Требник

Чин освящения колесницы

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ КОЛЕСНИЦЫ

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12. Прииди́те, поклони́мся: трижды.

И псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Молитва:

Го́споди Бо́же наш, седя́й на Серафи́мех и е́здяй на Херуви́мех, му́дростию украси́вый челове́ка, и благи́м Твои́м про́мыслом вся ко бла́гу направля́яй, ниспосли́ благослове́ние Твое́ на колесни́цу сию́ и А́нгела Твоего́ к ней приста́ви, да ше́ствующии в ней им храни́ми и наставля́еми, в ми́ре и благополу́чии путь свой соверши́вше, Тебе́ сла́ву и благодаре́ние возсыла́ют, хва́ляще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Иерей же вземлет священную воду, и кропит ею колесницу вовне и внутри, глаголя: Благословля́ется и освяща́ется колесни́ца сия́ во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Чтец: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

И бывает отпуст.

Чи1нъ њсвzщeніz колесни1цы.

Начaло nбhчное: ЦRю2 нбcный и3 прHчаz.

Пріиди1те поклони1мсz:

Pал0мъ §:

Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz, речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи и3 t словесE мzтeжна: плещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилB є3гw2 надёешисz: nрyжіемъ њбhдетъ тS и4стина є3гw2. Не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2, t вeщи во тьмЁ преходsщіz, t срsща и3 бёса полyденнагw. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тьмA њдеснyю тебє2, къ тебё же не прибли1житсz: nбaче nчи1ма твои1ма см0триши и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши. Ћкw ты2, гDи, ўповaніе моE: вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY: ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2: на ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz. Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE. Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2 и3 прослaвлю є3го2: долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY спcніе моE.

Моли1тва:

ГDи б9е нaшъ, сэдsй на серафjмэхъ и3 э4здzй на херувjмэхъ, мyдростію ўкрaсивый человёка, и3 бlги1мъ твои1мъ пр0мысломъ вс‰ ко блaгу направлszй, ниспосли2 бlгословeніе твоE на колесни1цу сію2 и3 ѓгGла твоегw2 къ нeй пристaви, да шeствующіи въ нeй и4мъ храни1ми и3 наставлsеми, въ ми1рэ и3 бlгополyчіи пyть св0й соверши1вше, тебЁ слaву и3 бlгодарeніе возсылaютъ, хвaлzще nц7A и3 сн7а с™aгw д¦а. Ґми1нь.

Їерeй кропи1тъ свzщeнною вод0ю колесни1цу вовнЁ и3 внутри2, глаг0лz: Бlгословлsетсz и3 њсщ7aетсz колесни1ца сіS во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Текст очікується.

Знайшли помилку