...
Требник

Глава 34. Благослове́ние ро́ев пче́льных, во у́лия но́ва всажде́нных

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Благослове́ние ро́ев пче́льных, во у́лия но́ва всажде́нных

Нача́ло я́коже и в предъиду́щей главе́, по псалме́х же моли́тва сия́:

Бо́же всемоги́й, предве́чный, содержа́й го́рстию всю́ тва́рь, облада́яй не́бом и земле́ю, и все́ми я́же на ни́х, вся́кому же созда́нию, е́же на по́льзу бы́ти ще́дро подая́й: умиле́нно мо́лим Ти ся всеБла́же, я́коже дре́вле изра́ильтяном зе́млю ме́дом и млеко́м теку́щую дарова́ти, в пусты́ни Иоа́нна крести́теля твоего́ ди́виим ме́дом воспита́ти благоизво́лил еси́: та́кожде ны́не призре́ния твоего́ благоволе́нием к живопита́нию на́шему. се́й пче́льник и его́ у́лия благослови́, умножа́я преумно́жи в не́м пче́лы, и благода́тию Твое́ю я́ соблюда́ющи, ту́чнаго на́с ме́да испо́лни: да ника́ко се́й пче́льник созда́ний твои́х пче́льных лише́н, но всегда́ преиспо́лнен со́ты ме́да бу́дет: и по премно́гой благосты́ни и непобеди́мей кре́пости твое́й, да яви́тся неподви́жимь мно́гими лука́вствы, и непоколеби́мь зазо́рными обая́нии, но Твое́ю всеси́льною огражде́н держа́вою, и остене́н ополче́нием, от вся́каго кова́рства волше́бнаго сохране́н, и всегда́ в твое́й Христе́ рукоя́ти невреди́мь пребу́дет. Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны́ Христе́ Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки, ами́нь.

И кропи́т иере́й пче́л и у́лия водо́ю свяще́нною:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Посе́м глаго́лет обы́чный дневны́й отпу́ст.

Бlгословeніе р0євъ пчeльныхъ, во ќліz нHва всаждeнныхъ

Начaло ћкоже и3 въ пред8идyщей главЁ. По pалмёхъ же мlтва сіS:

Б9е всемогjй, предвёчный, содержaй г0рстію всю2 твaрь, њбладazй нб7омъ и3 землeю, и3 всёми ±же на ни1хъ, всsкому же создaнію, є4же на п0льзу бhти щeдрw подаsй: ўмилeннw м0лимъ ти сz всебlже, ћкоже дрeвле ї}льтzнwмъ зeмлю мeдомъ и3 млек0мъ текyщую даровaти, въ пустhни їwaнна кrти1телz твоего2 ди1віимъ мeдомъ воспитaти бlгоизв0лилъ є3си2: тaкожде нhнэ призрёніz твоегw2 бlговолeніемъ къ живопитaнію нaшему. Сeй пчeльникъ и3 є3гw2 ќліz бlгослови2, ўмножaz преумн0жи въ нeмъ пчeлы, и3 бlгодaтію твоeю | соблюдaющи, тyчнагw нaсъ мeда и3сп0лни: да никaкw сeй пчeльникъ создaній твои1хъ пчeльныхъ лишeнъ, но всегдA преисп0лненъ сHты мeда бyдетъ: и3 по премн0гой бlгостhни и3 непобэди1мэй крёпости твоeй, да kви1тсz неподви1жимь мн0гими лукaвствы, и3 непоколеби1мь заз0рными њбаsніи, но твоeю всеси1льною њграждeнъ держaвою, и3 њстэнeнъ њполчeніемъ, t всsкагw ковaрства волшeбнагw сохранeнъ, и3 всегдA въ твоeй хrтE рукоsти невреди1мь пребyдетъ. Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти ны2 хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, во вёки, ґми1нь.

И# кропи1тъ їерeй пчeлъ и3 ќліz вод0ю сщ7eнною: