...
Требник

Глава 31. Моли́тва над поти́ром еди́ным. си́есть, ча́шею но́вою

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

 Моли́тва над поти́ром еди́ным. си́есть, ча́шею но́вою

Нача́ло обы́чное, и псало́м 22.

Та́же диа́кону ре́кшу: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Иере́й чте́т моли́тву сию́:

Влады́ко Вседержи́телю, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, Тебе́ мо́лимся, и тебе́ призыва́ем, и приле́жно про́сим: низпосли́ благода́ть Пресвята́го всеосвяща́ющаго и животворя́щаго твоего́ ду́ха на ча́шу сию́, [а́ще су́ть покро́вцы и лжи́ца, глаго́ли и сие́: и на все́ украше́ние его́,] и благослови́, очи́сти, и освяти́ ю́, я́коже благослови́л, очи́стил и освяти́л еси́ ча́шу свяще́нника твоего́ мелхиседе́ка, и ча́шу святы́х апо́стол на та́йной ве́чери Христа́ Твоего́ и досто́йну же́ртвенника твоего́ бы́ти сотвори́, во е́же приноси́тися в не́й тебе́ Бо́гу и Отцу́ умилостиви́тельной безкро́вной же́ртве, те́ла и кро́ве Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода Бо́га и спа́са на́шего Иису́са Христа́: с ни́мже тебе́, и пресвято́му и животворя́щему твоему́ ду́ху, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Про́чее же, ка́к в 28 главе́.

Мlтва над8 поти1ромъ є3ди1нымъ: сjесть, чaшею н0вою.

Начaло nбhчное, и3 pал0мъ к7в.

Тaже діaкону рeкшу: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.