...
Требник

Глава 2. Моли́тва святы́х седми́ отроко́в на немощна́го и не спя́щаго

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моли́тва святы́х седми́ отроко́в на немощна́го и не спя́щаго

Го́споду помо́лимся. Го́споди поми́луй.

Бо́же вели́кий, хва́льный, и непостижи́мый, и неисповеди́мый, созда́вый челове́ка руко́ю Твое́ю, пе́рсть взе́м от земли́ и о́бразом Твои́м почти́вый его́, Иису́се Христе́, прежела́емое и́мя, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, яви́ся на рабе́ Твое́м [или́ рабе́ Твое́й] и́мярек, и посети́ его́ [или́ ю́] душе́ю и те́лом, умоля́емь от пресла́вныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и: святы́х небе́сных си́л безпло́тных: и честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна: святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов: и́же во святы́х оте́ц на́ших, и вселе́нских учи́телей, Васи́лиа Вели́каго, Григо́риа Богосло́ва, Иоа́нна Златоу́стаго: Афана́сиа и Кири́лла, Никола́а и́же в ми́рех, Спиридо́на чудотво́рца, и все́х святы́х священнонача́льников: свята́го Апо́стола первому́ченика и архидиа́кона Стефа́на: святы́х сла́вных и великому́чеников, Гео́ргиа Победоно́сца, Дими́триа Мирото́чца, Фео́дора Стратила́та, и все́х святы́х му́чеников: преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, Анто́ниа , Евфи́миа, Са́ввы освяще́ннаго, Феодо́сиа о́бщаго жития́ нача́льника, Ону́фриа, Арсе́ниа, Афана́сиа Афо́нскаго, и все́х преподо́бных: святы́х и исцели́телей, безсре́бренников Космы́ и Дамиа́на, Ки́ра и Иоа́нна, Пантелеи́мона и Ермола́а, Сампсо́на и Диоми́да, Фалале́а и Три́фона, и про́чих: свята́го и́мярек, и все́х твои́х святы́х. и да́ждь ему́ со́н упокое́ния, со́н теле́сный здра́вия и спасе́ния и живота́, и кре́пость душе́вную и теле́сную: я́коже посети́л еси́ иногда́ авимеле́ха уго́дника твоего́, во хра́ме агри́ппове, и да́л еси́ ему́ со́н утеше́ния, е́же не ви́дети паде́ния иерусали́мова: и сего́ успи́вый сно́м пита́тельным, и па́ки сего́ воскреси́вый во еди́ном мгнове́нии вре́мени, в сла́ву твоея́ бла́гости. но и святы́я твоя́ сла́вныя се́дмь о́троки, испове́дники и свиде́тели твоего́ явле́ния показа́вый, во дни́ деки́а царя́ и отсту́пника: и сия́ успи́вый в верте́пе на ле́та 372, я́ко младе́нцы согрева́емыя в ложесна́х ма́тере своея́, и ника́коже претерпе́вшыя тле́ния, в похвалу́ и сла́ву человеколю́бия твоего́, и в показа́ние и извеще́ние на́шего пакибытия́, и воскресе́ния все́х. Са́м у́бо человеколю́бче Царю́, предста́ни и ны́не наи́тием Свята́го Твоего́ Ду́ха, и посети́ раба́ Твоего́ [или́ рабу́ Твою́] и́мярек, да́руй ему́ [или́ е́й] здра́вие, кре́пость и благомо́щие, Твое́ю бла́гостию: я́ко от Тебе́ е́сть вся́ко дая́ние бла́го, и вся́к да́р соверше́н. Ты́ бо еси́ вра́чь ду́ш на́ших, и тебе́ сла́ву, и благодаре́ние, и поклоне́ние возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Мlтва с™hхъ седми2 nтрокHвъ на немощнaго и3 не спsщаго

ГDу пом0лимсz.

ГDи поми1луй.

Б9е вели1кій, хвaльный, и3 непостижи1мый, и3 неисповэди1мый, создaвый человёка рук0ю твоeю, пeрсть взeмъ t земли2 и3 w4бразомъ твои1мъ почти1вый є3го2, ї}се хrтE, прежелaемое и4мz, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, kви1сz на рабЁ твоeмъ (и3ли2 рабЁ твоeй) и4м>къ, и3 посэти2 є3го2 (и3ли2 ю5) душeю и3 тёломъ, ўмолsемь t преслaвныz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи: с™hхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: и3 чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлwвъ: и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 вселeнскихъ ўчи1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва, їwaнна златоyстаго: ґfанaсіа и3 кmрjлла, ніколaа и4же въ мЂрэхъ, спmрідHна чудотв0рца, и3 всёхъ с™hхъ сщ7енноначaльникwвъ: с™aгw ґпcла первом§нка и3 ґрхідіaкона стефaна: с™hхъ слaвныхъ и3 великом§нкwвъ, геHргіа побэдон0сца, дими1тріа мmрот0чца, fе0дwра стратилaта, и3 всёхъ с™hхъ м§нкwвъ: прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, ґнтHніа, є3vfЂміа, сaввы њсвzщeннагw, fеод0сіа џбщагw житіS начaльника, nнyфріа, ґрсeніа, ґfанaсіа ґfHнскагw, и3 всёхъ прпdбныхъ: с™hхъ и3 и3сцэли1телей, безсрeбренникwвъ космы2 и3 даміaна, кЂра и3 їwaнна, пантелеи1мона и3 є3рмолaа, самpHна и3 діоми1да, fалалeа и3 трЂфwна, и3 пр0чихъ: с™aгw и4м>къ, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ. и3 дaждь є3мY с0нъ ўпокоeніz, с0нъ тэлeсный здрaвіz и3 сп7сeніz и3 животA, и3 крёпость душeвную и3 тэлeсную: ћкоже посэти1лъ є3си2 и3ногдA ґвімелeха ўг0дника твоего2, во хрaмэ ґгрjпповэ, и3 дaлъ є3си2 є3мY с0нъ ўтэшeніz, є4же не ви1дэти падeніz їеrли1мова: и3 сего2 ўспи1вый сн0мъ питaтельнымъ, и3 пaки сего2 воскRси1вый во є3ди1номъ мгновeніи врeмени, въ слaву твоеS бlгости. но и3 с™ы6z тво‰ сл†вныz сeдмь џтроки, и3сповёдники и3 свидётели твоегw2 kвлeніz показaвый, во дни6 декjа царS и3 tстyпника: и3 сі‰ ўспи1вый въ вертeпэ на лBта тo7в, ћкw младeнцы согрэвaємыz въ ложеснaхъ мaтере своеS, и3 никaкоже претерпёвшыz тлёніz, въ похвалY и3 слaву человэколю1біz твоегw2, и3 въ показaніе и3 и3звэщeніе нaшегw пакибытіS, и3 воскRсeніz всёхъ. сaмъ ќбw чlвэколю1бче цRю2, предстaни и3 нhнэ наи1тіемъ с™aгw твоегw2 д¦а, и3 посэти2 рабA твоего2 (и3ли2 рабY твою2) и4м>къ, дaруй є3мY (и3ли2 є4й) здрaвіе, крёпость и3 бlгом0щіе, твоeю бlгостію: ћкw t тебE є4сть всsко даsніе бlго, и3 всsкъ дaръ совершeнъ. тh бо є3си2 врaчь дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ слaву, и3 бlгодарeніе, и3 поклонeніе возсылaемъ со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Знайшли помилку