...
Требник

Глава 26. Чи́н быва́емый при основа́нии Це́ркве и водруже́нии Креста́

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Чи́н быва́емый при основа́нии Це́ркве и водруже́нии Креста́

Ве́стно бу́ди, я́ко це́рковь никто́же мо́жет основа́ти, ниже́ ка́менную, ниже́ древя́ную, кроме́ сама́го епи́скопа, или́ осо́бнаго его́ на сие́ благослове́ния чрез протоиере́я, или́ еди́наго от иере́й, его́же о́н изво́лит посла́ти. А́ще же кто́ де́рзнет без благослове́ния епи́скопа нача́ти це́рковь зда́ти, изверже́нию подлежа́ти бу́дет, я́ко презри́тель епи́скопской вла́сти.

Сие́ же основа́ние быва́ет си́це: а́ще ка́менная созида́тися и́мать це́рковь, выко́пывлются рвы́ на то́м ме́сте, иде́же основа́ние и́мать бы́ти, уготовля́ются же ка́мни и ме́л, и на еди́ном четвероуго́льном ка́мне изъобража́ется или́ изсека́ется кре́ст, под кресто́м же [а́ще епи́скоп, или́ его́ наме́стник изво́лит] изготовля́ется ме́сто для вложе́ния святы́х моще́й, и полага́ется надписа́ние сицево́е:

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, основа́ся сия́ це́рковь в че́сть и па́мять [имену́ется и́мя пра́здника или́ свята́го храмова́го] при святи́тельстве господина и отца нашего блаженнейшаго митрополита [и́мя его́] и господина нашего высокопреосвященнейшаго митрополита [или: архиепископа, или: преосвященнейшаго епископа] [имя епископа и града его2]  и положены́ су́ть мо́щи свята́го [и́мя его́]: в ле́то от сотворе́ния ми́ра [тако́е-то], от рождества́ же по пло́ти Бо́га сло́ва [число́ го́да, ме́сяц и де́нь].

Ве́стно же бу́ди, я́ко и кроме́ моще́й свята́го и надписа́ния сицева́го положи́тися основа́ние хра́ма мо́жет, но кроме́ предрече́ннаго четвероуго́льнаго ка́мене не быва́ет. К сему́ же предъугото́влен быва́ет кре́ст древя́ный вели́кий, и ме́сто, иде́же престо́л и́мать бы́ти, ро́в, во е́же бы водрузи́ти в не́м о́ный кре́ст.

А́ще же древя́ная и́мать бы́ти це́рковь, рво́в не быва́ет, то́чию еди́н под стено́ю олта́рною к восто́ку для положе́ния четвероуго́льнаго ка́мене, и други́й для постановле́ния креста́, на ме́сте иму́щаго бы́ти престо́ла. Приуготовля́ются же и бре́вна, или́ древа́, на ни́хже це́рковь стоя́ти и́мать. Си́м же си́це предъугото́вленным бы́вшым, святи́тель или́ наме́стник его́, в це́ркви ближа́йшей от ме́ста о́наго, иде́же основа́ние бы́ти и́мать, оде́явся во вся́ святи́тельская [а́ще же свяще́нник, в свяще́нническая] одея́ния, исхо́дит со все́м кли́ром, предъиду́щым ему́ диа́коном с кади́льницами, иере́ем же со кресты́, два́ два́, кли́рицы же пою́т стихи́ры лити́йны хра́му бу́дущей це́ркви.

Прише́дше же на ме́сто, полага́ют на предъугото́вленном та́мо столе́ свято́е Ева́нгелие и Кре́ст, и взе́м настоя́тель кади́льницу, и покади́в е́ю сто́л крестообра́зно три́жды, возгласи́вшу диа́кону:

Благослови́ Влады́ко, начина́ет обы́чно:

Благослове́н Бо́г на́ш:

Ли́к пое́т: Царю́ небе́сный: и доне́леже око́нчится пе́ние, стои́т нача́льствуяй пред святы́м Ева́нгелием, кадя́ сие́. Пото́м кади́т вся́ рвы́, иде́же основа́ние бы́ти и́мать, наче́н от пе́рвыя стены́ олтаре́вы и иды́й проти́во со́лнцу о́крест, до́ндеже прии́дет отню́дуже нача́. И посе́м кади́т кли́р и лю́ди, и па́ки свято́е Ева́нгелие.

Чте́ц же чте́т Трисвято́е. И по О́тче на́ш: Прииди́те, поклони́мся: три́жды, и псало́м 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́: Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, три́жды.

Диа́кон же ектению́ сию́:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

О свы́шнем ми́ре, и спасе́нии ду́ш на́ших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й, и соедине́нии все́х, Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме се́м, и с ве́рою, благогове́нием, и стра́хом Бо́жиим входя́щих во́нь, Го́споду помо́лимся.

О господине и отце нашем блаженнейшем митрополите [и́мя его́] и господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите [или: архиепископе, или: преосвященнейшем епископе] [имя его2], честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о все́м при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Го́споду помо́лимся.

О гра́де се́м, [а́ще в монастыре́: о святе́й оби́тели се́й,] вся́ком гра́де, стране́, и ве́рою живу́щих в ни́х, Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов, о изъоби́лии плодо́в земны́х, и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных, и о спасе́нии и́х, Го́споду помо́лимся.

О е́же призре́ти ми́лостивно на ме́сто сие́ к созда́нию на не́м це́ркве, в сла́ву Пресвята́го и́мене его́ избра́нное, и благослове́нием свои́м небе́сным благослови́ти е́, Го́споду помо́лимся.

О е́же благослови́ти до́брое сие́ наме́рение, и де́ло рабо́в свои́х [или́ раба́ своего́ и́мярек: и помина́ет кти́торов хра́ма], Го́споду помо́лимся.

О е́же благослови́ти нача́ток основа́ния зда́ния сего́, и благополу́чно в сла́ву и́мене своего́ нача́лу его́ положи́тися и спе́шно в соверше́ние кроме́ вся́каго препя́тия произвести́ся, си́лою, де́йством и благода́тию Пресвята́го Ду́ха, Го́споду помо́лимся.

О е́же тружда́ющымся де́лателем благопоспе́шество во все́м пода́ти, и дела́ ру́к и́х испра́вити, и в соверше́ние си́лою, де́йством и благода́тию Пресвята́го Ду́ха спе́шно произвести́, Го́споду помо́лимся.

О е́же благо́му сему́ тща́нию рабо́в свои́х [или́ раба́ своего́] и́мярек, благопоспе́шество со вся́ким дово́льством, си́лою, де́йством и благода́тию Пресвята́го Ду́ха пода́ти, Го́споду помо́лимся.

О е́же приста́вити де́лу сему́, и де́лателем его́ а́нгела своего́ храни́теля, е́же неви́димо отрази́ти вся́ сопроти́вныя наве́ты ви́димых и неви́димых враго́в, и во все́м благопоспе́шество, к сооруже́нию же му́дрость, и к соверше́нию си́лу, си́лою, де́йством и благода́тию Пресвята́го Ду́ха пода́ти, Го́споду помо́лимся.

О е́же изба́витися на́м от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ на́с Бо́же Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу, и Присноде́ву мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш Христу́ Бо́гу предади́м.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Настоя́тель же возглаша́ет:

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

По возгла́се же пою́т:

Бо́г Госпо́дь, и яви́ся на́м:

А́ще хра́м Госпо́дский бы́ти и́мать, на гла́с тропаря́ пра́здничнаго, по пра́здничном же, на Сла́ве пое́м основа́нию, И ны́не, пра́зднику.

А́ще же не Госпо́дский, то тропа́рь се́й основа́нию, гла́с 2-й:

Тво́рче и Созда́телю вся́ческих Бо́же, де́ло ру́к на́ших, к сла́ве твое́й начина́емое, твои́м благослове́нием спе́шно испра́ви, и си́лою Твое́ю в соверше́ние ско́ро произведи́, я́ко еди́н всеси́лен и человеколю́бец.

А́ще же богоро́дичен и́мать бы́ти хра́м, пое́тся два́жды тропа́рь основа́нию, повторя́юще на: Сла́ве то́йже хра́му. А́ще же ина́го ко́его от святы́х, пе́рвее пое́м тропа́рь основа́нию, на Сла́ве же свято́му: И ны́не, богоро́дичен по гла́су тропаря́ свята́го.

По тропаре́х же а́бие чте́тся псало́м 50:

Поми́луй мя́ Бо́же:

Прино́сятся же и поставля́ются на столе́ два́ сосу́да, еди́н с водо́ю чи́стою, други́й с еле́ем.

По сконча́нии псалма́, пою́т три́жды тропа́рь се́й, гла́с 6-й:

С небесе́ посли́ благода́ть, жизнода́вче, и во́ду сию́ освяти́, и все́м скве́рнам яви́ ю́ бы́ти очище́ние.

