...
Требник

Глава 18. Ука́з о провожде́нии усо́пших на святу́ю па́сху, и во всю́ све́тлую неде́лю быва́емый

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Ука́з о провожде́нии усо́пших на святу́ю па́сху, и во всю́ све́тлую неде́лю быва́емый

Ве́дати подоба́ет, я́ко а́ще кто́ преста́вится на святу́ю па́сху, или́ в кото́рый ли́бо де́нь све́тлыя неде́ли до неде́ли фомины́, ма́ло что́ от обы́чнаго усо́пших пе́ния пое́тся, вели́чества ра́ди и че́сти весе́лаго пра́здника воскресе́ния: весе́лия бо и ра́дости, а не се́тования е́сть пра́здник. я́ко вси́ о Христе́ воскре́сшем в наде́жде воскресе́ния и жи́зни ве́чныя умира́ющии, Христо́вым воскресе́нием от печа́льных ми́ра сего́ на весе́лая и ра́достная преставля́ются воскре́сным пе́нием над усо́пшим це́рковь возвеща́ет! ма́лым же не́киим пе́нием, ектениа́ми же и моли́твою усо́пшым прили́чными известву́емся, я́ко в покая́нии уме́рый, а́ще и не у́ довлесотвори́л е́сть о свои́х согреше́ниих, моли́твами церко́вными оставля́ются ему́, и от удержа́ния свободи́тся.

Прише́д у́бо свяще́нник с кли́рики свои́ми в до́м, в не́мже уме́ршаго те́ло лежи́т, взе́м на ся́ епитрахи́ль и фело́нь, и покади́в мо́щи, обы́чно начина́ет:

Благослове́н Бо́г на́ш:

Кли́р же пое́т: Христо́с воскре́се: на гла́с 5. Свяще́нник же глаго́лет обы́чныя стихи́, си́есть, Да воскре́снет Бо́г: И про́чая вся́.

Пою́щым же сия́ свяще́нник кропи́т свяще́нною водо́ю. те́ло уме́ршаго, и ковче́г его́ извне́ и извну́трь, и а́бие влага́ют е́ в не́м. Сконча́ну же пе́нию, глаго́лет диа́кон ектении́ обы́чныя усо́пшым.

Свяще́нник же чте́т моли́тву та́йно, си́есть: Бо́же духо́в:

По возгла́се же чту́т: Воскре́сние Христо́во ви́девше: И взе́мше мо́щи усо́пшаго, отхо́дят к це́ркви предъиду́щым свяще́нником, диа́коном и всему́ кли́ру, миря́ном же после́дующым. Иду́ще же кли́рицы и певцы́ пою́т кано́н па́сце, си́есть: Воскре́сния де́нь: но ря́ду, на ели́ко восхо́щут, да́же до це́ркви.

В це́ркви же поста́вивше мо́щи, допева́ют нача́тый кано́н кадя́щым свяще́нником по чи́ну обы́чно. на четве́ртой же пе́сни, диа́конства усо́пших обы́чная с моли́твою.

И возглаша́ет: Я́ко Ты́ еси́ воскресе́ние, и живо́т:

Та́же: Предвари́вшыя у́тро:

И посе́м пое́тся 4-я пе́снь по ря́ду.

По шесто́й же пе́сни, диа́конства усо́пших обы́чная с моли́твою.

И возглаша́ет: Я́ко Ты́ еси́ воскресе́ние, и живо́т:

Та́же, конда́к: Со святы́ми упоко́й:

И и́кос: Са́м еди́н еси́ безсме́ртный:

Вме́сто же трисвята́го: Ели́цы во Христа́ крести́стеся:

Апо́стол в дея́ниих, в то́й де́нь бы́вший.

Аллилу́иа, на гла́с 2.

Ева́нгелие воскре́сное пе́рвое:

И посе́м: Воскре́сние Христо́во ви́девше, поклони́мся: И про́чыя пе́сни кано́на.

По соверше́нии же кано́на чте́тся, или́ пое́тся ексапостила́рий: Пло́тию усну́в: два́жды.

По си́х пое́м: Благослове́н еси́ Го́споди, научи́ мя оправда́нием твои́м.

А́нгельский собо́р удиви́ся:

Та́же стихи́ры па́сце, со стихи́ и́х. Сла́ва, и ны́не: Воскре́сния де́нь: и Христо́с воскре́се: три́жды.

Пое́мым же си́м стихи́рам, быва́ет обы́чное целова́ние усо́пшаго, глаго́люще: Христо́с воскре́се:

По стихи́рах же диа́конства обы́чная усо́пших с моли́твою, я́же велегла́сно от архиере́а, или́ свяще́нника, чте́тся близ моще́й.

И возглаша́ет: Я́ко Ты́ еси́ воскресе́ние и живо́т: И быва́ет отпу́ст обы́чный.

Та́же моли́тва проща́льная:

Госпо́дь Иису́с Христо́с Бо́г на́ш:

И отхо́дим ко гро́бу, нося́ще те́ло усо́пшаго на погребе́ние. Свяще́нник же со все́м кли́ром предъиды́й моще́м, пою́т: Христо́с воскре́се: И погреба́ют я́ со благодаре́нием и ра́достию, вся́ де́йствующе, и глаго́люще в мирско́м погребе́нии напи́санная.

И пою́ще тропа́рь: Земле́, зи́нувши приими́ от Тебе́ созда́нное.

Коне́ц после́дованию погребе́ния усо́пших во дни́ све́тлыя неде́ли.

Ўкaзъ њ провождeніи ўс0пшихъ на с™yю пaсху, и3 во всю2 свётлую недёлю бывaемый

Вёдати подобaетъ, ћкw ѓще кто2 престaвитсz на с™yю пaсху, и3ли2 въ кот0рый ли1бо дeнь свётлыz недёли до недёли fwмины2, мaло что2 t nбhчнагw ўс0пшихъ пёніz поeтсz, вели1чества рaди и3 чeсти весeлагw прaздника воскrніz: весeліz бо и3 рaдости, ґ не сётованіz є4сть прaздникъ. Ћкw вси2 њ хrтЁ воскrшемъ въ надeждэ воскrніz и3 жи1зни вёчныz ўмирaющіи, хrт0вымъ воскrніемъ t печaльныхъ мjра сегw2 на весeлаz и3 рaдwстнаz преставлsютсz воскrнымъ пёніемъ над8 ўс0пшимъ цRковь возвэщaетъ! Мaлымъ же нёкіимъ пёніемъ, є3ктеніaми же и3мlтвою ўс0пшымъ прили1чными и3звэствyемсz, ћкw въ покаsніи ўмeрый, ѓще и3 не u5 довлесотвори1лъ є4сть њ свои1хъ согрэшeніихъ, мlтвами цRк0вными њставлsютсz є3мY, и3 t ўдержaніz свободи1тсz.

Пришeдъ ќбw сщ7eнникъ съ кли1ріки свои1ми въ д0мъ, въ нeмже ўмeршагw тёло лежи1тъ, взeмъ на сS є3пітрахи1ль и3 фелHнь, и3 покади1въ м0щи, nбhчнw начинaетъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: Кли1ръ же поeтъ: хrт0съ воскRсе: на глaсъ є7. Сщ7eнникъ же глаг0летъ nбы6чныz стіхи2, сjесть:

Чин похорону на Великодньому тижні

Треба знати, що коли хтось помре у Святий Великдень або в який-небудь день Світлого тижня до неділі Фоминої, то мало що співається зі звичайних молитов за спочилих, з огляду на велич і славу світлого свята Воскресіння; це ж бо свято веселости й радости, а не смутку. І Церква великодніми співами над спочилими провіщує, що кожен, хто у Христі вмирає в надії на воскресіння і життя вічне, через Воскресіння Христове від смутку цього світу преставляється до веселости й радости.

В домі
Священик, прийшовши в дім, де лежить тіло, облачається в єпитрахиль і фелонь, кадить тіло спочилого і починає, як звичайно.

Священик: Благословен Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Співці: Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі), – на глас 5.

Священик: Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його.

Співці: Христос воскрес із мертвих…

Священик: Як щезає дим, нехай щезнуть.

Співці: Христос воскрес із мертвих…

Священик: Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться.

Співці: Христос воскрес із мертвих…

Священик: В цей день, його ж створив Господь, радіймо й веселімось в нім.

