...
Требник

Глава 37. Месяцосло́в с Бо́гом святы́м, всего́ ле́та

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Месяцосло́в с Бо́гом святы́м, всего́ ле́та

Ме́сяц септе́мврий

1. [а] Нача́ло инди́кта, си́речь но́ваго ле́та: И па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Симео́на Сто́лпника: И ма́тере его́ Ма́рфы: И собо́р Пресвяты́я Богоро́дицы, и́же в Миаси́нех: И свята́го му́ченика Аифала́: И святы́х му́чениц, 40 же́н, и амму́на диа́кона и учи́теля и́х: И святы́х му́ченик, Калли́сты, Ево́да и Ермоге́на, Самобра́тий: И па́мять пра́веднаго Иису́са, сы́на Нави́на. Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

2. [з] Свята́го му́ченика Ма́манта: И преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна по́стника, патриа́рха Царягра́да.

3. [з] Свята́го священному́ченика Анфи́ма, епи́скопа Никомиди́йскаго: И преподо́бнаго Феокти́ста, спо́стника вели́каго Евфи́миа.

4. [е] Свята́го священному́ченика Вави́лы епи́скопа вели́кия Антиохи́и: И свята́го проро́ка и богови́дца Моисе́а.

5. [д] Свята́го проро́ка заха́рии, отца́ честна́го Иоа́нна Предте́чи: И святы́я пра́ведныя Елисаве́ты.

6. [г] Воспомина́ние бы́вшаго чудесе́ в Колосса́ех, е́же е́сть в Хо́нех, от Архистрати́га Михаи́ла: И свята́го му́ченика Евдокси́а, и с ни́м пострада́вших 1104 г.: И преподо́бнаго отца́ на́шего Архи́ппа.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

7. [в] Предпра́зднство Рождества́ Пресвяты́я Богоро́дицы: И свята́го му́ченика созо́нта: И па́мять и́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна архиепи́скопа, новгоро́дскаго чудотво́рца.

8. [а] Рождество́ Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и.

Пра́здник и разреше́ние ры́бы.

9. [з] Святы́х и пра́ведных богооте́ц иоаки́ма и а́нны: И свята́го му́ченика севириа́на:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

В то́йже де́нь преподо́бнаго отца́ на́шего Ио́сифа, волоцка́го чудотво́рца: И во святы́х отца́ на́шего Феодо́сиа, архиепи́скопа Черни́говскаго.

10. [з] Святы́х му́чениц, Минодо́ры, Митродо́ры и Нимфодо́ры.

11. [е] Преподо́бныя ма́тере на́шея Феодо́ры Александри́йския: И пренесе́ние моще́й преподо́бных оте́ц, Се́ргиа и Ге́рмана валаа́мских чудотво́рцов из Нова́града обра́тно на валаа́м во оби́тель и́х.

12. [д] Свята́го священному́ченика автоно́ма: В се́й же де́нь отдае́тся пра́здник рождества́ Богоро́дицы. Слу́жба пое́тся вся́ пра́здника.

13. [г] Па́мять обновле́ний хра́ма свята́го, Христа́ и Бо́га на́шего, воскресе́ния: И предпра́зднство Воздви́жения Честна́го и Животворя́щаго Креста́: И свята́го священному́ченика Корни́лиа Со́тника.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

14. [в] Всеми́рное воздви́жение Честна́го и Животворя́щаго Креста́: И успе́ние во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна, архиепи́скопа Константи́ня гра́да, Златоу́стаго.

Пра́здник, и по́ст.

15. [а] Свята́го великому́ченика Ники́ты.

16. [з] Святы́я великому́ченицы Евфи́мии всехва́льныя.

17. [з] Святы́я му́ченицы Софи́и, и тре́х ея́ дще́рей: Ве́ры, Наде́жды и Любве́.

18. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Евме́ниа епи́скопа горти́нскаго, чудотво́рца.

19. [д] Святы́х му́ченик, Трофи́ма, Савва́тиа и Доримедо́нта: И преставле́ние благове́рнаго кня́зя Фео́дора, и ча́д его́, благове́рных князе́й Дави́да и Константи́на, смоле́нских и яросла́вских чудотво́рцев.

20. [г] Свята́го великому́ченика Евста́фиа, и и́же с ни́м:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И святы́х му́ченик и испове́дник, вели́каго кня́зя Михаи́ла, и боля́рина его́ Фео́дора, черни́говских чудотво́рцов.

21. [в] Свята́го Апо́стола Кодра́та, и́же в Магниси́и: В то́йже де́нь па́мять во святы́х отца́ на́шего Дими́триа, митрополи́та Росто́вскаго:

В се́й же де́нь отдае́тся пра́здник Честна́го Креста́.

22. [а] Свята́го священному́ченика фо́ки, епи́скопа синопи́йскаго: И свята́го проро́ка ио́ны: И преподо́бнаго ио́ны пресви́тера, отца́ феофа́на, Творца́ кано́нов, и Фео́дора начерта́ннаго.

23. [з] Зача́тие честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

24. [з] Святы́я первому́ченицы и равноапо́стольныя Фе́клы: В то́йже де́нь па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Ника́ндра пустынножи́теля, псковска́го чудотво́рца.

25. [е] Преподо́бныя ма́тере на́шея Евфроси́нии: И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего игу́мена Се́ргиа чудотво́рца.

26. [д] Преставле́ние свята́го Апо́стола и Евангели́ста Иоа́нна Богосло́ва.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

27. [г] Свята́го му́ченика Каллистра́та, и дружи́ны его́: И преподо́бнаго отца́ на́шего Савва́тиа, солове́цкаго чудотво́рца.

28. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Харито́на.

29. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Кириа́ка отше́льника.

30. [з] Свята́го священному́ченика Григо́риа, вели́кия Арме́нии: И преподо́бнаго отца́ на́шего Григо́риа, и́же на пе́льшме реце́. И во святы́х отца́ на́шего Михаи́ла, пе́рваго митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Руси, чудотво́рца.

 

Ме́сяц окто́врий

1. [з] Покро́в Пресвяты́я Богоро́дицы: и свята́го Апо́стола Ана́нии, еди́наго от 70: И преподо́бнаго отца́ Рома́на Сладкопе́вца: И преподо́бнаго отца́ на́шего Са́ввы, ви́шерскаго чудотво́рца.

2. [е] Свята́го священному́ченика киприа́на: И святы́я му́ченицы Иусти́ны: И свята́го и блаже́ннаго Андре́а, Христа́ ра́ди юро́диваго.

3. [д] Свята́го священному́ченика Диони́сиа Ареопаги́та.

4. [г] Свята́го священному́ченика Иерофе́а, епи́скопа Афи́нскаго: И обре́тение честны́х моще́й, и́же во святы́х оте́ц на́ших Гу́риа и Варсоно́фиа, каза́нских.

5. [в] Святы́я му́ченицы Харити́ны: И святы́х святи́телей Петра́, Алекси́а, Ио́ны и Фили́ппа, митрополи́тов Моско́вских, и всея́ Руси чудотво́рцов.

6. [а] Свята́го и сла́внаго Апо́стола Фомы́.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

7. [з] Святы́х му́ченик, Се́ргиа и Ва́кха.

8. [з] Преподо́бныя ма́тере на́шея Пелаги́и.

9. [е] Свята́го Апо́стола Иа́кова Алфе́ова: И преподо́бнаго отца́ на́шего Андрони́ка, и жены́ его́ Афана́сии.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

10. [д] Святы́х му́ченик, Евла́мпиа и Евлампи́и.

11. [г] Свята́го Апо́стола Фили́ппа, еди́наго от седми́ диа́кон: И преподо́бнаго отца́ на́шего Феофа́на начерта́ннаго и Творца́ кано́нов, епи́скопа ники́йскаго.

12. [в] Святы́х му́ченик, Про́ва, Тара́ха и Андрони́ка: И преподо́бнаго отца́ на́шего Космы́ Святогра́дца и Творца́ кано́нов, епи́скопа Маиу́мскаго.

В то́йже де́нь пра́зднование свято́му Иоа́нну Крести́телю Госпо́дню, на па́мять пренесе́ния из ма́льты во гра́д га́тчину креста́ из ча́сти дре́ва Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня: чудотво́рнаго о́браза Бо́жия Ма́тере, пи́саннаго святы́м евангели́стом Луко́ю: и десны́я руки́ моще́й свята́го Иоа́нна Крести́теля:

13. [а] Святы́х му́ченик, Ка́рпа и Папи́лы.

14. [з] Святы́х му́ченик Наза́риа, Герва́сиа, Прота́сиа и Келси́а: И преподо́бныя ма́тере на́шея Параске́ви. И преподо́бнаго Нико́лы свято́ши, кня́зя черни́говскаго.

15. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Евфи́миа но́ваго: И свята́го преподо́бному́ченика Лукиа́на, пресви́тера вели́кия Антиохи́и.

16. [е] Свята́го му́ченика Ло́ггина со́тника.

17. [д] Свята́го проро́ка Оси́и: И преподо́бному́ченика Андре́а Кри́тскаго.

18. [г] Свята́го Апо́стола и Евангели́ста Луки́.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

19. [в] Свята́го проро́ка Ио́иля: И свята́го му́ченика Уа́ра. И преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна Ры́льскаго.

20. [а] Свята́го великому́ченика Арте́миа.

21. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иларио́на Вели́каго: И пренесе́ние моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Иларио́на, епи́скопа Мегли́нскаго.

22. [з] Свята́го равноапо́стольнаго Аве́ркиа, епи́скопа Иерапо́льскаго, чудотво́рца. И святы́х седми́ отроко́в, и́же во Ефе́се:

В то́йже де́нь пра́зднуем Пресвяте́й Богоро́дице, чудотво́рныя ико́ны Каза́нския.

23. [е] Свята́го Апо́стола Иа́кова, по пло́ти бра́та Госпо́дня:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

В то́йже де́нь пренесе́ние моще́й свята́го Иа́кова Борови́чскаго, новгоро́дскаго чудотво́рца.

24. [д] Свята́го му́ченика Аре́фы, и и́же с ни́м: И преподо́бнаго Аре́фы пече́рскаго.

25. [г] Святы́х му́ченик и нотари́й Маркиа́на и Марти́риа.

26. [в] Свята́го и сла́внаго великому́ченика, Дими́триа Мирото́чца: И воспомина́ние вели́каго стра́шнаго трясе́ния.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

27. [а] Свята́го му́ченика Не́стора. И преподо́бнаго Не́стора, летопи́сца пече́рскаго.

28. [з] Святы́х му́ченик тере́нтиа и неони́лы: И преподо́бнаго отца́ на́шего Стефа́на Савваи́та, и Творца́ кано́нов: И во святы́х отца́ на́шего Арсе́ниа, архиепи́скопа Се́рбскаго: И святы́я му́ченицы Параске́вы, нарече́нныя пя́тницы.

29. [з] Святы́я преподо́бному́ченицы анастаси́и ри́мляныни: И преподо́бнаго отца́ на́шего Авра́миа, затво́рника пече́рскаго: И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Авра́миа архимандри́та, Росто́вскаго чудотво́рца.

30. [е] Святы́х му́ченик Зино́виа и Зинови́и.

31. [д] Святы́х апо́стол: Стахи́а, Ампли́а, и и́же с ни́ми: И свята́го му́ченика Епима́ха: И преподо́бных пече́рских Спиридо́на и Никоди́ма.

 

Ме́сяц  ное́мврий.

1. [г] Святы́х и чудотво́рцев, безсре́бреников Космы́ и Дамиа́на, и́же от Аси́и.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

2. [в] Святы́х му́ченик: Акинди́на, Пига́сиа, Аффо́ниа, Елпидифо́ра и Анемподи́ста.

3. [а] Святы́х му́ченик: Акепси́мы епи́скопа, Ио́сифа пресви́тера, и Аифала́ диа́кона: И обновле́ние хра́ма свята́го великому́ченика Гео́ргиа, и́же в ли́де, иде́же положено́ е́сть честно́е те́ло его́.

4. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоанни́киа вели́каго: И свята́го му́ченика, Ника́ндра, епи́скопа Ми́рскаго: И Ерме́а пресви́тера.

5. [з] Святы́х му́ченик, Галактио́на и Еписти́мии: И преставле́ние и́же во святы́х отца́ на́шего Ио́ны архиепи́скопа, Новгоро́дскаго чудотво́рца.

6. [е] И́же во святы́х отца́ на́шего Па́вла  испове́дника, архиепи́скопа Царягра́да: И преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Варлаа́ма Ху́тынскаго, Новгоро́дскаго чудотво́рца.

7. [д] Святы́х му́ченик 33, и́же в Мелити́не: И преподо́бнаго отца́ на́шего и чудотво́рца Ла́заря, в галиси́йстей горе́ пости́вшагося.

8. [г] Собо́р архистрати́га Михаи́ла и про́чих безпло́тных си́л.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

9. [в] Святы́х му́ченик Ониси́фора и Порфи́риа: И преподо́бныя ма́тере на́шея Матро́ны: И преподо́бныя Феокти́сты, я́же от ле́звы.

10. [а] Святы́х апо́стол: Ера́ста, Оли́мпа, Родио́на, и и́же с ни́ми.

11. [з] Святы́х му́ченик: Ми́ны, Ви́ктора и Вике́нтиа: И святы́я му́ченицы Стефани́ды: И преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Фео́дора Студи́та: И преставле́ние свята́го и блаже́ннаго Макси́ма, Христа́ ра́ди юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца.

12. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна ми́лостиваго: И преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́ла.

13. [е] И́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна, архиепи́скопа Константи́ня гра́да, Златоу́стаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

14. [д] Свята́го и всехва́льнаго Апо́стола Фили́ппа.

Пра́здник, и ры́бы разреше́ние.

15. [г] Святы́х му́ченик и испове́дник: Гу́риа, Само́на и Ави́ва.

16. [в] Свята́го Апо́стола и Евангели́ста Матфе́а.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

17. [а] И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́риа Чудотво́рца: И преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́кона, игу́мена честны́я оби́тели живонача́льныя Тро́ицы, ученика́ Се́ргиа Чудотво́рца.

18. [з] Святы́х му́ченик плато́на и рома́на.

19. [з] Свята́го проро́ка Авди́а: И свята́го му́ченика Варлаа́ма: И преподо́бных оте́ц на́ших, Варлаа́ма и Иоаса́фа царе́вича вели́кия Инди́и: И преподо́бнаго Варлаа́ма игу́мена Пече́рскаго.

20. [е] Предпра́зднство во хра́м вхо́да Пресвяты́я Богоро́дицы: И преподо́бнаго отца́ на́шего Григо́риа Декаполи́та: И и́же во святы́х отца́ на́шего Про́кла, архиепи́скопа Царягра́да.

21. [д] Вхо́д Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и во хра́м.

Пра́здник, и ры́бы разреше́ние.

22. [г] Свята́го Апо́стола Филимо́на, и и́же с ни́м: И убие́ние свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Михаи́ла Тверска́го.

23. [в] И́же во святы́х оте́ц на́ших, Амфило́хиа, епи́скопа Икони́йскаго, и Григо́риа, епи́скопа Акраганти́йскаго: И преставле́ние свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, и всея́ Руси чудотво́рца: И па́мять преставле́ния святи́теля Митрофа́на, в схимона́сех Мака́риа, пе́рваго воро́нежскаго епи́скопа.

24. [а] Святы́я великому́ченицы Екатери́ны: И свята́го великому́ченика Мерку́риа:

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

И свята́го му́ченика Мерку́риа Смоле́нскаго.

25. [з] И́же во святы́х оте́ц на́ших, и священному́чеников: Кли́мента па́пы Ри́мскаго, и Петра́ Александри́йскаго.

В се́й де́нь отдае́тся пра́здник вхо́да Пресвяты́я Богоро́дицы.

26. Преподо́бнаго отца́ на́шего Али́пиа сто́лпника: И освяще́ние хра́ма свята́го великому́ченика Гео́ргиа, я́же в Ки́еве, пред враты́ святы́я Софи́и: И па́мять преставле́ния святи́теля Инноке́нтиа, пе́рваго епи́скопа Ирку́тскаго, чудотво́рца.

27. [е] Свята́го му́ченика Иа́кова Пе́рсянина: И преподо́бнаго отца́ на́шего Палла́диа:

И зна́мение Пресвяты́я Богоро́дицы, в вели́ком Нове́граде: И па́мять и́же во святы́х отца́ на́шего Иа́кова, епи́скопа Росто́вскаго, чудотво́рца.

28. [д] Свята́го преподо́бному́ченика Стефа́на Но́ваго: И свята́го му́ченика Ирина́рха.

29. [г] Свята́го му́ченика Парамо́на: И свята́го му́ченика Филуме́на: И преподо́бнаго Ака́киа, и́же в ле́ствице свиде́тельствованнаго. И преподо́бнаго Некта́риа Пече́рскаго.

30. [в] Свята́го и всехва́льнаго Апо́стола Андре́а Первозва́ннаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́. и еле́а.

 

Ме́сяц  деке́мврий

1. [а] Свята́го проро́ка Нау́ма.

2. [з] Свята́го проро́ка Авваку́ма: И преподо́бнаго Афана́сиа Пече́рскаго затво́рника.

3. [з] Свята́го проро́ка Софо́нии: И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Са́ввы Стороже́вскаго.

4. [е] Святы́я великому́ченицы Варва́ры. И преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна Ламаски́на.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

5. [д] Преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Са́ввы Освяще́ннаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

6. [г] И́же во святы́х отца́ на́шего Никола́а архиепи́скопа Ми́р Лики́йских, чудотво́рца.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

7. [в] И́же во святы́х отца́ на́шего Амвро́сиа, епи́скопа Медиола́нскаго: И преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ниа , Си́йскаго чудотво́рца:

В то́йже де́нь преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́ла, и́же на е́зере Селиге́ре, на о́строве зово́мом столобно́е, но́ваго чудотво́рца.

8. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Пата́пиа.

9. [з] Зача́тие святы́я А́нны, егда́ зача́т пресвяту́ю Богоро́дицу.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

10. [з] Святы́х му́ченик: Ми́ны, Ермоге́на и Евгра́фа.

11. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Дании́ла Сто́лпника: И преподо́бнаго Ни́кона Пече́рскаго, суха́го.

12. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Спиридо́на чудотво́рца, епи́скопа Иримифи́йскаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

13. [г] Святы́х му́ченик: Евстра́тиа, Авксе́нтиа, Евге́ниа, Марда́риа и Оре́ста: И святы́я му́ченицы Луки́и де́вы.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

[зри́] Неде́ля святы́х Пра́отец.

14. [в] Святы́х му́ченик: Фи́рса, Левки́а, Филимо́на, Аполло́ниа, Ариа́на и Каллини́ка.

15. [а] Свята́го священному́ченика Елевфе́риа: И преподо́бнаго отца́ на́шего Па́вла , и́же в Ла́тре:

И и́же во святы́х отца́ на́шего Стефа́на испове́дника, архиепи́скопа Суро́жскаго.

16. [з] Свята́го проро́ка Агге́а.

17. [з] Свята́го проро́ка Лании́ла: И святы́х трие́х отроко́в, Ана́нии, Аза́рии и Мисаи́ла.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

[зри́] Неде́ля пред Рождество́м Христо́вым святы́х оте́ц.

18. [е] Свята́го му́ченика Севастиа́на, и дружи́ны его́.

19. [д] Свята́го му́ченика Вонифа́тиа.

20. [г] Предпра́зднство по пло́ти рождества́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. И свята́го священному́ченика Игна́тиа Богоно́сца.

21. [в] Предпра́зднство Христо́ва Рождества́: И святы́я му́ченицы Иулиани́и, я́же в Никомиди́и:

И преставле́ние и́же во святы́х отца́ на́шего Петра́, митрополи́та всея́ Руси, чудотво́рца.

22. [а] Предпра́зднство Христо́ва Рождества́: И святы́я великому́ченицы Анастаси́и Узореши́тельницы.

23. [з] Предпра́зднство Христо́ва Рождества́: И святы́х десяти́ му́ченик, и́же в Кри́те.

24. [з] Предпра́зднство Христо́ва Рождества́: И святы́я преподо́бному́ченицы Евге́нии.

25. [е] Е́же по пло́ти Рождество́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́:

Пра́здник тридне́вный, и разреше́ние на вся́, подо́бне и дванадесятодне́вное разреше́ние на вся́, и упраждне́ние междоча́сий.

26. [д] Собо́р Пресвяты́я Богоро́дицы: И па́мять свята́го священному́ченика Евфи́миа, епи́скопа Сарди́йскаго.

27. [г] Свята́го Апо́стола, первому́ченика и архидиа́кона Стефа́на: И преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Фео́дора начерта́ннаго, бра́та Феофа́на Творца́.

28. [в] Святы́х му́ченик дву́ тму́, в Никомиди́и сожже́нных.

29. [а] Святы́х Младе́нец 14 ты́сящ, за Христа́ избие́нных от И́рода в Вифлее́ме: И преподо́бнаго отца́ на́шего Марке́лла, игу́мена оби́тели неусыпа́емых: И преподо́бных пече́рских Ма́рка, Фео́фила и Иоа́нна.

30. [з] Святы́я му́ченицы Ани́сии: И преподо́бнаго Зо́тика Сиротокорми́теля.

31. [з] Преподо́бныя ма́тере на́шея Мела́нии Ри́мляныни:

В се́й де́нь отдае́тся пра́здник Христо́ва Рождества́.

 

Ме́сяц ианнуа́рий

1. [е] Е́же по пло́ти обре́зание Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: И и́же во святы́х отца́ на́шего Васи́лиа Вели́каго, архиепи́скопа Кесари́и Каппадоки́йския.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

2. [д] Предпра́зднство просвеще́ния: И свята́го отца́ на́шего Силве́стра, па́пы ри́мскаго: И па́мять преставле́ния преподо́бнаго отца́ на́шего Серафи́ма Саро́вскаго.

3. [г] Предпра́зднство просвеще́ния: И свята́го проро́ка Малахи́и: И свята́го му́ченика Горди́а.

4. [в] Предпра́зднство Просвеще́ния: И собо́р святы́х седми́десяти Апо́столов: И преподо́бнаго отца́ на́шего Феокти́ста игу́мена, и́же в Куку́ме сикили́йстем.

5. [а] Предпра́зднство Просвеще́ния: И святы́х му́ченик, Феопе́мпта и Фео́ны: И преподо́бныя Сигклитики́и.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

6. [з] Свято́е богоявле́ние Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́.

Пра́здник, и разреше́ние на все́.

7. [з] Собо́р свята́го сла́внаго проро́ка, предте́чи и крести́теля Госпо́дня Иоа́нна.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

8. [е] Преподо́бных оте́ц на́ших Гео́ргиа Хозеви́та, и Емилиа́на испове́дника: И преподо́бныя ма́тере на́шея Домни́ки: И преподо́бнаго Григо́риа Пече́рскаго.

9. [д] Свята́го му́ченика Полие́вкта:

И и́же во святы́х отца́ на́шего Фили́ппа, митрополи́та Моско́вскаго и всея́ Руси, чудотво́рца.

10. [г] И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́риа, епи́скопа Нисси́йскаго: И преподо́бнаго Дометиа́на, епи́скопа Мелити́йскаго: И преподо́бнаго Маркиа́на, пресви́тера и иконо́ма вели́кия це́ркве: И преподо́бнаго отца́ на́шего Па́вла  Коме́льскаго, и́же на обно́ре реце́.

11. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, о́бщих жи́тий нача́льника.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И преподо́бнаго отца́ на́шего Михаи́ла Кло́пскаго.

12. [а] Святы́я му́ченицы Татиа́ны: И и́же во святы́х отца́ на́шего Са́ввы Се́рбскаго.

13. [з] Святы́х му́чеников Ерми́ла и Стратони́ка.

14. [з] Преподо́бных оте́ц на́ших, в Сина́и и Раи́фе избие́нных: И па́мять преставле́ния святы́я равноапо́стольныя Ни́ны. И отда́ние пра́здника Богоявле́ния.

15. [е] Преподо́бных оте́ц на́ших Па́вла  Фиве́йскаго и Иоа́нна Ку́щника.

16. [д] Поклоне́ние честны́х вери́г свята́го и всехва́льнаго Апо́стола Петра́.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

17. [г] Преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Анто́ниа  Вели́каго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

18. [в] И́же во святы́х оте́ц на́ших, архиепи́скпов александри́йских Афана́сиа и Кири́лла.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

19. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́риа Еги́птянина: И обре́тение честны́х моще́й преподо́бнаго Са́ввы Стороже́вскаго.

20. [з] Преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Евфи́миа Вели́каго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

21. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Макси́ма Испове́дника: И свята́го му́ченика Неофи́та: И святы́х му́чеников: Евге́ниа, Кани́диа, Уалериа́на и Аки́лы.

22. [е] Свята́го Апо́стола Тимофе́а: И свята́го преподо́бному́ченика Анаста́сиа Пе́рсскаго.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

23. [д] Свята́го священному́ченика Кли́мента, епи́скопа Агки́рскаго: И свята́го му́ченика Агафагге́ла.

24. [г] Преподо́бныя ма́тере на́шея Ксе́нии Ри́мляныни.

25. [в] И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́риа, архиепи́скопа Константи́ня гра́да, богосло́ва.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

26. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего ксенофо́нта, и дружи́ны его́ Мари́и.

27. [з] Пренесе́ние честны́х моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна Златоу́стаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

28. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма Си́рина: И преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма Пече́рскаго. В то́йже де́нь па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа То́темскаго, Спасосумо́рина монастыря́ нача́льника и основа́теля, новоявле́ннаго чудотво́рца.

29. [е] Пренесе́ние моще́й свята́го священному́ченика Игна́тиа Богоно́сца: И преподо́бнаго Лавре́нтиа Пече́рскаго.

30. [д] Свята́го священному́ченика Ипполи́та, па́пы Ри́мскаго.

И святы́х трие́х святи́телей вели́ких и архиере́ев: Васи́лиа Вели́каго, Григо́риа Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

31. [г] Святы́х чудотво́рцев и безсре́бреников, Ки́ра и Иоа́нна: И и́же во святы́х отца́ на́шего Ники́ты, епи́скопа Новгоро́дскаго, чудотво́рца.

 

Ме́сяц февруа́рий

1. [в] Предпра́зднство сре́тения Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: И свята́го му́ченика Три́фона.

2. [а] Сре́тение Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы, кроме́ святы́я четыредеся́тницы, а́ще случи́тся.

3. [з] Свята́го и пра́веднаго Симео́на Богоприи́мца, и А́нны проро́чицы.

4. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иси́дора пилусио́тскаго: И свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Гео́ргиа: И преподо́бнаго отца́ на́шего Кири́лла, Новоезе́рскаго чудотво́рца.

5. [е] Святы́я му́ченицы Ага́фии: И па́мять преставле́ния во святы́х отца́ на́шего Феодо́сиа архиепи́скопа Черни́говскаго.

6. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Вуко́ла, епи́скопа Сми́рнскаго.

7. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Парфе́ниа, епи́скопа Лампсаки́йскаго: И преподо́бнаго отца́ на́шего Луки́.

8. [в] Свята́го великому́ченика Фео́дора Стратила́та: И свята́го проро́ка Заха́рии Серпови́дца.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

9. [а] Свята́го му́ченика Ники́фора:

В се́й де́нь отдае́тся пра́здник Сре́тения.

10. [з] Свята́го му́ченика Харала́мпиа: И преподо́бнаго про́хора Пече́рскаго.

11. [з] Свята́го священному́ченика Вла́сиа, епи́скопа Севасти́йскаго:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И преподо́бнаго Дими́триа, Во́логодскаго чудотво́рца: И преставле́ние свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Все́волода Псковска́го, нарече́ннаго во свято́м креще́нии Гаврии́ла.

12. [е] И́же во святы́х отца́ на́шего Меле́тиа, архиепи́скопа Антиохи́йскаго:

В то́йже де́нь преставле́ние и́же во святы́х отца́ на́шего Алекси́а митрополи́та всея́ Руси, чудотво́рца.

13. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Мартиниа́на.

14. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Авксе́нтиа.

И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Кири́лла филосо́фа, учи́теля язы́ка слове́нскаго. И преподо́бнаго Исаа́киа Пече́рскаго.

15. [в] Свята́го Апо́стола Они́сима.

16. [а] Святы́х му́ченик Памфи́ла и Порфи́риа, и дружи́ны и́х.

17. [з] Свята́го великому́ченика Фео́дора Ти́рона.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

18. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Льва́, па́пы ри́мскаго.

19. [е] Свята́го Апо́стола архи́ппа.

20. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Льва́, епи́скопа Ката́нскаго.

21. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Тимофе́а, и́же в симво́лех: И и́же во святы́х отца́ на́шего Евста́фиа, вели́кия Антиохи́и.

22. [в] Обре́тение честны́х моще́й святы́х му́ченик, и́же во Евге́нии.

23. [а] Свята́го священному́ченика Полика́рпа, епи́скопа Сми́рнскаго.

24. [з] Пе́рвое и второ́е обре́тение честны́я главы́ свята́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна: И преподо́бнаго Ера́зма, чернори́зца Пече́рскаго.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

25. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Тара́сиа, архиепи́скопа Константи́ня гра́да.

26. [е] И́же во святы́х отца́ на́шего Порфи́риа, архиепи́скопа Га́зскаго.

27. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Проко́пиа Декаполи́та: И преподо́бнаго Ти́та Пече́рскаго.

28. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Васи́лиа, спо́стника Проко́пиева.

29. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Кассиа́на Ри́млянина.

 

Ме́сяц ма́рт

1. [г] Святы́я преподо́бному́ченицы Евдоки́и.

2. [в] Свята́го священному́ченика Феодо́та, епи́скопа Кирини́йскаго: И преставле́ние и́же во святы́х отца́ на́шего Арсе́ниа, епи́скопа Тверска́го.

3. [а] Святы́х му́ченик: Евтро́пиа, Клеони́ка и Васили́ска.

4. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Гера́сима, и́же на Иорда́не.

5. [з] Свята́го му́ченика Ко́нона градаря́.

6. [е] Святы́х му́ченик четы́редесяти дву́, и́же во Аммори́и.

7. [д] Святы́х священному́ченик, в Херсо́не епи́скпствовавших: Васи́лиа, Ефре́ма, Евге́ниа, Капи́тона, Ефе́риа, и про́чих.

8. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Феофила́кта, епи́скопа Никомиди́йскаго.

9. [в] Святы́х четы́редесяти му́ченик в Севасти́йстем е́зере му́чившихся.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

10. [а] Свята́го му́ченика Кодра́та, и и́же с ни́м.

11. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Софро́ниа, патриа́рха Иерусали́мскаго: И и́же во святы́х отца́ на́шего Евфи́миа, архиепи́скопа Новгоро́дскаго, чудотво́рца.

12. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Феофа́на Сигриа́нскаго.

13. [е] Пренесе́ние моще́й и́же во святы́х отца́ на́шего Ники́фора, патриа́рха Царягра́да.

14. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Венеди́кта.

15. [г] Свята́го му́ченика Ага́пиа, и с ни́м шести́ му́ченик.

16. [в] Святы́х му́ченик Сави́на и Па́пы.

17. [а] Преподо́бнаго Алекси́а, челове́ка Бо́жия: И преподо́бнаго отца́ на́шего игу́мена Мака́риа, коля́зинскаго чудотво́рца.

18. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Кири́лла, архиепи́скопа Иерусали́мскаго.

19. [з] Святы́х му́ченик Хриса́нфа и Да́рии.

20. [е] Преподо́бных оте́ц на́ших, во оби́тели свята́го Са́ввы избие́нных от срацы́н.

21. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Иа́кова епи́скопа.

22. [г] Свята́го священному́ченика Васи́лиа, пресви́тера Агки́рскаго.

23. [в] Свята́го преподо́бному́ченика Ни́кона, и дву́ сту́ учени́к его́: И преподо́бнаго Ни́кона Пече́рскаго.

24. [а] Предпра́зднство благове́щения Пресвяты́я Богоро́дицы: И преподо́бнаго отца́ на́шего Заха́рии: И и́же во святы́х отца́ на́шего Арте́миа, епи́скопа Фессалони́тскаго.

25. [з] Благове́щение пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы, а́ще случи́тся кроме́ вели́кия седми́цы.

26. [з] Собо́р арха́нгела Гаврии́ла.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

27. [е] Святы́я ма́тере на́шея Матро́ны, я́же в Солу́не.

28. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иларио́на но́ваго: И свята́го Стефа́на чудотво́рца: И преподо́бному́ченика Евстра́тиа Пече́рскаго.

29. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ма́рка, епи́скопа Арефуси́йскаго, и Кири́лла диа́кона, и ины́х при Иулиа́не мучи́теле пострада́вших.

30. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна, списа́теля ле́ствицы.

31. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ипа́тиа, епи́скопа Га́ггрскаго.

 

Ме́сяц апри́ллий

1. [з] Преподо́бныя ма́тере на́шея Мари́и Еги́птяныни: И преподо́бнаго отца́ на́шего Евфи́миа, су́ждальскаго чудотво́рца.

2. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ти́та Чудотво́рца.

3. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Ники́ты, игу́мена Мидики́йскаго.

4. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ио́сифа Песнопи́сца: И Гео́ргиа, и́же в Мале́и.

5. [г] Святы́х му́ченик: Феоду́ла и Агафопо́да, и и́же с ни́ми.

6. [в] И́же во святы́х отца́ на́шего Евтихи́а, патриа́рха Царягра́да.

Преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Мефо́диа, учи́теля слове́ном, архиепи́скопа Мора́вскаго.

7. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Гео́ргиа епи́скопа Мелити́йскаго.

8. [з] Святы́х апо́стол: Иродио́на, Ага́ва, Ру́фа, Асигкри́та, Фле́гонта и Е́рма, и и́же с ни́ми: И преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́фонта, епи́скопа Новгоро́дскаго, чудотво́рца Пече́рскаго.

9. [з] Свята́го му́ченика Евпси́хиа.

10. [е] Святы́х му́ченик: Тере́нтиа, Помпии́а, и и́же с ни́ми.

11. [д] Свята́го священному́ченика Анти́пы, епи́скопа Перга́ма Аси́йскаго.

12. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Васи́лиа, епи́скопа Пари́йскаго.

13. [в] Свята́го священному́ченика Арте́мона, и и́же с ни́м.

14. [а] И́же во святы́х отца́ на́шего Марти́на испове́дника, па́пы Ри́мскаго: Святы́х ви́ленских му́чеников: Анто́ниа , Иоа́нна и Евста́фиа.

15. [з] Святы́х апо́стол: Ариста́рха, Пу́да и Трофи́ма.

16. [з] Святы́х му́чениц де́в: Ага́пии, Ири́ны и Хиони́и.

17. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Симео́на, и́же в Перси́де: И преподо́бнаго Ака́киа, епи́скопа Мелити́йскаго: И преподо́бнаго Зоси́мы, игу́мена Солове́цкаго.

18. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна, ученика́ свята́го Григо́риа Декаполи́та.

19. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна, ветхопеще́рника.

20. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора Трихи́ны.

21. [а] Свята́го священному́ченика Ианнуа́риа, и и́же с ни́м: И свята́го священному́ченика Фео́дора, и́же в Перги́и: И святы́я му́ченицы цари́цы Алекса́ндры.

22. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора Сикео́та: И пренесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Все́волода, нарече́ннаго во свято́м креще́нии Гаврии́ла.

23. [з] Свята́го сла́внаго великому́ченика, победоно́сца и чудотво́рца Гео́ргиа.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

24. [е]Свята́го му́ченика Са́ввы Стратила́та.

25. [д] Свята́го Апо́стола и Евангели́ста Ма́рка.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

26. [г] Свята́го священному́ченика Васи́лиа, епи́скопа Амаси́йскаго: И па́мять и́же во святы́х отца́ на́шего Стефа́на, епи́скопа Пе́рмскаго.

27. [в] Свята́го священному́ченика Симео́на, епи́скопа Иерусали́мскаго, сро́дника Госпо́дня по пло́ти.

28. [а] Святы́х Апо́стол, Иа́сона и Сосипа́тра: И святы́х му́ченик, Да́ды, Макси́ма и Кинтилиа́на.

29. [з] Святы́х му́ченик девяти́, и́же в Ки́зице: И преподо́бнаго Ме́мнона чудотво́рца.

30. [з] Свята́го Апо́стола Иа́кова, бра́та свята́го Иоа́нна Богосло́ва.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

 

Ме́сяц ма́ий

1. [е] Свята́го проро́ка Иереми́и: И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Пафну́тиа, бо́ровскаго чудотво́рца.

2. [д] И́же во святы́х отца́ на́шего Афана́сиа Вели́каго.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

3. [г] Святы́х му́ченик Тимофе́а и Ма́вры: И преподо́бнаго отца́ на́шего Петра́ чудотво́рца. И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, игу́мена монастыря́ Пече́рскаго и нача́льника в Русстей земли́ о́бщаго мона́шескаго жития́.

4. [в] Святы́я му́ченицы Пелаги́и.

5. [а] Святы́я и сла́вныя му́ченицы Ири́ны.

6. [з] Свята́го и пра́веднаго и многострада́льнаго И́ова.

7. [з] Воспомина́ние на небеси́ я́вльшагося зна́мения Честна́го и Животворя́щаго Креста́, во свято́м гра́де Иерусали́ме, в 3-й ча́с дне́, при царе́ Конста́нтии. И па́мять свята́го му́ченика Ака́киа.

8. [е] Свята́го Апо́стола и евангели́ста Иоа́нна Богосло́ва. И преподо́бнаго отца́ на́шего Арсе́ниа Вели́каго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

9. [д] Свята́го проро́ка Иса́ии: И свята́го му́ченика Христофо́ра: И пренесе́ние честны́х моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́а чудотво́рца, от ми́р в Ба́р гра́д.

10. [г] Свята́го Апо́стола Си́мона Зило́та. И преподо́бнаго Си́мона, чудотво́рца пече́рскаго, епи́скопа Су́ждальскаго.

11. [в] Обновле́ние Царягра́да: И свята́го священному́ченика Моки́а: И святы́х равноапо́стольных Мефо́диа и Кири́лла, учи́телей слове́нских.

12. [а] И́же во святы́х оте́ц на́ших, Епифа́ниа, епи́скопа Ки́прскаго, и Ге́рмана, патриа́рха Константи́ня гра́да.

13. [з] Святы́я му́ченицы Глике́рии.

14. [з] Свята́го му́ченика Иси́дора: И свята́го Иси́дора, Христа́ ра́ди юро́диваго, росто́вскаго чудотво́рца: И преподо́бнаго Ники́ты Затво́рника Пече́рскаго.

15. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Пахо́миа Вели́каго.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И и́же во святы́х отца́ на́шего Иса́ии епи́скопа Росто́вскаго, чудотво́рца. В то́йже де́нь убие́ние свята́го благове́рнаго Царе́вича кня́зя Дими́триа, Моско́вскаго и всея́ Росси́и чудотво́рца.

16. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора освяще́ннаго, ученика́ свята́го пахо́миа: И преподо́бнаго отца́ на́шего ефре́ма переко́мскаго, новгоро́дскаго чудотво́рца.

17. [г] Свята́го Апо́стола Андрони́ка, и и́же с ни́м.

18. [в] Свята́го му́ченика Феодо́та, и́же во Агки́ре: И святы́х му́ченик, Петра́, Диони́сиа, и и́же с ни́ми: И святы́х седми́ де́в.

19. [а] Свята́го священному́ченика Патрики́а, епи́скопа Пру́сскаго, и и́же с ни́м: И преподо́бнаго отца́ на́шего Корни́лиа, чудотво́рца Коме́льскаго.

20. [з] Свята́го му́ченика Фалале́а:

И обре́тение честны́х моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Алекси́а митрополи́та Моско́вскаго и всея́ Руси, чудотво́рца.

21. [з] Святы́х вели́ких Царе́й и равноапо́столов, Константи́на и Еле́ны.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

В то́йже де́нь сре́тение Пресвяты́я Богоро́дицы чудотво́рныя ико́ны Влади́мирския:

И па́мять свята́го благове́рнаго кня́зя Константи́на, и ча́д его́, Михаи́ла и Фео́дора, му́ромских чудотво́рцов.

22. [е] Свята́го му́ченика Васили́ска.

23. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Михаи́ла, епи́скопа Сина́дскаго: И обре́тение честны́х моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Лео́нтиа, епи́скопа Росто́вскаго, чудотво́рца: И преподо́бныя Евфроси́нии По́лоцкия.

24. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Симео́на, и́же на ди́вней го́ре:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И преподо́бнаго Ники́ты сто́лпника, переясла́вскаго чудотво́рца.

25. [в] Тре́тие обре́тение честны́я главы́ свята́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

26. [а] Свята́го Апо́стола ка́рпа, еди́наго от 70: И свята́го великому́ченика Гео́ргиа но́ваго, пострада́вшаго от царя́ Сели́ма ту́рскаго.

27. [з] Свята́го священному́ченика Ферапо́нта: И обре́тение моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́ла, и́же на е́зере Селиге́ре, на о́строве зово́мом столобно́е, но́ваго чудотво́рца.

28. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ники́ты, епи́скопа халкидо́нскаго: И и́же во святы́х отца́ на́шего Игна́тиа, епи́скопа Росто́вскаго, чудотво́рца.

29. [е] Святы́я преподо́бному́ченицы Феодо́сии: И преставле́ние свята́го и блаже́ннаго Иоа́нна, Христа́ ра́ди юро́диваго, у́стюжскаго чудотво́рца.

30. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Исаа́киа Далма́тскаго.

31. [г] Свята́го Апо́стола Ерми́а: И свята́го му́ченика Ерме́а.

 

Ме́сяц иу́ний

1. [в] Свята́го му́ченика Иусти́на филосо́фа, и друга́го му́ченика Иусти́на, и и́же с ни́ми: И па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Диони́сиа, глуши́цкаго чудотво́рца. И свята́го блаже́ннаго Ага́пита Пече́рскаго, безме́зднаго врача́.

2. [а] И́же во святы́х отца́ на́шего Ники́фора, испове́дника: И свята́го великому́ченика Иоа́нна но́ваго, му́ченаго в Беле́граде.