Ре́кшу же диа́кону: Го́споду помо́лимся.

И ли́ку: Го́споди поми́луй.

Настоя́тель чте́т над водо́ю моли́тву сию́:

Бо́же великоимени́тый, о́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, творя́й чудеса́ еди́н, и́мже не́сть числа́: его́же гла́с на вода́х мно́гих, его́же ви́девше во́ды убоя́шася, и смято́шася бе́здны и мно́жество шу́ма во́д: его́же путие́ в мо́ри, и стези́ в вода́х мно́гих, и стопы́ твоя́ не позна́ются: и́же креще́нием Единоро́днаго Сы́на Твоего́ воплоще́ннаго, и сни́тием на́нь Пресвята́го Ду́ха в виде́нии го́лубя, и твои́м оте́ческим гла́сом иорда́нския струи́ освяти́л еси́: тебе́ ны́не смире́нно недосто́йнии раби́ Твои́ мо́лим и ми́ли ся де́ем, посли́ благода́ть Пресвята́го Ду́ха на во́ду сию́, и небе́сным твои́м благослове́нием благослови́, очи́сти и освяти́ ю́, и да́руй е́й благода́ть и благослове́ние иорда́ново, и си́лу вся́ скве́рны очища́ющую, и вся́к неду́г исцеля́ющую, и бесо́в и все́х наве́тов и ко́зней и́х прогони́тельную. И яви́ ю́ си́лою, де́йством и благода́тию Пресвята́го Ду́ха, бы́ти все́м от нея́ с ве́рою пию́щым, прие́млющым же и кропя́щымся рабо́м Твои́м, грехо́в оставле́ние, измене́ние страсте́м, прогна́ние вся́каго зла́, умноже́ние доброде́телей, боле́знем исцеле́ние, домово́м же и вся́кому ме́сту освяще́ние и благослове́ние, губи́тельных и вся́ких злотво́рных возду́хов отгна́ние, и благода́ти Твоея́ присвое́ние. я́ко Ты́ еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и с пресвяты́м и благи́м и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Иере́й же чте́т та́йно моли́тву сию́:

Приклони́ Го́споди у́хо Твое́ и услы́ши мя́, во́ды иорда́нския явле́нием Христа́ Твоего́ освяти́вый, и благослови́ все́х на́с, преклоне́нием своея́ вы́и зна́менающих тебе́ повинове́ние, и сподо́би на́с испо́лнитися твоего́ освяще́ния воды́ сея́ прия́тием, и да бу́дет на́м в здра́вие душа́м же и те́лом.

И возглаша́ет:

Ты́ бо еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и с пресвяты́м и благи́м и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Настоя́тель же взе́м кре́ст, погружа́ет его́ в воде́ крестообра́зно, поя́ тропа́рь, гла́с 1-й:

Спаси́ Го́споди лю́ди твоя́, и благослови́ достоя́ние твое́, побе́ды православным христианом на сопроти́вныя да́руя, и твое́ сохраня́я кресто́м твои́м жи́тельство. [Три́жды.]

Посе́м благословля́ет еле́й десни́цею три́жды, глаго́ля:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Ре́кшу же диа́кону: Го́споду помо́лимся.

И кли́ру: Го́споди поми́луй.

Чте́т моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, ему́же излия́ние еле́а, е́же излия́ Иа́ков на ка́мень, его́же поста́ви в сто́лп, и до́м Бо́жий нарече́, благоуго́дно и прия́тно бы́сть: при́зри, мо́лим Ти ся, и ны́не ми́лостивно на еле́й се́й, и небе́сным твои́м благослове́нием благослови́ и освяти́ его́, и да́ждь ему́ си́лу благода́тию ПреСвята́го Твоего́ Ду́ха, во е́же бы все́ те́м в сла́ву Твою́ помазу́емое освяще́нно и благослове́нно, и Тебе́ благоуго́дно и прия́тно бы́ло: щедро́тами Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Настоя́тель же а́бие взе́м свяще́нную во́ду, кропи́т е́ю ме́сто, иде́же кре́ст водруже́н и́мать бы́ти, глаго́ля:

Благоволи́ Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, зна́мением стра́шным и си́лою креста́ Твоего́ огради́тися ме́сту сему́, в сла́ву Тебе́ распя́таго Бо́га на́шего, и Твоего́ Безнача́льнаго Отца́, и ПреСвята́го Твоего́ Ду́ха: и а́ггел всегуби́тельный, и вся́ сопроти́вныя си́лы да отсту́пят от него́. Я́ко Твоя́ е́сть держа́ва, и Твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла вели́каго Бо́га и спа́са на́шего Иису́са Христа́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Свяще́нницы же взе́мше кре́ст, водружа́ют его́ в предъугото́вленное ме́сто, вку́пе с настоя́телем, пою́ще тропа́рь се́й, гла́с 2:

Кресту́ водрузи́вшуся на земли́ низпаде́ и отню́д потреби́ся шата́ние враго́в: пре́жде же отринове́нный челове́к в ра́й па́ки вхо́дит: но Сла́ва Тебе́ еди́ному Бо́гу на́шему, си́це благоизво́лившему.

Посе́м пою́т конда́к основа́нию, гла́с 6:

Ско́рый в заступле́ние и кре́пкий в по́мощь, предста́ни благода́тию си́лы твоея́ ны́не, и благослови́в укрепи́, и в соверше́ние благо́е дела́ рабо́в Твои́х произведи́: вся́ бо ели́ка хо́щеши, я́ко всеси́льный Бо́г, твори́ти мо́жеши.

Сла́ва, и ны́не: Предста́тельство Христиа́н:

Ре́кшу же диа́кону: Го́споду помо́лимся, настоя́тель чте́т моли́тву сию́ пред водруже́нным кресто́м, зря́ на восто́к:

Го́споди Бо́же Вседержи́телю прообрази́вый жезло́м моисе́овым честны́й и животворя́щий кре́ст возлю́бленнаго Сы́на твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Са́м благослови́ и освяти́ ме́сто сие́, си́лою и де́йством честна́го и животворя́щаго дре́ва о́наго кре́стнаго, [е́же снабди́ окропле́нием честны́я кро́ве Сы́на твоего́,в отгна́ние бесо́в и вся́каго сопротивле́ния, сохраня́я ме́сто сие́ и на не́м тебе́ служа́щих от вся́каго зла́ невре́дны, моли́твами пресла́вныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, [зде́ помина́ет и свята́го, его́же и́мать бы́ти хра́м].

Я́ко благослови́ся и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Посе́м и́дет настоя́тель к ро́ву, иде́же основа́ние положено́ и́мать бы́ти: четвероуго́льный же приугото́вленный ка́мень полага́ется пред ни́м на столе́, и пое́тся кли́ром псало́м 83:

Ко́ль возлю́бленна селе́ния твоя́ Го́споди си́л! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни: се́рдце мое́ и пло́ть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́: олтари́ твоя́ Го́споди си́л, Царю́ мо́й и Бо́же мо́й. Блаже́ни живу́щии в дому́ твое́м. в ве́ки веко́в восхва́лят тя́. Блаже́н му́ж, ему́же е́сть заступле́ние его́ у тебе́, восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, Во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто, е́же положи́, и́бо благослове́ние да́ст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу, яви́тся Бо́г бого́в в сио́не. Го́споди Бо́же си́л, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче на́ш, ви́ждь Бо́же, и при́зри на лице́ Христа́ Твоего́. Я́ко лу́чше де́нь еди́н во дво́рех твои́х, па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми́ в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бо́г благода́ть и сла́ву да́ст: Госпо́дь не лиши́т благи́х, ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же си́л, блаже́н челове́к упова́яй на тя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, три́жды.

Диа́кону же ре́кшу: Го́споду помо́лимся.

И кли́ру: Го́споди поми́луй.

Чте́т настоя́тель над ка́менем моли́тву сию́:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́га Жива́го, и́стинный Бо́же, сия́ние и о́бразе Безнача́льнаго Отца́, и Животе́ ве́чный: краеуго́льный сы́й ка́мень, от Пречи́стыя Деви́ческия Горы́ без ру́к му́жескаго се́мене отсе́ченныя, и непозы́блемое Своея́ це́ркве основа́ние: и́же излия́нием честны́я Твоея́ кро́ве Свою́ це́рковь основа́л еси́, сме́ртию же воздви́гл, воскресе́нием соверши́л, вознесе́нием благослови́л, соше́ствием же Свята́го Твоего́ Ду́ха освяти́л и разшири́л ю́ еси́: Тебе́ ны́не смире́нно мо́лим, посли́ благода́ть Свята́го Твоего́ Ду́ха, и благослови́ положе́ние ка́мене сего́, и все́ основа́ние начина́ющагося зда́ния, в сла́ву Пресвята́го Твоего́ и́мене, [а́ще е́сть Госпо́дский пра́здник глаго́лет: ] в че́сть же и па́мять свята́го Твоего́ [Рождества́ или́ ина́го, или́ Успе́ния Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, или́ ина́го Ея́ пра́здника, или́ свята́го, имену́я и́мя его́] и Ты́, Иже еси́ а́лфа и оме́га, нача́ло и коне́ц, и́же искони́ вся́ческая созда́, бу́ди нача́ло, умноже́ние и соверше́ние де́лу сему́, кти́торов же и де́лателей благослови́, и де́лу ру́к и́х поспеши́, и вся́ потре́бная к сооруже́нию и соверше́нию хра́ма сего́ Твои́м Боже́ственным про́мыслом изъоби́льно умно́жи: я́ко да бу́дет хра́м соверше́н и по́лн Твоея́ сла́вы, и в не́м просла́вится Твое́ Пресвято́е и вели́кое и́мя со Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, благослове́но су́щее всегда́ ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Нача́льствуяй же, взе́м свяще́нную во́ду, кропи́т е́ю ка́мень, глаго́ля:

Благословля́ется ка́мень се́й окропле́нием свяще́нныя воды́ сея́ в непоколеби́мое основа́ние хра́ма, созида́емаго во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

А́бие же, а́ще хо́щет в ка́мень вложи́ти мо́щи святы́х, проче́т надписа́ние еди́н от иере́й, влага́ет мо́щи в предъугото́вленное в ка́мени о́ном ме́сто, глаго́ля:

Хвали́те Бо́га во святы́х его́, хвали́те его́ во утверже́нии си́лы его́: я́ко восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве, и возра́дуются на ло́жах свои́х.

И сия́ ре́к, покрыва́ет я́. А́ще у́бо не су́ть мо́щи, ничто́же от си́х твори́т, но взе́м ка́мень настоя́тель свои́ма рука́ма, полага́ет его́ на пригото́вленной и́звести в ро́ве, глаго́ля:

Осно́вывается це́рковь сия́ в сла́ву вели́каго Бо́га и спа́са на́шего Иису́са Христа́, в че́сть и па́мять [и́мя пра́здника его́ или́ богоро́дична, или́ свята́го храмова́го] во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Взе́м же и еле́й глаго́лет:

Вы́шний основа́ сию́ це́рковь, Бо́г посреде́ ея́, и не подви́жится, помо́жет е́й Бо́г у́тро зау́тра.

И возлива́ет еле́й на положе́нный ка́мень, глаго́ля:

Благослове́но и зна́менано бу́ди ме́сто сие́ в до́м моли́твенный, в че́сть и сла́ву Бо́га, в Тро́ице святе́й сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Посе́м со все́м кли́ром пое́т сие́, гла́с 6:

Воста́в Иа́ков зау́тра, и взя́т ка́мень, его́же бе́ положи́л в возгла́вие себе́, и поста́ви его́ сто́лп: и возлия́ еле́й верху́ его́, и рече́: я́ко е́сть Госпо́дь на ме́сте се́м, а́з же не ве́дех: стра́шно е́сть ме́сто сие́, не́сть сие́, но до́м Бо́жий, и сия́ су́ть врата́ небе́сная.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Ве́стно же бу́ди, я́ко а́ще древя́ной це́ркви быва́ет основа́ние: вся́ преждерече́нная соверши́вше, настоя́тель, взе́м секи́ру, ударя́ет е́ю три́жды в сре́днее бревно́ олта́рное, глаго́ля:

Начина́ется де́ло сие́, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в че́сть же и в па́мять [и́мярек пра́здника или́ свята́го] ами́нь.

Посе́м же а́бие начина́ет кропи́ти вся́ основа́ния о́крест, иды́й от се́верныя страны́ про́тив со́лнца, и глаго́ля:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Кли́ру чту́щу псало́м 86:

Основа́ния его́ на гора́х святы́х: лю́бит Госпо́дь врата́ сио́ня, па́че все́х селе́ний Иа́ковлих. Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де Бо́жий. Помяну́ раа́в и вавило́на ве́дущым мя́: и се́ иноплеме́нницы, и ти́р, и лю́дие ефио́пстии, си́и бы́ша та́мо. Ма́ти сио́н рече́т, челове́к, и челове́к роди́ся в не́м, и то́й основа́ и вы́шний. Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й, и князе́й си́х бы́вших в не́м: Я́ко веселя́щихся все́х жили́ще в тебе́.

Де́лателие же а́бие спе́шно во и́мя Госпо́дне начина́ют де́лати. Проше́дшу же настоя́телю пе́рвую ча́сть основа́ний се́верныя страны́, а́бие ста́нет к се́веру лице́м, и сконча́ну псалму́, диа́кону ре́кшу: Го́споду помо́лимся. и кли́ру: Го́споди поми́луй.

Чте́т настоя́тель моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же на́ш, се́вер и мо́ре, и вся́ческая созда́вый, его́же не́бо, и земля́ вмести́ти не мо́жет, на земли́ хра́м себе́ име́ти ко всегда́шнему хвале́нию Пресвята́го и́мене Твоего́ изво́ливый, смире́нно припа́дающе, Твое́ человеколю́бие мо́лим: основа́ния хра́ма сего́, и все́ его́ зда́ние благослови́, и си́лою Твое́ю утверди́, непозы́блемо же и неразруши́мо сотвори́, во сла́ву Тебе́ еди́наго в Тро́ице святе́й сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

По моли́тве же, а́ще древя́на и́мать бы́ти це́рковь, па́ки взе́м секи́ру, ударя́ет в сре́днее бревно́, то́жде глаго́ля, е́же и в пе́рвом ударе́нии, и и́дет, втору́ю ча́сть основа́ния кропя́, и глаго́ля:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Кли́р же чте́т псало́м 126:

А́ще не Госпо́дь сози́ждет до́м, всу́е труди́шася зи́ждущии: а́ще не Госпо́дь сохрани́т гра́д, всу́е бде́ стреги́й. Всу́е ва́м е́сть у́треневати: воста́нете по седе́нии, яду́щии хле́б боле́зни, егда́ да́ст возлю́бленным свои́м со́н. Се́ достоя́ние Госпо́дне сы́нове, мзда́ плода́ чре́внаго. Я́ко стре́лы в руце́ си́льнаго, та́ко сы́нове оттрясе́нных. Блаже́н, и́же испо́лнит жела́ние свое́ от ни́х: не постыдя́тся, егда́ глаго́лют враго́м свои́м во врате́х.

Прише́д же на за́падную страну́, и ста́в лице́м к за́паду, сконча́ну уже́ су́щу псалму́,

И диа́кону ре́кшу: Го́споду помо́лимся. и кли́ру: Го́споди поми́луй.

Чте́т настоя́тель моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же на́ш, его́же хва́льно и́мя от восто́к со́лнца до за́пад, твои́м Боже́ственным про́мыслом избра́вый в жили́ще себе́ ме́сто сие́: посли́ ны́не, смире́нно мо́лим тя́, небе́сное твое́ благослове́ние на не́, и благослови́ нача́ло зда́ния сего́, и укрепи́ и утверди́ е́, и благопоспе́шно к соверше́нию приведи́. Ты́ бо еси́ вся́ на по́льзу ду́ш на́ших де́йствуя, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

По моли́тве же, па́ки ударя́ет секи́рою три́жды, и и́дет, тре́тию ча́сть основа́ния кропя́, и глаго́ля:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Кли́р же чте́т псало́м 121:

Возвесели́хся о ре́кших мне́: в до́м Госпо́день по́йдем. Стоя́ще бя́ху но́ги на́шя во дво́рех твои́х Иерусали́ме. Иерусали́м зи́ждемый я́ко гра́д, ему́же прича́стие его́ вку́пе. Та́мо бо взыдо́ша коле́на, коле́на Госпо́дня, свиде́ние изра́илево, испове́датися и́мени Госпо́дню. Я́ко та́мо седо́ша Престо́ли на су́д, Престо́ли в дому́ Дави́дове. Вопроси́те же я́же о ми́ре иерусали́ма, и оби́лие лю́бящым тя́. Бу́ди же ми́р в си́ле твое́й, и оби́лие в столпостена́х твои́х. Ра́ди бра́тий мои́х, и бли́жних мои́х глаго́лах у́бо ми́р о тебе́. До́му ра́ди Го́спода Бо́га на́шего взыска́х Блага́я тебе́.

Прише́д же на ю́жную страну́ настоя́тель, и ста́в лице́м к ю́гу, по сконча́нии псалма́:

диа́кону ре́кшу: Го́споду помо́лимся, и кли́ру: Го́споди поми́луй.

Чте́т моли́тву сию́:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от ю́га на спасе́ние на́ше прише́дый, и от присе́нныя деви́ческия горы́ я́ко свя́т яви́выйся, и с челове́ки пожи́вый, при́зри ми́лостивно, мо́лимся, на кти́торов зача́таго во и́мя Твое́ зда́тися хра́ма, и во все́м благослови́ и́х, и да́руй и́м си́лу и кре́пость, благомо́щие же и изъоби́лие с здра́вием, и во все́м к соверше́нию в сла́ву Твою́ зача́таго де́ла поспе́шество. Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

По моли́тве же, па́ки твори́т, я́коже и пе́рвее. И и́дет, четве́ртую ча́сть основа́ния кропя́, и глаго́ля:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Кли́р же чте́т псало́м 131:

Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю́ кро́тость его́. Я́ко кля́тся Го́сподеви, обеща́ся Бо́гу Иа́ковлю: А́ще вни́ду в селе́ние до́му моего́, или́ взы́ду на о́др посте́ли моея́: А́ще да́м со́н очи́ма мои́ма и ве́ждома мои́ма дрема́ние, и поко́й скраниа́ма мои́ма, до́ндеже обря́щу ме́сто Го́сподеви, селе́ние Бо́гу Иа́ковлю. Се́ слы́шахом я́ во евфра́фе, обрето́хом я́ в поля́х дубра́вы: Вни́дем в селе́ния его́, поклони́мся на ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе его́. Воскресни́ Го́споди в поко́й тво́й, ты́, и киво́т святы́ни твоея́. Свяще́нницы твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бнии твои́ возра́дуются. Дави́да ра́ди раба́ Твоего́, не отврати́ лице́ пома́заннаго твоего́. Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется ея́: от плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на Престо́ле твое́м. А́ще сохраня́т сы́нове твои́ заве́т мо́й, и свиде́ния моя́ сия́, и́мже научу́ я́, и сы́нове и́х до ве́ка ся́дут на Престо́ле твое́м. Я́ко избра́ Госпо́дь сио́на, изво́ли и́ в жили́ще себе́. Се́й поко́й мо́й во ве́к ве́ка, зде́ вселю́ся, я́ко изво́лих и́: лови́тву его́ благословля́яй благословлю́, ни́щыя его́ насыщу́ хле́бы. Свяще́нники его́ облеку́ во спасе́ние, и преподо́бнии его́ ра́достию возра́дуются. Та́мо возращу́ ро́г Дави́дови, угото́вах свети́льник пома́занному моему́. Враги́ его́ облеку́ студо́м, на не́мже процвете́т святы́ня моя́.

Прише́д же на ме́сто, иде́же нача́ кропи́ти, престае́т, и ше́д ста́нет пред водруже́нным кресто́м к восто́ку лице́м, по сконча́нии же псалма́ са́м настоя́тель со вся́ким умиле́нием начина́ет пе́ти вку́пе со все́м кли́ром:

Царю́ небе́сный: По сконча́нии же пе́ния, диа́кону ре́кшу: Го́споду помо́лимся, и кли́ру: Го́споди поми́луй.

Чте́т моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же на́ш, изво́ливый на се́м ме́сте, и на се́м положе́нном и во и́мя Твое́ благослове́нном ка́мени основа́ти себе́ це́рковь: са́м твоя́ от твои́х тебе́ принося́щих, в воздви́жении к твоему́ славосло́вию зи́ждемаго хра́ма, в че́сть же и па́мять, [и́мярек пра́здника или́ свята́го,] ми́лостивно прии́м, мно́жеством твои́х небе́сных и земны́х бла́г возда́ждь: все́м же к сооруже́нию и соверше́нию це́ркве сея́ по́мощь творя́щым, теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние да́руй: де́латели укрепи́, невре́дны от вся́каго зла́ соблюда́я: основа́ния же сия́ неразори́ма, и непозы́блема соблюди́, и хра́м Тво́й се́й в соверше́ние ско́ро приведи́: я́ко да в не́м непреста́нно всехва́льными пе́сньми и славословле́нии, и безкро́вными же́ртвами сла́вим и воспева́ем тя́, еди́наго и́стиннаго Бо́га на́шего. Тебе́ бо подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Настоя́тель: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон же со вся́ким умиле́нием рече́т:

Па́ки и па́ки, прекло́ньше коле́на, Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй, три́жды.

И вси́ преклоня́ют коле́на.

Настоя́тель же и са́м прекло́нь коле́на, умиле́нно чте́т моли́тву сию́:

Хва́лим тя́ Го́споди Бо́же си́л, спаси́телю на́ш, я́ко премно́гия ра́ди твоея́ бла́гости и человеколю́бия, избра́л и освяти́л еси́ ме́сто сие́, и к созида́нию на не́м це́ркве в сла́ву Пресвята́го и́мене Твоего́, на́ми недосто́йными рабы́ твои́ми основа́л еси́. мо́лим у́бо тя́ смире́нно, коле́на ду́ш и теле́с на́ших прекло́ньше, благоволи́ на ме́сте се́м и же́ртвеннику к приноше́нию на не́м безкро́вныя же́ртвы Пресвята́го те́ла и честны́я кро́ве Христа́ Твоего́, в сла́ву Твою́ и в спасе́ние ду́ш на́ших созда́тися: и я́коже хра́м, си́це и же́ртвенник се́й, нача́ло ны́не прие́мля, в соверше́ние спе́шно Твое́ю Боже́ственною си́лою приведи́, да в не́м и на не́м да́же до сконча́ния ве́ка славосло́вие твоего́ Пресвята́го и́мене и безкро́вныя твоя́ слове́сныя же́ртвы от правове́рных люде́й твои́х, тебе́ безпреста́нно кроме́ вся́каго препя́тия приноси́мы и соверша́емы бу́дут, вся́ бо у тебе́ возмо́жна су́ть. И Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Все́м же воста́вшым, диа́кон глаго́лет ектению́ сию́:

Поми́луй на́с Бо́же:

Ли́к: Го́споди поми́луй, три́жды.

И прилагает сия:

Еще́ мо́лимся о благочести́вых кти́торах, и основа́телех в сла́ву Бо́жию сооружа́тися наче́ншаго хра́ма и́мярек, и о благополу́чном поспеше́нии свята́го де́ла и́х, о здра́вии же, спасе́нии, и оставле́нии грехо́в и́х, рце́м вси́, Го́споди услы́ши и поми́луй.

Ли́к: Го́споди поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о е́же приста́вити де́лу сему́ свято́му а́нгела храни́теля, от вся́каго зла́го обстоя́ния, и ви́димых и неви́димых враго́в препя́тий избавля́юща и защища́юща, и де́лателей укрепля́юща, рце́м вси́, Го́споди услы́ши и поми́луй.

Ли́к: Го́споди поми́луй, три́жды.

Настоя́тель же возглаша́ет:

Услы́ши ны́ Бо́же спаси́телю на́ш, упова́ние все́х конце́в земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди Влады́ко о гресе́х на́ших, и поми́луй на́с и основа́телей свята́го хра́ма сего́: ми́лостив бо и человеколю́бец Бо́г еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

И а́бие быва́ет отпу́ст обы́чный хра́му.

Пода́в же благослове́ние лю́дем, святи́тель или́ протоиере́й, а́ще у́бо с лити́ею прише́л е́сть, я́коже предъуказа́ся, та́кожде с лити́ею возвраща́ется в це́рковь, отню́дуже прии́де, пою́щу кли́ру стихи́ры хра́му, или́ и́но что́ е́же изво́лят, в сла́ву Бо́жию.

Чи1нъ бывaемый при њсновaніи цRкве и3 водружeніи кrтA

Вёстно бyди, ћкw цRковь никт0же м0жетъ њсновaти, нижE кaменную, нижE древsную, кромЁ самaгw є3пcкпа, и3ли2 nс0бнагw є3гw2 на сіE бlгословeніz чрез8 прwтоіерez, и3ли2 є3ди1нагw t їерє1й, є3г0же џнъ и3зв0литъ послaти. Ѓще же кто2 дeрзнетъ без8 бlгословeніz є3пcкпа начaти цRковь здaти, и3звержeнію подлежaти бyдетъ, ћкw презри1тель є3пcкопской влaсти.

Сіe же њсновaніе бывaетъ си1це: ѓще кaменнаz созидaтисz и4мать цRковь, вык0пывлютсz рвы2 на т0мъ мёстэ, и3дёже њсновaніе и4мать бhти, ўготовлsютсz же кaмни и3 мёлъ, и3 на є3ди1номъ четвероуг0льномъ кaмнэ и3з8wбражaетсz и3ли2 и3зсэкaетсz кrтъ, под8 кrт0мъ же (ѓще є3пjскопъ, и3ли2 є3гw2 намёстникъ и3зв0литъ) и3зготовлsетсz мёсто длz вложeніz с™hхъ мощeй, и3 полагaетсz надписaніе сицев0е:

Во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, њсновaсz сіS цRковь въ чeсть и3 пaмzть и3менyетсz и4мz прaздника и3ли2 с™aгw храмовaгw при свzти1тельствэ госпо­ди1­на и3 nтцA нaшего бlжeннэйшаго митрополjта и4м>къ, и3 господи1­на нaшего высокопреwсщ7eннэйшаго митрополjта [и3ли2: ґрхіепcкпа, и3ли2: преwсщ7eннэйшаго є3пcкпа] [и4мz є3пcкпа и3 грaда є3гw2] положены2 сyть мHщи с™aгw и4мz є3гw2: въ лёто t сотворeніz мjра так0е-то, t рождествa же по пл0ти бGа сл0ва число2 г0да, мцcъ и3 дeнь.

Вёстно же бyди, ћкw и3 кромЁ мощeй с™aгw и3 надписaніz сицевaгw положи1тисz њсновaніе хрaма м0жетъ, но кромЁ предречeннагw четвероуг0льнагw кaмене не бывaетъ. Къ семy же пред8угот0вленъ бывaетъ кrтъ древsный вели1кій, и3 мёсто, и3дёже прест0лъ и4мать бhти, р0въ, во є4же бы водрузи1ти въ нeмъ џный кrтъ.

Ѓще же древsнаz и4мать бhти цRковь, рвHвъ не бывaетъ, т0чію є3ди1нъ под8 стэн0ю nлтaрною къ вост0ку длz положeніz четвероуг0льнагw кaмене, и3 другjй длz постановлeніz кrтA, на мёстэ и3мyщагw бhти прест0ла. Пріуготовлsютсz же и3 брeвна, и3ли2 древA, на ни1хже цRковь стоsти и4мать. Си6мъ же си1це пред8угот0влєннымъ бhвшымъ, с™и1тель и3ли2 намёстникъ є3гw2, въ цRкви ближaйшей t мёста џнагw, и3дёже њсновaніе бhти и4мать, њдёzвсz во вс‰ с™и1тєльскаz (ѓще же сщ7eнникъ, въ сщ7eнничєскаz) њдэ‰ніz, и3сх0дитъ со всёмъ кли1ромъ, пред8идyщымъ є3мY діaконwмъ съ кади1льницами, їерeємъ же со кресты2, двA двA, кли1ріцы же пою1тъ стіхи6ры літjйны хрaму бyдущей цRкви.

Пришeдше же на мёсто, полагaютъ на пред8угот0вленномъ тaмw столЁ с™0е є3ђліе и3 кrтъ, и3 взeмъ настоsтель кади1льницу, и3 покади1въ є4ю ст0лъ крестоwбрaзно три1жды, возгласи1вшу діaкону: Бlгослови2 владhко, начинaетъ nбhчнw:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Ли1къ поeтъ: ЦRю2 нбcный:

И# донeлэже њк0нчитсz пёніе, стои1тъ начaльствуzй пред8 с™hмъ є3ђліемъ, кадS сіE. Пот0мъ кади1тъ вс‰ рвы2, и3дёже њсновaніе бhти и4мать, начeнъ t пeрвыz стэны2 nлтарeвы и3 и3дhй проти1вw с0лнцу џкрестъ, д0ндеже пріи1детъ tню1дуже начA. И# посeмъ кади1тъ кли1ръ и3 лю1ди, и3 пaки с™0е є3ђліе.

Чтeцъ же чтeтъ Трис™0е. И# по Џ§е нaшъ:

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# pал0мъ рм7в: ГDи, ўслhши мlтву мою2:

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, три1жды.

Діaконъ же є3ктенію2 сію2:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Њ свhшнемъ ми1рэ, и3 сп7сeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ, и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Њ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ бlжeннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 w3 господи1­нэ нaшемъ высокопреwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ, и3ли2: преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ] и4м>къ, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Њ грaдэ сeмъ (ѓще въ монастырЁ: њ с™ёй nби1тели сeй), всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ сп7сeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же призрёти ми1лостивнw на мёсто сіE къ создaнію на нeмъ цRкве, въ слaву прес™aгw и4мене є3гw2 и3збрaнное, и3 бlгословeніемъ свои1мъ нбcнымъ бlгослови1ти є5, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бlгослови1ти д0брое сіE намёреніе, и3 дёло рабHвъ свои1хъ (и3ли2 рабA своегw2) и4м>къ: и3 поминaетъ кти1торwвъ хрaма, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бlгослови1ти начaтокъ њсновaніz здaніz сегw2, и3 бlгополyчнw въ слaву и4мене своегw2 начaлу є3гw2 положи1тисz и3 спёшнw въ совершeніе кромЁ всsкагw препsтіz произвести1сz, си1лою, дёйствомъ и3 бlгодaтію прес™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ є4же труждaющымсz дёлателємъ бlгопоспёшество во всeмъ подaти, и3 дэлA рyкъ и4хъ и3спрaвити, и3 въ совершeніе си1лою, дёйствомъ и3 бlгодaтію прес™aгw д¦а спёшнw произвести2, гDу пом0лимсz.

Њ є4же бlг0му семY тщaнію рабHвъ свои1хъ (и3ли2 рабA своегw2) и4м>къ, бlгопоспёшество со всsкимъ дов0льствомъ, си1лою, дёйствомъ и3 бlгодaтію прес™aгw д¦а подaти, гDу пом0лимсz.

Њ є4же пристaвити дёлу семY, и3 дёлателємъ є3гw2 ѓгGла своего2 храни1телz, є4же неви1димw tрази1ти вс‰ сопроти6вныz навёты ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ, и3 во всeмъ бlгопоспёшество, къ соwружeнію же мyдрость, и3 къ совершeнію си1лу, си1лою, дёйствомъ и3 бlгодaтію прес™aгw д¦а подaти, гDу пом0лимсz.

Њ є4же и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е твоeю бlгодaтію.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу, и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Настоsтель же возглашaетъ:

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

По возглaсэ же пою1тъ:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Ѓще хрaмъ гDскій бhти и4мать, на глaсъ тропарS прaздничнагw, по прaздничномъ же, на Слaвэ поeмъ њсновaнію, И# нhнэ, прaзднику.

Ѓще же не гDскій, то тропaрь сeй њсновaнію, глaсъ в7-й:

Тв0рче и3 создaтелю всsческихъ б9е, дёло рyкъ нaшихъ, къ слaвэ твоeй начинaемое, твои1мъ бlгословeніемъ спёшнw и3спрaви, и3 си1лою твоeю въ совершeніе ск0рw произведи2, ћкw є3ди1нъ всеси1ленъ и3 чlвэколю1бецъ.

Ѓще же бGор0диченъ и4мать бhти хрaмъ, поeтсz двaжды тропaрь њсновaнію, повторsюще на: Слaвэ т0йже хрaму.

Ѓще же и3нaгw к0егw t с™hхъ, пeрвэе поeмъ тропaрь њсновaнію, на Слaвэ же с™0му: И# нhнэ, бGор0диченъ по глaсу тропарS с™aгw. По тропарeхъ же ѓбіе чтeтсz pал0мъ н7: Поми1луй мS б9е:

Прин0сzтсz же и3 поставлsютсz на столЁ двA сос{да, є3ди1нъ съ вод0ю чи1стою, другjй съ є3лeемъ. По скончaніи pалмA, пою1тъ три1жды тропaрь сeй, глaсъ ѕ7-й:

Съ нб7сE посли2 бlгодaть, жизнодaвче, и3 в0ду сію2 њс™и2, и3 всBмъ сквeрнамъ kви2 ю5 бhти њчищeніе.

Рeкшу же діaкону: ГDу пом0лимсz.

И# ли1ку: ГDи поми1луй.