Співці: Христос воскрес із мертвих…

Священик: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.

Співці: Xристос воскрес із мертвих…

Священик: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Співці: Христос воскрес із мертвих…

Священик: Xристос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав.

Співці: І тим, що в гробах, життя дарував.

За старовинним звичаєм, під час співу священик кропить свяченою водою тіло спочилого та труну зовні і всередині, і тоді кладуть тіло в труну.

Коли закінчать співати, диякон виголошує:

Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимося Тобі, вислухай і помилуй.

Співці: Господи, помилуй (тричі).

Ще молимося за упокоєння душі спочилого раба Божого (спочилої раби Божої) (ім’я) і за відпущення йому (їй) всякої провини, вільної і невільної.

Співці: Господи, помилуй (тричі).

Щоб Господь Бог оселив душу його (її) там, де праведні спочивають.

Співці: Господи, помилуй (тричі).

Милости Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів його (її) у Христа, Безсмертного Царя і Бога нашого, просимо.

Співці: Подай, Господи. Господу помолимось.

Співці: Господи, помилуй.

Священик тихо промовляє молитву:

Боже духів і всякої плоті, Ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душу спочилого раба Твого (спочилої раби Твоєї) (ім’я) у місці світлім, у місці квітучім, у місці спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, вчинений ним (нею) словом, чи ділом, чи думкою, як Благий і Чоловіколюбний Бог, прости, бо нема людини, що жила б і не згрішила. Ти єдиний без гріха; правда Твоя – правда вічна, і слово Твоє – істина.

Виголос: Бо Ти єси воскресіння, життя і упокоєння спочилого раба Твого (спочилої раби Твоєї) (ім’я), Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, з Безпочатковим Твоїм Отцем, і з Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Співці: Амінь.

Воскресіння Христове бачивши, поклонімось Святому Господу Ісусу, єдиному безгрішному. Хресту Твоєму поклоняємось, Христе, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти єси Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо, ім’я Твоє призиваємо. Прийдіть, усі вірні, поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові. Завжди благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши розп’яття, він смертю смерть переміг.

Диякон: Премудрість.

Співці: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Священик: Христос, що воскрес із мертвих, Істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу спочилого раба Свого (спочилої раби Своєї) (ім’я) в оселях святих оселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає і нас помилує, бо Він Благий і Чоловіколюбець.

Співці: Амінь.

Диякон: У блаженнім успінні вічний спокій подай, Господи, рабу Твоєму (рабі Твоїй) (ім’я) і сотвори йому (їй) вічную пам’ять.

Співці: Вічная пам’ять (тричі).

Після цього співу беруть тіло спочилого і виходять. Попереду священик, за ним несуть тіло. Ідучи до церкви, співають Христос воскрес,.. Воскресіння Христове бачивши… (Дивись вище).

В церкві
В церкві кладуть тіло спочилого лицем до вівтаря.

Коли настає час відспівування, священик і диякон з кадильницею стають перед тілом (в головах) спочилого. І починає священик, як на Великдень, з хрестом, свічкою і кадилом в руках:

Благословен Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Співці: Амінь.

Священик з дияконом співають:

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Потім співці співають той самий тропар, а священик промовляє стихи: Нехай воскресне Бог… і далі. (Див. вище).

Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Співці: Господи, помилуй (тричі).

(Єктенію дивись вище).

І після неї співають

Великодній канон, глас 1.

Пісн. 1
Ірмос: Воскресіння день, просвітімось люди: Пасха, Господня Пасха, від смерти бо до життя, і від землі до неба Христос Бог нас привів, що пісню перемоги співаємо.

Приспів: Христос воскрес із мертвих.

Очистимо почуття і побачимо Христа, неприступним світлом Воскресіння осяяного, Який промовляє: «Радуйтеся!» І ясно почуємо, пісню перемоги співаючи.

Христос воскрес із мертвих.

Небеса ж нехай достойно веселяться, і земля ж нехай радується, і нехай святкує світ видимий і невидимий, бо воскрес Христос – радість вічна.

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Пісн. 3
Ірмос: Прийдіть, пиймо пиття нове, не із каменя неплідного чудом явлене, а з нетління джерела, що виточив з гробу Христос, – Ним бо ми стверджуємось.

Приспів: Христос воскрес із мертвих.

Нині все наповнилося світлом: небо, і земля, і глибини підземні; нехай же святкує все творіння Христове Воскресіння – в Нім бо ми стверджуємось.

Христос воскрес із мертвих.

Учора поховано мене з Тобою, Христе, сьогодні встаю, коли Ти воскрес; учора розіп’ято мене з Тобою, Сам прослав мене, Спасе, у Царстві Твоїм.

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Диякон: Ще і ще в мирі Господу помолимось.

Співці: Господи, помилуй.

Ще молимося за упокоєння душі спочилого раба Божого (спочилої раби Божої) (ім’я) і за відпущення йому (їй) всякої провини, вільної і невільної.

Співці: Господи, помилуй.

Щоб Господь Бог оселив душу його (її) там, де праведні спочивають.

Співці: Господи, помилуй.

Милости Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів його (її) у Христа, Безсмертного Царя і Бога нашого, просимо.

Співці: Подай, Господи.

Диякон: Господу помолимось.

Співці: Господи, помилуй.

Священик промовляє молитву:

Боже духів і всякої плоті, Ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душу спочилого раба Твого (спочилої раби Твоєї) (ім’я) у місці світлім, у місці квітучім, у місці спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, вчинений ним (нею) словом, чи ділом, чи думкою, як Благий і Чоловіколюбний Бог, прости, бо нема людини, що жила б і не згрішила. Ти єдиний без гріха; правда Твоя — правда вічна, і слово Твоє — істина.

Виголос:

Бо Ти єси воскресіння, життя і упокоєння спочилого раба Твого (спочилої раби Твоєї) (ім’я), Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, з Безпочатковим Твоїм Отцем, і з Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Співці: Амінь.

Іпакой:

Світання попередивши і знайшовши камінь, одвалений од гробу, ті, що були з Марією, від ангела почули: «Чому шукаєте серед мертвих, як людину, Того, Хто в світлі вічному перебуває? Погляньте на похоронні пелени, поспішіть і світові звістіть, що воскрес Господь, умертвивши смерть, Він бо є Син Бога, що спасає рід людський».

Пісн. 4
Ірмос: На Божественній сторожі богонатхненний Авакум нехай стане з нами і покаже світлоносного ангела, що ясно говорить: «Сьогодні спасіння світові, бо воскрес Христос, як Всесильний».

Приспів: Христос воскрес із мертвих.

Дівственну утробу відкривши, первістком явився Христос, як чоловік же, агнцем назвався і непорочним же, бо не зазнав скверни, Він – наша Пасха, і як Бог істинний, звершеним називався.

Христос воскрес із мертвих.

Як однолітній агнець, благословенний нам вінець – Христос добровільно за всіх у жертву був принесений, Пасха очищення, і знову з гробу нам засяяв, красне Сонце правди.

Христос воскрес із мертвих.

Богоотець же Давид перед ковчегом, як прообразом, радіючи, веселився; ми ж, народ Божий, святий, прообразів здійснення бачивши, веселімось у Бозі, бо воскрес Христос, як Всесильний.

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Пісн. 5

Ірмос: Встаньмо рано на світанні і, замість мира, пісню принесім Владиці, і Христа побачимо, правди Сонце, що всім життя освітлює.

Христос воскрес із мертвих.

Безмірне Твоє милосердя бачивши, зв’язані кайданами пекельними, до світла поспішали веселими стопами, Христе, Пасху славлячи вічну.

Христос воскрес із мертвих.

Приступімо зі свічками до Христа, що, немов жених, із гробу виходить, та з чинами ангельськими, що радісно святкують, прославляймо Пасху Божу спасительну.

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Пісн. 6
Ірмос: Зійшов єси, Христе, в глибини підземні, і розбив кайдани вічні, що тримали зв’язаних, і на третій день, як з кита Іона, воскрес єси із гробу.

Христос воскрес із мертвих.

Цілими зберігши печаті, воскрес єси із гробу, Христе, що ключів Діви не порушив єси народженням Своїм, і відкрив нам райські двері.

Христос воскрес із мертвих.

Спасе мій, жива і незаколена жертво, Сам Себе, як Бог, з волі Своєї приніс Ти Отцю, і з Собою праотця всіх, Адама, підніс, із гробу воскресши.

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Диякон: Ще і ще в мирі… (див. вище).

Кондак:

Зі святими упокой, Христе, душу раба Твого (раби Твоєї), де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхань, а життя безконечне.

Кондак:

Хоч і до гробу зійшов Ти, Безсмертний, проте пекельну зруйнував єси силу і воскрес єси, як Переможець, Христе Боже, жонам-мироносицям звістивши: «Радуйтеся», і Твоїм апостолам мир даруєш, а померлим подаєш воскресіння.

Всі ті, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя (тричі).

Слава: і нині… У Христа зодягнулися. Алилуя.

Всі ті, що в Христа хрестилися…

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.

Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість.

Читець читає, а співці співають прокимен і Апостол з Діянь, що того дня призначений.

Священик: Мир тобі.

Читець: І духові твоєму.

Диякон: Премудрість.

Читець: Алилуя.

Співці: Алилуя (тричі).

Диякон: Премудрість.

Станьмо побожно, вислухаймо Святе Євангеліє.

Священик: Мир усім.

Співці: І духові твоєму.

Священик: Від Матфея Святого Євангелія читання (зач. 116).

Співці: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик:

Одного разу одинадцять учеників пішли в Галилею, на гору, куди звелів їм Ісус. І, побачивши Його, поклонилися Йому, а деякі засумнівались. І, наблизившись, Ісус сказав їм: дана Мені всяка влада на небі і на землі. Отже, йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам; і ось Я з вами по всі дні, до кінця віку (Мф. 28:16-20).

Співці: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон: Господу помолимось.

Співці: Господи, помилуй.

Священик читає молитву відпущення:

Господь наш, Ісус Христос, Який з Божественної Своєї благодаті, дару і влади надав святим Своїм ученикам і апостолам владу прощати і відпускати гріхи людські, сказав їм: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишите, залишаться, і що зв’яжете чи розв’яжете на землі, буде зв’язане чи розв’язане на небесах». Від них і нам наданою наступництвом владою нехай подасть через мене, смиренного, прощення і цьому духовному чаду (ім’я) в усьому, в чому він (вона), як людина, згрішив (ла) перед Богом — чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою, вільно й невільно, свідомо й несвідомо; і коли знаходився (лася) під клятвою чи відлученням архиєрейським або ієрейським; або коли накликав (ла) на себе прокляття батька свого чи матері своєї, або під своє прокляття підпав (ла), чи клятву порушив (ла), або іншим якими гріхами, як людина, був (ла) зв’язаний (на), але в них від щирого серця розкаявся (лася), і всі ті гріхи та провини нехай відпустить йому (їй). А коли що з немочі людської забув (ла), то й те усе нехай простить йому (їй) ради чоловіколюбства Свого, молитвами Пресвятої і Преблагословенної Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, святих славних і всехвальних апостолів і всіх святих.

Співці: Амінь.

І співці співають Воскресіння Христове бачивши… (див. вище).

Воскрес Ісус із гробу, як і провістив, подав нам життя вічне і велику милість.

Пісн. 7
Ірмос: Той, Хто отроків з вогню визволив, людиною бувши, страждає, як смертний, і стражданням смертне в красу нетління зодягає, єдиний благословенний Бог отців і препрославлений.

Приспів: Христос воскрес із мертвих.

Жони богомудрі з миром слідом за Тобою поспішали; та Кого зі сльозами, як мертвого, шукали, Тому, як Богу Живому, радіючи поклонилися і Пасху таємну ученикам Твоїм, Христе, благовістили.

Христос воскрес із мертвих.

Смерти святкуємо умертвіння, пекла знищення, іншого життя вічного початок і, радіючи, славимо Тебе, єдиного благословенного Бога отців і препрославленого.

Христос воскрес із мертвих.

Воістину священна і святкова ця спасительна ніч воскресіння стала провісницею і світлосяйного світлоносного дня, бо в ній Вічне Світло із гробу плоттю всім засяяло.

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Пісн. 8
Ірмос: Цей урочистий і святий день, всім суботам Цар і Господь, свято над святами і торжество з торжеств, у цей день благословімо Христа навіки.

Христос воскрес із мертвих.

Прийдіть в урочистий день воскресіння, причасниками будьмо нового плоду виноградного, радости Божественної, Царства Христового, прославляючи Його ж, як Бога, навіки.

Христос воскрес із мертвих.

Поглянь навкруги, Сионе, і подивись: ось бо прийшли до тебе, немов світила богосяйні, від заходу і півночі, і моря, і сходу, діти твої, благословляючи Христа навіки.

Пресвята Тройце, Боже наш, слава Тобі.

Троїчний: Отче Вседержителю, і Слово, і Душе, в трьох Іпостасях з’єднане єство Пресущне і Пребожественне! В Тебе ми охрестилися і Тебе благословляємо по всі віки.

Пісня 9
Ірмос: Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня над тобою зійшла. Радій нині і веселися, Сионе, а Ти, чиста, красуйся, Богородице, бо воскрес Народжений Тобою.

Приспів: Христос воскрес із мертвих.

О Божественне, о любе пресолодке слово Твоє: бо з нами правдиво обіцяв Ти бути до кінця віку, Христе. Його ж утвердженням надії маючи, ми, вірні, радіємо.

Христос воскрес із мертвих.

О Пасхо Велика і Найсвятіша, Христе! О Мудросте, і Слово Боже, і Сило! Дай нам істинно причащатися Тебе у невечірній день Царства Твого.

Xристос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Диякон: Ще і ще в мирі… (див. вище).

Екзапостиларій: Тілом заснувши, як мертвий, Царю і Господи, на третій день воскрес єси, Адама з тління підняв, і смерть подолав. Пасхо нетлінна, світу спасіння (двічі).

Після цього співці співають:

Благословен єси, Господи, навчи мене оправдань Твоїх.

Ангельський собор здивувався, побачивши Тебе, до мертвих причисленою, але Ти, Спасе, смертну силу зруйнував, і з Собою Адама воздвигнув, і всіх від пекла визволив.

Благословен єси, Господи…

«Чому миро з жалісливими слізьми, учениці, розчиняєте? – сяючи у гробі, ангел до мироносиць промовив. – Дивіться на гріб і зрозумійте, що Спас воскрес із гробу».

Благословен єси, Господи…

Дуже рано мироносиці поспішили до гробу Твого ридаючи, але явився їм ангел, кажучи: «Ридання час минув, не плачте, воскресіння ж апостолам звістіть».

Благословен єси, Господи…

Мироносці-жони з миром прийшли до гробу Твого, Спасе, ридаючи, ангел же до них промовив, кажучи: «Чому з мертвими Живого помишляєте? Адже Бог воскрес із гробу».

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.

Поклонімось Отцю, і Його Сину, і Святому Духу, Святій Тройці у Єдиносущному єстві, з серафимами взиваючи: Свят, Свят, Свят єси, Господи.

І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Життєдавця народивши, від гріха, Ти, Діво, Адама визволила, і радість Єві замість печалі подала єси. Тих, що втратили життя, до нього направив Той, що з Тебе воплотився, Бог і Чоловік.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі).

Співці далі співають стихири Пасхи:

Стих 1: Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його.

Пасха священна нам сьогодні явилася: Пасха нова, свята, Пасха таємна, Пасха преславна, Пасха – Христос Визволитель, Пасха непорочна, Пасха велика; Пасха вірних, Пасха, що двері райські нам відкриває, Пасха, що освячує всіх вірних.

Стих 2: Як щезає дим, хай щезнуть.

Прийдіте після видіння, жони-благовісниці, і Сионові скажіте: «Прийми від нас благу вість про Воскресіння Христове, Єрусалиме, побачивши Царя Христа, що, немов жених, із гробу виходить».

Стих 3: Так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться.

Мироносці-жони рано-вранці прийшли до гробу Життєдавця, знайшли ангела, що сидів на камені, і він, провістивши їм, так промовив: «Чому шукаєте Живого серед мертвих, чому оплакуєте Нетлінного у тлінні? Ідіть, проповідуйте ученикам Його».

Стих 4: В цей день, його ж створив Господь, радіймо й веселімось в нім.

Пасха красна, Пасха Господня, Пасха преславна нам засяяла. Пасха, радісно обіймім один одного! О Пасха, визволення від скорбот, бо сьогодні із гробу, немов із чертогу, засяяв Христос і жон радістю наповнив, промовивши: «Проповідуйте» – апостолам.

Слава: і нині.

Воскресіння день, і просвітімось торжеством, і один одного обіймімо. Промовмо: «Браття», і тим, що ненавидять нас, простім все, заради воскресіння, і так взиваймо: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї (єктенію див. вище).

Священик, ставши біля спочилого, промовляє вголос молитву: Боже духів… і виголос: Бо Ти єси воскресіння… (Див. вище).

Співці: Амінь.

Диякон: Премудрість.

Співці: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Священик: Христос, що воскрес із мертвих, Істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу спочилого раба Свого (спочилої раби Своєї) (ім’я) в оселях святих оселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає і нас помилує, бо Він Благий і Чоловіколюбець.

Співці: Амінь.

Священик:

Христос воскрес… – і благословляє хрестом людей.

Люди за кожним разом відповідають: Воістину воскрес!

Співці співають кінцеве:

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Священик, звертаючись до спочилого, виголошує:

Вічная тобі пам’ять, достоблаженний (на) і повік незабутній (ня) брате наш (сестро наша).

Співці: Вічная пам’ять (тричі).

Священик читає прощальну молитву:

Господь Ісус Христос, Бог наш, що дав Божественний завіт святим Своїм ученикам і апостолам в’язати й прощати гріхи тих, що впали, а вони і нам передали цю владу так само діяти, нехай простить тобі, чадо духовне (ім’я), все, що вчинив (ла) ти в цьому житті вільно чи невільно, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Співці: Амінь.

Після молитви, взявши труну, звичайним порядком ідуть з церкви на цвинтар, співаючи:

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував.

На цвинтарі
Священик: Благословен Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Співці: Амінь.

Читець: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

Слава: і нині.

Пресвята Тройце.

Господи, помилуй (тричі).

Слава: і нині.

Отче наш.

Священик: Бо Твоє є Царство…

Співці: Амінь.

Тропарі:

З духами спочилих праведників душу раба Твого (раби Твоєї) (ім’я), Спасе, упокой і прийми її до блаженного життя біля Тебе, Чоловіколюбче.

В оселях Твоїх, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокой і душу раба Твого (раби Твоєї), бо Ти єдиний Чоловіколюбець.

Слава: Ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, Сам і душу раба Твого упокой.

І нині: Богородичний: Єдина чиста і непорочна Діво, що Бога без сімені породила, молися за спасіння душі його. все далі так, як звичайно до відпусту.

Тоді диякон: Помилуй нас, Боже…

Священик: Боже духів…

Виголос: Бо Ти єси воскресіння…

Диякон: Премудрість.

Співці: Христос воскрес із мертвих… (тричі).

Священик:

Христос, що воскрес із мертвих, Істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу спочилого раба Свого (спочилої раби Своєї) (ім’я) в оселях святих оселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає і нас помилує, бо Він Благий і Чоловіколюбець.

Співці: Амінь.

Диякон: У блаженнім успінні вічний спокій подай, Господи, спочилому рабу Твоєму (спочилій рабі Твоїй) (ім’я) і сотвори йому (їй) вічную пам’ять.

Співці: Вічная пам’ять (тричі).

І віддають тіло землі звичайним порядком.

Після цього співається тропар, на глас 8.

Земле, земле! Розступися і прийми створене Божою рукою тіло, яке до тебе, що його породила, знову повертається. Те, що було створене за образом Божим, прийняв Творець, а ти прийми це, як своє.

Як сказав Ти, Господи, Марфі: «Я – воскресіння», Ти ділом слово сповнив, із пекла Лазаря покликавши; так і раба Твого (рабу Твою) від пекла визволи, Чоловіколюбче.

Духовні браття мої і співпосники, не забудьте мене, коли молитесь, але, бачачи гріб мій, поминайте любов мою і моліть Христа, щоб дух мій оселив із праведними.

І всі відходять, славлячи Бога.

 

Знайшли помилку