3. [з] Свята́го му́ченика Лукиллиа́на, и и́же с ни́м.

4. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Митрофа́на, патриа́рха Константиногра́дскаго.

5. [е] Свята́го священному́ченика Дорофе́а, епи́скопа Ти́рскаго: И преставле́ние свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Фео́дора Яросла́вича.

6. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Висарио́на чудотво́рца: И преподо́бнаго Иларио́на но́ваго.

7. [г] Свята́го священному́ченика Феодо́та, епи́скопа Агки́рскаго.

8. [в] Свята́го великому́ченика Фео́дора Стратила́та.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

9. [а] И́же во святы́х отца́ на́шего Кири́лла, архиепи́скопа Александри́йскаго: И преподо́бнаго отца́ на́шего Кири́лла, белоезе́рскаго чудотво́рца.

10. [з] Свята́го священному́ченика Тимофе́а, епи́скопа Пру́сскаго.

11. [з] Святы́х Апо́стол, Варфоломе́а и Варна́вы.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

12. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ону́фриа вели́каго: И преподо́бнаго отца́ на́шего Петра́ Афо́нскаго: И па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Арсе́ниа, коне́вскаго чудотво́рца.

13. [д] Святы́я му́ченицы Акили́ны: И и́же во святы́х отца́ на́шего Трифи́ллиа, епи́скопа Левкуси́и Ки́прския.

14. [г] Свята́го проро́ка Елиссе́а: И и́же во святы́х отца́ на́шего Мефо́диа, патриа́рха Константи́ня гра́да.

15. [в] Свята́го проро́ка Амо́са: И и́же во святы́х отца́ на́шего Ио́ны, митрополи́та Моско́вскаго и всея́ Руси, чудотво́рца.

16. [а] Свята́го и чудотво́рца Ти́хона Амафу́нтскаго.

17. [з] Святы́х му́ченик, Мануи́ла, Саве́ла и Исма́ила.

18. [з] Свята́го му́ченика Лео́нтиа.

19. [е] Свята́го Апо́стола Иу́ды, бра́та Госпо́дня по пло́ти.

20. [д] Свята́го священному́ченика Мефо́диа, епи́скопа Пата́рскаго.

21. [г] Свята́го му́ченика Иулиа́на Тарси́йскаго.

22. [в] Свята́го священному́ченика Евсе́виа, епи́скопа Самоса́тскаго.

23. [а] Святы́я му́ченицы Агрипи́ны. В то́йже де́нь пра́зднуем Сре́тение Пречи́стыя Богоро́дицы чудотво́рныя ико́ны Влади́мирския.

24. [з] Рождество́ честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

25. [з] Святы́я преподо́бному́ченицы Февро́нии: В то́йже де́нь святы́х чудотво́рцев Му́ромских: благове́рнаго кня́зя Петра́, нарече́ннаго во и́ноцех Дави́да, и благове́рныя княги́ни Февро́нии, нарече́нныя во и́нокинях Евфроси́нии.

26. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Дави́да, и́же в Селу́не: И явле́ние ико́ны пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и Ти́хвинския.

27. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Сампсо́на странноприи́мца.

28. [г] Пренесе́ние моще́й святы́х безсре́бреник Ки́ра и Иоа́нна: И па́мять преподо́бных оте́ц, Се́ргиа и Ге́рмана, валаа́мских чудотво́рцов.

29. [в] Святы́х сла́вных и всехва́льных верхо́вных апо́стол, Петра́ и Па́вла.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

30. [а] Собо́р святы́х сла́вных и всехва́льных двунаде́сяти апо́стол.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

 

Ме́сяц иу́лий

1. [з] Святы́х безсре́бреников и чудотво́рцев, Космы́ и Дамиа́на.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

2. [з] Положе́ние честны́я ри́зы пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, во Влахе́рне.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

3. [е] Свята́го му́ченика Иаки́нфа: И пренесе́ние моще́й во святы́х отца́ на́шего Фили́ппа, митрополи́та Моско́вскаго и всея́ Руси, чудотво́рца. И преподо́бнаго Анато́лиа Пече́рскаго.

4. [д] И́же во святы́х отца́ на́шего Андре́а, архиепи́скопа Кри́тскаго, Иерусалими́та: И преподо́бныя Ма́рфы, ма́тере свята́го Симео́на дивного́рца.

5. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего, Афана́сиа Афо́нскаго: И обре́тение честны́х моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего, игу́мена Се́ргиа, ра́донежскаго чудотво́рца.

6. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Сисо́а вели́каго: И обре́тение моще́й святы́я Иулиани́и деви́цы, в Киевопече́рстей Ла́вре почива́ющия.

7. [а] Преподо́бных оте́ц на́ших: Фомы́, и́же в Мале́и, и Ака́киа, и́же в ле́ствице.

8. [з] Свята́го великому́ченика Проко́пиа.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

В то́йже де́нь пра́зднуем явле́ние ико́ны пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, во гра́де Каза́ни: В то́йже де́нь воспомина́ние зна́мения, я́вльшагося от ико́ны пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, честна́го и сла́внаго ея́ благове́щения, во гра́де вели́цем У́стюзе: И свята́го Проко́пиа, Христа́ ра́ди юро́диваго, у́стюжскаго чудотво́рца.

9. [з] Свята́го священному́ченика Пагкра́тиа, епи́скопа Тавромени́йскаго.

10. [е] Святы́х му́ченик 45, и́же в никопо́ли Арме́нстей:

В то́йже де́нь положе́ние честны́я ри́зы Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же е́сть Хито́н, в ца́рствующем гра́де Москве́: И преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ниа пече́рскаго Ки́евскаго: И пра́зднование пресвяте́й Богоро́дице, ра́ди чудотво́рныя ея́ ико́ны в Коне́встей оби́тели.

11. [д] Святы́я му́ченицы и прехва́льныя Евфи́мии: И преставле́ние блаже́нныя княги́ни О́льги, во свято́м креще́нии нарече́нныя Еле́ны.

12. [г] Святы́х му́ченик Про́кла и ила́риа: И преподо́бнаго отца́ на́шего Михаи́ла Малеина́.

13. [в] Собо́р свята́го Арха́нгела Гаврии́ла: И преподо́бнаго отца́ на́шего Стефа́на Савваи́та.

14. [а] Свята́го Апо́стола Аки́лы.

15. [з] Святы́х му́ченик, Ки́рика и Иули́тты ма́тере его́.

И свята́го Равноапо́стола, вели́каго кня́зя Влади́мира, нарече́ннаго во святе́м креще́нии Васи́лиа.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

16. [з] Свята́го священному́ченика Афиноге́на, и десяти́ учени́к его́.

17. [е] Святы́я великому́ченицы Мари́ны.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

18. [д] Свята́го му́ченика Иаки́нфа, и́же во Амастри́де: И свята́го му́ченика Емилиа́на: И преподо́бнаго отца́ на́шего многотерпели́ваго Иоа́нна, затво́рника Пече́рскаго, и́же в Ки́еве.

19. [к] Преподо́бныя ма́тере на́шея Макри́ны, сестры́ вели́каго Васи́лиа. И преподо́бнаго отца́ на́шего Ди́а: И обре́тение и пренесе́ние честны́х моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Серафи́ма Саро́вскаго.

20. [в] Свята́го сла́внаго проро́ка Илии́.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

21. [а] Преподо́бных оте́ц на́ших, Симео́на Христа́ ра́ди юро́диваго, и Иоа́нна спо́стника его́: И свята́го проро́ка Иезеки́иля: И преподо́бнаго Ону́фриа молчали́ваго Пече́рскаго.

22. [з] Святы́я мироно́сицы и равноапо́стольныя Мари́и Магдали́ны: И возвраще́ние моще́й свята́го священному́ченика Фо́ки.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

23. [з] Святы́х му́ченик, Трофи́ма и Фео́фила, и и́же с ни́ми.

24. [е] Святы́я великому́ченицы Христи́ны: И святы́х му́ченик Бори́са и Гле́ба, нарече́нных во святе́м креще́нии Рома́на и Дави́да: И преподо́бнаго отца́ на́шего Полика́рпа Пече́рскаго.

25. [д] Успе́ние святы́я А́нны, ма́тере Пресвяты́я Богоро́дицы: И па́мять святы́х же́н Олимпиа́ды и Евпракси́и:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́риа желтово́дскаго, чудотво́рца.

26. [г] Свята́го священному́ченика Ермола́а, и и́же с ни́м: И святы́я преподо́бному́ченицы Параске́вы: И преподо́бнаго отца́ на́шего многострада́льнаго Моисе́а Угрина, Пече́рскаго.

27. [в] Свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

28. [а] Святы́х апо́стол и диа́конов, Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на: В то́йже де́нь пра́зднуем явле́ние Ико́ны Смоле́нския, Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, Одиги́трии.

29. [з] Свята́го му́ченика Каллини́ка.

30. [з] Святы́х Апо́стол, Си́лы и Силуа́на, и и́же с ни́ми.

31. [е] Предпра́зднство происхожде́ния Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня: И свята́го и пра́веднаго Евдоки́ма.

 

Ме́сяц а́вгуст

1. [д] Происхожде́ние честны́х дре́в Честна́го и Животворя́щаго Креста́: И святы́х седми́ му́ченик Маккаве́й, и ма́тере и́х Соломони́и, и учи́теля и́х Елеаза́ра.

2. [г] Пренесе́ние моще́й свята́го первому́ченика и архидиа́кона Стефа́на: И свята́го Васи́лиа, Христа́ ра́ди юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца.

3. [в] Преподо́бных оте́ц на́ших: Исаа́киа, Далма́та и Фа́вста: В то́йже де́нь преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ниа  ри́млянина, новгоро́дскаго чудотво́рца.

4. [а] Святы́х седми́ о́трок, и́же во Ефе́се: И святы́я преподо́бному́ченицы Евдоки́и.

5. [з] Предпра́зднство преображе́ния Го́спода на́шего Иису́са Христа́: И свята́го му́ченика Евсигни́а.

6. [з] Свято́е преображе́ние Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

7. [е] Свята́го преподо́бному́ченика Домети́а: И преподо́бнаго отца́ на́шего Пи́мена Пече́рскаго.

8. [д] Свята́го Емилиа́на испове́дника, епи́скопа Кизи́ческаго: И преподо́бнаго Григо́риа, иконопи́сца Пече́рскаго.

9. [г] Свята́го Апо́стола Матфи́а.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

10. [в] Свята́го му́ченика и архидиа́кона Лавре́нтиа.

11. [а] Свята́го му́ченика и архидиа́кона Е́впла: И преподо́бному́чеников пече́рских Фео́дора и Васи́лиа.

12. [з] Святы́х му́ченик, Фо́тиа и Ники́ты.

13. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Макси́ма Испове́дника: И и́же во святы́х отца́ на́шего Ти́хона Воро́нежскаго, задо́нскаго чудотво́рца: В си́й де́нь отдае́тся пра́здник преображе́ния.

14. [е] Предпра́зднство успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы: И свята́го проро́ка Михе́а: И пренесе́ние честны́х моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, игу́мена Пече́рскаго.

15. [д] Успе́ние пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

16. [г] От еде́са пренесе́ние в Константи́нь гра́д нерукотворе́ннаго о́браза Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: И свята́го му́ченика Диоми́да.

17. [в] Свята́го му́ченика Ми́рона: И преподо́бнаго отца́ на́шего Али́пиа, иконопи́сца Пече́рскаго.

18. [а] Святы́х му́ченик Фло́ра и Ла́вра.

19. [з] Свята́го му́ченика Андре́а Стратила́та, и и́же с ни́м: В то́йже де́нь пра́зднуем пресвяте́й Богоро́дице, бы́вшаго ра́ди милосе́рдия, от ико́ны ея́ святы́я, нарица́емыя Донски́я.

20. [з] Свята́го проро́ка Самуи́ла.

21. [е] Свята́го Апо́стола Фадде́а: И святы́я му́ченицы ва́ссы: И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Авра́миа архимандри́та, Смоле́нскаго чудотво́рца.

22. [д] Свята́го му́ченика Агафони́ка, и и́же с ни́м.

23. [г] Свята́го му́ченика Лу́ппа: И отдае́тся пра́здник Успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы.

24. [в] Свята́го священному́ченика Евти́ха: И пренесе́ние честны́х моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Петра́, митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Руси, чудотво́рца.

25. [а] Возвраще́ние моще́й свята́го Апо́стола Варфоломе́а: И па́мять свята́го Апо́стола Ти́та.

26. [з] Святы́х му́ченик, Адриа́на и Ната́лии:

В се́й де́нь пра́зднуем возсле́дование похва́льно сре́тения чудотво́рныя ико́ны Влади́мирския, Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и.

27. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Пи́мена: И свята́го священному́ченика Ку́кши и Пи́мена По́стника, пече́рских.

28. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Моисе́а Му́рина.

29. [д] Усекнове́ние честны́я главы́ честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна.

Пра́здник, и по́ст.

30. [г] И́же во святы́х оте́ц на́ших, патриа́рхов Константи́ня гра́да, Алекса́ндра, Иоа́нна и Па́вла но́ваго: И пренесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, из Влади́мира в Ца́рствующий гра́д свята́го Петра́: И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Алекса́ндра Сви́рскаго, чудотво́рца.

31. [в] Положе́ние честна́го по́яса пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

Мэсzцосл0въ: Септeмврій

№. Начaло їндjкта, си1рэчь н0вагw лёта: И# пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw сmмеHна ст0лпника: И# мaтере є3гw2 мaрfы: И# соб0ръ прес™hz бцdы, и4же въ міасjнэхъ: И# с™aгw м§нка ґіfалA: И# с™hхъ м§нцъ, м7 жeнъ, и3 ґммyна діaкона и3 ўчи1телz и4хъ: И# с™hхъ м§нкъ, каллjсты, є3v0да и3 є3рмогeна, самобрaтій: И# пaмzть првdнагw їисyса, сhна наvи1на. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

в7. С™aгw м§нка мaманта: И# прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна п0стника, патріaрха цRzгрaда.

G. С™aгw сщ7енном§нка ґнfjма, є3пjскопа нікомидjйскагw: И# прпdбнагw fеоктjста, сп0стника вели1кагw є3vfЂміа.

Знайшли помилку