...
Требник

Глава 24. Моли́тва над сосу́дом оскве́рншимся

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моли́тва над сосу́дом оскве́рншимся

Подоба́ет измы́ти, и влага́емей святе́й воде́ крестови́дно, глаго́лати и моли́тву сию́:

Го́споду помо́лимся.

Го́споди Бо́же на́ш, еди́не свя́те, освяти́ сосу́д се́й освяти́тельным твои́м наи́тием, и очи́сти и́, е́же бы́ти в слу́жбу рабо́в Твои́х нескве́рну, и да́ждь на́м всегда́ во святы́ни моли́тися во святы́х Твои́х це́рквах, я́ко да тобо́ю всегда́ храни́ми, сла́ву и поклоне́ние тебе́ возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Мlтва над8 сосyдомъ њсквeрншимсz

Подобaетъ и3змhти, и3 влагaемэй с™ёй водЁ кrтови1днw, глаг0лати и3мlтву сію2:

ГDу пом0лимсz.

ГDи б9е нaшъ, є3ди1не с™е, њс™и2 сосyдъ сeй њс™и1тельнымъ твои1мъ наи1тіемъ, и3 њчи1сти и5, є4же бhти въ слyжбу рабHвъ твои1хъ несквeрну, и3 дaждь нaмъ всегдA во с™hни моли1тисz во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, ћкw да тоб0ю всегдA храни1ми, слaву и3 поклонeніе тебЁ возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.