Настоsтель чтeтъ над8 вод0ю мlтву сію2:

Б9е великоимени1тый, џ§е гDа нaшегw ї}са хrтA, творsй чудесA є3ди1нъ, и5мже нёсть числA: є3гHже глaсъ на водaхъ мн0гихъ, є3г0же ви1дэвше в0ды ўбоsшасz, и3 смzт0шасz бє1здны и3 мн0жество шyма в0дъ: є3гHже путіE въ м0ри, и3 стєзи2 въ водaхъ мн0гихъ, и3 стwпы2 тво‰ не познaютсz: и4же кRщeніемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2 воплощeннагw, и3 сни1тіемъ нaнь прес™aгw д¦а въ видёніи г0лубz, и3 твои1мъ n§ескимъ глaсомъ їoрд†нскіz струи6 њс™и1лъ є3си2: тебE нhнэ смирeннw недост0йніи раби2 твои2м0лимъ и3 ми1ли сz дёемъ, посли2 бlгодaть прес™aгw д¦а на в0ду сію2, и3 нбcнымъ твои1мъ бlгословeніемъ бlгослови2, њчи1сти и3 њс™и2 ю5, и3 дaруй є4й бlгодaть и3 бlгословeніе їoрдaново, и3 си1лу вс‰ сквє1рны њчищaющую, и3 всsкъ недyгъ и3сцэлsющую, и3 бэсHвъ и3 всёхъ навётwвъ и3 к0зней и4хъ прогони1тельную. и3 kви2 ю5 си1лою, дёйствомъ и3 бlгодaтію прес™aгw д¦а, бhти всBмъ t неS съ вёрою пію1щымъ, пріeмлющымъ же и3 кропsщымсz рабHмъ твои6мъ, грэхHвъ њставлeніе, и3змэнeніе страстeмъ, прогнaніе всsкагw ѕлA, ўмножeніе добродётелей, болёзнемъ и3сцэлeніе, домовHмъ же и3 всsкому мёсту њсщ7eніе и3 бlгословeніе, губи1тельныхъ и3 всsкихъ ѕлотв0рныхъ воздyхwвъ tгнaніе, и3 бlгодaти твоеS присвоeніе. ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй же чтeтъ тaйнw мlтву сію2:

Приклони2 гDи ќхо твоE и3 ўслhши мS, в0ды їoрдaнскіz kвлeніемъ хrтA твоегw2 њс™и1вый, и3 бlгослови2 всёхъ нaсъ, преклонeніемъ своеS вhи знaменающихъ тебЁ повиновeніе, и3 спод0би нaсъ и3сп0лнитисz твоегw2 њсщ7eніz воды2 сеS пріsтіемъ, и3 да бyдетъ нaмъ въ здрaвіе душaмъ же и3 тёлwмъ.

И# возглашaетъ: Тh бо є3си2 њсщ7eніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Настоsтель же взeмъ кrтъ, погружaетъ є3го2 въ водЁ кrтоwбрaзнw, поS тропaрь, глaсъ №-й:

Сп7си2 гDи лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды правосла6внымъ хрcтіа1нwмъ на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство. Три1жды.

Посeмъ бlгословлsетъ є3лeй десни1цею три1жды, глаг0лz:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Рeкшу же діaкону: ГDу пом0лимсz.

И# кли1ру: ГDи поми1луй.

Чтeтъ мlтву сію2:

ГDи б9е nтє1цъ нaшихъ, є3мyже и3зліsніе є3лeа, є4же и3зліS їaкwвъ на кaмень, є3г0же постaви въ ст0лпъ, и3 д0мъ б9ій наречE, бlгоуг0дно и3 пріsтно бhсть: при1зри, м0лимъ ти сz, и3 нhнэ ми1лостивнw на є3лeй сeй, и3 нбcнымъ твои1мъ бlгословeніемъ бlгослови2 и3 њс™и2 є3го2, и3 дaждь є3мY си1лу бlгодaтію прес™aгw твоегw2 д¦а, во є4же бы всE тёмъ въ слaву твою2 помазyемое њсщ7eнно и3 бlгословeнно, и3 тебЁ бlгоуг0дно и3 пріsтно бhло: щедр0тами є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Настоsтель же ѓбіе взeмъ сщ7eнную в0ду, кропи1тъ є4ю мёсто, и3дёже кrтъ водружeнъ и4мать бhти, глаг0лz:

Бlговоли2 гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, знaменіемъ стрaшнымъ и3 си1лою кrтA твоегw2 њгради1тисz мёсту семY, въ слaву тебE распsтагw бGа нaшегw, и3 твоегw2 безначaльнагw nц7A, и3 прес™aгw твоегw2 д¦а: и3 ѓггелъ всегуби1тельный, и3 вс‰ сопроти6вныz си6лы да tстyпzтъ t негw2. Ћкw твоS є4сть держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Сщ7eнницы же взeмше кrтъ, водружaютъ є3го2 въ пред8угот0вленное мёсто, вкyпэ съ настоsтелемъ, пою1ще тропaрь сeй, глaсъ в7:

КrтY водрузи1вшусz на земли2 низпадE и3 tню1дъ потреби1сz шатaніе врагHвъ: прeжде же tриновeнный человёкъ въ рaй пaки вх0дитъ: но слaва тебЁ є3ди1ному бGу нaшему, си1це бlгоизв0лившему.

Посeмъ пою1тъ кондaкъ њсновaнію, глaсъ ѕ7:

Ск0рый въ заступлeніе и3 крёпкій въ п0мощь, предстaни бlгодaтію си1лы твоеS нhнэ, и3 бlгослови1въ ўкрэпи2, и3 въ совершeніе бlг0е дэлA рабHвъ твои1хъ произведи2: вс‰ бо є3ли6ка х0щеши, ћкw всеси1льный бGъ, твори1ти м0жеши.

Слaва, и3 нhнэ: Предстaтельство хrтіaнъ:

Рeкшу же діaкону: ГDу пом0лимсz:

Настоsтель чтeтъ мlтву сію2 пред8 водружeннымъ кrт0мъ, зрS на вост0къ:

ГDи б9е вседержи1телю проwбрази1вый жезл0мъ мwmсeовымъ чcтнhй и3 животворsщій кrтъ возлю1бленнагw сн7а твоегw2, гDа нaшегw ї}са хrтA, сaмъ бlгослови2 и3 њс™и2 мёсто сіE, си1лою и3 дёйствомъ чcтнaгw и3 животворsщагw дрeва џнагw кrтнагw, (є4же снабди2 њкроплeніемъ чcтнhz кр0ве сн7а твоегw2,) въ tгнaніе бэсHвъ и3 всsкагw сопротивлeніz, сохранsz мёсто сіE и3 на нeмъ тебЁ служaщихъ t всsкагw ѕлA неврeдны, мlтвами преслaвныz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, здЁ поминaетъ и3 с™aго, є3гHже и4мать бhти хрaмъ.

Ћкw бlгослови1сz и3 прослaвисz цrтво твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Посeмъ и4детъ настоsтель къ р0ву, и3дёже њсновaніе положено2 и4мать бhти: четвероуг0льный же пріугот0вленный кaмень полагaетсz пред8 ни1мъ на столЁ, и3 поeтсz кли1ромъ pал0мъ п7г:

К0ль возлю1блєнна селє1ніz тво‰ гDи си1лъ! Желaетъ и3 скончавaетсz душA моS во дворы2 гDни: сeрдце моE и3 пл0ть моS возрaдовастасz њ бз7э жи1вэ. И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи1тъ птенцы2 сво‰: nлтари2 тво‰ гDи си1лъ, цRю2м0й и3 б9е м0й. Бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ. въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS. Бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 ў тебE, восхождє1ніz въ сeрдцэ своeмъ положи2, Во ю3д0ль плачeвную, въ мёсто, є4же положи2, и4бо бlгословeніе дaстъ законополагazй. П0йдутъ t си1лы въ си1лу, kви1тсz бGъ богHвъ въ сіHнэ. ГDи б9е си1лъ, ўслhши мlтву мою2, внуши2 б9е їaкwвль. Защи1тниче нaшъ, ви1ждь б9е, и3 при1зри на лицE хрістA твоегw2. Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ, пaче тhсzщъ: и3зв0лихъ приметaтисz въ домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 въ селeніихъ грёшничихъ. Ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ бlгодaть и3 слaву дaстъ: гDь не лиши1тъ бlги1хъ, ходsщихъ неѕл0біемъ. ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ человёкъ ўповazй на тS.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, три1жды.

Діaкону же рeкшу: ГDу пом0лимсz.

И# кли1ру: ГDи поми1луй.

Чтeтъ настоsтель над8 кaменемъ мlтву сію2:

ГDи ї}се хrтE, сн7е бGа живaгw, и4стинный б9е, сіsніе и3 w4бразе безначaльнагw nц7A, и3 животE вёчный: краеуг0льный сhй кaмень, t пречcтыz дв7и1ческіz горы2 без8 рyкъ мyжескагw сёмене tсёченныz, и3 непозhблемое своеS цRкве њсновaніе: и4же и3зліsніемъ чcтнhz твоеS кр0ве свою2 цRковь њсновaлъ є3си2, смeртію же воздви1глъ, воскrніемъ соверши1лъ, вознесeніемъ бlгослови1лъ, сошeствіемъ же с™aгw твоегw2 д¦а њс™и1лъ и3 разшири1лъ ю5 є3си2: тебE нhнэ смирeннw м0лимъ, посли2 бlгодaть с™aгw твоегw2 д¦а, и3 бlгослови2 положeніе кaмене сегw2, и3 всE њсновaніе начинaющагwсz здaніz, въ слaву прес™aгw твоегw2 и4мене, (ѓще є4сть гDскій прaздникъ глаг0летъ: въ чeсть же и3 пaмzть с™aгw твоегw2 рождествA и3ли2 и3нaгw, и3ли2 ўспeніz пречcтыz твоеS м™ре, и3ли2 и3нaгw є3S прaздника, и3ли2 с™aгw, и3менyz и4мz є3гw2) и3 ты2, и4же є3си2 ѓлфа и3 њмeга, начaло и3 конeцъ, и4же и3скони2 всsчєскаz создA, бyди начaло, ўмножeніе и3 совершeніе дёлу семY, кти1торwвъ же и3 дёлателей бlгослови2, и3 дёлу рyкъ и4хъ поспэши2, и3 вс‰ потрє1бнаz къ соwружeнію и3 совершeнію хрaма сегw2 твои1мъ б9eственнымъ пр0мысломъ и3з8oби1льнw ўмн0жи: ћкw да бyдетъ хрaмъ совершeнъ и3 п0лнъ твоеS слaвы, и3 въ нeмъ прослaвитсz твоE прес™0е и3 вели1кое и4мz со nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ, бlгословeно сyщее всегдA нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Начaльствуzй же, взeмъ сщ7eнную в0ду, кропи1тъ є4ю кaмень, глаг0лz:

Бlгословлsетсz кaмень сeй њкроплeніемъ сщ7eнныz воды2 сеS въ непоколеби1мое њсновaніе хрaма, созидaемагw во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Ѓбіе же, ѓще х0щетъ въ кaмень вложи1ти мHщи с™hхъ, прочeтъ надписaніе є3ди1нъ t їерє1й, влагaетъ мHщи въ пред8угот0вленное въ кaмени џномъ мёсто, глаг0лz:

Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2: ћкw восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.

И# сі‰ рeкъ, покрывaетъ |. Ѓще ќбw не сyть мHщи, ничт0же t си1хъ твори1тъ, но взeмъ кaмень настоsтель свои1ма рукaма, полагaетъ є3го2 на пригот0вленной и4звести въ р0вэ, глаг0лz:

Њсн0вываетсz цRковь сіS въ слaву вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, въ чeсть и3 пaмzть и4мz прaздника є3гw2 и3ли2 бGор0дична, и3ли2 с™aгw храмовaгw во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Взeмъ же и3 є3лeй глаг0летъ:

Вhшній њсновA сію2 цRковь, бGъ посредЁ є3S, и3 не подви1житсz, пом0жетъ є4й бGъ ќтрw заyтра.

И# возливaетъ є3лeй на положeнный кaмень, глаг0лz:

Бlгословeно и3 знaменано бyди мёсто сіE въ д0мъ мlтвенный, въ чeсть и3 слaву бGа, въ трbцэ с™ёй слaвимагw, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Посeмъ со всёмъ кли1ромъ поeтъ сіE, глaсъ ѕ7:

Востaвъ їaкwвъ заyтра. и3 взsтъ кaмень, є3г0же бЁ положи1лъ въ возглaвіе себЁ, и3 постaви є3го2 ст0лпъ: и3 возліS є3лeй верхY є3гw2, и3 речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ: стрaшно є4сть мёсто сіE, нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3 сі‰ сyть вратA небє1снаz.

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Вёстно же бyди, ћкw ѓще древsной цRкви бывaетъ њсновaніе: вс‰ преждеречє1ннаz соверши1вше, настоsтель, взeмъ сэки1ру, ўдарsетъ є4ю три1жды въ срeднее бревно2 nлтaрное, глаг0лz:

Начинaетсz дёло сіE, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, въ чeсть же и3 въ пaмzть и4м>къ прaздника и3ли2 с™aгw, ґми1нь.

Посeмъ же ѓбіе начинaетъ кропи1ти вс‰ њснов†ніz џкрестъ, и3дhй t сёверныz страны2 пр0тивъ с0лнца, и3 глаг0лz:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Кли1ру чтyщу pал0мъ п7ѕ:

Њснов†ніz є3гw2 на горaхъ с™hхъ: лю1битъ гDь вратA сіHнz, пaче всёхъ селeній їaкwвлихъ. Пресл†внаz глаг0лашасz њ тебЁ, грaде б9ій. ПомzнY раaвъ и3 вавmлHна вёдущымъ мS: и3 сE и3ноплемє1нницы, и3 тЂръ, и3 лю1діе є3fі0пстіи, сjи бhша тaмw. Мaти сіHнъ речeтъ, человёкъ, и3 человёкъ роди1сz въ нeмъ, и3 т0й њсновA и3 вhшній. ГDь повёсть въ писaніи людeй, и3 кнzзeй си1хъ бhвшихъ въ нeмъ: Ћкw веселsщихсz всёхъ жили1ще въ тебЁ.

Дёлателіе же ѓбіе спёшнw во и4мz гDне начинaютъ дёлати. Прошeдшу же настоsтелю пeрвую чaсть њсновaній сёверныz страны2, ѓбіе стaнетъ къ сёверу лицeмъ, и3 скончaну pалмY, діaкону рeкшу:

ГDу пом0лимсz.

И# кли1ру: ГDи поми1луй.

Чтeтъ настоsтель мlтву сію2:

ГDи б9е нaшъ, сёверъ и3м0ре, и3 всsчєскаz создaвый, є3гHже нeбо, и3 землS вмэсти1ти не м0жетъ, на земли2 хрaмъ себЁ и3мёти ко всегдaшнему хвалeнію прес™aгw и4мене твоегw2 и3зв0ливый, смирeннw припaдающе, твоE чlвэколю1біе м0лимъ: њснов†ніz хрaма сегw2, и3 всE є3гw2 здaніе бlгослови2, и3 си1лою твоeю ўтверди2, непозhблемо же и3 неразруши1мо сотвори2, во слaву тебE є3ди1нагw въ трbцэ с™ёй слaвимагw бGа, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

По мlтвэ же, ѓще древsна и4мать бhти цRковь, пaки взeмъ сэки1ру, ўдарsетъ въ срeднее бревно2, т0жде глаг0лz, є4же и3 въ пeрвомъ ўдарeніи, и3 и4детъ, вторyю чaсть њсновaніz кропS, и3 глаг0лz:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Кли1ръ же чтeтъ pал0мъ рк7ѕ:

Ѓще не гDь сози1ждетъ д0мъ, всyе труди1шасz зи1ждущіи: ѓще не гDь сохрани1тъ грaдъ, всyе бдЁ стрегjй. Всyе вaмъ є4сть ќтреневати: востaнете по сэдёніи, kдyщіи хлёбъ болёзни, є3гдA дaстъ возлю1блєннымъ свои6мъ с0нъ. СE достоsніе гDне сhнове, мздA плодA чрeвнагw. Ћкw стрёлы въ руцЁ си1льнагw, тaкw сhнове tтрzсeнныхъ. Бlжeнъ, и4же и3сп0лнитъ желaніе своE t ни1хъ: не постыдsтсz, є3гдA глаг0лютъ врагHмъ свои6мъ во вратёхъ.

Пришeдъ же на зaпадную странY, и3 стaвъ лицeмъ къ зaпаду, скончaну ўжE сyщу pалмY, и3 діaкону рeкшу:

ГDу пом0лимсz.

И# кли1ру: ГDи поми1луй.

Чтeтъ настоsтель мlтву сію2:

ГDи б9е нaшъ, є3гHже хвaльно и4мz t востHкъ с0лнца до з†падъ, твои1мъ б9eственнымъ пр0мысломъ и3збрaвый въ жили1ще себЁ мёсто сіE: посли2 нhнэ, смирeннw м0лимъ тS, нбcное твоE бlгословeніе на нE, и3 бlгослови2 начaло здaніz сегw2, и3 ўкрэпи2 и3 ўтверди2 є5, и3 бlгопоспёшнw къ совершeнію приведи2. тh бо є3си2 вс‰ на п0льзу дyшъ нaшихъ дёйствуz, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

По мlтвэ же, пaки ўдарsетъ сэки1рою три1жды, и3 и4детъ, трeтію чaсть њсновaніz кропS, и3 глаг0лz:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Кли1ръ же чтeтъ pал0мъ рк7а:

Возвесели1хсz њ рeкшихъ мнЁ: въ д0мъ гDень п0йдемъ. Стоsще бsху н0ги нaшz во дв0рэхъ твои1хъ їеrли1ме. Їеrли1мъ зи1ждемый ћкw грaдъ, є3мyже причaстіе є3гw2 вкyпэ. Тaмw бо взыд0ша кwлёна, кwлёна гDнz, свидёніе ї}лево, и3сповёдатисz и4мени гDню. Ћкw тaмw сэд0ша пrт0ли на сyдъ, пrт0ли въ домY дв7довэ. Вопроси1те же ±же њ ми1рэ їеrли1ма, и3 nби1ліе лю1бzщымъ тS. Бyди же ми1ръ въ си1лэ твоeй, и3 nби1ліе въ столпостэнaхъ твои1хъ. Рaди брaтій мои1хъ, и3 бли1жнихъ мои1хъ глаг0лахъ ќбw ми1ръ њ тебЁ. Д0му рaди гDа бGа нaшегw взыскaхъ бlг†z тебЁ.

