Требник

Глава 11. Моли́тва на разреше́ние венце́в, во осмы́й де́нь

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Моли́тва на разреше́ние венце́в, во осмы́й де́нь

Го́споди Бо́же на́ш, вене́ц ле́та благослови́вый, и сия́ венцы́ возложи́ти преда́вый зако́ном бра́ка, сочетава́ющымся дру́г дру́гу, и мзду́ а́ки отдая́ и́м целому́дрия: зане́ чи́сти ко и́же от Тебе́ узаконоположе́нному бра́ку сочета́шася: Са́м и в разреше́нии си́х венце́в, сочета́вшихся дру́г дру́гу благослови́, и сочета́ние и́х нерастерза́емо соблюди́: да благодаря́т вы́ну всесвято́е имя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Свяще́нник: Ми́р все́м.

Согла́сная дости́гше раби́ Твои́ Го́споди, и после́дование соверши́вше в ка́не галиле́йстей бра́ка, и спря́тавше я́же в не́м зна́мения, сла́ву Тебе́ возсыла́ют, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И отпу́ст.

Мlтва на разрэшeніе вэнцє1въ, во nсмhй дeнь

ГDи б9е нaшъ, вэнeцъ лёта бlгослови1вый, и3 сі‰ вэнцы2 возложи1ти предaвый зак0номъ брaка, сочетавaющымсz дрyгъ дрyгу, и3 мздY ѓки tдаS и4мъ цэломyдріz: занE чи1сти ко и4же t тебE ўзаконоположeнному брaку сочетaшасz: сaмъ и3 въ разрэшeніи си1хъ вэнцє1въ, сочетaвшихсz дрyгъ дрyгу бlгослови2, и3 сочетaніе и4хъ нерастерзaемо соблюди2: да бlгодарsтъ вhну всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Согл†снаz дости1гше раби2 твои2 гDи, и3 послёдованіе соверши1вше въ кaнэ галілeйстэй брaка, и3 спрsтавше ±же въ нeмъ знaмєніz, слaву тебЁ возсылaютъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# tпyстъ.

Знайшли помилку