, ћже t лeзвы.

‹. С™hхъ ґпcлъ: є3рaста, nлЂмпа, родіHна, и3 и5же съ ни1ми.

№i. С™hхъ м§нкъ: ми1ны, вjктора и3 вікeнтіа: И# с™hz м§нцы стефанjды: И# прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника fе0дwра студjта: И# преставлeніе с™aгw и3 бlжeннагw маxjма, хrтA рaди ю3р0дивагw, моск0вскагw чудотв0рца.

в7i. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна ми1лостивагw: И# прпdбнагw nтцA нaшегw нjла.

Gi. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда, златоyстагw. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

д7i. С™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла філjппа. Прaздникъ, и3 рhбы разрэшeніе.

є7i. С™hхъ м§нкъ и3 и3сповёдникъ: гyріа, самHна и3 ґвjва.

ѕ7i. С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста матfeа. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

з7i. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw григ0ріа чудотв0рца: И# прпdбнагw nтцA нaшегw нjкwна, и3гyмена чcтнhz nби1тели живоначaльныz трbцы, ўченикA сeргіа чудотв0рца.

}i. С™hхъ м§нкъ платHна и3 рwмaна.

f7i. С™aгw прbр0ка ґвдjа: И# с™aгw м§нка варлаaма: И# прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, варлаaма и3 їwасaфа царeвича вели1кіz їндjи: И# прпdбнагw варлаaма и3гyмена печeрскагw.

к7. Предпрaзднство во хрaмъ вх0да прес™hz бцdы: И# прпdбнагw nтцA нaшегw григ0ріа декаполjта: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw пр0кла, ґрхіепcкпа царzгрaда.

к7а. Вх0дъ прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи во хрaмъ. Прaздникъ, и3 рhбы разрэшeніе.

к7в. С™aгw ґпcла філим0на, и3 и5же съ ни1мъ: И# ўбіeніе с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz міхаи1ла тверскaгw.

к7г. И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, ґмфіл0хіа, є3пcкпа їконjйскагw, и3 григ0ріа, є3пcкпа ґкрагантjйскагw: И# преставлeніе с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кнsзz ґлеxaндра нeвскагw, и3 всеS руси2 чудотв0рца: И# пaмzть преставлeніz с™и1телz митрофaна, въ схимонaсэхъ макaріа, пeрвагw вор0нежскагw є3пcкпа.

к7д. С™hz великом§нцы є3катерjны: И# с™aгw великом§нка меркyріа: Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа. И# с™aгw м§нка меркyріа смолeнскагw.

к7є. И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 сщ7енном§нкwвъ: кли1мента пaпы ри1мскагw, и3 петрA ґлеxандрjйскагw. Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ вх0да прес™hz бцdы.

к7ѕ. Прпdбнагw nтцA нaшегw ґлЂпіа ст0лпника: И# њсщ7eніе хрaма с™aгw великом§нка геHргіа, ћже въ кjевэ, пред8 враты2 с™hz софjи: И# пaмzть преставлeніz с™и1телz їннокeнтіа, пeрвагw є3пcкпа їркyтскагw, чудотв0рца.

к7з. С™aгw м§нка їaкwва пeрсzнина: И# прпdбнагw nтцA нaшегw паллaдіа: И# знaменіе прес™hz бцdы, въ вели1комъ новёградэ: И# пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їaкwва, є3пcкпа рост0вскагw, чудотв0рца.

к7и. С™aгw прпdбном§нка стефaна н0вагw: И# с™aгw м§нка їринaрха.

к7f. С™aгw м§нка парамHна: И# с™aгw м§нка філумeна: И# прпdбнагw ґкaкіа, и4же въ лёствицэ свидётельствованнагw. И# прпdбнагw нектaріа печeрскагw.

l. С™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла ґндрeа первозвaннагw. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

Мэсzцосл0въ: Декeмврій

№. С™aгw прbр0ка наyма.

в7. С™aгw прbр0ка ґввакyма: И# прпdбнагw ґfанaсіа печeрскагw затв0рника.

G. С™aгw прbр0ка соф0ніи: И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw сaввы сторожeвскагw.

д7. С™hz великом§нцы варвaры. И# прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна дамаски1на. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

є7. Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw сaввы њсщ7eннагw. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

ѕ7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ніколaа ґрхіепcкпа мЂръ лmкjйскихъ, чудотв0рца. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

з7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ґмвр0сіа, є3пcкпа медіолaнскагw: И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґнтHніа, сjйскагw чудотв0рца: Въ т0йже дeнь преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw нjла, и4же на є4зерэ селигeрэ, на џстровэ зов0момъ столобн0е, н0вагw чудотв0рца.

}. Прпdбнагw nтцA нaшегw патaпіа.

f7. Зачaтіе с™hz ѓнны, є3гдA зачaтъ прес™yю бцdу. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

‹. С™hхъ м§нкъ: ми1ны, є3рмогeна и3 є3vгрaфа.

№i. Прпdбнагw nтцA нaшегw даніи1ла ст0лпника: И# прпdбнагw нjкwна печeрскагw, сухaгw.

в7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw спmрідHна чудотв0рца, є3пcкпа трімmфjйскагw. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

Gi. С™hхъ м§нкъ: є3vстрaтіа, ґvxeнтіа, є3vгeніа, мардaріа и3 nрeста: И# с™hz м§нцы лукjи дёвы. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. (зри2) Недёлz с™hхъ прaoтєцъ.

д7i. С™hхъ м§нкъ: fЂрса, леvкjа, філим0на, ґполлHніа, ґріaна и3 каллінjка.

є7i. С™aгw сщ7енном§нка є3леvfeріа: И# прпdбнагw nтцA нaшегw пavла, и4же въ лaтрэ: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw стефaна и3сповёдника, ґрхіепcкпа сур0жскагw.

ѕ7i. С™aгw прbр0ка ґггeа.

з7i. С™aгw прbр0ка даніи1ла: И# с™hхъ тріeхъ nтрокHвъ, ґнaніи, ґзaріи и3 місаи1ла. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. (зри2) Недёлz пред8 ржcтв0мъ хrт0вымъ с™hхъ nтє1цъ.

}i. С™aгw м§нка севастіaна, и3 дружи1ны є3гw2.

f7i. С™aгw м§нка воніфaтіа.

к7. Предпрaзднство по пл0ти ржcтвA гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA. И# с™aгw сщ7енном§нка їгнaтіа бGон0сца.

к7а. Предпрaзднство хrт0ва ржcтвA: И# с™hz м§нцы їуліанjи, ћже въ нікомидjи: И# преставлeніе и4же во с™hхъ nтцA нaшегw петрA, митрополjта всеS руси2, чудотв0рца.

к7в. Предпрaзднство хrт0ва ржcтвA: И# с™hz великом§нцы ґнастасjи ўзорэши1тельницы.

к7г. Предпрaзднство хrт0ва ржcтвA: И# с™hхъ десzти2 м§нкъ, и5же въ кри1тэ.

к7д. Предпрaзднство хrт0ва ржcтвA: И# с™hz прпdбном§нцы є3vгeніи.

к7є. Е$же по пл0ти ржcтво2 гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

к7ѕ. Соб0ръ прес™hz бцdы: И# пaмzть с™aгw сщ7енном§нка є3vfЂміа, є3пcкпа сардjйскагw.

к7з. С™aгw ґпcла, первом§нка и3 ґрхідіaкона стефaна: И# прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника fе0дwра начертaннагw, брaта fеофaна творцA.

к7и. С™hхъ м§нкъ двY тмY, въ нікомидjи сожжeнныхъ.

к7f. С™hхъ мLнєцъ д7i тhсzщъ, за хrтA и3збіeнныхъ t и4рwда въ виfлеeмэ: И# прпdбнагw nтцA нaшегw маркeлла, и3гyмена nби1тели неусыпaемыхъ: И# прпdбныхъ печeрскихъ мaрка, fе0філа и3 їwaнна.

l. С™hz м§нцы ґнЂсіи: И# прпdбнагw зHтика сиротокорми1телz.

lа. Прпdбныz мaтере нaшеz мелaніи ри1млzныни: Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ хrт0ва ржcтвA.

Мэсzцосл0въ: Їаннуaрій

№. Е$же по пл0ти њбрёзаніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw васjліа вели1кагw, ґрхіепcкпа кесарjи каппадокjйскіz. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.

в7. Предпрaзднство просвэщeніz: И# с™aгw nтцA нaшегw сілвeстра, пaпы ри1мскагw: И# пaмzть преставлeніz прпdбнагw nтцA нaшегw серафjма сар0вскагw.

G. Предпрaзднство просвэщeніz: И# с™aгw прbр0ка малахjи: И# с™aгw м§нка гордjа.

д7. Предпрaзднство просвэщeніz: И# соб0ръ с™hхъ седми1десzти ґпcлwвъ: И# прпdбнагw nтцA нaшегw fеоктjста и3гyмена, и4же въ кукyмэ сікілjйстэмъ.

є7. Предпрaзднство просвэщeніz: И# с™hхъ м§нкъ, fеопeмпта и3 fеHны: И# прпdбныz сmгклитікjи. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

ѕ7. С™0е бGоzвлeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA. Прaздникъ, и3 разрэшeніе на всE.

з7. Соб0ръ с™aгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz гDнz їwaнна. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.

}. Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ геHргіа хозевjта, и3 є3міліaна и3сповёдника: И# прпdбныz мaтере нaшеz домнjки: И# прпdбнагw григ0ріа печeрскагw.

f7. С™aгw м§нка полmevкта: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw філjппа, митрополjта моск0вскагw и3 всеS руси2, чудотв0рца.

‹. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw григ0ріа, є3пcкпа нmссjйскагw: И# прпdбнагw дометіaна, є3пcкпа мелітjйскагw: И# прпdбнагw маркіaна, пресвЂтера и3 їкон0ма вели1кіz цeркве: И# прпdбнагw nтцA нaшегw пavла комeльскагw, и4же на nбн0рэ рэцЁ.

№i. Прпdбнагw nтцA нaшегw fеод0сіа, џбщихъ жи1тій начaльника. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. И# прпdбнагw nтцA нaшегw міхаи1ла кл0пскагw.

в7i. С™hz м§нцы татіaны: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw сaввы сeрбскагw.

Gi. С™hхъ м§нкwвъ є3рмЂла и3 стратонjка.

д7i. Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, въ сінaи и3 раjfэ и3збіeнныхъ: И# пaмzть преставлeніz с™hz равноапcльныz нjны. И# tдaніе прaздника бGоzвлeніz.

є7i. Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ пavла fивeйскагw и3 їwaнна кyщника.

ѕ7i. Поклонeніе честнhхъ вери1гъ с™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла петрA. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

з7i. Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw ґнтHніа вели1кагw. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

}i. И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, ґрхіепcкпwвъ ґлеxандрjйскихъ ґfанaсіа и3 кmрjлла. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

f7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw макaріа є3гЂптzнина: И# њбрётеніе чcтнhхъ мощeй прпdбнагw сaввы сторожeвскагw.

к7. Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw є3vfЂміа вели1кагw. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7а. Прпdбнагw nтцA нaшегw маxjма и3сповёдника: И# с™aгw м§нка неофЂта: И# с™hхъ м§нкwвъ: є3vгeніа, канjдіа, ўалеріaна и3 ґкЂлы.

к7в. С™aгw ґпcла тімоfeа: И# с™aгw прпdбном§нка ґнастaсіа пeрсскагw. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7г. С™aгw сщ7енном§нка кли1мента, є3пcкпа ґгкЂрскагw: И# с™aгw м§нка ґгаfаггeла.

к7д. Прпdбныz мaтере нaшеz xeніи ри1млzныни.

к7є. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw григ0ріа, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда, бGосл0ва. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7ѕ. Прпdбнагw nтцA нaшегw xенофHнта, и3 дружи1ны є3гw2 марjи.

к7з. Пренесeніе чcтнhхъ мощeй, и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна златоyстагw. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7и. Прпdбнагw nтцA нaшегw є3фрeма сЂріна: И# прпdбнагw nтцA нaшегw є3фрeма печeрскагw. Въ т0йже дeнь пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw fеод0сіа т0темскагw, сп7сосум0рина монастырS начaльника и3 њсновaтелz, новоzвлeннагw чудотв0рца.

к7f. Пренесeніе мощeй с™aгw сщ7енном§нка їгнaтіа бGон0сца: И# прпdбнагw лаvрeнтіа печeрскагw.

l. С™aгw сщ7енном§нка їпполЂта, пaпы ри1мскагw. И# с™hхъ тріeхъ с™и1телей вели1кихъ и3 ґрхіерeєвъ: васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

lа. С™hхъ чудотв0рцєвъ и3 безсрeбреникwвъ, кЂра и3 їwaнна: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ніки1ты, є3пcкпа новгор0дскагw, чудотв0рца.

Мэсzцосл0въ: Февруaрій

№. Предпрaзднство срётеніz гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA: И# с™aгw м§нка трЂфwна.

в7. Срётеніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы, кромЁ с™hz четыредесsтницы, ѓще случи1тсz.

G. С™aгw и3 првdнагw сmмеHна бGопріи1мца, и3 ѓнны прор0чицы.

д7. Прпdбнагw nтцA нaшегw їсjдwра пилусіHтскагw: И# с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кнsзz геHргіа: И# прпdбнагw nтцA нaшегw кmрjлла, новоезeрскагw чудотв0рца.

є7. С™hz м§нцы ґгafіи: И# пaмzть преставлeніz во с™hхъ nтцA нaшегw fеод0сіа ґрхіепcкпа черни1говскагw.

ѕ7. Прпdбнагw nтцA нaшегw вук0ла, є3пcкпа смЂрнскагw.

з7. Прпdбнагw nтцA нaшегw парfeніа, є3пcкпа ламpакjйскагw: И# прпdбнагw nтцA нaшегw луки2.

}. С™aгw великом§нка fе0дwра стратилaта: И# с™aгw прbр0ка захaріи серпови1дца. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

f7. С™aгw м§нка ніки1фора: Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ срётеніz.

‹. С™aгw м§нка харалaмпіа: И# прпdбнагw пр0хwра печeрскагw.

№i. С™aгw сщ7енном§нка влaсіа, є3пcкпа севастjйскагw: Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. И# прпdбнагw дими1тріа, в0логодскагw чудотв0рца: И# преставлeніе с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кнsзz всeволода псковскaгw, наречeннагw во с™0мъ кRщeніи гавріи1ла.

в7i. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw мелeтіа, ґрхіепcкпа ґнтіохjйскагw: Въ т0йже дeнь преставлeніе и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ґлеxjа митрополjта всеS руси2, чудотв0рца.

Gi. Прпdбнагw nтцA нaшегw мартініaна.

д7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw ґvxeнтіа. И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw кmрjлла філос0фа, ўчи1телz kзhка словeнскагw. И# прпdбнагw їсаaкіа печeрскагw.

є7i. С™aгw ґпcла nни1сіма.

ѕ7i. С™hхъ м§нкъ памфjла и3 порфЂріа, и3 дружи1ны и4хъ.

з7i. С™aгw великом§нка fе0дwра тЂрwна. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

}i. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw львA, пaпы ри1мскагw.

f7i. С™aгw ґпcла ґрхjппа.

к7. Прпdбнагw nтцA нaшегw львA, є3пcкпа катaнскагw.

к7а. Прпdбнагw nтцA нaшегw тімоfeа, и4же въ сmмв0лэхъ: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw є3vстafіа, вели1кіz ґнтіохjи.

к7в. Њбрётеніе чcтнhхъ мощeй с™hхъ м§нкъ, и5же во є3vгeніи.

к7г. С™aгw сщ7енном§нка полmкaрпа, є3пcкпа смЂрнскагw.

к7д. Пeрвое и3 втор0е њбрётеніе чcтнhz главы2 с™aгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz гDнz їwaнна: И# прпdбнагw є3рaзма, чернори1зца печeрскагw. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7є. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw тарaсіа, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда.

к7ѕ. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw порфЂріа, ґрхіепcкпа гaзскагw.

к7з. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника прок0піа декаполjта: И# прпdбнагw тjта печeрскагw.

к7и. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника васjліа, сп0стника прок0піева.

к7f. Прпdбнагw nтцA нaшегw кассіaна ри1млzнина.

Мэсzцосл0въ: Мaртъ

№. С™hz прпdбном§нцы є3vдокjи.

в7. С™aгw сщ7енном§нка fеод0та, є3пcкпа кmринjйскагw: И# преставлeніе и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ґрсeніа, є3пcкпа тверскaгw.

G. С™hхъ м§нкъ: є3vтр0піа, клеонjка и3 васілjска.

д7. Прпdбнагw nтцA нaшегw герaсіма, и4же на їoрдaнэ.

є7. С™aгw м§нка к0нwна градарS.

ѕ7. С™hхъ м§нкъ четhредесzти двY, и5же во ґммwрjи.

з7. С™hхъ сщ7енном§нкъ, въ херсHнэ є3пcкпствовавшихъ: васjліа, є3фрeма, є3vгeніа, капjтwна, є3feріа, и3 пр0чихъ.

}. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника fеофmлaкта, є3пcкпа нікомидjйскагw.

f7. С™hхъ четhредесzти м§нкъ въ севастjйстэмъ є4зерэ мyчившихсz. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

‹. С™aгw м§нка кодрaта, и3 и5же съ ни1мъ.

№i. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw сwфр0ніа, патріaрха їеrли1мскагw: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw є3vfЂміа, ґрхіепcкпа новгор0дскагw, чудотв0рца.

в7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника fеофaна сігріaнскагw.

Gi. Пренесeніе мощeй и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ніки1фора, патріaрха царzгрaда.

д7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw венедjкта.

є7i. С™aгw м§нка ґгaпіа, и3 съ ни1мъ шести2 м§нкъ.

ѕ7i. С™hхъ м§нкъ савjна и3 пaпы.

з7i. Прпdбнагw ґлеxjа, человёка б9іz: И# прпdбнагw nтцA нaшегw и3гyмена макaріа, колsзинскагw чудотв0рца.

}i. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw кmрjлла, ґрхіепcкпа їеrли1мскагw.

f7i. С™hхъ м§нкъ хрmсaнfа и3 дaріи.

к7. Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, во nби1тели с™aгw сaввы и3збіeнныхъ t срацhнъ.

к7а. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника їaкwва є3пcкпа.

к7в. С™aгw сщ7енном§нка васjліа, пресвЂтера ґгкЂрскагw.

к7г. С™aгw прпdбном§нка нjкwна, и3 двY стY ўчєни1къ є3гw2: И# прпdбнагw нjкwна печeрскагw.

к7д. Предпрaзднство бlговёщеніz прес™hz бцdы: И# прпdбнагw nтцA нaшегw захaріи: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ґртeміа, є3пcкпа fессалонjтскагw.

к7є. Бlговёщеніе прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы, ѓще случи1тсz кромЁ вели1кіz седми1цы.

к7ѕ. Соб0ръ ґрхaгGла гавріи1ла. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7з. С™hz мaтере нaшеz матрHны, ћже въ солyнэ.

к7и. Прпdбнагw nтцA нaшегw їларіHна н0вагw: И# с™aгw стефaна чудотв0рца: И# прпdбном§нка є3vстрaтіа печeрскагw.

к7f. Прпdбнагw nтцA нaшегw мaрка, є3пcкпа ґреfусjйскагw, и3 кmрjлла діaкона, и3 и3нhхъ при їуліaнэ мучи1телэ пострадaвшихъ.

l. Прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна, списaтелz лёствицы.

lа. Прпdбнагw nтцA нaшегw v3пaтіа, є3пcкпа гaггрскагw.

Мэсzцосл0въ: Ґпрjллій

№. Прпdбныz мaтере нaшеz марjи є3гЂптzныни: И# прпdбнагw nтцA нaшегw є3vfЂміа, сyждальскагw чудотв0рца.

в7. Прпdбнагw nтцA нaшегw тjта чудотв0рца.

G. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника ніки1ты, и3гyмена мідікjйскагw.

д7. Прпdбнагw nтцA нaшегw їHсифа пэснопи1сца: И# геHргіа, и4же въ малeи.

є7. С™hхъ м§нкъ: fеодyла и3 ґгаfоп0да, и3 и5же съ ни1ми.

ѕ7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw є3vтmхjа, патріaрха царzгрaда. Преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw меf0діа, ўчи1телz словeнwмъ, ґрхіепcкпа морaвскагw.

з7. Прпdбнагw nтцA нaшегw геHргіа є3пcкпа мелітjйскагw.

}. С™hхъ ґпcлъ: и3рwдіHна, ґгaва, рyфа, ґсmгкрjта, флeгонта и3 є4рма, и3 и5же съ ни1ми: И# прпdбнагw nтцA нaшегw нjфwнта, є3пcкпа новгор0дскагw, чудотв0рца печeрскагw.

f7. С™aгw м§нка є3vpЂхіа.

‹. С™hхъ м§нкъ: терeнтіа, помпиjа, и3 и5же съ ни1ми.

№i. С™aгw сщ7енном§нка ґнтЂпы, є3пcкпа пергaма ґсjйскагw.

в7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника васjліа, є3пcкпа парjйскагw.

Gi. С™aгw сщ7енном§нка ґртeмона, и3 и4же съ ни1мъ.

д7i. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw мартjна и3сповёдника, пaпы ри1мскагw: С™hхъ ви1ленскихъ м§нкwвъ: ґнтHніа, їwaнна и3 є3vстafіа.

є7i. С™hхъ ґпcлъ: ґрістaрха, пyда и3 трофjма.

ѕ7i. С™hхъ м§нцъ дёвъ: ґгaпіи, їри1ны и3 хіонjи.

з7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw сmмеHна, и4же въ персjдэ: И# прпdбнагw ґкaкіа, є3пjскопа мелітjйскагw: И# прпdбнагw зwсjмы, и3гyмена соловeцкагw.

}i. Прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна, ўченикA с™aгw григ0ріа декаполи1та.

f7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна, ветхопещeрника.

к7. Прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра тріхjны.

к7а. С™aгw сщ7енном§нка їаннуaріа, и3 и4же съ ни1мъ: И# с™aгw сщ7енном§нка fе0дwра, и4же въ пергjи: И# с™hz м§нцы цари1цы ґлеxaндры.

к7в. Прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра сmкеHта: И# пренесeніе мощeй с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz всeволода, наречeннагw во с™0мъ крещeніи гавріи1ла.

к7г. С™aгw слaвнагw великом§нка, побэдон0сца и3 чудотв0рца геHргіа. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7д. С™aгw м§нка сaввы стратилaта.

к7є. С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста мaрка. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7ѕ. С™aгw сщ7енном§нка васjліа, є3пcкпа ґмасjйскагw: И# пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw стефaна, є3пcкпа пeрмскагw.

к7з. С™aгw сщ7енном§нка сmмеHна, є3пcкпа їерусали1мскагw, ср0дника гDнz по пл0ти.

к7и. С™hхъ ґпcлъ, їaсwна и3 сwсіпaтра: И# с™hхъ м§нкъ, дaды, маxjма и3 кінтіліaна.

к7f. С™hхъ м§нкъ девzти2, и5же въ кЂзіцэ: И# прпdбнагw мeмнона чудотв0рца.

l. С™aгw ґпcла їaкwва, брaта с™aгw їwaнна бGосл0ва. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

Мэсzцосл0въ: Мaій

№. С™aгw прbр0ка їеремjи: И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw пафнyтіа, б0ровскагw чудотв0рца.

в7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ґfанaсіа вели1кагw. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

G. С™hхъ м§нкъ тімоfeа и3 мavры: И# прпdбнагw nтцA нaшегw петрA чудотв0рца. И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw fеод0сіа, и3гyмена монастырS печeрскагw и3 начaльника въ ру1сстэй земли2 џбщагw монaшескагw житіS.

д7. С™hz м§нцы пелагjи.

є7. С™hz и3 слaвныz м§нцы їри1ны.

ѕ7. С™aгw и3 првdнагw и3 многострадaльнагw јwва.

з7. Воспоминaніе на нб7си2 ћвльшагwсz знaменіz чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA, во с™0мъ грaдэ їерусали1мэ, въ G-й чaсъ днE, при царЁ кwнстaнтіи. И# пaмzть с™aгw м§нка ґкaкіа.

}. С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста їwaнна бGосл0ва. И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґрсeніа вели1кагw. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

f7. С™aгw прbр0ка и3сaіи: И# с™aгw м§нка хрістоф0ра: И# пренесeніе чcтнhхъ мощeй, и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ніколaа чудотв0рца, t мЂръ въ бaръ грaдъ.

‹. С™aгw ґпcла сjмwна зилHта. И# прпdбнагw сjмwна, чудотв0рца печeрскагw, є3пcкпа сyждальскагw.

№i. Њбновлeніе царzгрaда: И# с™aгw сщ7енном§нка мwкjа: И# с™hхъ равноапcльныхъ меf0діа и3 кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ.

в7i. И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, є3піфaніа, є3пcкпа кЂпрскагw, и3 гeрмана, патріaрха кwнстантjнz грaда.

Gi. С™hz м§нцы глmкeріи.

д7i. С™aгw м§нка їсjдwра: И# с™aгw їсjдwра, хrтA рaди ю3р0дивагw, рwст0вскагw чудотв0рца: И# прпdбнагw нікjты затв0рника печeрскагw.

є7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw пахHміа вели1кагw. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw и3сaіи є3пcкпа рост0вскагw, чудотв0рца. Въ т0йже дeнь ўбіeніе с™aгw бlговёрнагw цReвича кн7зz дими1тріа, моск0вскагw и3 всеS руси2 чудотв0рца.

ѕ7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра њсщ7eннагw, ўченикA с™aгw пахHміа: И# прпdбнагw nтцA нaшегw є3фрeма перек0мскагw, новгор0дскагw чудотв0рца.

з7i. С™aгw ґпcла ґндронjка, и3 и4же съ ни1мъ.

}i. С™aгw м§нка fеод0та, и4же во ґгкЂрэ: И# с™hхъ м§нкъ, петрA, діонЂсіа, и3 и5же съ ни1ми: И# с™hхъ седми2 дёвъ.

f7i. С™aгw сщ7енном§нка патрікjа, є3пcкпа прyсскагw, и3 и5же съ ни1мъ: И# прпdбнагw nтцA нaшегw корни1ліа, чудотв0рца комeльскагw.

к7. С™aгw м§нка fалалeа: И# њбрётеніе чcтнhхъ мощeй, и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ґлеxjа митрополjта моск0вскагw и3 всеS руси2, чудотв0рца.

к7а. С™hхъ вели1кихъ цReй и3 равноапcлwвъ, кwнстантjна и3 є3лeны. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа. Въ т0йже дeнь срётеніе прес™hz бцdы чудотв0рныz їкHны влади1мірскіz: И# пaмzть с™aгw бlговёрнагw кн7зz кwнстантjна, и3 ч†дъ є3гw2, міхаи1ла и3 fе0дwра, мyромскихъ чудотв0рцwвъ.

к7в. С™aгw м§нка васілjска.

к7г. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника міхаи1ла, є3пcкпа сmнaдскагw: И# њбрётеніе чcтнhхъ мощeй, и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ле0нтіа, є3пcкпа рост0вскагw, чудотв0рца: И# прпdбныz є3vфросЂніи п0лоцкіz.

к7д. Прпdбнагw nтцA нaшегw сmмеHна, и4же на ди1внэй г0рэ: Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. И# прпdбнагw ніки1ты ст0лпника, переzслaвскагw чудотв0рца.

к7є. Трeтіе њбрётеніе чcтнhz главы2 с™aгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz гDнz їwaнна. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7ѕ. С™aгw ґпcла кaрпа, є3ди1нагw t o7: И# с™aгw великом§нка геHргіа н0вагw, пострадaвшагw t царS сели1ма тyрскагw.

к7з. С™aгw сщ7енном§нка fерап0нта: И# њбрётеніе мощeй прпdбнагw nтцA нaшегw нjла, и4же на є4зерэ селигeрэ, на џстровэ зов0момъ столобн0е, н0вагw чудотв0рца.

к7и. Прпdбнагw nтцA нaшегw ніки1ты, є3пcкпа халкид0нскагw: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їгнaтіа, є3пcкпа рост0вскагw, чудотв0рца.

к7f. С™hz прпdбном§нцы fеод0сіи: И# преставлeніе с™aгw и3 бlжeннагw їwaнна, хrтA рaди ю3р0дивагw, ќстюжскагw чудотв0рца.

l. Прпdбнагw nтцA нaшегw їсаaкіа далмaтскагw.

lа. С™aгw ґпcла є3рмjа: И# с™aгw м§нка є3рмeа.

Мэсzцосл0въ: Їyній

№. С™aгw м§нка їустjна філос0фа, и3 другaгw м§нка їустjна, и3 и5же съ ни1ми: И# пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw діонЂсіа, глуши1цкагw чудотв0рца. И# с™aгw бlжeннагw ґгaпита печeрскагw, безмeзднагw врачA.

в7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ніки1фора, и3сповёдника: И# с™aгw великом§нка їwaнна н0вагw, мyченагw въ бэлёградэ.

G. С™aгw м§нка лукілліaна, и3 и5же съ ни1мъ.

д7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw митрофaна, патріaрха кwнстантіногрaдскагw.

є7. С™aгw сщ7енном§нка дwроfeа, є3пcкпа тЂрскагw: И# преставлeніе с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кнsзz fе0дwра kрослaвича.

ѕ7. Прпdбнагw nтцA нaшегw висаріHна чудотв0рца: И# прпdбнагw їларіHна н0вагw.

з7. С™aгw сщ7енном§нка fеод0та, є3пcкпа ґгкЂрскагw.

}. С™aгw великом§нка fе0дwра стратилaта. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

f7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw кmрjлла, ґрхіепcкпа ґлеxандрjйскагw: И# прпdбнагw nтцA нaшегw кmрjлла, бэлоезeрскагw чудотв0рца.

‹. С™aгw сщ7енном§нка тімоfeа, є3пcкпа прyсскагw.

№i. С™hхъ ґпcлъ, варfоломeа и3 варнaвы. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

в7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw nнyфріа вели1кагw: И# прпdбнагw nтцA нaшегw петрA ґfHнскагw: И# пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw ґрсeніа, конeвскагw чудотв0рца.

Gi. С™hz м§нцы ґкmлjны: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw тріфЂлліа, є3пcкпа леvкусjи кЂпрскіz.

д7i. С™aгw прbр0ка є3ліссeа: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw меf0діа, патріaрха кwнстантjнz грaда.

є7i. С™aгw прbр0ка ґмHса: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їHны, митрополjта моск0вскагw и3 всеS руси2, чудотв0рца.

ѕ7i. С™aгw и3 чудотв0рца тЂхwна ґмаfyнтскагw.

з7i. С™hхъ м§нкъ, мануи1ла, савeла и3 їсмaила.

}i. С™aгw м§нка ле0нтіа.

f7i. С™aгw ґпcла їyды, брaта гDнz по пл0ти.

к7. С™aгw сщ7енном§нка меf0діа, є3пcкпа патaрскагw.

к7а. С™aгw м§нка їуліaна тарсjйскагw.

к7в. С™aгw сщ7енном§нка є3vсeвіа, є3пcкпа самосaтскагw.

к7г. С™hz м§нцы ґгрmпjны. Въ т0йже дeнь прaзднуемъ срётеніе пречcтыz бцdы чудотв0рныz їкHны влади1мірскіz.

к7д. Ржcтво2 чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.

к7є. С™hz прпdбном§нцы феврHніи: Въ т0йже дeнь с™hхъ чудотв0рцєвъ мyромскихъ: бlговёрнагw кн7зz петрA, наречeннагw во и4ноцэхъ давjда, и3 бlговёрныz кнzги1ни феврHніи, наречeнныz во и4нокинzхъ є3vфросЂніи.

к7ѕ. Прпdбнагw nтцA нaшегw давjда, и4же въ селyнэ: И# kвлeніе їкHны прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи тЂхвинскіz.

к7з. Прпdбнагw nтцA нaшегw самpHна страннопріи1мца: И# прaздникъ њ побёдэ бGомъ даровaннэй всерwссjйскому самодeржцу петрY вели1кому, над8 швeдскимъ королeмъ кар0ломъ вторымнaдесzть под8 полтaвою, лёта t воплощeніz гDнz ¤аp\f.

к7и. Пренесeніе мощeй с™hхъ безсрeбрєникъ кЂра и3 їwaнна: И# пaмzть прпdбныхъ nтє1цъ, сeргіа и3 гeрмана, валаaмскихъ чудотв0рцwвъ.

