...
Требник

Глава 27. Моли́тва во е́же благослови́ти ста́до

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моли́тва во е́же благослови́ти ста́до

Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, вла́сть име́яй вся́кия тва́ри, Тебе́ мо́лимся, и Тебе́ про́сим, я́коже благослови́л и умно́жил еси́ стада́ патриа́рха Иа́кова, благослови́ и ста́до ското́в си́х раба́ Твоего́, [или́ рабы́ твоея́] и́мярек, и умно́жи, и укрепи́, и сотвори́ е́ в ты́сящы, и изба́ви е́ от наси́лия диа́воля, и от иноплеме́нник, и от вся́каго наве́та враго́в, и возду́ха сме́ртнаго, и губи́тельнаго неду́га: огради́ е́ святы́ми а́нгелы твои́ми, вся́кую не́мощь, вся́кую за́висть, и искуше́ние, чаровства́ же и волше́бства, от де́йства находя́щыя диа́вольскаго отгоня́я от него́: я́ко Твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Мlтва во є4же бlгослови1ти стaдо

ВLко гDи б9е нaшъ, влaсть и3мёzй всsкіz твaри, тебЁ м0лимсz, и3 тебE пр0симъ, ћкоже бlгослови1лъ и3 ўмн0жилъ є3си2 стадA патріaрха їaкwва, бlгослови2 и3 стaдо скотHвъ си1хъ рабA твоегw2, (и3ли2 рабы2 твоеS) и4м>къ, и3 ўмн0жи, и3 ўкрэпи2, и3 сотвори2 є5 въ тhсzщы, и3 и3збaви є5 t наси1ліz діaволz, и3 t и3ноплемє1нникъ, и3 t всsкагw навёта врагHвъ, и3 воздyха смeртнагw, и3 губи1тельнагw недyга: њгради2 є5 с™hми ѓгGлы твои1ми, всsкую нeмощь, всsкую зaвисть, и3 и3скушeніе, чарwвствa же и3 волшє1бства, t дёйства находsщыz діaвольскагw tгонsz t негw2: ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Знайшли помилку