...
Требник

Глава 35. Моли́тва, е́же освяти́ти како́е ли́бо благово́нное зе́лие

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моли́тва, е́же освяти́ти како́е ли́бо благово́нное зе́лие

По нача́ле обы́чном, трисвято́м и возгла́се, рече́т иере́й: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

И чте́тся моли́тва сия́:

Го́споди Бо́же Вседержи́телю, сло́вом Твои́м вся́ческая испо́лнивый, и возрасти́ти повеле́вый земли́ вся́ плоды́ во своя́ времена́, и дая́ти я́ в ра́дость и в живо́т челове́ком: ты́ са́м, всеблаги́й Влады́ко, и се́мена сия́, с разли́чными зе́лиями принесе́нныя во святы́й хра́м се́й, благослови́ и освяти́ Ду́хом Твои́м Святы́м, и рабо́в Твои́х си́х, прие́млющих зе́лия сия́ с се́менами, от вся́кия скве́рны очи́сти, и до́мы и́х вся́каго благово́ния испо́лни, во е́же бы́ти си́м и все́м ве́рою храня́щым я́, и кадя́щымся и́ми в соблюде́ние и изба́ву от все́х вра́жиих прило́гов и во отгна́ние вся́каго мечта́ния, от де́йства диа́воля находя́щаго, дневна́го и нощна́го, на благослове́ние же душа́м и телесе́м, ве́рным твои́м лю́дем и ското́м, домово́м же и ме́стом. Я́ко да вси́, прие́млющии сия́ зе́лия, восприи́мут себе́ покро́в души́ и те́ла, и да бу́дет на́шему спасе́нию врачевство́ твоея́ благода́ти та́инство: да в ко́ем ли́бо ме́сте возло́жится, или́ на ко́ем употребля́емо бу́дет, во е́же получи́ти благослове́ние, вся́ [проти́вной си́ле отту́ду прогна́нней] десни́ца твоя́ да покры́ет, во сла́ву Пресвята́го, великоле́паго и всепокланя́емаго и́мене Твоего́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва че́сть и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И окропля́ются свято́ю водо́ю три́жды, с обы́чными слова́ми окропле́ния и освяще́ния, и отпу́ст.

Мlтва, є4же њс™и1ти как0е ли1бо бlгов0нное ѕeліе

По начaлэ nбhчномъ, трис™0мъ и3 возглaсэ, речeтъ їерeй:

ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Очікується текст

Знайшли помилку