...
Требник

Глава 23. Моли́тва о скве́рно я́дших

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моли́тва о скве́рно я́дших

Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, и́же в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй: и́же во святы́х почива́яй, хвало́ изра́илева, приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши на́с моля́щихся тебе́: и пода́ждь проще́ние Твоему́ рабу́ [или́ твое́й рабе́] и́мярек, скве́рно я́дшему и вку́сшему [или́ я́дшей и вку́сшей] мя́с, или́ каковы́хлюбо бра́шен не чи́стых, и́хже сне́ди отре́кл еси́ в зако́не святе́м твое́м, си́х же нево́лею причасти́вшагося [или́ причасти́вшуюся] прости́: и сподо́би его́ [или́ ю́] неосужде́нно причасти́тися стра́шных та́инств, честна́го те́ла же и кро́ве Христа́ Твоего́, я́ко да изба́вится про́чее вся́каго нечи́стаго восприя́тия и дея́ния: и я́ко да напитова́яся Боже́ственными твои́ми та́инствы, и наслажда́яся святы́я твоея́ и та́йныя трапе́зы, и безсме́ртных та́инств, и сохраня́емый с на́ми во Святе́й Твое́й Це́ркви, восхва́лит и просла́вит и́мя Твое́ вы́шнее во вся́ дни́ живота́ своего́.

Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Мlтва њ сквeрно ћдшихъ

ВLко гDи б9е нaшъ, и4же въ вhшнихъ живhй и3 на смирє1нныz призирazй: и4же во с™hхъ почивazй, хвало2 ї}лева, приклони2 ќхо твоE, и3 ўслhши нaсъ молsщихсz тебЁ: и3 подaждь прощeніе твоемY рабY (и3ли2 твоeй рабЁ) и4м>къ, сквeрно ћдшему и3 вкyсшему (и3ли2 ћдшей и3 вкyсшей) мsсъ, и3ли2 каковhхлюбо брaшенъ не чи1стыхъ, и4хже снBди tрeклъ є3си2 въ зак0нэ с™ёмъ твоeмъ, си1хъ же нев0лею причасти1вшагосz (и3ли2 причасти1вшуюсz) прости2: и3 спод0би є3го2 (и3ли2 ю5) неwсуждeннw причасти1тисz стрaшныхъ тaинствъ, чcтнaгw тёла же и3 кр0ве хrтA твоегw2, ћкw да и3збaвитсz пр0чее всsкагw нечи1стагw воспріsтіz и3 дэsніz: и3 ћкw да напитовazсz б9eственными твои1ми тaинствы, и3 наслаждazсz с™hz твоеS и3 тaйныz трапeзы, и3 безсмeртныхъ тaинствъ, и3 сохранsемый съ нaми во с™ёй твоeй цRкви, восхвaлитъ и3 прослaвитъ и4мz твоE вhшнее во вс‰ дни6 животA своегw2.

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.