...
Требник

Глава 20. Моли́тва запреща́тельная свята́го Васи́лиа, над стра́ждущими от де́монов

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

 Моли́тва запреща́тельная свята́го Васи́лиа, над стра́ждущими от де́монов

Трисвято́е. По О́тче на́ш: Го́споди поми́луй, 12Прииди́те, поклони́мся:

Та́же глаго́лет моли́тву сию́:

Бо́г бого́в и Госпо́дь господе́й, о́гненных чино́в творе́ц и безпло́тных си́л хитре́ц, и небе́сных и наднебе́сных худо́жник, его́же не ви́де ни еди́н же от челове́к, ни ви́дети мо́жет, его́же убоя́ся вся́ тва́рь: разгорде́вшаго иногда́ архистрати́га, и с свое́ю его́ слу́жбою ослуша́нием отве́ргшася, све́ргий на зе́млю, и отсту́пльшыя с ни́м а́ггелы, бе́сы зло́бою бы́вшыя, во тьму́ глубины́ преиспо́дния преда́вый: да́ждь заклина́ние мое́, о стра́шном и́мени твое́м соверша́емо, гро́зно бы́ти ему́ влады́це лука́вствия, и все́м споспе́шником его́, спа́дшым с ни́м с вы́шния све́тлости, и обрати́ я́ на бежа́ние, и запове́ждь ему́ отити́ отту́ду, дабы́ ктому́ ничто́же вре́дно во о́бразех знаменова́емых соде́ял: но да прии́мут кре́пость себе́ знаменова́емии держа́вную, наступа́ти на змию́, и на скорпи́ю, и на всю́ си́лу вра́жию, и́мже еси́ повеле́л. Твое́ бо пое́тся и велича́ется от вся́каго дыха́ния и сла́вится со стра́хом пресвято́е и́мя, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Мlтва запрещaтельнаz с™aгw васjліа, над8 стрaждущими t дeмонwвъ

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

ГDи поми1луй, в7i.

Пріиди1те, поклони1мсz: