...
Требник

Глава 1. Моли́твы в пе́рвый де́нь, по внегда́ роди́ти жене́ отроча́

Церковнослов’янськоюГражданскийУкраїнською

Мlтвы въ пeрвый дeнь, по внегдA роди1ти женЁ nтрочA

ГDу пом0лимсz.

ВLко гDи вседержи1телю, и3сцэлszй всsкій недyгъ, и3 всsкую ћзю, сaмъ и3 сію2 днeсь роди1вшую рабY твою2, и4м>къ, и3сцэли2, и3 возстaви ю5 t nдрA, на нeмже лежи1тъ: занE, по прbр0ка дв7да словеси2, въ беззак0ніихъ зачaхомсz, и3 сквернaви вси2 є3смы2 пред8 тоб0ю. Сохрани2 сію2 и3 сего2 младeнца, є3г0же роди2: покрhй ю5 под8 кр0вомъ крилY твоє1ю, t днeшнzгw днE, дaже до послёднzгw є3S скончaніz, мlтвами пречcтыz бцdы и3 всёхъ с™hхъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDу пом0лимсz.

Моли́твы в пе́рвый де́нь, по внегда́ роди́ти жене́ отроча́

Го́споду помо́лимся.

Влады́ко Го́споди Вседержи́телю, исцеля́яй вся́кий неду́г, и вся́кую я́зю, Са́м и сию́ дне́сь роди́вшую рабу́ Твою́, и́мярек, исцели́, и возста́ви ю́ от одра́, на не́мже лежи́т: зане́, по проро́ка Дави́да словеси́, в беззако́ниих зача́хомся, и скверна́ви вси́ есмы́ пред Тобо́ю. Сохрани́ сию́ и сего́ младе́нца, его́же роди́: покры́й ю́ под кро́вом крилу́ Твое́ю, от дне́шняго дне́, да́же до после́дняго ея́ сконча́ния, моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споду помо́лимся.

Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, роди́выйся от Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и, и я́ко Младе́нец во я́слех возлеги́й, и я́ко де́тищь восприе́млемь бы́вый: Са́м и сию́ рабу́ Твою́, дне́сь роди́вшую сие́ отроча́, поми́луй, и прости́ во́льная и нево́льная ея́ прегреше́ния, и сохрани́ ю́ от вся́каго диа́вольскаго мучи́тельства: и из нея́ рожде́ннаго младе́нца соблюди́ от вся́каго я́да, от вся́кия лю́тости, от вся́кия бу́ри сопроти́внаго, от духо́в лука́вых, дневны́х же и нощны́х. Сию́ же соблюди́ под держа́вною руко́ю Твое́ю, и да́ждь е́й ско́рое воста́ние, и от скве́рны очи́сти, и боле́зни исцели́, и здра́вие и благомо́щие души́ же и те́лу да́руй, и а́нгелы све́тлыми и сия́ющими сию́ огради́: и соблюди́ от вся́каго наи́тия неви́димых духо́в, е́й Го́споди, от неду́га и сла́бости, от ре́вности и за́висти, и от оче́с призо́ра, и поми́луй ю́ и младе́нца, по вели́цей ми́лости Твое́й, и очи́сти ю́ от теле́сныя скве́рны, и разли́чных е́й находя́щих утро́бных стуже́ний, и изведи́ ю́ ско́рою ми́лостию Твое́ю во смире́нном ея́ те́ле во исправле́ние: и из нея́ рожде́ннаго младе́нца сподо́би поклони́тися земно́му хра́му, его́же угото́вал еси́ славосло́витися И́мени Твоему́ Свято́му.

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споду помо́лимся.

Го́споди Бо́же на́ш, благоволи́вый сни́ти с небе́с, и роди́тися от святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, спасе́ния ра́ди на́с гре́шных, ве́дый немощно́е челове́ческаго естества́, прости́ рабе́ Твое́й и́мярек, дне́сь роди́вшей, по мно́жеству щедро́т Твои́х. Ты́ бо ре́кл еси́ Го́споди: расти́теся, и умно́житеся, и испо́лните зе́млю, и облада́йте е́ю. Сего́ ра́ди и мы́ раби́ Твои́ мо́лимся, и дерза́юще незло́бивым Твои́м человеколю́бием, со стра́хом вопие́м к Ца́рствия Твоего́ свято́му и́мени: при́зри с небесе́ и ви́ждь не́мощь на́с осужде́нных, и прости́ рабе́ Твое́й се́й, и́мярек, и всему́ до́му, в не́мже роди́ся отроча́, и прикосну́вшымся е́й, и зде́ обрета́ющымся все́м, я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бо́г прости́: я́ко еди́н и́маши вла́сть оставля́ти грехи́, моли́твами Пресвяты́я Богоро́дицы и все́х святы́х Твои́х, ами́нь.

Молитва над матір’ю в перший
день після народження дитини
Господу помолимось.

Знайшли помилку