к7f. С™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ верх0вныхъ ґпcлъ, петрA и3 пavла. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.

l. Соб0ръ с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ двунадeсzти ґпcлъ. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.

Мэсzцосл0въ: Їyлій

№. С™hхъ безсрeбреникwвъ и3 чудотв0рцєвъ, космы2 и3 даміaна. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

в7. Положeніе чcтнhz ри1зы прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, во влахeрнэ. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

G. С™aгw м§нка v3акjнfа: И# пренесeніе мощeй во с™hхъ nтцA нaшегw філjппа, митрополjта моск0вскагw и3 всеS руси2, чудотв0рца. И# прпdбнагw ґнат0ліа печeрскагw.

д7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ґндрeа, ґрхіепcкпа кри1тскагw, їеrлmмjта: И# прпdбныz мaрfы, мaтере с™aгw сmмеHна дивног0рца.

є7. Прпdбнагw nтцA нaшегw, ґfанaсіа ґfHнскагw: И# њбрётеніе чcтнhхъ мощeй прпdбнагw nтцA нaшегw, и3гyмена сeргіа, рaдонежскагw чудотв0рца.

ѕ7. Прпdбнагw nтцA нaшегw сісHа вели1кагw: И# њбрётеніе мощeй с™hz їуліанjи дэви1цы, въ кіевопечeрстэй лaврэ почивaющіz.

з7. Прпdбныхъ nтeцъ нaшихъ: fwмы2, и4же въ малeи, и3 ґкaкіа, и4же въ лёствицэ.

}. С™aгw великом§нка прок0піа. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. Въ т0йже дeнь прaзднуемъ kвлeніе їкHны прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи, во грaдэ казaни: Въ т0йже дeнь воспоминaніе знaменіz, ћвльшагwсz t їкHны прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, чcтнaгw и3 слaвнагw є3S бlговёщеніz, во грaдэ вели1цэмъ ќстюзэ: И# с™aгw прок0піа, хrтA рaди ю3р0дивагw, ќстюжскагw чудотв0рца.

f7. С™aгw сщ7енном§нка пагкрaтіа, є3пcкпа таvроменjйскагw.

‹. С™hхъ м§нкъ м7є, и5же въ нікоп0ли ґрмeнстэй: Въ т0йже дeнь положeніе чcтнhz ри1зы гDа нaшегw ї}са хrтA, ћже є4сть хітHнъ, въ цaрствующемъ грaдэ москвЁ: И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґнтHніа печeрскагw кjевскагw: И# прaзднованіе прес™ёй бцdэ, рaди чудотв0рныz є3S їкHны въ конeвстэй nби1тели.

№i. С™hz м§нцы и3 прехвaльныz є3vфи1міи: И# преставлeніе бlжeнныz џльги, кнzги1ни рwссjйскіz, во с™0мъ крещeніи наречeнныz є3лeны.

в7i. С™hхъ м§нкъ пр0кла и3 їлaріа: И# прпdбнагw nтцA нaшегw міхаи1ла малеінA.

Gi. Соб0ръ с™aгw ґрхaгGла гавріи1ла: И# прпdбнагw nтцA нaшегw стефaна савваjта.

д7i. С™aгw ґпcла ґкЂлы.

є7i. С™hхъ м§нкъ, ки1рmка и3 їулjтты мaтере є3гw2. И# с™aгw равноапcтола, вели1кагw кнsзz влади1міра, наречeннагw во с™ёмъ крещeніи васjліа. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

ѕ7i. С™aгw сщ7енном§нка ґfиногeна, и3 десzти2 ўчєни1къ є3гw2.

з7i. С™hz великом§нцы марjны. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

}i. С™aгw м§нка v3акjнfа, и4же во ґмастрjдэ: И# с™aгw м§нка є3міліaна: И# прпdбнагw nтцA нaшегw многотерпэли1вагw їwaнна, затв0рника печeрскагw, и4же въ кjевэ.

f7i. Прпdбныz м™ре нaшеz макрjны, сестры2 вели1кагw васjліа. И# прпdбнагw nтцA нaшегw дjа: И# њбрётеніе и3 пренесeніе чcтнhхъ мощeй прпdбнагw nтцA нaшегw серафjма сар0вскагw.

к7. С™aгw слaвнагw прbр0ка и3ліи2. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7а. Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, сmмеHна хrтA рaди ю3р0дивагw, и3 їwaнна сп0стника є3гw2: И# с™aгw прbр0ка їезекjилz: И# прпdбнагw nнyфріа молчали1вагw печeрскагw.

к7в. С™hz мmрон0сицы и3 равноапcльныz марjи магдали1ны: И# возвращeніе мощeй с™aгw сщ7енном§нка фHки. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7г. С™hхъ м§нкъ, трофjма и3 fе0філа, и3 и5же съ ни1ми.

к7д. С™hz великом§нцы хрістjны: И# с™hхъ м§нкъ бори1са и3 глёба, наречeнныхъ во с™ёмъ крещeніи рwмaна и3 давjда: И# прпdбнагw nтцA нaшегw полmкaрпа печeрскагw.

к7є. Ўспeніе с™hz ѓнны, мaтере прес™hz бцdы: И# пaмzть с™hхъ жeнъ nлmмпіaды и3 є3vпраxjи: Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw макaріа желтов0дскагw, чудотв0рца.

к7ѕ. С™aгw сщ7енном§нка є3рмолaа, и3 и5же съ ни1мъ: И# с™hz прпdбном§нцы параскevы: И# прпdбнагw nтцA нaшегw многострадaльнагw мwmсeа ќгрина, печeрскагw.

к7з. С™aгw великом§нка и3 цэли1телz пантелеи1мона. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7и. С™hхъ ґпcлъ и3 діaконwвъ, пр0хwра, нікан0ра, тjмwна и3 пармeна: Въ т0йже дeнь прaзднуемъ kвлeніе їкHны смолeнскіz, прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, nдіги1тріи.

к7f. С™aгw м§нка каллінjка.

l. С™hхъ ґпcлъ, сjлы и3 сілуaна, и3 и5же съ ни1ми.

lа. Предпрaзднство происхождeніz чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA гDнz: И# с™aгw и3 првdнагw є3vдокjма.

Мэсzцосл0въ: Ѓvгустъ

№. Происхождeніе чcтнhхъ дрeвъ чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: И# с™hхъ седми2 м§нкъ маккавє1й, и3 мaтере и4хъ соломонjи, и3 ўчи1телz и4хъ є3леазaра.

в7. Пренесeніе мощeй с™aгw первом§нка и3 ґрхідіaкона стефaна: И# с™aгw васjліа, хrтA рaди ю3р0дивагw, моск0вскагw чудотв0рца.

G. Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ: їсаaкіа, далмaта и3 фavста: Въ т0йже дeнь преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw ґнтHніа ри1млzнина, новгор0дскагw чудотв0рца.

д7. С™hхъ седми2 џтрwкъ, и5же во є3фeсэ: И# с™hz прпdбном§нцы є3vдокjи.

є7. Предпрaзднство преwбражeніz гDа нaшегw ї}са хrтA: И# с™aгw м§нка є3vсігнjа.

ѕ7. С™0е преwбражeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.

з7. С™aгw прпdбном§нка дометjа: И# прпdбнагw nтцA нaшегw пjмена печeрскагw.

}. С™aгw є3міліaна и3сповёдника, є3пcкпа кmзjческагw: И# прпdбнагw григ0ріа, їкwнопи1сца печeрскагw.

f7. С™aгw ґпcла матfjа. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

‹. С™aгw м§нка и3 ґрхідіaкона лаvрeнтіа.

№i. С™aгw м§нка и3 ґрхідіaкона є4vпла: И# прпdбном§нкwвъ печeрскихъ fе0дwра и3 васjліа.

в7i. С™hхъ м§нкъ, фHтіа и3 ґніки1ты.

Gi. Прпdбнагw nтцA нaшегw маxjма и3сповёдника: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw тЂхwна вор0нежскагw, зад0нскагw чудотв0рца: Въ сjй дeнь tдаeтсz прaздникъ преwбражeніz.

д7i. Предпрaзднство ўспeніz прес™hz бцdы: И# с™aгw прbр0ка міхeа: И# пренесeніе чcтнhхъ мощeй прпdбнагw nтцA нaшегw fеод0сіа, и3гyмена печeрскагw.

є7i. Ўспeніе прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.

ѕ7i. T є3дeса пренесeніе въ кwнстантjнь грaдъ нерукотворeннагw w4браза гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA: И# с™aгw м§нка діоми1да.

з7i. С™aгw м§нка мЂрwна: И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґлЂпіа, їкwнопи1сца печeрскагw.

}i. С™hхъ м§нкъ флHра и3 лavра.

f7i. С™aгw м§нка ґндрeа стратилaта, и3 и5же съ ни1мъ: Въ т0йже дeнь прaзднуемъ прес™ёй бцdэ, бhвшагw рaди милосeрдіz, t їкHны є3S с™hz, нарицaемыz донскjz.

к7. С™aгw прbр0ка самуи1ла.

к7а. С™aгw ґпcла fаддeа: И# с™hz м§нцы вaссы: И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw ґврaміа ґрхімандрjта, смолeнскагw чудотв0рца.

к7в. С™aгw м§нка ґгаfонjка, и3 и5же съ ни1мъ.

к7г. С™aгw м§нка лyппа: И# tдаeтсz прaздникъ ўспeніz прес™hz бцdы.

к7д. С™aгw сщ7енном§нка є3vтЂха: И# пренесeніе чcтнhхъ мощeй, и4же во с™hхъ nтцA нaшегw петрA, митрополjта кjевскагw и3 всеS руси2, чудотв0рца.

к7є. Возвращeніе мощeй с™aгw ґпcла варfоломeа: И# пaмzть с™aгw ґпcла тjта.

к7ѕ. С™hхъ м§нкъ, ґдріaна и3 натaліи: Въ сeй дeнь прaзднуемъ возслёдованіе похвaльно срётеніz чудотв0рныz їкHны влади1мірскіz, прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи.

к7з. Прпdбнагw nтцA нaшегw пjмена: И# с™aгw сщ7енном§нка кyкши и3 пjмена п0стника, печeрскихъ.

к7и. Прпdбнагw nтцA нaшегw мwmсeа мyріна.

к7f. Ўсэкновeніе чcтнhz главы2 чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz гDнz їwaнна. Прaздникъ, и3 п0стъ.

l. И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, патріaрхwвъ кwнстантjнz грaда, ґлеxaндра, їwaнна и3 пavла н0вагw: И# пренесeніе мощeй с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz ґлеxaндра нeвскагw, и3з8 влади1міра въ цrтвующій грaдъ с™aгw петрA: И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw ґлеxaндра сви1рскагw, чудотв0рца.

lа. Положeніе чcтнaгw п0zса прес™hz вLчцы нaшеz бцdы. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

Знайшли помилку