...
Требник

Глава 10. Моли́тва о принося́щих нача́тки овоще́й

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Глава 10. Моли́тва о принося́щих нача́тки овоще́й

Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, твоя́ от твои́х приноси́ти тебе́ по предложе́нию кому́ждо повеле́вый, и ве́чных твои́х бла́г воздая́ние си́м да́руяй, и́же вдовы́ по си́ле приноше́ние благоуго́дно прие́мый, приими́ и ны́не принесе́ная от раба́ Твоего́ и́мярек, и в ве́чных твои́х сокро́вищах возложи́тися си́м сподо́би: да́руй ему́ и мирски́х твои́х бла́г оби́льное восприя́тие, со все́ми поле́зными ему́.

Я́ко благослови́ся твое́ и́мя, и просла́вися твое́ Ца́рство, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Мlтва њ приносsщихъ начaтки nвощeй

ВLко гDи б9е нaшъ, тво‰ t твои1хъ приноси1ти тебЁ по предложeнію комyждо повелёвый, и3 вёчныхъ твои1хъ бл†гъ воздаsніе си6мъ дaруzй, и4же вдовы2 по си1лэ приношeніе бlгоуг0днw пріeмый, пріими2 и3 нhнэ принесє1наz t рабA твоегw2 и4м>къ, и3 въ вёчныхъ твои1хъ сокр0вищахъ возложи1тисz си6мъ спод0би: дaруй є3мY и3 мірски1хъ твои1хъ бл†гъ nби1льное воспріsтіе, со всёми полeзными є3мY.

Ћкw бlгослови1сz твоE и4мz, и3 прослaвисz твоE цrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Знайшли помилку