...
Требник

Глава 3. Моли́твы жене́ роди́льнице, по четы́редесяти дне́х

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моли́твы жене́ роди́льнице, по четы́редесяти дне́х

В четыредеся́тный же де́нь па́ки прино́сится отроча́ к хра́му, во е́же вцерковля́тися, си́есть, нача́ло прия́ти вводи́тися в це́рковь. Прино́сится же ма́терию уже́ очище́нною и омове́нною су́щею, предстоя́щу и хотя́щему прия́ти то́ по креще́нии.

Свяще́нник же твори́т: Благослове́н Бо́г на́ш: Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице: И О́тче на́ш: Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство.

Та́же отпусти́тельный дне́, или́ свята́го прилучи́вшагося.

Сла́ва, и ны́не:

Моли́твами, Го́споди, все́х святы́х и Богоро́дицы, тво́й ми́р да́ждь на́м, и поми́луй на́с, я́ко еди́н ще́др.

Прикло́нши же е́й главу́ вку́пе со младе́нцем, твори́т свяще́нник креста́ зна́мение над ни́м, и каса́яся главы́ его́, глаго́лет моли́тву:

Го́споду помо́лимся.

Го́споди Бо́же Вседержи́телю, О́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, все́ естество́ слове́сное же и безслове́сное сло́вом Твои́м созда́вый, и вся́ от не су́щих во е́же бы́ти приведы́й, Тебе́ мо́лимся, и Тебе́ про́сим: Твое́ю во́лею спа́сл еси́ рабу́ Твою́, и́мярек, очи́сти от вся́каго греха́, и от вся́кия скве́рны, приходя́щую ко Святе́й Твое́й Це́ркви, да неосужде́нно сподо́бится причасти́тися святы́х Твои́х та́ин.

Ве́домо бу́ди, я́ко а́ще не обрета́ется в живы́х младе́нец, чте́тся да́же до зде́ моли́тва.

Та́же возгла́сно.

Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бо́г еси́:

А́ще ли жи́в е́сть, чти́ и сие́ до конца́:

И от нея́ рожде́нное отроча́ благослови́, возрасти́, освяти́, вразуми́, уцелому́дри, удобому́дрстви: я́ко Ты́ приве́л еси́ е́, и показа́л еси́ ему́ све́т чу́вственный, да и у́мнаго сподо́бится све́та, во вре́мя е́же определи́л еси́, и сопричте́тся свято́му Твоему́ ста́ду, Единоро́дным Твои́м Сы́ном: с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ми́р все́м.

Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Моли́тва ма́тери отроча́те:

Го́споди Бо́же на́ш, прише́дый на спасе́ние ро́да челове́ческаго, прииди́ и на рабу́ Твою́, и́мярек, и сподо́би ю́ честны́м Твои́м пресви́терством, вхо́да хра́ма сла́вы Твоея́: омы́й ея́ скве́рну теле́сную и скве́рну душе́вную во исполне́нии четы́редесяти дни́й: творя́й ю́ досто́йну и причаще́ния Честна́го Те́ла и Кро́ве Твоея́.

Я́ко освяти́ся и просла́вися Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Твое́, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Моли́тва 2, отроча́ти, его́же свяще́нник зна́менуяй мо́лится:

Го́споду помо́лимся.

Го́споди Бо́же на́ш, в четыредеся́тный де́нь младе́нец зако́нному хра́му принесе́нный от Мари́и неискусобра́чныя и Святы́я Твоея́ Ма́тере, и на объя́тиях пра́веднаго симео́на носи́мый, Са́м Влады́ко всеси́льне, и принесе́ннаго сего́ младе́нца, яви́тися Тебе́ все́х Творцу́, благослови́ и на вся́кое де́ло благо́е, и Тебе́ благоуго́дное возрасти́, отгоня́я от него́ вся́кую сопроти́вную си́лу зна́мением воображе́ния креста́ Твоего́. Ты́ бо еси́ храня́й младе́нцы Го́споди: да сподо́бився свята́го креще́ния, получи́т ча́сть избра́нных Ца́рствия Твоего́, соблюда́емь с на́ми благода́тию Святы́я и Единосу́щныя, и Неразде́льныя Тро́ицы: Тебе́ бо подоба́ет вся́кая сла́ва, благодаре́ние, и поклоне́ние со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ми́р все́м.

Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Бо́же О́тче Вседержи́телю велегла́снейшим проро́ком иса́ием предвозвести́вый на́м, е́же от Де́вы воплоще́ние Единоро́днаго Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, и́же в после́дния дни́ благоволе́нием Твои́м, и соде́йствием Свята́го Ду́ха, спасе́ния ра́ди на́с челове́ков, безме́рным благоутро́бием от нея́ младе́нствовати изво́ливый, и по обы́чаю в зако́не свято́м Твое́м, по исполне́нии дне́й очище́ния, святи́лищу принести́ся претерпе́ и́стинный законополо́жник сы́й: и на объя́тиях пра́веднаго симео́на носи́тися изво́ли, его́же та́инства проображе́ние в предрече́нном проро́це, клеща́ми у́гля явле́нное позна́хом: его́же и мы́ ве́рнии подража́ние благода́тию держи́м: Са́м и ны́не сохраня́яй младе́нцы Го́споди, благослови́ отроча́ сие́, вку́пе с роди́тели и восприе́мники его́, и сподо́би е́ во вре́мя благопотре́бное и водо́ю и Ду́хом отрожде́ния сопричти́ е́ свято́му Твоему́ ста́ду слове́сных ове́ц, нарица́ющихся и́менем Христа́ Твоего́: я́ко Ты́ еси́ в вы́шних живы́й, и на смире́нныя призира́яй, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

[И а́ще младе́нец креще́н е́сть, твори́т иере́й воцерковле́ние, а́ще же ни́, твори́т сие́ по креще́нии. Моли́твам же зде́ твори́т отпу́ст.] Та́же прие́м свяще́нник отроча́, начертава́ет кре́ст и́м пред враты́ хра́ма, глаго́ля:

Воцерковля́ется ра́б Бо́жий, и́мярек, [или́: раба́ Бо́жия, и́мярек,] во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. Та́же вво́дит е́ во хра́м, глаго́ля: Вни́дет в до́м тво́й, покло́нится ко хра́му свято́му твоему́.

И вхо́дит посреде́ хра́ма, глаго́ля:

Воцерковля́ется ра́б Бо́жий:

Та́же глаго́лет:

Посреде́ це́ркве воспое́т тя́.

Та́же вво́дит пред две́рьми же́ртвенника, глаго́ля:

Воцерковля́ется ра́б Бо́жий:

И вво́дит е́ во святы́й же́ртвенник, а́ще бу́дет му́жеский по́л: а́ще же же́нский, да́же до ца́рских вра́т, глаго́ля:

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко:

И по си́х полага́ет е́ при две́рех же́ртвенника, и та́ко восприе́мник поклони́вся три́жды, взе́млет е́, и исхо́дит. И свяще́нник твори́т, я́ко обы́чай, отпу́ст.

Мlтвы женЁ роди1льницэ, по четhредесzти днeхъ

Въ четыредесsтный же дeнь пaки прин0ситсz nтрочA къ хрaму, во є4же вцерковлsтисz, сjесть, начaло пріsти вводи1тисz въ цeрковь. Прин0ситсz же мaтерію ўжE њчищeнною и3 њмовeнною сyщею, предстоsщу и3 хотsщему пріsти то2 по кRщeніи.

Сщ7eнникъ же твори1тъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: Трис™0е. Прес™az трbце: И# по Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво.

Тaже tпусти1тельный днE, и3ли2 с™aгw прилучи1вшагwсz.

Молитви над матір’ю в сороковий
день після народження дитини
(вводини)
До сороковою дня після народження дитини мати не допускається до святого причастя, крім випадку, коли їй загрожує смерть. Тепер же, після сорокового дня, мати може причаститися Святих Таїн.

Знайшли помилку