...
Требник

Глава 14. Чи́н, егда́ случи́тся вско́ре вельми́ больно́му да́ти прича́стие

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Чи́н, егда́ случи́тся вско́ре вельми́ больно́му да́ти прича́стие

Прие́млет иере́й ча́сть от Святы́х Та́ин, влага́ет в поти́р и влива́ет ма́ло вина́, я́коже мо́щно больно́му удо́бь прия́ти то́.

И начина́ет:

Благослове́н Бо́г на́ш, всегда́, ны́не и при́сно: Та́же, Трисвято́е. По О́тче на́ш: Го́споди поми́луй, 12. Прииди́те поклони́мся: три́жды. Ве́рую во еди́наго Бо́га: да́же до конца́.

Та́же глаго́лет:

Ве́чери Твоея́ та́йныя, дне́сь Сы́не Бо́жий, прича́стника мя́ приими́: не бо́ враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти́ да́м я́ко иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя́: помяни́ мя Го́споди во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва: Царю́ небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сы́й, и вся́ исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю: прииди́ и всели́ся в ны́, и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и спаси́ Бла́же ду́шы на́шя.

И ны́не, богоро́дичен: Бо́га из Тебе́ воплоти́вшагося разуме́хом, Богоро́дице Де́во: Того́ моли́ спасти́ ду́шы на́шя.

Го́споди поми́луй, 40.

Та́же моли́тву сию́:

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Спа́се на́ш, Еди́не име́яй вла́сть отпуща́ти грехи́, я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бо́г, пре́зри вся́, я́же в ве́дении и неве́дении согреше́ния раба́ Твоего́, и́мярек, без осужде́ния сподо́би его́ прия́ти Пречи́стых Та́ин Твои́х, не в муче́ние, ни в приложе́ние грехо́в, но во очище́ние души́ и те́ла, и во обруче́ние Ца́рствия Твоего́: я́ко по́мощь еси́, и стена́ тве́рда, и возбране́ние проти́вному, и очище́ние согреше́нием его́. Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бо́г еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Моли́тва втора́я:

Го́споди, ве́м, я́ко не́смь досто́ин, да под кро́в мо́й вни́деши, в до́м души́ моея́, зане́ вся́ пуста́, и па́дшаяся е́сть, и не и́маши во мне́ ме́ста досто́йна, где́ главу́ подклони́ти: но поне́же хо́щеши бы́ти со мно́ю, на щедро́ты Твоя́ наде́явся прихожду́ к Тебе́. Повели́ две́ри отве́рсти недосто́йных мои́х у́ст, да тебе́ еди́наго насы́щуся: вни́ди в мя́, и очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны плотски́я и душе́вныя. Бу́ди ми́ помо́щник и засту́пник, и сподо́би мя́ одесну́ю тебе́ ста́ти моли́твами и моле́нием Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и все́х святы́х, и́же от ве́ка тебе́ угоди́вших: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки, ами́нь.

Моли́тва тре́тия:

Госпо́дь Бо́г преми́лостивый да уще́дрит тя́. Госпо́дь Иису́с Христо́с вся́кая проше́ния Блага́я да пода́ст тебе́. Госпо́дь всемоги́й да изба́вит тя́ от вся́кия напа́сти. Госпо́дь да научи́т тя́. Госпо́дь да вразуми́т тя́. Госпо́дь да помо́жет ти́. Госпо́дь да спасе́т тя́. Госпо́дь да защити́т тя́. Госпо́дь да сохрани́т тя́. Госпо́дь да очи́стит тя́. Госпо́дь ра́дости духо́вныя да испо́лнит тя́. Госпо́дь души́ и те́лу твоему́ да бу́дет засту́пник. Госпо́дь, я́ко милосе́рд и благи́й человеколю́бец, проще́ние грехо́в да пода́ст тебе́. Госпо́дь Бо́г Иису́с Христо́с, в де́нь су́дный да поми́лует тя́, и да благослови́т тя́ во вся́ дни́ живота́ твоего́. я́ко тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И а́ще бу́дет больны́й пре́жде сего́ исповеда́лся, то́ а́бие причаща́ет его́ Святы́х Та́ин. А́ще же ни́, повелева́ет иере́й ма́ло отступи́ти ту́ су́щым, и вопроша́ет его́ о согреше́ниих разли́чных, и многообра́зных, тща́ся, да ничто́же утае́но, или́ сра́ма ра́ди не испове́дано бу́дет тогда́.

И по исповеда́нии, глаго́лет иере́й моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же на́ш, петро́ви и блудни́це слеза́ми грехи́ оста́вивый, и мытаря́ позна́вшаго своя́ прегреше́ния оправда́вый, приими́ исповеда́ние раба́ Твоего́, и́мярек, и е́же Ти́ согреши́, во́льныя его́ грехи́ и нево́льныя сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, я́ко бла́г пре́зри. Ты́ бо Еди́н вла́сть и́маши отпуща́ти грехи́, я́ко Бо́г ми́лостем и щедро́там еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

По причаще́нии глаго́лет:

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́ Влады́ко: ве́сь до конца́.

Та́же. Трисвято́е. По О́тче на́ш: Тропа́рь дне́. Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен:

Моли́твами Го́споди все́х святы́х, и Богоро́дицы тво́й ми́р да́ждь на́м, и поми́луй на́с, я́ко еди́н ще́др.

Го́споди поми́луй, три́жды. Благослови́.

И отпу́ст настоя́щаго дне́.

Чи1нъ, є3гдA случи1тсz вск0рэ вельми2 больн0му дaти причaстіе

Пріeмлетъ їерeй чaсть t с™hхъ т†инъ, влагaетъ въ поти1ръ и3 вливaетъ мaлw вінA, ћкоже м0щно больн0му ўд0бь пріsти то2.

И# начинaетъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw: Тaже, Трис™0е. По Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i. Пріиди1те поклони1мсz: три1жды. Вёрую во є3ди1наго бGа: дaже до концA.

Тaже глаг0летъ:

Чин сповіді й причастя хворого

Якщо священика просять прибути зі Святими Дарами для причастя хворого вдома, тоді священик бере часточку запасних Дарів у дарохранильницю, яку вішає собі на шию під єпитрахиллю, а також вино, і з непокритою головою (якщо холодно – то у скуфії) іде до хворого і там, на чисто застеленому столі, розстеляє воздух і вливає в чашу вино, опустивши туди часточку Дарів, прикриває це ілітоном. На столі ставиться запалена свічка. Священик одягає фелонь і звершує чин, як нижче вказано.

Священик: Благословен Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Знайшли помилку