Требник

Глава 14. Чи́н, егда́ случи́тся вско́ре вельми́ больно́му да́ти прича́стие

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Чи́н, егда́ случи́тся вско́ре вельми́ больно́му да́ти прича́стие

Прие́млет иере́й ча́сть от Святы́х Та́ин, влага́ет в поти́р и влива́ет ма́ло вина́, я́коже мо́щно больно́му удо́бь прия́ти то́.

И начина́ет:

Благослове́н Бо́г на́ш, всегда́, ны́не и при́сно: Та́же, Трисвято́е. По О́тче на́ш: Го́споди поми́луй, 12. Прииди́те поклони́мся: три́жды. Ве́рую во еди́наго Бо́га: да́же до конца́.

Та́же глаго́лет:

Ве́чери Твоея́ та́йныя, дне́сь Сы́не Бо́жий, прича́стника мя́ приими́: не бо́ враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти́ да́м я́ко иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя́: помяни́ мя Го́споди во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва: Царю́ небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сы́й, и вся́ исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю: прииди́ и всели́ся в ны́, и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и спаси́ Бла́же ду́шы на́шя.

И ны́не, богоро́дичен: Бо́га из Тебе́ воплоти́вшагося разуме́хом, Богоро́дице Де́во: Того́ моли́ спасти́ ду́шы на́шя.

Го́споди поми́луй, 40.

Та́же моли́тву сию́:

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Спа́се на́ш, Еди́не име́яй вла́сть отпуща́ти грехи́, я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бо́г, пре́зри вся́, я́же в ве́дении и неве́дении согреше́ния раба́ Твоего́, и́мярек, без осужде́ния сподо́би его́ прия́ти Пречи́стых Та́ин Твои́х, не в муче́ние, ни в приложе́ние грехо́в, но во очище́ние души́ и те́ла, и во обруче́ние Ца́рствия Твоего́: я́ко по́мощь еси́, и стена́ тве́рда, и возбране́ние проти́вному, и очище́ние согреше́нием его́. Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бо́г еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Моли́тва втора́я:

Го́споди, ве́м, я́ко не́смь досто́ин, да под кро́в мо́й вни́деши, в до́м души́ моея́, зане́ вся́ пуста́, и па́дшаяся е́сть, и не и́маши во мне́ ме́ста досто́йна, где́ главу́ подклони́ти: но поне́же хо́щеши бы́ти со мно́ю, на щедро́ты Твоя́ наде́явся прихожду́ к Тебе́. Повели́ две́ри отве́рсти недосто́йных мои́х у́ст, да тебе́ еди́наго насы́щуся: вни́ди в мя́, и очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны плотски́я и душе́вныя. Бу́ди ми́ помо́щник и засту́пник, и сподо́би мя́ одесну́ю тебе́ ста́ти моли́твами и моле́нием Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и все́х святы́х, и́же от ве́ка тебе́ угоди́вших: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки, ами́нь.

Моли́тва тре́тия:

Госпо́дь Бо́г преми́лостивый да уще́дрит тя́. Госпо́дь Иису́с Христо́с вся́кая проше́ния Блага́я да пода́ст тебе́. Госпо́дь всемоги́й да изба́вит тя́ от вся́кия напа́сти. Госпо́дь да научи́т тя́. Госпо́дь да вразуми́т тя́. Госпо́дь да помо́жет ти́. Госпо́дь да спасе́т тя́. Госпо́дь да защити́т тя́. Госпо́дь да сохрани́т тя́. Госпо́дь да очи́стит тя́. Госпо́дь ра́дости духо́вныя да испо́лнит тя́. Госпо́дь души́ и те́лу твоему́ да бу́дет засту́пник. Госпо́дь, я́ко милосе́рд и благи́й человеколю́бец, проще́ние грехо́в да пода́ст тебе́. Госпо́дь Бо́г Иису́с Христо́с, в де́нь су́дный да поми́лует тя́, и да благослови́т тя́ во вся́ дни́ живота́ твоего́. я́ко тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И а́ще бу́дет больны́й пре́жде сего́ исповеда́лся, то́ а́бие причаща́ет его́ Святы́х Та́ин. А́ще же ни́, повелева́ет иере́й ма́ло отступи́ти ту́ су́щым, и вопроша́ет его́ о согреше́ниих разли́чных, и многообра́зных, тща́ся, да ничто́же утае́но, или́ сра́ма ра́ди не испове́дано бу́дет тогда́.

И по исповеда́нии, глаго́лет иере́й моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же на́ш, петро́ви и блудни́це слеза́ми грехи́ оста́вивый, и мытаря́ позна́вшаго своя́ прегреше́ния оправда́вый, приими́ исповеда́ние раба́ Твоего́, и́мярек, и е́же Ти́ согреши́, во́льныя его́ грехи́ и нево́льныя сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, я́ко бла́г пре́зри. Ты́ бо Еди́н вла́сть и́маши отпуща́ти грехи́, я́ко Бо́г ми́лостем и щедро́там еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

По причаще́нии глаго́лет:

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́ Влады́ко: ве́сь до конца́.

Та́же. Трисвято́е. По О́тче на́ш: Тропа́рь дне́. Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен:

Моли́твами Го́споди все́х святы́х, и Богоро́дицы тво́й ми́р да́ждь на́м, и поми́луй на́с, я́ко еди́н ще́др.

Го́споди поми́луй, три́жды. Благослови́.

И отпу́ст настоя́щаго дне́.

Чи1нъ, є3гдA случи1тсz вск0рэ вельми2 больн0му дaти причaстіе

Пріeмлетъ їерeй чaсть t с™hхъ т†инъ, влагaетъ въ поти1ръ и3 вливaетъ мaлw вінA, ћкоже м0щно больн0му ўд0бь пріsти то2.

И# начинaетъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw: Тaже, Трис™0е. По Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i. Пріиди1те поклони1мсz: три1жды. Вёрую во є3ди1наго бGа: дaже до концA.

Тaже глаг0летъ:

Вeчери твоеS тaйныz, днeсь сн7е б9ій, причaстника мS пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобз†ніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz гDи во цrтвіи твоeмъ.

Слaва: ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю: пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: БGа и3з8 тебE воплоти1вшагосz разумёхомъ, бцdе дв7о: того2 моли2 сп7сти2 дyшы нaшz.

ГDи поми1луй, м7.

Тaже мlтву сію2:

ВLко гDи ї}се хrтE сп7се нaшъ, є3ди1не и3мёzй влaсть tпущaти грэхи2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ, прeзри вс‰, ±же въ вёдэніи и3 невёдэніи согрэшє1ніz рабA твоегw2, и4м>къ, без8 њсуждeніz спод0би є3го2 пріsти пречcтыхъ т†инъ твои1хъ, не въ мучeніе, ни въ приложeніе грэхHвъ, но во њчищeніе души2 и3 тёла, и3 во њбручeніе цrтвіz твоегw2: ћкw п0мощь є3си2, и3 стэнA твeрда, и3 возбранeніе проти1вному, и3 њчищeніе согрэшeніємъ є3гw2. Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Мlтва вторaz:

ГDи, вёмъ, ћкw нёсмь дост0инъ, да под8 кр0въ м0й вни1деши, въ д0мъ души2 моеS, занE всS пустA, и3 пaдшаzсz є4сть, и3 не и4маши во мнЁ мёста дост0йна, гдЁ главY подклони1ти: но понeже х0щеши бhти со мн0ю, на щедрHты тво‰ надёzвсz прихождY къ тебЁ. Повели2 двє1ри tвeрсти недост0йныхъ мои1хъ ќстъ, да тебE є3ди1нагw насhщусz: вни1ди въ мS, и3 њчи1сти мS t всsкіz сквeрны плотскjz и3 душeвныz. Бyди ми2 пом0щникъ и3 застyпникъ, и3 спод0би мS њдеснyю тебE стaти мlтвами и3 молeніемъ пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи и3 всёхъ с™hхъ, и5же t вёка тебЁ ўгоди1вшихъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки, ґми1нь.

Мlтва трeтіz:

ГDь бGъ премлcтивый да ўщeдритъ тS. ГDь ї}съ хrт0съ вс‰каz прошє1ніz бlг†z да подaстъ тебЁ. ГDь всемогjй да и3збaвитъ тS t всsкіz напaсти. ГDь да научи1тъ тS. ГDь да вразуми1тъ тS. ГDь да пом0жетъ ти2. ГDь да сп7сeтъ тS. ГDь да защити1тъ тS. ГDь да сохрани1тъ тS. ГDь да њчи1ститъ тS. ГDь рaдости д¦0вныz да и3сп0лнитъ тS. ГDь души2 и3 тёлу твоемY да бyдетъ застyпникъ. ГDь, ћкw млcрдъ и3 бlгjй чlвэколю1бецъ, прощeніе грэхHвъ да подaстъ тебЁ. ГDь бGъ ї}съ хrт0съ, въ дeнь сyдный да поми1луетъ тS, и3 да бlгослови1тъ тS во вс‰ дни6 животA твоегw2. Ћкw томY подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, бlги1мъ, и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# ѓще бyдетъ больнhй прeжде сегw2 и3сповэдaлсz, то2 ѓбіе причащaетъ є3го2 с™hхъ т†инъ. Ѓще же ни2, повелэвaетъ їерeй мaлw tступи1ти тY сyщымъ, и3 вопрошaетъ є3го2 њ согрэшeніихъ разли1чныхъ, и3 многоwбрaзныхъ, тщaсz, да ничт0же ўтаeно, и3ли2 срaма рaди не и3сповёдано бyдетъ тогдA.

И# по и3сповэдaніи, глаг0летъ їерeй мlтву сію2:

ГDи б9е нaшъ, петр0ви и3 блудни1цэ слезaми грэхи2 њстaвивый, и3 мытарS познaвшаго сво‰ прегрэшє1ніz њправдaвый, пріими2 и3сповэдaніе рабA твоегw2, и4м>къ, и3 є4же ти2 согрэши2, вHльныz є3гw2 грэхи2 и3 невHльныz сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ, ћкw бlгъ прeзри. Тh бо є3ди1нъ влaсть и4маши tпущaти грэхи2, ћкw бGъ млcтемъ и3 щедр0тамъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

По причащeніи глаг0летъ: Нhнэ tпущaеши рабA твоего2 вLко, по глаг0лу твоемY съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Тaже: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тропaрь днE. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Мlтвами гDи всёхъ с™hхъ, и3 бцdы тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, и3 поми1луй нaсъ, ћкw є3ди1нъ щeдръ.

ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# tпyстъ настоsщагw днE.

Чин сповіді й причастя хворого

Якщо священика просять прибути зі Святими Дарами для причастя хворого вдома, тоді священик бере часточку запасних Дарів у дарохранильницю, яку вішає собі на шию під єпитрахиллю, а також вино, і з непокритою головою (якщо холодно – то у скуфії) іде до хворого і там, на чисто застеленому столі, розстеляє воздух і вливає в чашу вино, опустивши туди часточку Дарів, прикриває це ілітоном. На столі ставиться запалена свічка. Священик одягає фелонь і звершує чин, як нижче вказано.

Священик: Благословен Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради.

Господи, помилуй (тричі).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Священик:

Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

Господи, помилуй (12 разів).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.

Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого, Бога.

Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя і Бога нашого.

Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від Світла, Бога Істинного від Бога Істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І розіп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Царству Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву. Визнаю одно хрещення на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь

Вечері Твоєї Тайної, Сину Божий, причасником мене сьогодні прийми, бо ворогам Твоїм тайни не розповім і цілування не дам Тобі, як Юда, але, як розбійник, визнаю Тебе: пом’яни мене, Господи, у Царстві Твоїм.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Богородичний: Бога, що від Тебе тіло прийняв, пізнали ми, Богородице Діво: Його моли, щоб Він спас душі наші.

Господи, помилуй (40 разів).

Молитва перша

Владико, Господи Ісусе Христе, Боже наш, єдиний, що маєш владу прощати людям гріхи, прости, як Благий і Чоловіколюбний, усі мої провини свідомі й несвідомі; і сподоби мене неосудно причаститися Божественних, і найславніших, і пречистих, і животворчих Твоїх Таїн не на муку, не на примноження гріхів, але на очищення, й освячення, й запоруку майбутнього життя й Царства, на оборону й допомогу, і на поборення супротивників, і на знищення многих моїх провин. Бо Ти Бог Милостивий, і Милосердний, і Чоловіколюбний, і Тобі славу возсилаємо, з Отцем, і Святим Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва друга

Господи, я знаю, що я недостойний, щоб Ти ввійшов під покрівлю мою, в дім душі моєї, бо він увесь спустошений і занепалий, і не маєш у мені достойного місця, де б голову прихилити. Але тому, що Ти хочеш бути зі мною, я, на милосердя Твоє надію покладаючи, приходжу до Тебе. Звели відкрити двері недостойних моїх уст, щоб Тобою єдиним я наситився; увійди в мене і очисти мене від усякої скверни тілесної і душевної. Будь мені помічником і заступником, і сподоби мене стати праворуч від Тебе, молитвами й благанням Пречистої Владичиці нашої Богородиці й Приснодіви Марії і всіх святих, що від віку Тобі вгодили, бо Ти благословен єси навіки. Амінь.

Молитва третя

Господь Бог Премилостивий нехай змилосердиться над тобою. Господь Ісус Христос нехай задовольнить усі твої благі прохання. Господь Всемогутній нехай визволить тебе від усякої напасти. Господь нехай навчить тебе. Господь нехай врозумить тебе. Господь нехай допоможе тобі. Господь нехай спасе тебе. Господь нехай захистить тебе. Господь нехай збереже тебе. Господь нехай очистить тебе. Господь нехай радістю духовною сповнить тебе. Господь нехай буде заступником душі й тіла твоїх. Господь, як Милосердний і Благий Чоловіколюбець, нехай подасть тобі прощення гріхів. Господь Бог Ісус Христос у день суду нехай помилує тебе і нехай благословить тебе по всі дні життя твого. Бо Йому належить усяка слава, честь і поклоніння, з Безпочатковим Його Отцем, і з Пресвятим, Благим і Животворчим Його Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

І якщо хворий сповідався перед тим, то священик причащає його Святих Таїн. А якщо ні, то наказує присутнім відійти і розпитує хворого про всі його гріхи.

Після сповіді священик промовляє молитву:

Господи Боже наш, що Петрові й блудниці за їхні сльози гріхи простив і виправдав митаря, що провини свої визнав, прийми сповідь раба Твого (раби Твоєї) (ім’я), і, як Благий, прости усі його (її) гріхи, якими він (вона) згрішив (згрішила) перед Тобою вільно чи невільно, словом чи ділом або помислами, бо Ти єдиний маєш владу відпускати гріхи. Бо Ти Бог милости і милосердя, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва відпущення

Господь і Бог наш Ісус Христос, благодаттю і щедротами Свого чоловіколюбства, нехай простить тобі, чадо (ім’я), всі гріхи твої. І я, недостойний ієрей, владою Його, мені даною, прощаю і відпускаю тобі усі гріхи твої в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва перед святим причастям

Вірую Господи, і визнаю, що Ти єси воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, між якими я перший (перша). Ще вірую, що це саме є Пречисте Тіло Твоє і це саме є Чесна Кров Твоя. Молюся, отже, Тобі: помилуй мене, і прости мені провини мої вільні й невільні, чи то в слові, чи в ділі, свідомі й несвідомі; і сподоби мене неосудно причаститися Пречистих Твоїх Таїн на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь.

Вечері Твоєї Тайної, Сину Божий, причасником (причасницею) мене сьогодні прийми, бо ворогам Твоїм тайни не розповім і цілування не дам Тобі, як Юда, але, як розбійник, визнаю Тебе: пом’яни мене, Господи, у Царстві Твоїм.

Нехай не на суд і не в осуд буде мені причастя Святих Твоїх Таїн, Господи, а на зцілення душі й тіла.

Священик причащає хворого, промовляючи:

Причащається раб Божий (раба Божа) (ім’я) Чесного і Святого Тіла і Крови Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа на відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Амінь.

Після причастя священик промовляє:

Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, з миром. Бо побачили очі мої спасіння Твоє, що Ти приготував перед лицем усіх людей, світло на одкровення народам і славу людей Твоїх, Ізраїлю.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради.

Господи, помилуй (тричі).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Читець: Амінь.

І помовляє тропар дня.

Господи, помилуй (12 разів).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитвами, Господи, всіх святих і Богородиці, Твій мир подай нам і помилуй нас, як єдиний Милосердний.

Господи, помилуй (тричі).

Благослови.

Священик читає відпуст того дня.

Знайшли помилку