Пришeдъ же на ю4жную странY настоsтель, и3 стaвъ лицeмъ къ ю4гу, по скончaніи pалмA, діaкону рeкшу:

ГDу пом0лимсz.

И# кли1ру: ГDи поми1луй.

Чтeтъ мlтву сію2:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, t ю4га на сп7сeніе нaше пришeдый, и3 t присённыz дв7и1ческіz горы2 ћкw с™ъ kви1выйсz, и3 съ человёки пожи1вый, при1зри ми1лостивнw, м0лимсz, на кти1торwвъ зачaтагw во и4мz твоE здaтисz хрaма, и3 во всeмъ бlгослови2 и5хъ, и3 дaруй и5мъ си1лу и3 крёпость, бlгом0щіе же и3 и3з8oби1ліе съ здрaвіемъ, и3 во всeмъ къ совершeнію въ слaву твою2 зачaтагw дёла поспёшество. тh бо є3си2 бGъ млcти, и3 щедр0тъ, и3 чlвэколю1біz, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

По мlтвэ же, пaки твори1тъ, ћкоже и3 пeрвэе. И# и4детъ, четвeртую чaсть њсновaніz кропS, и3 глаг0лz:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Кли1ръ же чтeтъ pал0мъ рlа:

Помzни2, гDи, дв7да и3 всю2 кр0тость є3гw2. Ћкw клsтсz гDеви, њбэщaсz бGу їaкwвлю: Ѓще вни1ду въ селeніе д0му моегw2, и3ли2 взhду на џдръ постeли моеS: Ѓще дaмъ с0нъ nчи1ма мои1ма и3 вёждома мои1ма дремaніе, и3 пок0й скраніaма мои1ма, д0ндеже њбрsщу мёсто гDви, селeніе бGу їaкwвлю. СE слhшахомъ | во є3vфрafэ, њбрэт0хомъ | въ полsхъ дубрaвы: Вни1демъ въ селє1ніz є3гw2, поклони1мсz на мёсто, и3дёже стоsстэ нHзэ є3гw2. Воскrни2 гDи въ пок0й тв0й, ты2, и3 ківHтъ с™hни твоеS. Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz прaвдою, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz. дв7да рaди рабA твоегw2, не tврати2 лицE помaзаннагw твоегw2. Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S: t плодA чрeва твоегw2 посаждY на пrт0лэ твоeмъ. Ѓще сохранsтъ сhнове твои2 завётъ м0й, и3 свидBніz мо‰ сі‰, и5мже научY |, и3 сhнове и4хъ до вёка сsдутъ на пrт0лэ твоeмъ. Ћкw и3збрA гDь сіHна, и3зв0ли и5 въ жили1ще себЁ. Сeй пок0й м0й во вёкъ вёка, здЁ вселю1сz, ћкw и3зв0лихъ и5: лови1тву є3гw2 бlгословлszй бlгословлю2, ни1щыz є3гw2 насыщY хлёбы. Сщ7eнники є3гw2 њблекY во сп7сeніе, и3 прпdбніи є3гw2 рaдостію возрaдуютсz. Тaмw возращY р0гъ дв7дови, ўгот0вахъ свэти1льникъ помaзанному моемY. Враги2 є3гw2 њблекY студ0мъ, на нeмже процвэтeтъ с™hнz моS.

Пришeдъ же на мёсто, и3дёже начA кропи1ти, престаeтъ, и3 шeдъ стaнетъ пред8 водружeннымъ кrт0мъ къ вост0ку лицeмъ, по скончaніи же pалмA сaмъ настоsтель со всsкимъ ўмилeніемъ начинaетъ пёти вкyпэ со всёмъ кли1ромъ:

ЦRю2 нбcный:

По скончaніи же пёніz, діaкону рeкшу:

ГDу пом0лимсz.

И# кли1ру: ГDи поми1луй.

Чтeтъ мlтву сію2:

ГDи б9е нaшъ, и3зв0ливый на сeмъ мёстэ, и3 на сeмъ положeнномъ и3 во и4мz твоE бlгословeнномъ кaмени њсновaти себЁ цRковь: сaмъ тво‰ t твои1хъ тебЁ приносsщихъ, въ воздви1женіи къ твоемY славосл0вію зи1ждемагw хрaма, въ чeсть же и3 пaмzть, и4м>къ прaздника и3ли2 с™aгw, млcтивнw пріи1мъ, мн0жествомъ твои1хъ нбcныхъ и3 земнhхъ бл†гъ воздaждь: всBмъ же къ соwружeнію и3 совершeнію цRкве сеS п0мощь творsщымъ, тэлeсное здрaвіе и3 душeвное сп7сeніе дaруй: дёлатели ўкрэпи2, неврє1дны t всsкагw ѕлA соблюдaz: њснов†ніz же сі‰ неразори6ма, и3 непозhблєма соблюди2, и3 хрaмъ тв0й сeй въ совершeніе ск0рw приведи2: ћкw да въ нeмъ непрестaннw всехвaльными пёсньми и3 славословлeніи, и3 безкр0вными жeртвами слaвимъ и3 воспэвaемъ тS, є3ди1наго и4стиннаго бGа нaшего. тебё бо подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Настоsтель: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ же со всsкимъ ўмилeніемъ речeтъ:

Пaки и3 пaки, прекл0ньше кwлёна, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

И# вси2 преклонsютъ кwлёна. Настоsтель же и3 сaмъ прекл0нь кwлёна, ўмилeннw чтeтъ мlтву сію2:

Хвaлимъ тS гDи б9е си1лъ, сп7си1телю нaшъ, ћкw премн0гіz рaди твоеS бlгости и3 чlвэколю1біz, и3збрaлъ и3 њс™и1лъ є3си2 мёсто сіE, и3 къ созидaнію на нeмъ цRкве въ слaву прес™aгw и4мене твоегw2, нaми недост0йными рабы6 твои1ми њсновaлъ є3си2. м0лимъ ќбw тS смирeннw, кwлёна дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ прекл0ньше, бlговоли2 на мёстэ сeмъ и3 жeртвеннику къ приношeнію на нeмъ безкр0вныz жeртвы прес™aгw тёла и3 чcтнhz кр0ве хrтA твоегw2, въ слaву твою2 и3 въ сп7сeніе дyшъ нaшихъ создaтисz: и3 ћкоже хрaмъ, си1це и3 жeртвенникъ сeй, начaло нhнэ пріeмлz, въ совершeніе спёшнw твоeю б9eственною си1лою приведи2, да въ нeмъ и3 на нeмъ дaже до скончaніz вёка славосл0віе твоегw2 прес™aгw и4мене и3 безкрHвныz тво‰ словє1сныz жє1ртвы t правовёрныхъ людeй твои1хъ, тебЁ безпрестaннw кромЁ всsкагw препsтіz приноси6мы и3 соверш†емы бyдутъ, вс‰ бо ў тебE возмHжна сyть. И# тебЁ слaву возсылaемъ, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

ВсBмъ же востaвшымъ, діaконъ глаг0летъ є3ктенію2 сію2:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz w3 господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ бlжeннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 w3 господи1­нэ нaшемъ высокопреwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ, и3ли2: преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ] и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz и3 њ є4же гDу бGу нaшему ўслhшати глaсъ молeніz нaшегw, и3 бlгослови1ти дэлA рyкъ нaшихъ, рцeмъ вси2, гDи ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бlгочести1выхъ кти1торахъ, и3 њсновaтелехъ въ слaву б9ію соwружaтисz начeншагw хрaма и4м>къ, и3 њ бlгополyчномъ поспэшeніи с™aгw дёла и4хъ, њ здрaвіи же, сп7сeніи, и3 њставлeніи грэхHвъ и4хъ, рцeмъ вси2, гDи ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ є4же пристaвити дёлу семY с™0му ѓгGла храни1телz, t всsкагw ѕлaгw њбстоsніz, и3 ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ препsтій и3збавлsюща и3 защищaюща, и3 дёлателей ўкрэплsюща, рцeмъ вси2, гDи ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Настоsтель же возглашaетъ:

Ўслhши ны2 б9е сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концє1въ земли2, и3 сyщихъ въ м0ри далeче, и3 млcтивъ, млcтивъ бyди вLко њ грэсёхъ нaшихъ, и3 поми1луй нaсъ и3 њсновaтелей с™aгw хрaма сегw2: млcтивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# ѓбіе бывaетъ tпyстъ nбhчный хрaму.

Подaвъ же бlгословeніе лю1демъ, свzти1тель и3ли2 прwтоіерeй, ѓще ќбw съ літjею пришeлъ є4сть, ћкоже пред8указaсz, тaкожде съ літjею возвращaетсz въ цRковь, tню1дуже пріи1де, пою1щу кли1ру стіхи6ры хрaму, и3ли2 и4но что2 є4же и3зв0лzтъ, въ слaву б9ію.

Знайшли помилку