...
Требник

Глава 36. Чи́н благослове́ния илито́на

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

 Чи́н благослове́ния илито́на

Из то́нкой и до́брой льняно́й или́ ше́лковой мате́рии величино́ю не́сколько бо́лее антими́нса, пригото́вленный илито́н, простира́ется на свято́й трапе́зе, иере́й же оде́ян в епитрахи́ль и фело́нь, покади́в крестообра́зно святу́ю трапе́зу, ста́нет спреди́, и обы́чно начина́ет:

Благослове́н Бо́г на́ш: Чте́цЦарю́ небе́сный: Трисвято́еи О́тче на́шИ по возгла́сеГо́споди поми́луй: 12. Прииди́те, поклони́мся: три́жды.

И псало́м 110:

Испове́мся тебе́ Го́споди, все́м се́рдцем мои́м, в сове́те пра́вых и со́нме: Ве́лия дела́ Госпо́дня, изы́скана во все́х во́лях его́. Испове́дание и великоле́пие де́ло его́, и пра́вда его́ пребыва́ет в ве́к ве́ка. Па́мять сотвори́л е́сть чуде́с свои́х: ми́лостив и ще́др Госпо́дь. Пи́щу даде́ боя́щымся его́: помяне́т в ве́к заве́т сво́й. Кре́пость де́л свои́х возвести́ лю́дем свои́м, да́ти и́м достоя́ние язы́к. Дела́ ру́к его́ и́стина и су́д: ве́рны вся́ за́поведи его́: утверже́ны в ве́к ве́ка, сотворе́ны во и́стине и правоте́. Избавле́ние посла́ лю́дем свои́м: запове́да в ве́к заве́т сво́й: свя́то и стра́шно и́мя его́. Нача́ло прему́дрости стра́х Госпо́день, ра́зум же бла́г все́м творя́щым и́: хвала́ его́ пребыва́ет в ве́к ве́ка.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, три́жды.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Иере́й чте́т моли́тву сию́:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, Сы́не и Сло́ве Бо́га жива́го, изво́ливый спасе́ния ра́ди на́шего от Пречи́стыя Де́вы воплоти́тися, и по Рождестве́ пелена́ми пови́т бы́ти, и в я́слех положи́тися: по сме́рти же кре́стной, ю́же на́с де́ля во́лею претерпе́л еси́, плащани́цею чи́стою и сударе́м обви́т, и во гро́бе положе́н бы́ти: Тебе́ ны́не про́сим и смире́нно мо́лим, посли́ Боже́ственное благослове́ние и благода́ть Свята́го Твоего́ Ду́ха, на илито́н се́й, и благослови́, очи́сти и освяти́ его́, во е́же бы́ти ему́ досто́йну, е́же на не́м освяти́тися Боже́ственным та́йнам Пресвята́го Те́ла и Честны́я Кро́ве Твоея́, в сла́ву Твою́ и Безнача́льнаго Твоего́ Отца́, и Единосу́щнаго и Животворя́щаго Твоего́ Ду́ха, и в спасе́ние все́х люде́й Твои́х: я́ко Ты́ еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Иере́й же, главу́ приклони́в, та́йно глаго́лет моли́тву сию́:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, приле́жную сию́ мольбу́ приими́ от на́с недосто́йных рабо́в Твои́х, и я́ко Бла́г и Человеколю́бец, благоволи́ ны́не низпосла́ти благослове́ние Твое́ свято́е на илито́н се́й, и благослови́, и освяти́ его́ Ду́хом Твои́м Святы́м, в окропле́нии воды́ сея́ свяще́нныя, я́коже освяти́л еси́ святы́я твоя́ гро́бныя пелены́, во е́же бы́ти ему́ но́вому сударю́, и синдо́ну [плащани́цепресвято́му те́лу и кро́ве твоея́ честны́я.

И возглаша́ет: Ты́ бо еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

И кропи́т иере́й илито́н свяще́нною водо́ю, глаго́ля:

Освяща́ется илито́н се́й благода́тию Пресвята́го Ду́ха, окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. Три́жды.

И а́бие твори́т обы́чный дневны́й отпу́ст.

Чи1нъ бlгословeніz їлmт0на

И#з8 т0нкой и3 д0брой льнzн0й и3ли2 шeлковой матeріи величин0ю нёсколько б0лэе ґнтіми1нса, пригот0вленный їлmт0нъ, простирaетсz на с™0й трапeзэ, їерeй же њдёzнъ въ є3пітрахи1ль и3 фелHнь, покади1въ кrтоwбрaзнw с™yю трапeзу, стaнетъ спреди2, и3 nбhчнw начинaетъ:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Чтeцъ: ЦRю2 нбcный: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: