...

Святе Євангеліє від Марка

Церковнослов'янськоюГражданський шрифтУкраїнською

С™0е є3ђліе t мaрка

ЖитіE с™aгw є3ђлjста мaрка, t с™aгw їерwнЂма.

Мaрко, ўчени1къ и3 сказaтель петр0въ, просsщымъ сyщымъ въ ри1мэ брaтіzмъ, є3ђліе списA вкрaтцэ: є4же и3 похвали2 пeтръ, и3 цeркви предадE, ћкоже пи1шетъ кли1мъ въ шест0мъ под8изwбражeніи. Поминaетъ сего2 мaрка и3 папjа, є3пcкпъ їерап0льскій, и3 с™hй пeтръ въ концЁ пeрвагw послaніz, и4менемъ вавmлHна ри1мъ гадaтельствуетъ: цэлyетъ (глаг0лz) вы2 въ вавmлHнэ соизбр†ннаz, и3 мaрко сhнъ м0й. Взeмъ ќбw спи1санное и4мъ є3ђліе, во є3гЂпетъ tи1де: и3 во ґлеxандрjи пeрвый ї}са хrтA проповёдавый, цeрковь тaмw собрA, въ сіE ўчeніе же и3 благочeстіе и3 воздержaніе превозшeдшую, ћкоже и3 и3нhмъ хрістіaнwмъ ревновaти. ФілHнъ же, и4же їудewвъ глаг0лати ѕёльнэйшій, ви1дэвъ во ґлеxандрjи пeрвую цeрковь є3щE ѓки їудeйствующу, ћкw похвалszй є3гw2 kзhкъ, кни1гу њ возвращeніи ґлеxaндрzнъ писA. И# є4же пи1шетъ лукA, ћкw во їерусали1мэ вёрніи, вс‰ џбща и3мsху: сіE и3 џнъ ґлеxaндрzнwмъ, мaрку научи1вшу, nбhчаи бhти глаг0летъ. Ўмeрый въ лёто нерHново nсм0е, погребeнъ бhсть во ґлеxандрjи, ґніaну пріeмлющу.

И$накw t собрaніz дwроfeа мyченика и3 тЂрскагw є3пjскопа.

Мaрко є3ђлjстъ, и3 пeрвый ґлеxандрjйскій є3пjскопъ, ґлеxaндрzнwмъ и3 всeй nкрeстной є3S проповёда є3ђліе гDне, t є3гЂпта и3 дaже до пентап0лz. При цaрствэ траіaновэ, во ґлеxандрjи ќже пріeмъ за вhю, и3 влекjйсz t нарицaемыхъ вук0ла мёстъ, до нарицaемыхъ ѓгGлwвъ: тaмw сожжeнъ бhсть nгнeмъ t їдwлонеи1стовныхъ, мцcа ґпрjлліа, и3 тaмw погребeнъ бhсть въ сyщихъ вук0ла.

ГлавA №.

в7: Їwaннъ крести1тель. ѕ7: Nдeжда и3 пи1ща є3гw2. f7: Крещaетсz ї}съ. в7i: И#скушaетсz. д7i: Проповёдуетъ є3ђліе. ѕ7i: Призывaетъ сjмwна и3 ґндрeа. f7i: Їaкwва и3 їwaнна. к7а: Ўчи1тъ въ с0нмищахъ. к7г: И#згонsетъ дyха нечи1стаго. l: Тeща сjмwнова nгнежег0ма. lд: И#сцэлsетъ ї}съ мнHгіz ѕлЁ и3мyщыz. м7: И# прокажeннаго.

ГлавA в7.

G: Разслaбленный. є7: Њставлeніе грэхHвъ. д7i: Матfeево звaніе. }i: П0стъ, teмшусz женихY. к7г: Ўченицы2 клaсы терзaютъ въ суббHты. к7ѕ: Хлёбы предложeніz.

ГлавA G.

№: РукA сухaz. ѕ7: Фарісeи со и3рwдіaны совётъ творsтъ на ї}са. ‹: Касaющіисz ї}су и3сцэлsютсz. №i: Дyси нечи1стіи свидётельствуютъ, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій. д7i: Дванaдесzть ґпcли. к7д: Цrтво на сS раздёльшеесz. к7f: ХулA на д¦а с™aго. lг: Кто2 м™и, и3 кто2 брaтіz ї}совы;

ГлавA д7.

G: При1тча сёющагw. д7i: И# и4но сказaніе є3S. к7а: Свэти1льникъ. к7ѕ: Сёмz вeрженное на зeмлю. lа: Зeрно горчи1чно. lз: Бyрz вётреннzz вeліz. lи: Ї}съ спS въ корабли2.

ГлавA є7.

в7: Дeмwнствуемый. ѕ7: Дeмwнъ ви1дэ ї}са. f7: ЛегеHнъ. №i: Стaдо свинeй вeліе. Gi: Дeмwнwмъ вшeдшымъ потоплsхусz въ м0ри. к7в: Дщи2 їаjрова. к7є: ЖенA кровоточaщаz. к7ѕ: Врaчеве. lд: Вёра. lf: Смeрть, с0нъ. м7а: Востаeтъ дщeрь їаjрова.

ГлавA ѕ7.

в7: Ї}съ безчeствуемь во nтeчествэ. ѕ7: Невёріе назwрeєвъ. з7: Посылaютсz ўченицы2 двA двA. Gi: И#згонsютъ дeмwны, и3 помазyютъ є3лeемъ нед{жныz. д7i: Мнёніе и4рwдово њ ї}сэ. з7i: Їwaннъ крести1тель въ темни1цэ. к7в: И#рwдjа плzсaвшаz. к7з: Їwaннъ њбезглaвивыйсz. к7f: И# погребhйсz. l: Ґп0столи возврaщшесz возвэсти1ша ї}су, є3ли6ка сотвори1ша. lд: Ўчи1тъ ї}съ въ пустhни. lи: Пsть хлёбwвъ, и3 двЁ рhбэ. м7и: Х0дитъ ї}съ на м0ри. н7ѕ: Прикасaющіисz nдeждэ ї}совэ и3сцэлsютсz.

ГлавA з7.

в7: Нечи1стыми рукaми ћсти. G: Фарісeєвъ њмовє1ніz разли6чнаz. з7: Зaпwвэди и3 пред†ніz чlвёкwвъ. ‹: Почитaти подобaетъ, и3 не ѕлосл0вити роди1телей. є7i: Tвнyтрь и3сход‰щаz с{ща сквернsтъ чlвёка. к7д: ЖенA сmрофінікjсса. lв: Глухjй гугни1вый.

ГлавA }.

є7: Сeдмь хлёбwвъ. №i: Фарісeи и4щутъ знaменіz t нб7сE. є7i: Квaсъ фарісewвъ и3 и4рwдовъ. к7в: Слэпhй прозирaетъ. к7з: Мнёніе людeй њ ї}сэ. к7f: Ґп0столwвъ и3сповёданіе. lа: ПредречE ї}съ свою2 смeрть. lг: И# запрещaетъ петрY. lє: Дyшу спасти2 и3 погуби1ти. lи: Постыдётисz хrтA.

ГлавA f7.

в7: Преwбражeніе хrт0во. з7: Подобaетъ слyшати хrтA. №i: Њ и3ліинЁ пришeствіи. Gi: Їwaннъ є4сть во џбразъ и3ліи2 грzдhй. з7i: Дyха нэмaго ўченицы2 и3згнaти не возмог0ша. к7є: Ї}съ же и3згонsетъ. к7г: Вс‰ возмHжна вёрующему. lа: ПредречE ї}съ свою2 смeрть. lд: Кто2 б0лій ґп0столwвъ; lз: NтрочA пріsти во и4мz ї}сово. м7в: Њ соблaзнэхъ. н7: С0ль и3 ми1ръ.

ГлавA ‹.

в7: Ѓще дост0итъ мyжу женY tпусти1ти; Gi: Nтрочaта прин0сzтъ ї}су. з7i: Богaта нёкоегw вопрошeніе, њ є4же жив0тъ вёчный наслёдовати. к7и: Ґпcли вс‰ њстaвиша рaди ї}са. lг: ПредречE ї}съ свою2 смeрть. lє: Прошeніе сынHвъ зеведeевыхъ. м7ѕ: Вартімeй слэпhй прозирaетъ.

ГлавA №i.

№: Хrт0съ грzдeтъ во їеrли1мъ на nслsти сэдS. в7i: Ѓлчетъ. Gi: Смок0вница непл0днаz. є7i: И#згонsетъ продаю1щыz и3 купyющыz во свzти1лищи. к7г: Си1ла вёры. к7д: Моли1тва благовёрна. к7є: Њставлsти подобaетъ прегрэшє1ніz брaту. к7з: К0ею влaстію ї}съ сотвори2 вс‰; l: Крещeніе їwaнново tкyду;

ГлавA в7i.

№: При1тча віногрaда. ‹: Кaмень краеуг0льный. д7i: Кинс0нъ кeсаревъ. }i: Саддукeи воскресeнію невёрующіи. к7и: Пeрваz зaповэдь. l: Люб0вь б9іz и3 бли1жнzгw. lє: Хrт0съ сн7ъ дв7довъ. lи: Блюдeніе t кни1жникwвъ. м7в: Вдови1ца ни1щаz.

ГлавA Gi.

в7: Њ всегублeніи їеrли1ма. f7: И#згонє1ніz вёрныхъ. ‹: Е#ђліе проповёстсz всёмъ kзhкwмъ. к7ѕ: Сyдъ послёдній. lг: Подобaетъ бдёти и3 моли1тисz.

ГлавA д7i.

№: И$щутъ ґрхіерeи лeстію ўдержaти ї}са и3 ўби1ти. G: ЖенA мЂро нaрда вёрнагw многоцённагw возливaющаz на главY хrт0ву. в7i: Ўготовлsютъ ўченицы2 пaсху ї}су. к7в: С™yю вeчерю гDню. м7а: Предаeтсz ї}съ въ рyцэ грёшникwвъ. м7д: Їyдино лобзaніе. н7г: Tв0дитсz ї}съ къ каіaфэ. …ѕ: Петр0во tвержeніе.

ГлавA є7i.

№: Ї}съ свsзанъ предаeтсz пілaту. №i: Варaвва разб0йникъ tрэшaетсz. є7i: Ї}съ же сп7съ њсуждaетсz. ѕ7i: В0ини ругaютсz ї}су. з7i: Вэнeцъ терн0вый. к7а: Сjмwнъ кmринeй. к7з: Хrт0съ распинaетсz посреди2 двою2 разб0йнику. lв: Поношaетсz. lз: И$здше. м7ѕ: Полагaетсz во гр0бэ t їHсифа ґрімаfeа.

ГлавA ѕ7i.

№: Хrт0во воскресeніе. f7: Воскрeсъ ї}съ, пeрвэе kвлsетсz марjи магдали1ни, и3 пот0мъ пр0чымъ. є7i: Посылaетъ ўченики2 въ мjръ вeсь проповёдати. f7i: Вознесeніе хrт0во на нб7о.

Е$же t мaрка с™aгw є3ђліа главы6.

(№) Њ бэснyющемсz.

(в7) Њ тeщи петр0вэ: въ матfeи, }: въ луцЁ, f7.

(G) Њ и3сцэлёвшихъ t разли1чныхъ нед{гъ: въ матfeи, f7: въ луцЁ, ‹.

(д7) Њ прокажeннэмъ: въ матfeи, ѕ7: въ луцЁ, в7i.

(є7) Њ разслaбленнэмъ: въ матfeи, Gi: и3 въ луцЁ, Gi: во їwaннэ, з7.

(ѕ7) Њ леvjи мытари2: въ матfeи, д7i: и3 въ луцЁ, д7i.

(з7) Њ и3мyщемъ сyху рyку: въ матfeи, к7а: въ луцЁ, є7i.

(}) Њ и3збрaніи в7i ґп0стwлъ: въ матfeи, f7i: въ луцЁ, ѕ7i.

(f7) Њ сёмени при1тча: въ матfeи, к7д: въ луцЁ, к7в.

(‹) Њ запрещeніи в0дъ: въ матfeи, №i: въ луцЁ, к7г.

(№i) Њ легеHнэ: въ матfeи, в7i: въ луцЁ, к7д.

(в7i) Њ дщeри ґрхісmнагHговэ: въ матfeи, є7i: въ луцЁ, к7є.

(Gi) Њ кровоточи1вэй: въ матfeи, ѕ7i: въ луцЁ, к7ѕ.

(д7i) Њ повелёніи ґп0столwмъ: въ матfeи, f7i: въ луцЁ, к7з.

(є7i) Њ їwaннэ и3 и4рwдэ: въ матfeи, к7є: въ луцЁ, к7з t полY.

(ѕ7i) Њ пzти2 хлёбэхъ и3 двою2 рhбу: въ матfeи, к7ѕ: въ луцЁ, к7и: во їwaннэ, }.

(з7i) Њ морстёмъ хождeніи: въ матfeи, к7з: во їwaннэ, f7.

(}i) Њ преступлeніи зaповэди б9іz: въ матfeи, к7и.

(f7i) Њ фінікjсаныни: въ матfeи, к7f.

(к7) Њ гугни1вэмъ, и3 глyсэ.

(к7а) Њ седми2 хлёбэхъ: въ матfeи, lа.

(к7в) Њ квaсэ фарісeйстэмъ: въ матfeи, lв: въ луцЁ, м7д.

(к7г) Њ слэпцЁ.

(к7д) Њ вопрошeніи кесарjйстэмъ: въ матfeи, lг: въ луцЁ, к7f.

(к7є) Њ преwбражeніи ї}совэ: въ матfeи, lд: въ луцЁ, l.

(к7ѕ) Њ ѕлодёющемсz на мёсzцы: въ матfeи, lє: въ луцЁ, lа.

(к7з) Њ помышлsющихъ, кто2 є4сть б0лій; въ матfeи, lз: въ луцЁ, lв.

(к7и) Њ вопр0шшихъ фарісeехъ њ tпущeніи жeнъ: въ матfeи, м7.

(к7f) Њ вопр0шшемъ богaтэмъ ї}са: въ матfeи, м7а: въ луцЁ, …г.

(l) Њ сhну зеведewву: въ матfeи, м7г.

(lа) Њ вартімeи слэпцЁ: въ матfeи, м7д: въ луцЁ, …д.

(lв) Њ жребsти: въ матfeи, м7є: въ луцЁ, …и: во їwaннэ, д7i.

(lг) Њ и3зс0хшей смок0вницэ: въ матfeи, м7з.

(lд) Њ непомнёніи ѕлA.

(lє) Њ вопр0шшихъ гDа ґрхіерeехъ и3 кни1жницэхъ: въ матfeи, м7и: въ луцЁ, …f.

(lѕ) Њ віногрaдэ при1тча: въ матfeи, н7: въ луцЁ, o7.

(lз) Њ вопр0шшихъ льсти1внэ њ кинс0нэ: въ матfeи, н7в: въ луцЁ, o7а.

(lи) Њ саддукeехъ: въ матfeи, н7г: въ луцЁ, o7в.

(lf) Њ кни1жницэ: въ матfeи, н7д: въ луцЁ, lє.

(м7) Њ вопрошeніи гDни: въ матfeи, н7є: въ луцЁ, o7г.

(м7а) Њ женЁ, двЁ цaтэ ввeргшей: въ луцЁ, o7д.

(м7в) Њ кончи1нэ: въ матfeи, н7з: въ луцЁ, o7є.

(м7г) Њ дни2 и3 часЁ: въ матfeи, н7и.

(м7д) Њ помaзавшей гDа мЂромъ: въ матfeи, …в: въ луцЁ, к7а: во їwaннэ, в7i.

(м7є) Њ пaсцэ: въ матfeи, …г: въ луцЁ, o7ѕ.

(м7ѕ) Њ предaніи гDни: въ матfeи, …д.

(м7з) Њ tметaніи петр0вэ: въ матfeи, …ѕ: въ луцЁ, o7и.

(м7и) Њ и3спрошeніи тэлесE гDнz: въ матfeи, …и: въ луцЁ, п7в: во їwaннэ, }i.

Предисло1віе є4же t мaрка с™aгw є3ђліа.

Е$же t мaрка с™0е є3ђліе, по десzти1хъ лётэхъ хrт0ва вознесeніz, спи1сано бhсть въ ри1мэ. БЁ ќбw сeй мaрко петрY ўчени1къ же и3 послёдователь, є3г0же и3 сhна своего2 и3менyетъ пeтръ, д¦0внаго ћвэ, ћкw нарицaшесz їwaннъ, ґнеpeй же варнaвэ, но и3 пavлу соисх0денъ: nбaче ќбw съ петр0мъ пребывaше мн0жае, и3 въ ри1мэ съ ни1мъ сhй. Моли1ша ќбw є3го2 и5же въ ри1мэ вёрніи, не т0чію без8 писaніz проповёдати, но и3 писaніемъ и3зложи1ти тёмъ, ћже њ хrтЁ к{пли: є3двA u5бо повинyвсz списA. Петрy же tкровeно бhсть t бGа, ћкw мaрко списA благовёстіе: ви1дэвъ ќбw и3 и3звёствовавъ, ћкw и4стинно, тaже є3пjскопа є3го2 послA во є3гЂпетъ, и3дёже и3 проповёдавъ. Въ ґлеxандрjи же цRковь состaви: къ полyденнэй странЁ всёхъ просвэти2. Е$сть же начертaніе є3ђліа ћвственно, и3 ничт0же и3мyщее покровeнно: прибли1зъ же по всBмъ матfeеви сти1четъ сeй є3ђлjстъ, рaзвэ ћкw матfeй прострaннэйше. И# ћкw ќбw матfeй є4же по пл0ти рождeніе гDне, въ начaлэ поминaетъ: сeй же t прор0ка начaтъ їwaнна. Слhши u5бо что2 речE: Зачaло є3ђліа ї}са хrтA.

T мaрка с™0е благовэствовaніе.

ГлавA №.

(пнdе) (за? №)Зачaло* (Недёлz пред8 просвэщeніемъ: Зачaло.* Сіe же и3 на G-мъ часЁ въ нaвечеріи бGоzвлeніz.) є3ђліа ї}са хrтA сн7а б9іz. в7 Ћкоже є4сть пи1сано во прор0цэхъ: сE ѓзъ посылaю ѓгGла моего2 пред8 лицeмъ твои1мъ, и4же ўгот0витъ пyть тв0й пред8 тоб0ю. G Глaсъ вопію1щагw въ пустhни: ўгот0вайте пyть гDнь, прaвы твори1те стєзи2 є3гw2. д7 Бhсть їwaннъ крестsй въ пустhни, и3 проповёдаz крещeніе покаsніz, во tпущeніе грэхHвъ. є7 И# и3схождaше къ немY всS їудeйскаz странA, и3 їерусали1млzне, и3 крещaхусz вси2 во їoрдaнэ рэцЁ t негw2, и3сповёдающе грэхи2 своS. ѕ7 Бё же їwaннъ њболчeнъ власы2 вельблyжди, и3 п0zсъ ўсмeнъ њ чреслёхъ є3гw2: и3 kдhй ґкрjды и3 мeдъ ди1вій. з7 И# проповёдаше глаг0лz: грzдeтъ крёплій менE во слёдъ менE, є3мyже нёсмь дост0инъ, прекл0ньсz, разрэши1ти ремeнь сапHгъ є3гw2. } Ѓзъ ќбw крести1хъ вы2 въ водЁ: т0й же крести1тъ вы2 д¦омъ с™hмъ.

Конeцъ недёли, и3 G-му часY.

(за? в7) f7 И# бhсть во џнэхъ днeхъ, пріи1де ї}съ* (Понедёльникъ в7i недёли: Во врeмz џно пріи1де ї}съ* СіE и3 на ѕ7-мъ часЁ въ нaвечеріи бGоzвлeніz, и3 на бGоzвлeніе на ќтрени.) t назарeта галілeйскагw, и3 крести1сz t їwaнна во їoрдaнэ. ‹ И# ѓбіе восходS t воды2, ви1дэ разводsщасz нб7сA, и3 д¦ъ ћкw г0лубь, сходsщъ нaнь. №i И# глaсъ бhсть съ нб7сE: ты2 є3си2 сн7ъ м0й возлю1бленный, њ нeмже бlговоли1хъ.

Конeцъ бGоzвлeнію на ќтрени.

в7i И# ѓбіе д¦ъ и3зведE є3го2 въ пустhню. Gi И# бЁ тY въ пустhни днeй четhредесzть, и3скушaемь сатан0ю, и3 бЁ со ѕвэрьми2: и3 ѓгGли служaху є3мY. д7i По предaніи же їwaнновэ, пріи1де ї}съ въ галілeю, проповёдаz є3ђліе цrтвіz б9іz, є7i И# глаг0лz: ћкw и3сп0лнисz врeмz, и3 прибли1жисz цrтвіе б9іе: покaйтесz и3 вёруйте во є3ђліе.

Конeцъ понедёльнику, и3 ѕ7-му часY.

(за? G) ѕ7i Ходs же* (Вт0рникъ в7i недёли: Во врeмz џно, ходS ї}съ*) при м0ри галілeйстэмъ, ви1дэ сjмwна и3 ґндрeа брaта тогw2 сjмwна, вметaюща мрє1жи въ м0ре, (бёста бо рыбар‰:) з7i И# речE и4ма ї}съ: пріиди1та во слёдъ менE, и3 сотворю2 вaсъ бhти ловц† человёкwмъ. }i И# ѓбіе њстaвльша мрє1жи своS, по нeмъ и3д0ста. f7i И# прешeдъ мaлw tтyду, ўзрЁ їaкwва зеведeова, и3 їwaнна брaта є3гw2, и3 тA въ корабли2 стр0zща мрє1жа. к7 И# ѓбіе воззвA |: и3 њстaвльша nтцA своего2 зеведeа въ корабли2 съ наeмники, по нeмъ и3д0ста. к7а И# внид0ша въ капернаyмъ: и3 ѓбіе въ суббHты вшeдъ въ с0нмище, ўчaше. к7в И# дивлsхусz њ ўчeніи є3гw2: бё бо ўчS и5хъ ћкw влaсть и3мhй, и3 не ћкw кни1жницы.

Конeцъ вт0рнику.

(за? д7) (№) к7г И# бЁ въ с0нмищи и4хъ человёкъ* (СредA в7i недёли: Во врeмz џно, человёкъ нёкій бЁ въ с0нмищи їудeйстэ*) въ дyсэ нечи1стэ, и3 воззвA, к7д Глаг0лz: њстaви, что2 нaмъ и3 тебЁ, ї}се назwрzни1не; пришeлъ є3си2 погуби1ти нaсъ; вёмъ тS, кто2 є3си2, с™hй б9ій. к7є И# запрети2 є3мY ї}съ, глаг0лz: ўмолчи2, и3 и3зhди и3з8 негw2. к7ѕ И# стрzсE є3го2 дyхъ нечи1стый, и3 возопи2 глaсомъ вели1кимъ, и3 и3зhде и3з8 негw2. к7з И# ўжас0шасz вси2, ћкоже стzзaтисz и5мъ къ себЁ, глаг0лющымъ: чт0 є3сть сіE; и3 что2 ўчeніе н0вое сіE, ћкw по џбласти и3 духовHмъ нечи1стымъ вели1тъ, и3 послyшаютъ є3гw2; к7и И#зhде же слyхъ є3гw2 ѓбіе во всю2 странY галілeйску.

Конeцъ средЁ.

(за? є7) (в7) к7f И# ѓбіе и3з8 с0нмища и3сходsще, пріид0ша* (Четверт0къ в7i недёли: Во врeмz џно, пріи1де ї}съ*) въ д0мъ сjмwновъ и3 ґндрeовъ со їaкwвомъ и3 їwaнномъ. l Тeща же сjмwнова лежaше, nгнeмъ жег0ма: и3 ѓбіе глаг0лаша є3мY њ нeй. lа И# пристyпль воздви1же ю5, є4мъ за рyку є3S: и3 њстaви ю5 џгнь ѓбіе, и3 служaше и5мъ. (G) lв П0здэ же бhвшу, є3гдA захождaше с0лнце, приношaху къ немY всS нед{жныz, и3 бэсны6z. lг И# бЁ вeсь грaдъ собрaлсz къ двeремъ. lд И# и3сцэли2 мнHги ѕлЁ стрaждущыz разли1чными недyги: и3 бёсы мнHги и3згнA, и3 не њставлsше глаг0лати бёсы, ћкw вёдzху є3го2 хrтA сyща.

(за? ѕ7)И# ќтрw н0щи сyщи ѕэлw2, востaвъ и3зhде, и3 и4де* (СуббHта в7 постA: Во врeмz џно, и4де ї}съ*) въ пyсто мёсто, и3 тY моли1тву дёzше.

Конeцъ четверткY.

И# гнaша є3го2 сjмwнъ и3 и5же съ ни1мъ, и3 њбрётше є3го2, lз Глаг0лаша є3мY: ћкw вси2 тебE и4щутъ. lи И# глаг0ла и5мъ: и4демъ въ бли1жніz вє1си и3 грaды, да и3 тY проповёмъ: на сіe бо и3зыд0хъ. lf И# бЁ проповёдаz на с0нмищахъ и4хъ, во всeй галілeи: и3 бёсы и3згонS. м7 И# пріи1де къ немY прокажeнъ, молS є3го2, и3 на колёну припaдаz пред8 ни1мъ, и3 глаг0лz є3мY: ћкw ѓще х0щеши, м0жеши мS њчи1стити. м7а Ї}съ же милосeрдовавъ, простeръ рyку, коснY є3гw2, и3 глаг0ла є3мY: хощY, њчи1стисz. м7в И# рeкшу є3мY, ѓбіе tи1де t негw2 прокажeніе, и3 чи1стъ бhсть. м7г И# запрeщъ є3мY, и3 ѓбіе и3згнA є3го2. м7д И# глаг0ла є3мY: блюди2, никомyже ничес0же рцы2: но шeдъ покажи1сz їерeеви, и3 принеси2 за њчищeніе твоE, ±же повелЁ мwmсeй, во свидётельство и5мъ.

Конeцъ суббHтэ.

м7є Џнъ же и3зшeдъ начaтъ проповёдати мн0гw, и3 проноси1ти сл0во: ћкоже ктомY не мощи2 є3мY ћвэ во грaдъ вни1ти, но внЁ въ пустhхъ мёстэхъ бЁ: и3 прихождaху къ немY tвсю1ду.

ГлавA в7.

(за? з7)И# вни1де пaки въ капернаyмъ* (Недёлz в7 постA: Во врeмz џно, вни1де ї}съ въ капернаyмъ*) по днeхъ, и3 слhшано бhсть, ћкw въ домY є4сть. в7 И# ѓбіе собрaшасz мн0зи, ћкоже ктомY не вмэщaтисz ни при двeрехъ: и3 глаг0лаше и5мъ сл0во. (є7) G И# пріид0ша къ немY, носsще разслaбленна (жи1лами), носи1ма четhрми. д7 И# не могyщымъ прибли1житисz къ немY нар0да рaди, tкрhша покр0въ и3дёже бЁ: и3 прокопaвше свёсиша џдръ, на нeмже разслaбленный лежaше. є7 Ви1дэвъ же ї}съ вёру и4хъ, глаг0ла разслaбленному: чaдо, tпущaютсz тебЁ грэси2 твои2. ѕ7 Бsху же нёцыи t кни6жникъ тY сэдsще, и3 помышлsюще въ сердцaхъ свои1хъ: з7 Что2 сeй тaкw глаг0летъ хулы6; кто2м0жетъ њставлsти грэхи2, т0кмw є3ди1нъ бGъ; } И# ѓбіе разумёвъ ї}съ д¦омъ свои1мъ, ћкw тaкw тjи помышлsютъ въ себЁ, речE и5мъ: что2 сі‰ помышлsете въ сердцaхъ вaшихъ; f7 Что2 є4сть ўд0бэе рещи2 разслaбленному: tпущaютсz тебЁ грэси2; и3ли2 рещи2: востaни, и3 воз8ми2 џдръ тв0й и3 ходи2; ‹ Но да ўвёсте, ћкw влaсть и4мать сн7ъ человёческій на земли2 tпущaти грэхи2, (глаг0ла разслaбленному:) №i ТебЁ глаг0лю, востaни, и3 воз8ми2 џдръ тв0й, и3 и3ди2 въ д0мъ тв0й. в7i И# востA ѓбіе, и3 взeмъ џдръ и3зhде пред8 всёми, ћкw диви1тисz всBмъ, и3 слaвити бGа, глаг0лющымъ: ћкw николи1же тaкw ви1дэхомъ.

Конeцъ недёли.

(за? }) (ѕ7) Gi И# и3зhде пaки къ м0рю: и3 вeсь нар0дъ и3дsше къ немY, и3 ўчaше и5хъ. д7i И# мимогрzдhй* (СуббHта G постA: Во врeмz џно, мимогрzдhй ї}съ*) ви1дэ леvjю ґлфeова, сэдsща на мhтницэ, и3 глаг0ла є3мY: по мнЁ грzди2. И# востaвъ въ слёдъ є3гw2 и4де. є7i И# бhсть возлежaщу є3мY въ домY є3гw2, и3 мн0зи мытари2 и3 грёшницы возлежaху со ї}сомъ, и3 со ўченики2 є3гw2: бsху бо мн0зи, и3 по нeмъ и3д0ша. ѕ7i И# кни1жницы и3 фарісeє, ви1дэвше є3го2 kдyща съ мытари2 и3 грёшники, глаг0лаху ўченикHмъ є3гw2: что2 ћкw съ мытари2 и3 грёшники ћстъ и3 піeтъ; з7i И# слhшавъ ї}съ глаг0ла и5мъ: не трeбуютъ здрaвіи врачA, но болsщіи: не пріид0хъ призвaти прaведники, но грёшники на покаsніе.

Конeцъ суббHтэ.

(за? f7) }i И# бsху ўченицы2 їwaнновы и3 фарісeйстіи постsщесz: и3 пріид0ша, и3 глаг0лаша є3мY:* (Пzт0къ в7i недёли: Во врeмz џно, бsху ўчн7цы2 їwaнновы и3 фарісeйстіи постsщесz, и3 пріид0ша и3 глаг0лаша ї}су*) почто2 ўченицы2 їwaнновы и3 фарісeйстіи постsтсz, ґ твои2 ўченицы2 не постsтсz; f7i И# речE и5мъ ї}съ: є3дA м0гутъ сhнове брaчніи, д0ндеже жени1хъ съ ни1ми є4сть, пости1тисz; є3ли1ко врeмz съ соб0ю и4мутъ женихA, не м0гутъ пости1тисz. к7 Пріи1дутъ же днjе, є3гдA tи1метсz t ни1хъ жени1хъ, и3 тогдA постsтсz въ тhz дни2. к7а И# никт0же приложeніz плaта небёлена пришивaетъ къ ри1зэ вeтсэ: ѓще ли же ни2, °в0з8метъ конeцъ є3гw2 н0вое t вeтхагw, и3 г0рши дирA бyдетъ° (°tт0ргнетъ приставлeніе є3гw2 н0вое (нёчто) t вeтхагw, и3 г0рша дирA бyдетъ°). к7в И# никт0же вливaетъ вінA н0ва въ мёхи вeтхи: ѓще ли же ни2, просади1тъ віно2 н0вое мёхи, и3 віно2 проліeтсz, и3 мёси поги1бнутъ: но віно2 н0вое въ мёхи н0вы °вліsти° (°вліsти подобaетъ°).

Конeцъ пzткY.

(за? ‹) к7г И# бhсть мимоходи1ти є3мY* (СуббHта № постA: Во врeмz џно, и3дsше ї}съ*) въ суббHты сквозЁ сёzніz, и3 начaша ўченицы2 є3гw2 пyть твори1ти, востерзaюще клaсы. к7д И# фарісeє глаг0лаху є3мY: ви1ждь, что2 творsтъ въ суббHты, є4же не дост0итъ; к7є И# т0й глаг0лаше и5мъ: нёсте ли николи1же чли2, что2 сотвори2 дв7дъ, є3гдA трeбованіе и3мЁ, и3 взалкA сaмъ, и3 и5же съ ни1мъ; к7ѕ Кaкw вни1де въ д0мъ б9ій при ґвіаfaрэ ґрхіерeи, и3 хлёбы предложeніz снэдE, и4хже не дост0zше ћсти, т0кмw їерeємъ, и3 дадE и3 сyщымъ съ ни1мъ; к7з И# глаг0лаше и5мъ: суббHта человёка рaди бhсть, ґ не человёкъ суббHты рaди. к7и Тёмже гDь є4сть сн7ъ человёческій и3 суббHтэ.

ГлавA G.

(з7) № И# вни1де пaки въ с0нмище: и3 бЁ тaмw человёкъ сyху и3мhй рyку. в7 И# назирaху є3го2, ѓще въ суббHты и3сцэли1тъ є3го2, да нaнь возглаг0лютъ. G И# глаг0ла человёку сyху и3мyщему рyку: стaни посредЁ. д7 И# глаг0ла и5мъ: дост0итъ ли въ суббHты добро2 твори1ти, и3ли2 ѕло2 твори1ти; дyшу спасти2, и3ли2 погуби1ти; nни1 же молчaху. є7 И# воззрёвъ на ни1хъ со гнёвомъ, скорбS њ њкаменeніи сердeцъ и4хъ, глаг0ла человёку: простри2 рyку твою2. И# прострE: и3 ўтверди1сz рукA є3гw2 цэлA, ћкw другaz.

Конeцъ суббHтэ.

(за? №i) ѕ7 И# и3зшeдше фарісeє, ѓбіе со и3рwдіaны совётъ творsху нaнь,* (Понедёльникъ Gi недёли: Во врeмz џно, совётъ сотвори1ша фарісeє на ї}са со и3рwдіaны,*) кaкw є3го2 погубsтъ. з7 Ї}съ же tи1де со ўченики2 свои1ми къ м0рю: и3 мн0гъ нар0дъ t галілeи по нeмъ и4де, и3 t їудeи, } И# t їерусали1ма, и3 t їдумeи, и3 со џнагw п0лу їoрдaна, и3 t тЂра и3 сідHна, мн0жество мн0гое: слhшавше є3ли6ка творsше, (и3) пріид0ша къ немY. f7 И# речE ўченикHмъ свои1мъ, да корaбль бyдетъ ў негw2, нар0да рaди, да не стужaютъ є3мY. ‹ Мн0ги бо и3сцэли2, ћкоже напaдати °є4мъ° (°на него2°), да є3мY прик0снутсz, є3ли1цы и3мёzху р†ны. №i И# дyси нечи1стіи, є3гдA ви1дzху є3го2, припaдаху къ немY и3 звaху, глаг0люще: ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій. в7i И# мн0гw прещaше и5мъ, да не kвлeнна є3го2 сотворsтъ.

Конeцъ понедёльнику.

(за? в7i) (}) Gi И# взhде* (Вт0рникъ Gi недёли: Во врeмz џно, взhде ї}съ*) на горY, и3 призвA и5хже хотsше сaмъ: и3 пріид0ша къ немY. д7i И# сотвори2 дванaдесzте, да бyдутъ съ ни1мъ, и3 да посылaетъ и5хъ проповёдати, є7i И# и3мёти влaсть цэли1ти недyги, и3 и3згони1ти бёсы. ѕ7i И# наречE сjмwну и4мz, пeтръ: з7i И# їaкwва зеведeова, и3 їwaнна брaта їaкwвлz: и3 наречE и4ма и3менA воанергeсъ, є4же є4сть сhна гр0мова. }i И# ґндрeа, и3 філjппа, и3 варfоломeа, и3 матfeа, и3 fwмY, и3 їaкwва ґлфeова, и3 fаддeа, и3 сjмwна кананjта: f7i И# їyду їскаріHтскаго, и4же и3 предадE є3го2.

Конeцъ вт0рнику.

(за? Gi) к7 И# пріид0ша* (СредA Gi недёли: Во врeмz џно, пріи1де ї}съ*) въ д0мъ, и3 собрaсz пaки нар0дъ, ћкw не мощи2 и5мъ ни хлёба ћсти. к7а И# слhшавше и5же бsху ў негw2, и3зыд0ша, да и4мутъ є3го2: глаг0лаху бо, ћкw неи1стовъ є4сть. к7в И# кни1жницы, и5же t їерусали1ма низшeдшіи, глаг0лаху: ћкw веелзевyла и4мать, и3 ћкw њ кнsзэ бэс0встэмъ и3зг0нитъ бёсы. к7г И# призвaвъ и5хъ, въ при1тчахъ глаг0лаше и5мъ: кaкw м0жетъ сатанA сатанY и3згони1ти; к7д И# ѓще цrтво на сS раздэли1тсz, не м0жетъ стaти цrтво то2. к7є И# ѓще д0мъ на сS раздэли1тсz, не м0жетъ стaти д0мъ т0й. к7ѕ И# ѓще сатанA востA на сS сaмъ, и3 раздэли1сz: не м0жетъ стaти, но конeцъ и4мать. к7з Никт0же м0жетъ сосyды крёпкагw, вшeдъ въ д0мъ є3гw2, расхи1тити, ѓще не пeрвэе крёпкаго свsжетъ, и3 тогдA д0мъ є3гw2 расхи1титъ.

Конeцъ средЁ.

(за? д7i) к7и РечE гDь:* (Четверт0къ Gi недёли: РечE гDь:*) Ґми1нь глаг0лю вaмъ: ћкw вс‰ tпyстzтсz согрэшє1ніz сынHмъ человёчєскимъ, и3 хулє1ніz, є3ли6ка ѓще восхyлzтъ. к7f Ґ и4же восхyлитъ на д¦а с™aго, не и4мать tпущeніz во вёки, но пови1ненъ є4сть вёчному судY: l ЗанE глаг0лаху: дyха нечи1стаго и4мать. lа Пріид0ша ќбw м™и и3 брaтіz є3гw2, и3 внЁ стоsще, послaша къ немY зовyще є3го2. lв И# сэдsше нар0дъ њ нeмъ: рёша же є3мY: сE м™и твоS, и3 брaтіz твоS, и3 сєстры2 твоS, внЁ и4щутъ тебE. lг И# tвэщA и5мъ, глаг0лz: кт0 є3сть м™и моS, и3ли2 брaтіz моS; lд И# соглsдавъ џкрестъ себE сэдsщыz, глаг0ла: сE м™и моS, и3 брaтіz моS: lє И$же бо ѓще сотвори1тъ в0лю б9ію, сeй брaтъ м0й, и3 сестрA моS, и3 м™и ми2 є4сть.

Конeцъ четверткY.

ГлавA д7.

(за? є7i)И# пaки начaтъ* (Пzт0къ Gi недёли: Во врeмz џно, начaтъ ї}съ*) ўчи1ти при м0ри: и3 собрaсz къ немY нар0дъ мн0гъ, ћкоже самомY влёзшу въ корaбль сэдёти въ м0ри, и3 вeсь нар0дъ при м0ри на земли2 бsше. в7 И# ўчaше и5хъ при1тчами мн0гw, и3 глаг0лаше и5мъ во ўчeніи своeмъ: (f7) G Слhшите, сE и3зhде сёzй сёzти. д7 И# бhсть є3гдA сёzше, џво падE на пути2: и3 пріид0ша пти6цы, и3 позобaша є5. є7 Друг0е же падE на кaмени, и3дёже не и3мsше земли2 мн0ги: и3 ѓбіе прозzбE, занE не и3мsше глубины2 земнhz. ѕ7 С0лнцу же возсіsвшу присвsде, и3 занE не и3мsше к0рене, и4зсше. з7 И# друг0е падE въ тeрніи, и3 взhде тeрніе, и3 подави2 є5, и3 плодA не дaстъ. } И# друг0е падE на земли2 д0брэй, и3 даsше пл0дъ восходsщъ и3 растyщъ: и3 припл0доваше на три1десzть, и3 на шестьдесsтъ, и3 на сто2. f7 И# глаг0лаше: и3мёzй ќши слhшати, да слhшитъ.

Конeцъ пzткY.

(за? ѕ7i)Е#гдa же бhсть є3ди1нъ, вопроси1ша є3го2 и5же бsху съ ни1мъ со nбэманaдесzте* (Понедёльникъ д7i недёли: Во врeмz џно, приступи1ша ўченицы2 ко ї}су на є3динЁ, и3 вопроси1ша є3го2*) њ при1тчи. №i И# глаг0лаше и5мъ: вaмъ (є4сть) дано2 вёдати т†йны цrтвіz б9іz, џнэмъ же внBшнимъ, въ при1тчахъ вс‰ бывaютъ. в7i Да ви1дzще ви1дzтъ, и3 не ќзрzтъ: и3 слhшаще слhшатъ, и3 не разумёютъ: да не когдA њбратsтсz, и3 њстaвzтсz и5мъ грэси2. Gi И# глаг0ла и5мъ: не вёсте ли при1тчи сеS; и3 кaкw вс‰ при6тчи разумёете; д7i Сёzй, сл0во сёетъ. є7i Сjи же сyть, и5же на пути2, и3дёже сёетсz сл0во: и3 є3гдA ўслhшатъ, ѓбіе пріи1детъ сатанA, и3 tи1метъ сл0во сёzнное въ сердцaхъ и4хъ. ѕ7i И# сjи сyть тaкожде, и5же на кaменныхъ сёеміи: и5же є3гдA ўслhшатъ сл0во ѓбіе съ рaдостію пріeмлютъ є5. з7i И# не и4мутъ корeніz въ себЁ, но приврeменни сyть: тaже бhвши печaли, и3ли2 гонeнію словесE рaди, ѓбіе соблажнsютсz. }i Ґ сjи сyть, и5же въ тeрніи сёеміи: слhшащіи сл0во. f7i И# печ†ли вёка сегw2, и3 лeсть богaтства, и3 њ пр0чихъ п0хотію входsще подавлsютъ сл0во, и3 безпл0дно бывaетъ. к7 И# сjи сyть, и5же на земли2 д0брэй сёzнніи, и5же слhшатъ сл0во, и3 пріeмлютъ: и3 пл0дствуютъ на три1десzть, и3 на шестьдесsтъ, и3 на сто2. к7а И# глаг0лаше и5мъ: є3дA свэти1льникъ °прих0дитъ° (°вжигaютъ°), да под8 спyдомъ положaтъ є3го2, и3ли2 под8 nдр0мъ; не да ли2 на свёщницэ положeнъ бyдетъ; к7в Нёсть бо тaйно, є4же не kви1тсz: нижE бhсть потаeно, но да пріи1детъ въ kвлeніе. к7г Ѓще кто2 и4мать ќши слhшати, да слhшитъ.

Конeцъ понедёльнику.

(вто>) (за? з7i) к7д И# глаг0лаше и5мъ:* (Вт0рникъ д7i недёли: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ.*) блюди1те, что2 слhшите: въ ню1же мёру мёрите, возмёритсz вaмъ, и3 приложи1тсz вaмъ слhшащымъ. к7є И$же бо ѓще и4мать, дaстсz є3мY: ґ и4же не и4мать, и3 є4же и4мать, tи1метсz t негw2. к7ѕ И# глаг0лаше: тaкw є4сть (и3) цrтвіе б9іе, ћкоже человёкъ вметaетъ сёмz въ зeмлю, к7з И# спи1тъ, и3 востаeтъ н0щію, и3 днjю, и3 сёмz прозzбaетъ и3 растeтъ, ћкоже не вёсть џнъ. к7и Въ себё бо землS плоди1тъ прeжде травY, пот0мъ клaсъ, тaже и3сполнsетъ пшени1цу въ клaсэ. к7f Е#гдa же созрёетъ пл0дъ, ѓбіе п0слетъ сeрпъ, ћкw настA жaтва. l И# глаг0лаше: чесомY ўпод0бимъ цrтвіе б9іе; и3ли2 к0ей при1тчи приложи1мъ є5; lа Ћкw зeрно горyшично, є4же є3гдA всёzно бyдетъ въ земли2, мнёе всёхъ сёменъ є4сть земнhхъ. lв И# є3гдA всёzно бyдетъ, возрастeтъ, и3 бyдетъ б0лэ всёхъ ѕeлій, и3 сотвори1тъ вBтви вeліz, ћкw мощи2 под8 сёнію є3гw2 пти1цамъ нбcнымъ витaти. lг И# таковhми при1тчами мн0гими глаг0лаше и5мъ сл0во, ћкоже можaху слhшати: lд Без8 при1тчи же не глаг0лаше и5мъ словесE, nс0бь же ўченикHмъ свои1мъ сказaше вс‰.

Конeцъ вт0рнику.

(за? }i)И# глаг0ла и5мъ въ т0й дeнь вeчеру бhвшу:* (СредA д7i недёли: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ:*) прeйдемъ на џнъ п0лъ. lѕ И# tпyщше нар0ды, поsша є3го2, ћкоже бЁ въ корабли2: и3 и3нjи же корабли2 бsху съ ни1мъ. (‹) lз И# бhсть бyрz вётрена вели1ка: в0лны же вливaхусz въ корaбль, ћкw ўжE погружaтисz є3мY. lи И# бЁ сaмъ на кормЁ, на возглaвницэ спS. И# возбуди1ша є3го2, и3 глаг0лаша є3мY: ўчи1телю, не ради1ши ли, ћкw погибaемъ; lf И# востaвъ запрети2 вётру, и3 речE м0рю: молчи2, престaни. И# ўлeже вётръ, и3 бhсть тишинA вeліz. м7 И# речE и5мъ: что2 тaкw страшли1ви є3стE; кaкw не и4мате вёру; м7а И# ўбоsшасz стрaхомъ вeліимъ, и3 глаг0лаху дрyгъ ко дрyгу: кто2 ќбw сeй є4сть, ћкw и3 вётръ и3м0ре послyшаютъ є3гw2;

Конeцъ средЁ.

ГлавA є7.

(за? f7i)И# пріид0ша* (Четверт0къ д7i недёли: Во врeмz џно, пріи1де ї}съ*) на џнъ п0лъ м0рz во странY гадари1нскую. в7 И# и3злёзшу є3мY и3з8 кораблS, ѓбіе срёте є3го2 t грHбъ человёкъ въ дyсэ нечи1стэ: G И$же жили1ще и3мsше во гробёхъ, и3 ни вери1гами никт0же можaше є3го2 свzзaти: д7 ЗанE є3мY мн0гажды пyты, и3 ќжи (желёзны) свsзану сyщу, и3 растерзaтисz t негw2 ќжємъ (желёзнымъ), и3 пyтwмъ сокрушaтисz: и3 никт0же можaше є3го2 °ўмyчити° (°ўкроти1ти°). є7 И# вhну н0щь и3 дeнь во гробёхъ, и3 въ горaхъ бЁ вопіS, и3 толкjйсz кaменіемъ. ѕ7 Ўзрёвъ же ї}са и3здалeча, течE, и3 поклони1сz є3мY. з7 И# возопи1въ глaсомъ вeліимъ, речE: что2 мнЁ и3 тебЁ ї}се, сн7е бGа вhшнzгw; заклинaю тS бGомъ, не мyчи менE. (№i) } Глаг0лаше бо є3мY: и3зhди дyше нечи1стый t человёка. f7 И# вопрошaше є3го2: чт0 ти є4сть и4мz, и3 tвэщA глаг0лz: легеHнъ и4мz мнЁ, ћкw мн0зи є3смы2. ‹ И# моли1ша є3го2 мн0гw, да не п0слетъ и5хъ внЁ страны2. №i Бё же тY при горЁ стaдо свин0е вeліе пас0мо. в7i И# моли1ша є3го2 вси2 бёси глаг0люще: посли1 ны во свині‰, да въ нS вни1демъ. Gi И# повелЁ и5мъ ѓбіе ї}съ: и3 и3зшeдше дyси нечи1стіи внид0ша во свині‰: и3 ўстреми1сz стaдо по брeгу въ м0ре: бsху же ћкw двЁ тhсzщи, и3 ўтопaху въ м0ри: д7i Пасyщіи же свині‰ бэжaша, и3 возвэсти1ша во грaдэ, и3 въ сeлэхъ: и3 и3зыд0ша ви1дэти, чт0 є3сть бhвшее; є7i И# пріид0ша ко ї}сови, и3 ви1дэша бэсновaвшагосz сэдsща, и3 њболчeна, и3 смhслzща, и3мёвшаго легеHнъ: и3 ўбоsшасz. ѕ7i Повёдаша же и5мъ ви1дэвшіи, кaкw бhсть бэсн0му, и3 њ свиніsхъ. з7i И# начaша моли1ти є3го2, tити2 t предBлъ и4хъ. }i И# влёзшу є3мY въ корaбль, молsше є3го2 бэсновaвыйсz, да бы2 бhлъ съ ни1мъ. f7i Ї}съ же не дaстъ є3мY, но речE є3мY: и3ди2 въ д0мъ тв0й ко твои1мъ, и3 возвэсти2 и5мъ, є3ли6ка ти2 гDь сотвори2, и3 поми1лова тS. к7 И# и4де, и3 начA проповёдати въ десzти2 градёхъ, є3ли6ка сотвори2 є3мY ї}съ. И# вси2 дивлsхусz.

Конeцъ четверткY.

(за? к7) (в7i) к7а И# прешeдшу ї}су въ корабли2 пaки на џнъ п0лъ, собрaсz нар0дъ мн0гъ °њ нeмъ° (°къ немY°), и3 бЁ при м0ри. к7в И# сE пріи1де* (Пzт0къ д7i недёли: Во врeмz џно, пріи1де ко ї}су*) є3ди1нъ t ґрхісmнагHгъ, и4менемъ їаjръ: и3 ви1дэвъ є3го2, падE при ногY є3гw2. к7г И# молsше є3го2 мн0гw, глаг0лz: ћкw дщи2 моS на кончи1нэ є4сть, да пришeдъ возложи1ши на ню2 рyцэ, ћкw да спасeтсz, и3 живA бyдетъ. к7д И# и4де съ ни1мъ:

(за? к7а) И# по нeмъ* (Понедёльникъ є7i недёли: Во врeмz џно, по ї}сэ*) и3дsху нар0ди мн0зи, и3 ўгнэтaху є3го2.

Преступи2 пzткY.

(Gi) к7є И# женA нёкаz сyщи въ точeніи кр0ве лётъ дванaдесzте: к7ѕ И# мн0гw пострадaвши t мнHгъ врачє1въ, и3 и3здaвши сво‰ вс‰, и3 ни є3ди1ныz п0льзы њбрётши, но пaче въ г0ршее пришeдши: к7з Слhшавши њ ї}сэ, пришeдши въ нар0дэ созади2, прикоснyсz ри1зэ є3гw2. к7и Глаг0лаше бо: ћкw ѓще прикоснyсz ри1замъ є3гw2, спасeна бyду. к7f И# ѓбіе и3зсsкну и3ст0чникъ кр0ве є3S: °и3 разумЁ° (°и3 њщути2°) тёломъ, ћкw и3сцэлЁ t рaны. l И# ѓбіе ї}съ разумЁ въ себЁ си1лу и3зшeдшую t негw2, и3 њбрaщсz въ нар0дэ, глаг0лаше: кто2 прикоснyсz ри1замъ мои1мъ; lа И# глаг0лаху є3мY ў§нцы2 є3гw2: ви1диши нар0дъ ўгнэтaющъ тS, и3 глаг0леши: кт0 сz прикоснY мнЁ; lв И# њбглsдаше ви1дэти сотв0ршую сіE. lг Женa же ўбоsвшисz и3 трепeщущи, вёдzщи є4же бhсть є4й, пріи1де и3 припадE къ немY, и3 речE є3мY всю2 и4стину. lд Џнъ же речE є4й: дщи2, вёра твоS спасe тz. И#ди2 въ ми1рэ, и3 бyди цэлA t рaны твоеS.

Конeцъ понедёльнику.

Е#щE є3мY глаг0лющу,

Чти2 пzткY:

И# пріид0ша t ґрхісmнагHга, глаг0люще: ћкw дщи2 твоS ќмре, что2 є3щE дви1жеши ўчи1телz; lѕ Ї}съ же ѓбіе слhшавъ сл0во глаг0лемое, глаг0ла ґрхісmнагHгови: не б0йсz, т0кмw вёруй. lз И# не њстaви по себЁ ни є3ди1нагw и3ти2, т0кмw петрA, и3 їaкwва, и3 їwaнна брaта їaкwвлz. lи И# пріи1де въ д0мъ ґрхісmнагHговъ, и3 ви1дэ молвY, плaчущыzсz и3 кричaщыz мн0гw. lf И# вшeдъ глаг0ла и5мъ: что2м0лвите и3 плaчетесz; nтрокови1ца нёсть ўмерлA, но спи1тъ. м7 И# ругaхусz є3мY: џнъ же и3згнaвъ вс‰, поsтъ nтцA nтрокови1цы и3 мaтерь, и3 и5же бёху съ ни1мъ, и3 вни1де и3дёже бЁ nтрокови1ца лежaщи. м7а И# є4мъ за рyку nтрокови1цу, глаг0ла є4й: таліfA кyмі: є4же є4сть сказaемо, дэви1це, (тебЁ глаг0лю) востaни. м7в И# ѓбіе востA дэви1ца, и3 хождaше: бё бо лётъ двоюнaдесzте: и3 ўжас0шасz ќжасомъ вeліимъ. м7г И# запрети2 и5мъ мн0гw, да никт0же ўвёсть сегw2. И# речE: дади1те є4й ћсти.

ГлавA ѕ7.

(за? к7в)И# и3зhде tтyду, и3 пріи1де* (Вт0рникъ є7i недёли: Во врeмz џно, пріи1де ї}съ*) во nтeчествіе своE: и3 по нeмъ и3д0ша ўченицы2 є3гw2.

Конeцъ пzткY.

в7 И# бhвши суббHтэ начaтъ на с0нмищи ўчи1ти, и3 мн0зи слhшащіи дивлsхусz, глаг0люще: tкyду семY сі‰; и3 что2 премyдрость дaнаz є3мY, и3 си6лы таковы2 рукaма є3гw2 бывaютъ; G Не сeй ли є4сть тектHнъ, сн7ъ мRjинъ, брaтъ же їaкwву, и3 їwсjи, и3 їyдэ, и3 сjмwну; и3 не сєстрh ли є3гw2 здЁ сyть въ нaсъ; и3 блажнsхусz њ нeмъ. д7 Глаг0лаше же и5мъ ї}съ: ћкw нёсть прор0къ без8 чeсти, т0кмw во nтeчествіи своeмъ, и3 въ ср0дствэ, и3 въ домY своeмъ. є7 И# не можaше тY ни є3ди1ныz си1лы сотвори1ти, т0кмw мaлw недyжныхъ, возл0жь рyцэ, и3сцэли2. ѕ7 И# дивлsшесz за невёрствіе и4хъ: и3 њбхождaше вє1си џкрестъ, ўчS.

(за? к7г) з7 И# призвA* (СредA є7i недёли: Во врeмz џно, призвA ї}съ*) nбанaдесzте, и3 начaтъ и5хъ посылaти двA двA: и3 даsше и5мъ влaсть над8 дyхи нечи1стыми.

Конeцъ вт0рнику.

} И# заповёда и5мъ, да ничес0же в0з8мутъ на пyть, т0кмw жeзлъ є3ди1нъ: ни пи1ры, ни хлёба, ни при п0zсэ мёди: f7 Но њбувeни въ сандaліz: и3 не њблачи1тисz въ двЁ ри1зэ. ‹ И# глаг0лаше и5мъ: и3дёже ѓще вни1дете въ д0мъ, тY пребывaйте, д0ндеже и3зhдете tтyду. №i И# є3ли1цы ѓще не пріи1мутъ вы2, нижE послyшаютъ вaсъ, и3сходsще tтyду, tтрzси1те прaхъ, и4же под8 ногaми вaшими, во свидётельство и5мъ. Ґми1нь глаг0лю вaмъ: tрaднэе бyдетъ сод0мwмъ и3 гом0ррwмъ въ дeнь сyдный, нeже грaду томY. в7i И# и3зшeдше проповёдаху, да покaютсz: Gi И# бёсы мнHги и3згонsху, и3 мaзаху мaсломъ мнHги нед{жныz, и3 и3сцэлэвaху.

Конeцъ средЁ.

(за? к7д) (є7i) д7i И# ўслhша цaрь и4рwдъ,* (Ѓvгуста к7f, на ўсэкновeніе предтeчи, на літургjи: Во врeмz џно, слhша и4рwдъ цaрь слyхъ ї}совъ*) (ћвэ бо бhсть и4мz є3гw2,) и3 глаг0лаше: ћкw їwaннъ крестsй t мeртвыхъ востA, и3 сегw2 рaди си6лы дёютсz њ нeмъ. є7i И#нjи глаг0лаху, ћкw и3ліA є4сть, и3нjи же глаг0лаху, ћкw прор0къ є4сть, и3ли2 ћкw є3ди1нъ t прорHкъ. ѕ7i Слhшавъ же и4рwдъ речE: ћкw є3г0же ѓзъ ўсёкнухъ їwaнна, т0й є4сть: т0й востA t мeртвыхъ. з7i Т0й бо и4рwдъ послaвъ ћтъ їwaнна, и3 свzзA є3го2 въ темни1цэ, и3рwдіaды рaди, жены2 філjппа брaта своегw2, ћкw њжени1сz є4ю. }i Глаг0лаше бо їwaннъ и4рwдови: не дост0итъ тебЁ и3мёти женY (філjппа) брaта твоегw2. f7i И#рwдjа же гнёвашесz на него2, и3 хотsше є3го2 ўби1ти. И# не можaше. к7 И$рwдъ бо боsшесz їwaнна, вёдый є3го2 мyжа прaведна и3 с™а, и3 соблюдaше є3го2: и3 послyшавъ є3гw2, мнHга творsше, и3 въ слaдость є3гw2 послyшаше. к7а И# приклю1чшусz дни2 °потрeбну° (°ўд0бну°), є3гдA и4рwдъ рождествY своемY вeчерю творsше кнzзє1мъ свои1мъ, и3 тhсzщникwмъ, и3 старёйшинамъ галілeйскимъ: к7в И# вшeдши дщeрь тоS и3рwдіaды, и3 плzсaвши, и3 ўг0ждши и4рwдови, и3 возлежaщымъ съ ни1мъ, речE цaрь дэви1цэ: проси2 ў менE, є4же ѓще х0щеши, и3 дaмъ ти2. к7г И# клsтсz є4й: ћкw ѓще попр0сиши ў менE, дaмъ ти2, и3 до полцaрствіz моегw2. к7д Nнa же и3зшeдши речE мaтери своeй: чесw2 прошY; nнa же речE: главY їwaнна крести1телz. к7є И# вшeдши ѓбіе со тщaніемъ къ царю2, проси2 глаг0лющи: хощY, да ми2 дaси °t негw2° (°ѓбіе°) на блю1дэ главY їwaнна крести1телz. к7ѕ И# приск0рбенъ бhвъ цaрь, клsтвы же рaди, и3 за возлежaщихъ съ ни1мъ, не восхотЁ tрещи1сz є3S. к7з И# ѓбіе послaвъ цaрь спекулaтора, повелЁ принести2 главY є3гw2. Џнъ же шeдъ ўсёкну є3го2 въ темни1цэ. к7и И# принесE главY є3гw2 на блю1дэ, и3 дадE ю5 дэви1цэ: и3 дэви1ца дадE ю5 мaтери своeй. к7f И# слhшавше ўченицы2 є3гw2 пріид0ша, и3 взsша трyпъ є3гw2, и3 положи1ша є3го2 во гр0бэ.

(за? к7є) l И# собрaшасz* (Четверт0къ є7i недёли: Во врeмz џно, собрaшасz*) ґпcли ко ї}су, и3 возвэсти1ша є3мY вс‰: и3 є3ли6ка сотвори1ша, и3 научи1ша.

Конeцъ ўсэкновeнію.

И# речE и5мъ: пріиди1те вы2 сaми въ пyсто мёсто °є3ди1ни° (°nс0бь°), и3 почjйте мaлw. Бsху бо приходsщіи, и3 tходsщіи мн0зи: и3 ни ћсти и5мъ бЁ когдA. lв И# и3д0ша въ пyсто мёсто кораблeмъ є3ди1ни. lг И# ви1дэша и5хъ и3дyщz, и3 познaша и5хъ мн0зи: и3 пёши t всёхъ градHвъ стицaхусz тaмw, и3 предвари1ша и5хъ, и3 снид0шасz къ немY. lд И# и3зшeдъ, ви1дэ ї}съ нар0дъ мн0гъ, и3 милосeрдова њ ни1хъ: занE бsху ћкw џвцы не и3мyщыz пaстырz: и3 начaтъ и5хъ ўчи1ти мн0гw. (ѕ7i) lє И# ўжE часY мн0гу бhвшу, пристyпльше къ немY ўченицы2 є3гw2, глаг0лаша: ћкw пyсто є4сть мёсто, и3 ўжE чaсъ мн0гъ. lѕ Tпусти2 и5хъ, да шeдше во nкрeстныхъ сeлэхъ и3 вeсэхъ, кyпzтъ себЁ хлёбы, не и4мутъ бо чесw2 ћсти. lз Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: дади1те и5мъ вы2 ћсти. И# глаг0лаша є3мY: да шeдше кyпимъ двэмA ст0ма пBнzзь хлёбы, и3 дaмы и5мъ ћсти. lи Џнъ же речE и5мъ: коли1кw хлёбы и4мате; и3ди1те и3 ви1дите. И# ўвёдэвше, глаг0лаша: пsть (хлBбъ), и3 двЁ рhбэ. lf И# повелЁ и5мъ посади1ти вс‰ °на сп0ды, на сп0ды° (°во nкрyгъ°), на травЁ зеленЁ. м7 И# возлег0ша °на лёхи, на лёхи° (°на кyчи°), по стY и3 по пzти1десzтъ. м7а И# пріeмъ пsть хлBбъ и3 двЁ рhбэ, воззрёвъ на нб7о, благослови2, и3 преломи2 хлёбы: и3 даsше ўченикHмъ свои1мъ, да предлагaютъ пред8 ни1ми: и3 џбэ рhбэ раздэли2 всBмъ. м7в И# kд0ша вси2, и3 насhтишасz. м7г И# взsша ўкрyхи дванaдесzте кHшz и3сп0лнь: и3 t рhбу. м7д Бsше же ћдшихъ хлёбы, ћкw пsть тhсzщъ мужeй.

(за? к7ѕ) м7є И# ѓбіе понyди* (Пzт0къ є7i недёли: Во врeмz џно, понyди ї}съ*) ўченики2 своS вни1ти въ корaбль, и3 °вари1ти° (°предвари1ти°) є3го2 на џномъ полY къ виfсаjдэ, д0ндеже сaмъ tпyститъ нар0ды.

Конeцъ четверткY.

(з7i) м7ѕ Ї tрeксz и5мъ* (Ї tпусти1въ |*), и4де въ г0ру помоли1тисz. м7з И# вeчеру бhвшу, бЁ корaбль посредЁ м0рz, и3 сaмъ є3ди1нъ на земли2. м7и И# ви1дэ и5хъ стрaждущихъ въ плaваніи, (бё бо вётръ проти1венъ и5мъ:) и3 њ четвeртэй стрaжи нощнёй пріи1де къ ни1мъ, по м0рю ходsй: и3 хотsше минyти и5хъ. м7f Nни1 же ви1дэвше є3го2 ходsща по м0рю, мнsху призрaкъ бhти: и3 возопи1ша. н7 Вси1 бо є3го2 ви1дэша, и3 смути1шасz. И# ѓбіе глаг0ла съ ни1ми, и3 речE и5мъ: дерзaйте, ѓзъ є4смь, не б0йтесz. н7а И# вни1де къ ни1мъ въ корaбль, и3 ўлeже вётръ: и3 ѕэлw2 и4злиха въ себЁ ўжасaхусz, и3 дивлsхусz. н7в Не разумёша бо њ хлёбэхъ: бё бо сeрдце и4хъ њкаменeно. н7г И# прешeдше пріид0ша въ зeмлю генисарeтску: и3 пристaша.

Конeцъ пzткY.

(за? к7з) н7д И# и3зшeдшымъ и5мъ и3з8 кораблS, ѓбіе познaша є3го2.* (Понедёльникъ ѕ7i недёли: Во врeмz џно, и3зшeдшу ї}сови и3з8 кораблS, познaша є3го2 мyжіе земли2 генисарeтски:*) н7є Њбтeкше всю2 странY тY, начaша на nдрёхъ приноси1ти болsщыz, и3дёже слhшаху, ћкw тY є4сть. н7ѕ И# ѓможе ѓще вхождaше въ вє1си, и3ли2 во грaды, и3ли2 сeла, на распyтіzхъ полагaху нед{жныz: и3 молsху є3го2, да понE воскри1лію ри1зы є3гw2 прик0снутсz: и3 є3ли1цы ѓще прикасaхусz є3мY, спасaхусz.

ГлавA з7.

И# собрaшасz къ немY фарісeє, и3 нёцыи t кни6жникъ, пришeдшіи t їерусали1ма: в7 И# ви1дэвше нBкіz t ўчени6къ є3гw2 нечи1стыми рукaми, си1рэчь неумовeнными, kдyщихъ хлёбы: ругaхусz. G Фарісeє бо и3 вси2 їудeє, ѓще не °трhюще° (°до лакHтъ°) ўмhютъ рyкъ, не kдsтъ, держaще пред†ніz стaрєцъ. д7 И# t т0ржища ѓще не покyплютсz, не kдsтъ. И# и4на мнHга сyть, ±же пріsша держaти, погружє1ніz стклsницамъ, и3 чвaнwмъ, и3 котлHмъ, и3 nдрHмъ.

(за? к7и) (}i) є7 Пот0мъ же вопрошaху є3го2* (Вт0рникъ ѕ7i недёли: Во врeмz џно, вопрошaху ї}са*) фарісeє и3 кни1жницы: почто2 ўчн7цы2 твои2 не х0дzтъ по предaнію стaрєцъ, но неумовeнными рукaми kдsтъ хлёбъ; ѕ7 Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: ћкw д0брэ прор0чествова и3сaіа њ вaсъ лицемёрэхъ, ћкоже є4сть пи1сано: сjи лю1діе ўстнaми мS чтyтъ, сeрдце же и4хъ далeче tстои1тъ t менE. з7 Всyе же чтyтъ мS, ўчaще ўчeніємъ, зaповэдемъ человёчєскимъ. } Њстaвльше бо зaповэдь б9ію, держитE пред†ніz чlвёчєскаz:

Конeцъ понедёльнику.

°Крещє1ніz° (°њмовє1ніz°) чвaнwмъ и3 стклsницамъ, и3 и4на подHбна таковA мнHга творитE. f7 И# глаг0лаше и5мъ: д0брэ tметaете зaповэдь б9ію, да предaніе вaше соблюдетE. ‹ Мwmсeй бо речE: чти2 nтцA твоего2 и3 мaтерь твою2, и3 и4же ѕлосл0витъ nтцA и3ли2 мaтерь, смeртію да ќмретъ. №i Вh же глаг0лете: ѓще речeтъ человёкъ nтцY и3ли2 мaтери, корвaнъ, (є4же є4сть дaръ,) °јже ѓще° (°јмже бы°) п0льзовалсz є3си2 t менE. в7i И# не ктомY њставлsете є3го2 ничес0же сотвори1ти nтцY своемY и3ли2 мaтери своeй, Gi Преступaюще сл0во б9іе предaніемъ вaшимъ, є4же предaсте: и3 подHбна таковA мнHга творитE.

(за? к7f) д7i И# призвaвъ* (СредA ѕ7i недёли: Во врeмz џно, призвaвъ ї}съ*) вeсь нар0дъ, глаг0лаше и5мъ: послyшайте менE вси2, и3 разумёйте. є7i Ничес0же є4сть внэyду человёка входи1мо в0нь, є4же м0жетъ њскверни1ти є3го2: но и3сход‰щаz t негw2, т† сyть скверн‰щаz человёка. ѕ7i Ѓще кто2 и4мать ќши слhшати, да слhшитъ.

Конeцъ вт0рнику.

з7i И# є3гдA вни1де въ д0мъ t нар0да, вопрошaху є3го2 ўченицы2 є3гw2 њ при1тчи. }i И# глаг0ла и5мъ: тaкw ли и3 вы2 неразyмливи є3стE; не разумёете ли, ћкw всE (є4же) и3звнY входи1мое въ человёка, не м0жетъ њскверни1ти є3го2; f7i Ћкw не вх0дитъ є3мY въ сeрдце, но во чрeво, и3 ґфедрHномъ и3сх0дитъ, и3стреблsz вс‰ бр†шна. к7 Глаг0лаше же, ћкw и3сходsщее t человёка, то2 скверни1тъ человёка. к7а И#з8утрьyду бо t сeрдца человёческа помышлє1ніz ѕл†z и3сх0дzтъ: прелюбодэ‰ніz, любодэ‰ніz, ўб‡йства, к7в Татьбы6, лихои6мства, (њби6ды,) лук†вствіz, лeсть, студодэ‰ніz, џко лукaво, хулA, гордhнz, безyмство. к7г Вс‰ сі‰ ѕл†z и3з8yтрь и3сх0дzтъ, и3 сквернsтъ человёка.

(с®е) (за? l) к7д И# tтyду востaвъ и4де* (Четверт0къ ѕ7i недёли: Во врeмz џно, пріи1де ї}съ*) въ предёлы тЂрски и3 сідHнски:

Конeцъ средЁ.

И# вшeдъ въ д0мъ, никог0же хотsше, да бы2 є3го2 чyлъ: и3 не м0же ўтаи1тисz. (f7i) к7є Слhшавши бо женA њ нeмъ, є3sже дщи2 и3мsше дyхъ нечи1стъ, пришeдши припадE къ ногaма є3гw2: к7ѕ (Женa же бЁ є4ллинска, сmрофінікjсса р0домъ:) и3 молsше є3го2, да бёса и3зженeтъ и3з8 дщeре є3S. к7з Ї}съ же речE є4й: њстaви, да пeрвэе насhтzтсz ч†да: нёсть бо добро2 tsти хлёба чaдwмъ, и3 поврещи2 псHмъ. к7и Nнa же tвэщaвши, глаг0ла є3мY: є4й гDи, и4бо (и3) пси2 под8 трапeзою kдsтъ t крупи1цъ дэтeй. к7f И# речE є4й: за сіE сл0во и3ди2, и3зhде бёсъ и3з8 дщeре твоеS. l И# шeдши въ д0мъ св0й, њбрёте бёса и3зшeдша, и3 дщeрь лежaщу на nдрЁ.

Конeцъ четверткY.

(за? lа) (к7) lа И# пaки и3зшeдъ* (СуббHта д7 постA: Во врeмz џно, и3зшeдъ*) ї}съ t предBлъ тЂрскихъ и3 сідHнскихъ, пріи1де на м0ре галілeйско, междY предёлы декап0льски. lв И# привед0ша къ немY глyха и3 гугни1ва, и3 молsху є3го2, да возложи1тъ нaнь рyку. lг И# поeмъ є3го2 t нар0да °є3ди1наго° (°nс0бь°), вложи2 пeрсты своS во ќши є3гw2: и3 плю1нувъ, коснY є3гw2 въ љзhкъ. lд И# воззрёвъ на нeбо, воздохнY, и3 глаг0ла є3мY: є3ффаfA, є4же є4сть, развeрзисz. lє И# ѓбіе разверз0стасz сл{ха є3гw2, и3 разрэши1сz ќза љзhка є3гw2, и3 глаг0лаше прaвw. lѕ И# запрети2 и5мъ, да никомyже повёдzтъ. Е#ли1кw же и5мъ т0й запрещaше, пaче и4злиха проповёдаху. lз И# преи1злиха дивлsхусz, глаг0люще: д0брэ всE твори1тъ, и3 глух‡z твори1тъ слhшати, и3 нэмы6z глаг0лати.

Конeцъ суббHтэ.

ГлавA }.

(за? lв) (к7а) № Въ тhz дни2* (Пzт0къ ѕ7i недёли: Во врeмz џно,*) ѕэлw2 мн0гу нар0ду сyщу, и3 не и3мyщємъ чесw2 ћсти, призвaвъ ї}съ ўченики2 своS, глаг0ла и5мъ: G Млcрдую њ нар0дэ, ћкw ўжE три2 дни2 присэдsтъ мнЁ, и3 не и4мутъ чесw2 ћсти: G И# ѓще tпущY и5хъ не ћдшz въ д0мы своS, њслабёютъ на пути2: мн0зи бо t ни1хъ и3здалeча пришли2 (сyть). д7 И# tвэщaша є3мY ўченицы2 є3гw2: tкyду си1хъ возм0жетъ кто2 здЁ насhтити хлёба въ пустhни; є7 И# вопроси2 и5хъ: коли1кw и4мате хлёбы; nни1 же рёша: сeдмь. ѕ7 И# повелЁ нар0ду возлещи2 на земли2: и3 пріeмъ сeдмь хлёбы, хвалY воздaвъ, преломи2, и3 даsше ўченикHмъ свои1мъ, да предлагaютъ: и3 предложи1ша пред8 нар0домъ. з7 И# и3мsху рhбицъ мaлw: и3 (сі‰) благослови1въ, речE предложи1ти и3 ты6z. } Kд0ша же и3 насhтишасz: и3 взsша и3збhтки ўкр{хъ, сeдмь к0шницъ: f7 (Бsху же ћдшихъ ћкw четhре тhсzщи:) и3 tпусти2 и5хъ. ‹ И# ѓбіе влёзъ въ корaбль со ўченики2 свои1ми, пріи1де во страны2 далмануfaнски.

Конeцъ пzткY.

(за? lг) №i И# и3зыд0ша фарісeи, и3 начaша стzзaтисz съ ни1мъ,* (Понедёльникъ l недёли: Во врeмz џно, и3зыд0ша фарісeи, и3 начaша стzзaтисz со ї}сомъ,*) и4щуще t негw2 знaменіz съ небесE, и3скушaюще є3го2. в7i И# воздохнyвъ д¦омъ свои1мъ, глаг0ла: что2 р0дъ сeй знaменіz и4щетъ; ґми1нь глаг0лю вaмъ: ѓще дaстсz р0ду семY знaменіе. Gi И# њстaвль и5хъ, влёзъ пaки въ корaбль, (и3) и4де на џнъ п0лъ. д7i И# забhша ўченицы2 є3гw2 взsти хлёбы, и3 рaзвэ є3ди1нагw хлёба не и3мsху съ соб0ю въ корабли2. є7i И# прещaше и5мъ, глаг0лz: зри1те, блюди1тесz t квaса фарісeйска, и3 t квaса и4рwдова. ѕ7i И# помышлsху, дрyгъ ко дрyгу глаг0люще: ћкw хлёбы не и4мамы. з7i И# разумёвъ ї}съ глаг0ла и5мъ: что2 помышлsете, ћкw хлёбы не и4мате; не u5 ли чyете, нижE разумёете; є3щe ли њкаменeно сeрдце вaше и4мате; }i Џчи и3мyще, не ви1дите: и3 ќши и3мyще, не слhшите: и3 не п0мните ли, f7i Е#гдA пsть хлёбы преломи1хъ въ пsть тhсzщъ, коли1кw кHшъ и3сп0лнь ўкр{хъ пріsсте; глаг0лаша є3мY, дванaдесzть. к7 Е#гдa же сeдмь въ четhре тhсzщи, коли1кw к0шницъ и3сполнeніz ўкр{хъ взsсте; nни1 же рёша, сeдмь. к7а И# глаг0ла и5мъ: кaкw не разумёете;

Конeцъ понедёльнику.

(за? lд) (к7д) к7в И# пріи1де* (Вт0рникъ l недёли: Во врeмz џно, пріи1де ї}съ*) въ виfсаjду: и3 привед0ша къ немY слёпа, и3 молsху є3го2, да є3го2 к0снетъ. к7г И# є4мъ за рyку слэпaго, и3зведE є3го2 в0нъ и3з8 вeси: и3 плю1нувъ на џчи є3гw2, и3 возл0жь рyцэ нaнь, вопрошaше є3го2: ѓще что2 ви1дитъ; к7д И# воззрёвъ глаг0лаше: ви1жу человёки ћкw дрeвіе ходsщz. к7є Пот0мъ же пaки возложи2 рyцэ на џчи є3гw2, и3 сотвори2 є3го2 прозрёти: и3 °ўтвори1сz° (°и3сцэлЁ°), и3 ўзрЁ свётлw всE. к7ѕ И# послA є3го2 въ д0мъ є3гw2, глаг0лz: ни въ вeсь вни1ди, ни повёждь комY въ вeси.

Конeцъ вт0рнику.

(за? lє) (к7д) к7з И# и3зhде* (СуббHта є7 постA: Во врeмz џно, и3зhде*) ї}съ и3 ўченицы2 є3гw2 въ вє1си кесарjи філjпповы: и3 на пути2 вопрошaше ўченики2 своS, глаг0лz и5мъ: ког0 мz глаг0лютъ человёцы бhти; к7и Nни1 же tвэщaша: їwaнна кrти1телz, и3 и3нjи и3лію2, друзjи же є3ди1наго t прорHкъ. к7f И# т0й глаг0ла и5мъ: вh же ког0 мz глаг0лете бhти; tвэщaвъ же пeтръ глаг0ла є3мY: ты2 є3си2 хrт0съ.

(за? lѕ) l И# запрети2 и5мъ,* (СредA l недёли: Во врeмz џно, запрети2 ї}съ ўченикHмъ свои1мъ,*) да никомyже глаг0лютъ њ нeмъ. lа И# начaтъ ўчи1ти и5хъ, ћкw подобaетъ сн7у чlвёческому мн0гw пострадaти, и3 и3скушeну бhти t стaрєцъ и3 ґрхіерє1й, и3 кни6жникъ: и3 ўбіeну бhти, и3 въ трeтій дeнь воскрeснути.

Конeцъ суббHтэ.

И# не њбинyzсz сл0во глаг0лаше: и3 пріeмъ є3го2 пeтръ, начaтъ прети1ти є3мY. lг Џнъ же њбрaщсz, и3 воззрёвъ на ўчн7ки2 своS, запрети2петр0ви, глаг0лz: и3ди2 за мн0ю сатано2, ћкw не мhслиши ±же (сyть) б9іz, но ±же человёчєска. lд И# призвaвъ нар0ды со ўченики2 свои1ми, речE и5мъ:

(за? lз) РечE гDь:* (Недёлz G постA: РечE гDь:* Сіe же и3 недёлz по воздви1женіи.) И$же х0щетъ по мнЁ и3ти2, да tвeржетсz себE, и3 в0з8метъ кrтъ св0й, и3 по мнЁ грzдeтъ.

Конeцъ средЁ.

И$же бо ѓще х0щетъ дyшу свою2 спасти2, погуби1тъ ю5: ґ и4же погуби1тъ дyшу свою2 менE рaди и3 є3ђліа, т0й спасeтъ ю5. lѕ Кaz бо п0льза чlвёку, ѓще пріwбрsщетъ мjръ вeсь, и3 tтщети1тъ дyшу свою2; lз И#ли2 что2 дaстъ чlвёкъ и3змёну на души2 своeй; lи И$же бо ѓще постыди1тсz менE, и3 мои1хъ словeсъ, въ р0дэ сeмъ прелюбодёйнэмъ и3 грёшнэмъ, и3 сн7ъ человёческій постыди1тсz є3гw2, є3гдA пріи1детъ во слaвэ nц7A своегw2 со ѓгGлы с™hми.

ГлавA f7.

И# глаг0лаше и5мъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ: ћкw сyть нёцыи t здЁ стоsщихъ, и5же не и4мутъ вкуси1ти смeрти, д0ндеже ви1дzтъ цrтвіе б9іе пришeдшее въ си1лэ.

Конeцъ недёли.

(за? lи) (к7є) в7 И# по шести2 днeхъ* (На преwбражeніе на ќгрени: Во врeмz џно,*) поsтъ ї}съ петрA, и3 їaкwва, и3 їwaнна, и3 возведE и5хъ на горY высокY nс0бь є3ди1ны: и3 преwбрази1сz пред8 ни1ми. G И# ри6зы є3гw2 бhша блещaщzсz, бэлы2 ѕэлw2 ћкw снёгъ, kцёхъ же не м0жетъ бэли1льникъ ўбэли1ти на земли2. д7 И# kви1сz и5мъ и3ліA съ мwmсeемъ, и3 бёста со ї}сомъ глаг0люще. є7 И# tвэщaвъ пeтръ глаг0ла ї}сови: раввJ, добро2 є4сть нaмъ здЁ бhти: и3 сотвори1мъ кр0вы три2, тебЁ є3ди1нъ, и3 мwmсeеви є3ди1нъ, и3 и3ліи2 є3ди1нъ. ѕ7 Не вёдzше бо что2 рещи2: бsху бо пристрaшни. з7 И# бhсть џблакъ њсэнsz и5хъ, и3 пріи1де глaсъ и3з8 џблака, глаг0лz: сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, тогw2 послyшайте. } И# внезaпу воззрёвше, ктомY никог0же ви1дэша, т0кмw ї}са є3ди1наго съ соб0ю. f7 Сходsщымъ же и5мъ съ горы2 запрети2 и5мъ, да никомyже повёдzтъ ±же ви1дэша, т0кмw є3гдA сн7ъ человёческій и3з8 мeртвыхъ воскrнетъ.

Конeцъ преwбражeнію.

(за? lf)И# сл0во ўдержaша въ себЁ,* (Четверт0къ l недёли: Во врeмz џно, ўдержaша въ себЁ ўченицы2 сл0во ї}сово,*) стzзaющесz: что2 є4сть, є4же и3з8 мeртвыхъ воскрeснути; №i И# вопрошaху є3го2, глаг0люще: кaкw глаг0лютъ кни1жницы, ћкw и3ліи2 подобaетъ пріити2 прeжде; в7i Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: и3ліA ќбw пришeдъ прeжде, ўстр0итъ вс‰: и3 кaкw є4сть пи1сано њ сн7э чlвёчестэмъ, да мн0гw пострaждетъ, и3 ўничижeнъ бyдетъ; Gi Но глаг0лю вaмъ, ћкw и3 и3ліA пріи1де, (и3 сотвори1ша є3мY є3ли6ка хотёша,) ћкоже є4сть пи1сано њ нeмъ. д7i И# пришeдъ ко ўченикHмъ, ви1дэ нар0дъ мн0гъ °њ ни1хъ° (°џкрестъ и4хъ°), и3 кни1жники стzзaющzсz съ ни1ми. є7i И# ѓбіе вeсь нар0дъ ви1дэвъ є3го2, ўжасeсz: и3 прири1щуще цэловaху є3го2. ѕ7i И# вопроси2 кни1жники: что2 стzзaетесz °къ себЁ° (°съ ни1ми°);

Конeцъ четверткY.

(за? м7) (к7ѕ) з7i И# tвэщaвъ є3ди1нъ t нар0да, речE:* (Недёлz д7 постA: Во врeмz џно, человёкъ нёкій пріи1де ко ї}сови, клaнzzсz є3мY, и3 глаг0лz:*) ўчи1телю, привед0хъ сhна моего2 къ тебЁ, и3мyща дyха нёма. }i И# и3дёже коли1ждо и4метъ є3го2, разбивaетъ є3го2, и3 пBны тещи1тъ, и3 скрежeщетъ зубы2 свои1ми, и3 њцэпенэвaетъ, и3 рёхъ ўченикHмъ твои1мъ, да и3зженyтъ є3го2, и3 не возмог0ша. f7i Џнъ же tвэщaвъ є3мY глаг0ла: q р0де невёренъ, док0лэ въ вaсъ бyду; док0лэ терплю2 вы2; приведи1те є3го2 ко мнЁ. к7 И# привед0ша є3го2 къ немY: и3 ви1дэвъ є3го2, ѓбіе дyхъ стрzсE є3го2: и3 пaдъ на земли2, валsшесz пBны тещS. к7а И# вопроси2 nтцA є3гw2: коли1кw лётъ є4сть, tнeлэже сіE бhсть є3мY; џнъ же речE, и3здётска. к7в И# мн0гажды во џгнь ввeрже є3го2, и3 въ в0ды, да погуби1тъ є3го2: но ѓще что2м0жеши, помози2 нaмъ, млcрдовавъ њ нaсъ. к7г Ї}съ же речE є3мY: є4же ѓще что2м0жеши вёровати, вс‰ возмHжна вёрующему. к7д И# ѓбіе возопи1въ nтeцъ nтрочaте, со слезaми глаг0лаше: вёрую гDи, помози2 моемY невёрію. к7є Ви1дэвъ же ї}съ, ћкw сри1щетсz нар0дъ, запрети2 дyху нечи1стому, глаг0лz є3мY: дyше нэмhй и3 глухjй, ѓзъ ти2 повелэвaю, и3зhди и3з8 негw2, и3 ктомY не вни1ди въ него2. к7ѕ И# возопи1въ, и3 мн0гw пружaвсz, и3зhде: и3 бhсть ћкw мeртвъ, ћкоже мн0зэмъ глаг0лати, ћкw ќмре. к7з Ї}съ же є4мъ є3го2 за рyку, воздви1же є3го2: и3 востA. к7и И# вшeдшу є3мY въ д0мъ, ўченицы2 є3гw2 вопрошaху є3го2 є3ди1наго: ћкw мы2 не возмог0хомъ и3згнaти є3го2; к7f И# речE и5мъ: сeй р0дъ ничи1мже м0жетъ и3зhти, т0кмw моли1твою и3 пост0мъ. l И# tтyду и3зшeдше, и3дsху сквозЁ галілeю: и3 не хотsше, да кто2 ўвёсть. lа Ўчaше бо ўчн7ки2 своS, и3 глаг0лаше и5мъ: ћкw сн7ъ чlвёческій прeданъ бyдетъ въ рyцэ чlвёчестэ, и3 ўбію1тъ є3го2: и3 ўбіeнъ бhвъ, въ трeтій дeнь воскрeснетъ.

Конeцъ недёли.

Nни1 же не разумэвaху глаг0ла, и3 боsхусz є3го2 вопроси1ти.

(за? м7а) (к7з) lг И# пріи1де* (Пzт0къ l недёли: Во врeмz џно, пріи1де ї}съ и3 ўченицы2 є3гw2* СіE и3 їгнaтію бGон0сцу.) въ капернаyмъ: и3 въ домY бhвъ, вопрошaше и5хъ, что2 на пути2 въ себЁ помышлsсте, lд Nни1 же молчaху: дрyгъ ко дрyгу бо стzзaшасz на пути2, кт0 є3сть б0лій; lє И# сёдъ пригласи2 nбанaдесzте, и3 глаг0ла и5мъ: ѓще кто2 х0щетъ стaрэй бhти, да бyдетъ всёхъ мeньшій, и3 всBмъ слугA. lѕ И# пріи1мъ nтрочA, постaви є5 посредЁ и4хъ, и3 њб8eмъ є5, речE и5мъ: lз И$же ѓще є3ди1но таковhхъ nтрочaтъ пріи1метъ во и4мz моE, менE пріeмлетъ: и3 и4же менE пріeмлетъ, не менE пріeмлетъ, но послaвшаго мS. lи TвэщA є3мY їwaннъ, глаг0лz: ўч™лю, ви1дэхомъ нёкоего и4менемъ твои1мъ и3згонsща бёсы, и4же не х0дитъ по нaсъ: и3 возбрани1хомъ є3мY, ћкw не послёдуетъ нaмъ. lf Ї}съ же речE, не брани1те є3мY: никт0же бо є4сть, и4же сотвори1тъ си1лу њ и4мени моeмъ, и3 возм0жетъ вск0рэ ѕлосл0вити мS. м7 И$же бо нёсть на вы2, по вaсъ є4сть. м7а И$же бо ѓще напои1тъ вы2, чaшу воды2 во и4мz моE, ћкw хrт0вы є3стE: ґми1нь глаг0лю вaмъ, не погуби1тъ мзды2 своеS.

Конeцъ пzткY, и3 с™0му.

(за? м7в) м7в И# и4же* (Понедёльникъ lа недёли: РечE гDь: и4же*) ѓще соблазни1тъ є3ди1наго t мaлыхъ си1хъ вёрующихъ въ мS, д0брэе є4сть є3мY пaче, ѓще њблежи1тъ кaмень жeрновный њ вhи є3гw2, и3 ввeрженъ бyдетъ въ м0ре. м7г И# ѓще соблажнsетъ тS рукA твоS, tсэцы2 ю5: д0брэ ти2 є4сть °бёднику° (°без8 руки2°) въ жив0тъ вни1ти, нeже џбэ рyцэ и3мyщу вни1ти въ геeнну, во џгнь неугасaющій: м7д И#дёже чeрвь и4хъ не ўмирaетъ, и3 џгнь не ўгасaетъ. м7є И# ѓще ногA твоS соблажнsетъ тS, tсэцы2 ю5: д0брэ ти2 є4сть вни1ти въ жив0тъ хр0му, нeже двЁ н0зэ и3мyщу, ввeржену бhти въ геeнну, во џгнь неугасaющій: м7ѕ И#дёже чeрвь и4хъ не ўмирaетъ, и3 џгнь не ўгасaетъ. м7з И# ѓще џко твоE соблажнsетъ тS, и3сткни2 є5: д0брэ ти2 є4сть со є3ди1нэмъ џкомъ вни1ти въ цrтвіе б9іе, нeже двЁ џцэ и3мyщу ввeржену бhти въ геeнну џгненную: м7и И#дёже чeрвь и4хъ не ўмирaетъ, и3 џгнь не ўгасaетъ. м7f Всsкъ бо nгнeмъ њсоли1тсz: и3 всsка жeртва с0лію њсоли1тсz. н7 Добро2с0ль: ѓще же с0ль не сланA бyдетъ, чи1мъ њсоли1тсz; и3мёйте с0ль въ себЁ, и3 ми1ръ и3мёйте междY соб0ю.

ГлавA ‹.

И# tтyду востA прeйде °въ предёлы їудeйскіz,° (°въ предёлы їудeйскіz, чрез8 странY ћже°) њб8 џнъ п0лъ їoрдaна. И# снид0шасz пaки нар0ди къ немY, и3 ћкw nбhчай и3мЁ, пaки ўчaше и5хъ.

Конeцъ понедёльнику.

(за? м7г) в7 И# пристyпльше фарісeє вопроси1ша є3го2:* (Вт0рникъ lа недёли: Во врeмz џно, пристyпльше фарісeє вопроси1ша ї}са:*) ѓще дост0итъ мyжу женY пусти1ти; и3скушaюще є3го2. G Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: что2 вaмъ заповёда мwmсeй; (к7и) д7 Nни1 же рёша: мwmсeй повелЁ кни1гу распyстную написaти, и3 пусти1ти. є7 И# tвэщaвъ ї}съ речE и5мъ: по жестосeрдію вaшему написA вaмъ зaповэдь сію2. ѕ7 T зачaла же создaніz, мyжа и3 женY сотвори1лъ | є4сть бGъ. з7 Сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA своего2 и3 мaтерь, } И# прилэпи1тсz къ женЁ своeй, и3 бyдета џба въ пл0ть є3ди1ну. Тёмже ўжE нёста двA, но пл0ть є3ди1на. f7 Е$же ќбw бGъ сочетA, человёкъ да не разлучaетъ. ‹ И# въ домY пaки ўченицы2 є3гw2 њ сeмъ вопроси1ша є3го2. №i И# глаг0ла и5мъ:

(за? м7д) И$же* (СредA lа недёли: РечE гDь: и4же*) ѓще пyститъ женY свою2, и3 њжeнитсz и3н0ю, прелюбы2 твори1тъ на ню2. в7i И# ѓще женA пyститъ °мyжа° (°мyжа своего2°), и3 посsгнетъ за и3н0го, прелюбы2 твори1тъ.

Конeцъ вт0рнику.

Gi И# приношaху къ немY дёти, да к0снетсz и4хъ: ўченицh же прещaху приносsщымъ. д7i Ви1дэвъ же ї}съ, негодовA, и3 речE и5мъ: њстaвите дэтeй приходи1ти ко мнЁ, и3 не брани1те и5мъ: тацёхъ бо є4сть цrтвіе б9іе. є7i Ґми1нь глаг0лю вaмъ: и4же ѓще не пріи1метъ цrтвіz б9іz ћкw nтрочA, не и4мать вни1ти въ нE. ѕ7i И# њб8eмъ и5хъ, возл0жь рyцэ на ни1хъ, благословлsше и5хъ.

Конeцъ средЁ.

(че\к) (за? м7є) (к7f) з7i И# и3сходsщу є3мY* (Четверт0къ lа недёли: Во врeмz џно, и3сходsщу ї}сови*) на пyть, притeкъ нёкій, и3 покл0ньсz на колёну є3мY, вопрошaше є3го2: ўч™лю благjй, что2 сотворю2, да жив0тъ вёчный наслёдствую; }i Ї}съ же речE є3мY: чт0 мz глаг0леши блaга; никт0же блaгъ т0кмw є3ди1нъ бGъ. f7i Зaпwвэди вёси: не прелюбы2 сотвори1ши. Не ўбjй. Не ўкрaди. Не лжесвидётельствуй. Не њби1ди. Чти2 nтцA твоего2 и3 мaтерь. к7 Џнъ же tвэщaвъ речE є3мY: ўчи1телю, сі‰ вс‰ сохрани1хъ t ю4ности моеS. к7а Ї}съ же воззрёвъ нaнь, возлюби2 є3го2, и3 речE є3мY: є3ди1нагw є3си2 не докончaлъ: и3ди2, є3ли6ка и4маши продaждь, и3 дaждь ни1щымъ, и3 и3мёти и4маши сокр0вище на небеси2: и3 пріиди2, и3 ходи2 въ слёдъ менE, взeмъ кrтъ. к7в Џнъ же дрsхлъ бhвъ °њ словеси2° (°њ словеси2 сeмъ°), tи1де скорбS: бё бо и3мёz стzж†ніz мнHга. к7г И# воззрёвъ ї}съ, глаг0ла ўченикHмъ свои1мъ:

(за? м7ѕ) Кaкw* (Пzт0къ lа недёли: РечE гDь: Кaкw*) неуд0бь и3мyщіи богaтство въ цrтвіе б9іе вни1дутъ; к7д Ўченицh же ўжасaхусz њ словесёхъ є3гw2. Ї}съ же пaки tвэщaвъ глаг0ла и5мъ: ч†да, кaкw неуд0бь ўповaющымъ на богaтство въ цrтвіе б9іе вни1ти; к7є Ўд0бэе бо є4сть вельбyду сквозЁ и3глинЁ ќши проити2, нeже богaту въ цrтвіе б9іе вни1ти. к7ѕ Nни1 же и4злиха дивлsхусz, глаг0люще къ себЁ: то2 кто2м0жетъ спасeнъ бhти; к7з Воззрёвъ же на ни1хъ ї}съ глаг0ла: t человBкъ не возм0жно, но не t бGа: вс‰ бо возмHжна сyть t бGа.

Конeцъ четверткY.

к7и Начaтъ же пeтръ глаг0лати є3мY: сE мы2 њстaвихомъ вс‰, и3 въ слёдъ тебE и3д0хомъ. к7f Tвэщaвъ же ї}съ речE: ґми1нь глаг0лю вaмъ, никт0же є4сть и4же њстaвилъ є4сть д0мъ, и3ли2 брaтію, и3ли2 сєстры2, и3ли2 nтцA, и3ли2 мaтерь, и3ли2 женY: и3ли2 ч†да, и3ли2 сє1ла, менE рaди, и3 є3ђліа рaди: l Ѓще не пріи1метъ стори1цею нhнэ во врeмz сіE, домHвъ, и3 брaтій, и3 сeстръ, и3 nтцA, и3 мaтере, и3 ч†дъ, и3 сeлъ, по и3згнaніи, и3 въ вёкъ грzдyщій жив0тъ вёчный. lа Мн0зи же бyдутъ пeрвіи послёдни, и3 послёдніи пeрви. lв Бsху же на пути2 восходsще во їерусали1мъ, и3 бЁ варsz и5хъ ї}съ, и3 ўжасaхусz, и3 во слёдъ и3дyще боsхусz.

Конeцъ пzткY.

(за? м7з) И# поeмъ пaки* (Недёлz є7 постA: Во врeмz џно, поsтъ ї}съ*) nбанaдесzть, начaтъ и5мъ глаг0лати ±же хотsху є3мY бhти: lг Ћкw сE восх0димъ во їерусали1мъ, и3 сн7ъ человёческій прeданъ бyдетъ ґрхіерewмъ и3 кни1жникwмъ: и3 њсyдzтъ є3го2 на смeрть, и3 предадsтъ є3го2 kзhкwмъ. lд И# поругaютсz є3мY, и3 ўsзвzтъ є3го2, и3 њплю1ютъ є3го2, и3 ўбію1тъ є3го2, и3 въ трeтій дeнь воскрeснетъ. (l) lє И# пред8 ни1мъ пріид0ста їaкwвъ и3 їwaннъ, сhна зеведeєва, глаг0люща: ўчи1телю, х0щева да є4же ѓще пр0сива, сотвори1ши нaма. lѕ Џнъ же речE и4ма: что2 х0щета да сотворю2 вaма; lз Nн† же рёста є3мY: дaждь нaмъ, да є3ди1нъ њдеснyю тебE, и3 є3ди1нъ њшyюю тебE сsдева во слaвэ твоeй. lи Ї}съ же речE и4ма: не вёстасz чесw2 пр0сита. М0жета ли пи1ти чaшу, ю4же ѓзъ пію2, и3 крещeніемъ, и4мже ѓзъ крещaюсz, крести1тисz; lf Nн† же рёста є3мY, м0жева. Ї}съ же речE и4ма: чaшу ќбw, ю4же ѓзъ пію2, и3спіeта, и3 крещeніемъ, и4мже ѓзъ крещaюсz, крести1тасz: м7 Ґ є4же сёсти њдеснyю менE и3 њшyюю, нёсть мнЁ дaти, но и5мже ўгот0вано є4сть. м7а И# слhшавше дeсzть, начaша негодовaти њ їaкwвэ и3 їwaннэ. м7в Ї}съ же призвaвъ и5хъ, глаг0ла и5мъ: вёсте, ћкw мнsщіисz владёти kзhки, соwдолэвaютъ и5мъ, и3 вели1цыи и4хъ њбладaютъ и4ми. м7г Не тaкw же бyдетъ въ вaсъ: но и4же ѓще х0щетъ въ вaсъ вsщшій бhти, да бyдетъ вaмъ слугA. м7д И# и4же ѓще х0щетъ въ вaсъ бhти стaрэй, да бyдетъ всёмъ рaбъ. м7є И$бо сн7ъ человёчь не пріи1де, да послyжатъ є3мY: но да послyжитъ, и3 дaти дш7у свою2 и3збавлeніе за мн0ги.

Конeцъ недёли.

(за? м7и) (lа) м7ѕ И# пріид0ша во їеріхHнъ: и3 и3сходsщу є3мY* (Понедёльникъ з7i и3 lв недёли: Во врeмz џно, и3сходsщу ї}сови*) t їеріхHна, ўченикHмъ є3гw2 и3 нар0ду мн0гу, сhнъ тімeовъ вартjмей слэпhй сэдsше при пути2 просS. м7з И# слhшавъ ћкw ї}съ назwрzни1нъ є4сть, начaтъ звaти и3 глаг0лати: сн7е дв7довъ ї}се, поми1луй мS. м7и И# прещaху є3мY мн0зи, да ўмолчи1тъ. Џнъ же мн0жае пaче звaше: сн7е дв7довъ, поми1луй мS. м7f И# стaвъ ї}съ речE є3го2 возгласи1ти. И# возгласи1ша слэпцA, глаг0люще є3мY: дерзaй, востaни: зовeтъ тS. н7 Џнъ же tвeргъ ри6зы своS, востaвъ пріи1де ко ї}сови. н7а И# tвэщaвъ глаг0ла є3мY ї}съ: что2 х0щеши, да сотворю2 тебЁ; слэпhй же глаг0ла є3мY: ўчи1телю, да прозрю2. н7в Ї}съ же речE є3мY: и3ди2, вёра твоS спасE тS. И# ѓбіе прозрЁ. И# по ї}сэ и4де въ пyть.

Конeцъ понедёльнику.

ГлавA №i.

(за? м7f) (lв) № И# є3гдA прибли1жисz во їерусали1мъ,* (Понедёльникъ мzсопyстныz недёли: Во врeмz џно, прибли1жисz ї}съ во їерусали1мъ, и3 пріи1де*) въ виfсфагjю и3 виfaнію къ горЁ є3леHнстэй, послA двA t ўчєни1къ свои1хъ. в7 И# глаг0ла и5мъ: и3ди1та въ вeсь, ћже є4сть прsмw вaма: и3 ѓбіе входsща въ ню2 њбрsщета жребS привsзано, на нeже никт0же t человёкъ всёде: tрёшша є5 приведи1та. G И# ѓще кто2 вaма речeтъ: что2 твори1та сіE, рцhта, ћкw гDь трeбуетъ є5, и3 ѓбіе п0слетъ є5 сёмw. д7 И#д0ста же, и3 њбрэт0ста жребS привsзано при двeрехъ внЁ на распyтіи, и3 tрэши1ста є5. є7 И# нёцыи t стоsщихъ тY глаг0лаху и4ма: что2 дёета tрэшaюща жребS; ѕ7 Nн† же рёста и5мъ, ћкоже заповёда и4ма ї}съ: и3 њстaвиша |. з7 И# привед0ста жребS ко ї}сови: возложи1ша на нE ри6зы своS: и3 всёде на нE. } Мн0зи же ри6зы своS постлaша по пути2: друзjи же в†іа рёзаху t дрeвіz, и3 постилaху по пути2. f7 И# предходsщіи и3 въ слёдъ грzдyщіи вопіsху, глаг0люще: њсaнна, благословeнъ грzдhй во и4мz гDне. ‹ Благословeно грzдyщее цaрство во и4мz гDне nц7A нaшегw дв7да: њсaнна въ вhшнихъ.

(за? н7) №i И# вни1де во їерусали1мъ ї}съ,* (Вт0рникъ з7i и3 lв недёли: Во врeмz џно, вни1де ї}съ во їеrли1мъ*) и3 въ цRковь, и3 соглsдавъ вс‰: п0здэ ўжE сyщу часY, и3зhде въ виfaнію со nбэманaдесzте.

Конeцъ понедёльнику.

(lг) в7i И# наyтріz и3зшeдшымъ и5мъ t виfaніи, взалкA. Gi И# ви1дэвъ смок0вницу и3здалeча, и3мyщу ли1ствіе, пріи1де ѓще ќбw что2 њбрsщетъ на нeй: и3 пришeдъ къ нeй, ничес0же њбрёте, т0кмw ли1ствіе: не ќ бо бЁ врeмz см0квамъ. д7i И# tвэщaвъ ї}съ речE є4й: да не ктомY t тебE во вёки никт0же плодA снёсть: и3 слhшаху ўченицы2 є3гw2. є7i И# пріид0ша пaки во їерусали1мъ: и3 вшeдъ ї}съ въ цeрковь, начaтъ и3згони1ти продаю1щыz и3 купyющыz въ цeркви, и3 трапє1зы торжникHмъ, и3 сэд†лища продаю1щихъ г0луби и3спровeрже. ѕ7i И# не даsше, да кто2 мимонесeтъ сосyдъ сквозЁ цeрковь. з7i И# ўчaше глаг0лz и5мъ: нёсть ли пи1сано, ћкw хрaмъ м0й, хрaмъ моли1твы наречeтсz всёмъ kзhкwмъ; вh же сотвори1сте є3го2 вертeпъ разб0йникwмъ. }i И# слhшаша кни1жницы, и3 ґрхіерeє, и3 и3скaху, кaкw є3го2 погубsтъ: боsху бо сz є3гw2, ћкw вeсь нар0дъ дивлsшесz њ ўчeніи є3гw2. f7i И# ћкw п0здэ бhсть, и3схождaше в0нъ и3з8 грaда. к7 И# ќтрw мимоходsще, ви1дэша смок0вницу и3зс0хшу и3з8 корeніz. к7а И# воспомzнyвъ пeтръ глаг0ла є3мY: раввJ, ви1ждь смок0вницу, ю4же проклsтъ, ќсше. к7в И# tвэщaвъ ї}съ, глаг0ла и5мъ:

(за? н7а) И#мёйте вёру б9ію.* (СредA з7i и3 lв недёли: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: И#мёйте вёру б9ію.*) к7г Ґми1нь бо глаг0лю вaмъ, ћкw и4же ѓще речeтъ горЁ сeй, дви1гнисz, и3 вeрзисz въ м0ре: и3 не размhслитъ въ сeрдцэ своeмъ, но вёру и4метъ, ћкw є4же глаг0летъ, бывaетъ: бyдетъ є3мY, є4же ѓще речeтъ.

Конeцъ вт0рнику.

к7д Сегw2 рaди глаг0лю вaмъ: вс‰ є3ли6ка ѓще молsщесz пр0сите, вёруйте, ћкw пріeмлете: и3 бyдетъ вaмъ. (lд) к7є И# є3гдA стоитE молsщесz, tпущaйте, ѓще что2 и4мате на кого2: да и3 nц7ъ вaшъ, и4же є4сть на нб7сёхъ, tпyститъ вaмъ согрэшє1ніz вaша. к7ѕ Ѓще ли же вы2 не tпущaете, ни nц7ъ вaшъ, и4же є4сть на нб7сёхъ, tпyститъ вaмъ согрэшeній вaшихъ.

Конeцъ средЁ.

(за? н7в) (lє) к7з И# пріид0ша пaки* (Четверт0къ з7i и3 lв недёли: Во врeмz џно, пріи1де ї}съ*) во їерусали1мъ: и3 въ цeркви ходsщу є3мY, пріид0ша къ немY ґрхіерeє, и3 кни1жницы, и3 стaрцы, к7и И# глаг0лаша є3мY: к0ею џбластію сі‰ твори1ши; и3 кто2 ти2 џбласть сію2 дадE, да сі‰ твори1ши; к7f Ї}съ же tвэщaвъ, речE и5мъ: вопрошY вы2 и3 ѓзъ сл0во є3ди1но, и3 tвэщaйте ми2, и3 рекY вaмъ, к0ею џбластію сі‰ творю2. l Крещeніе їwaнново съ небесe ли бЁ, и3ли2 t человBкъ; tвэщaйте ми2. lа И# мhслzху въ себЁ, глаг0люще: ѓще речeмъ, съ небесE: речeтъ: почто2 ќбw не вёровасте є3мY; lв Но ѓще речeмъ: t человBкъ, боsхусz людeй. Вси1 бо и3мёzху їwaнна, ћкw вои1стинну прор0къ бЁ. lг И# tвэщaвше глаг0лаша ї}сови: не вёмы. И# tвэщaвъ ї}съ глаг0ла и5мъ: ни ѓзъ глаг0лю вaмъ, к0ею џбластію сі‰ творю2.

Конeцъ четверткY.

ГлавA в7i.

(за? н7г) (lѕ) № И# начaтъ и5мъ въ при1тчахъ глаг0лати:* (Пzт0къ з7i и3 lв недёли: РечE гDь при1тчу сію2:*) віногрaдъ насади2 человёкъ, и3 њгради2 њпл0томъ и3 и3скопA точи1ло, и3 создA ст0лпъ, и3 предадE є3го2 °тzжaтелємъ° (°дёлателємъ°): и3 tи1де. в7 И# послA къ тzжaтелємъ во врeмz рабA, да t тzжaтєль пріи1метъ t плодA віногрaда. G Nни1 же є4мше є3го2 би1ша, и3 послaша т0щь. д7 И# пaки послA къ ни1мъ другaго рабA, и3 того2 кaменіемъ би1вше проби1ша главY є3мY, и3 послaша безчeстна. є7 И# пaки и3н0го послA, и3 того2 ўби1ша: и3 мн0ги и4ны, џвы ќбw бію1ще, џвы же ўбивaюще. ѕ7 Е#щE ќбw є3ди1наго сн7а и3мЁ возлю1бленнаго своего2, послA и3 того2 къ ни1мъ послэди2, глаг0лz: ћкw ўсрамsтсz сhна моегw2. з7 Nни1 же тzжaтелє рёша къ себЁ: ћкw сeй є4сть наслёдникъ, пріиди1те, ўбіeмъ є3го2, и3 нaше бyдетъ наслёдствіе. } И# є4мше є3го2 ўби1ша, и3 и3зверг0ша є3го2 в0нъ и3з8 віногрaда. f7 Что2 ќбw сотвори1тъ гDь віногрaда; пріи1детъ и3 погуби1тъ тzжaтели, и3 дaстъ віногрaдъ и3нBмъ. ‹ Ни писaніz ли сегw2 чли2 є3стE: кaмень є3г0же не въ рzдY сотвори1ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла; №i T гDа бhсть сeй: и3 є4сть ди1вна во џчію нaшею. в7i И# и3скaху є3го2 ћти, и3 ўбоsшасz нар0да, разумёша бо, ћкw къ ни1мъ при1тчу речE: и3 њстaвльше є3го2 tид0ша.

Конeцъ пzткY.

(за? н7д) (lз) Gi И# послaша къ немY* (Понедёльникъ lг недёли: Во врeмz џно, послaша ко ї}су ґрхіерeє и3 стaрцы їудeйстіи*) нBкіz t фарісє1й, и3 и3рwдіaнъ, да є3го2 њбольстsтъ сл0вомъ. д7i Nни1 же пришeдше глаг0лаша є3мY: ўчи1телю, вёмы, ћкw и4стиненъ є3си2, и3 неради1ши ни њ к0мже: не зри1ши бо на лицE человёкwвъ, но вои1стинну пути2 б9ію ўчи1ши. Дост0итъ ли кинс0нъ кeсареви дaти, и3ли2 ни2; дaмы ли, и3ли2 не дaмы; є7i Џнъ же вёдый и4хъ лицемёріе, речE и5мъ: чт0 мz и3скушaете; принеси1те ми2 пёнzзь, да ви1жу. ѕ7i Nни1 же принес0ша. И# глаг0ла и5мъ: чjй џбразъ сjй и3 написaніе; nни1 же рёша є3мY: кeсаревъ. з7i И# tвэщaвъ ї}съ речE и5мъ: воздади1те кeсарєва кeсареви, и3 б9іz бGови. И# чуди1шасz њ нeмъ.

Конeцъ понедёльнику.

(за? н7є) (lи) }i И# пріид0ша саддукeє къ немY,* (Вт0рникъ lг недёли: Во врeмz џно, пріид0ша саддукeє ко ї}су,*) и5же глаг0лютъ воскресeнію не бhти, и3 вопроси1ша є3го2, глаг0люще: f7i Ўчи1телю, мwmсeй написA нaмъ: ћкw ѓще комY брaтъ ќмретъ, и3 њстaвитъ женY, ґ ч†дъ не њстaвитъ, да п0йметъ брaтъ є3гw2 женY є3гw2, и3 воскреси1тъ сёмz брaту своемY. к7 Сeдмь брaтій бЁ: и3 пeрвый поsтъ женY, и3 ўмирaz не њстaви сёмене. к7а И# вторhй поsтъ ю5, и3 ќмре: и3 ни т0й њстaви сёмене, и3 трeтій тaкожде. к7в И# поsша ю5 сeдмь, и3 не њстaвиша сёмене: послэди1 же всёхъ ќмре и3 женA. к7г Въ воскрешeніе, є3гдA воскрeснутъ, кот0рому и4хъ бyдетъ женA; сeдмь бо и3мёша ю5 женY. к7д И# tвэщaвъ ї}съ речE и5мъ: не сегH ли рaди прельщaетесz, не вёдуще писaніz, ни си1лы б9іz; к7є Е#гдa бо и3з8 мeртвыхъ воскрeснутъ, ни жeнzтсz, ни посzгaютъ: но сyть ћкw ѓгGли на небесёхъ. к7ѕ Њ мeртвыхъ же, ћкw востаю1тъ, нёсте ли чли2 въ кни1гахъ мwmсeовыхъ, при купинЁ, ћкw речE є3мY бGъ, глаг0лz: ѓзъ бGъ ґвраaмовъ, и3 бGъ їсаaковъ, и3 бGъ їaкwвль. к7з Нёсть бGъ мeртвыхъ, но бGъ живhхъ. Вы2 ќбw мн0зи прельщaетесz.

Конeцъ вт0рнику.

(за? н7ѕ) (lf) к7и И# пристyпль є3ди1нъ t кни6жникъ, слhшавъ и5хъ стzзaющzсz,* (СредA lг недёли: Во врeмz џно, пристyпль ко ї}су є3ди1нъ t кни6жникъ, и3 слhшавъ саддукeи стzзaющzсz съ ни1мъ,*) и3 ви1дэвъ, ћкw д0брэ tвэщA и5мъ, вопроси2 є3го2: кaz є4сть пeрваz всёхъ зaповэдій; к7f Ї}съ же tвэщA є3мY: ћкw пeрвэйши всёхъ зaповэдій: слhши ї}лю, гDь бGъ вaшъ, гDь є3ди1нъ є4сть. l И# возлю1биши гDа бGа твоего2 всёмъ сeрдцемъ твои1мъ, и3 всeю душeю твоeю, и3 всёмъ ўм0мъ твои1мъ, и3 всeю крёпостію твоeю: сіS є4сть пeрваz зaповэдь. И# вторaz под0бна є4й: lа Возлю1биши бли1жнzго своего2 ћкw сaмъ себE. Б0льши сею2 и4на зaповэдь нёсть. lв И# речE є3мY кни1жникъ: д0брэ ўчи1телю, вои1стинну речE, ћкw є3ди1нъ є4сть бGъ, и3 нёсть и4нъ рaзвэ є3гw2. lг И# є4же люби1ти є3го2 всёмъ сeрдцемъ, и3 всёмъ рaзумомъ, и3 всeю душeю, и3 всeю крёпостію: и3 є4же люби1ти бли1жнzго ћкw себE, б0ле є4сть всёхъ всесожжeній и3 жeртвъ. lд Ї}съ же ви1дэвъ, ћкw смhсленнw tвэщA, речE є3мY: не далeче є3си2 t цrтвіz б9іz. И# никт0же смёzше ктомY є3го2 вопроси1ти. lє И# tвэщaвъ ї}съ глаг0лаше, (ўчS въ цeркви:) кaкw глаг0лютъ кни1жницы, ћкw хrт0съ сн7ъ є4сть дв7довъ; lѕ Т0й бо дв7дъ речE д¦омъ с™hмъ: глаг0ла гDь гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менE, д0ндеже положY враги2 твоS подн0жіе ногaма твои1ма. lз Сaмъ ќбw дв7дъ глаг0летъ є3го2 гDа: и3 tкyду сн7ъ є3мY є4сть; и3 мн0гъ нар0дъ послyшаше є3гw2 въ слaдость.

Конeцъ средЁ.

(за? н7з)И# глаг0лаше и5мъ во ўчeніи своeмъ:* (Четверт0къ lг недёли: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ*) блюди1тесz t кни6жникъ, хотsщихъ въ њдэsніихъ ходи1ти, и3 цэлов†ніz на т0ржищахъ: lf И# преждесэд†ніz на с0нмищахъ, и3 первовозлеж†ніz на вeчерzхъ: м7 Поzдaюще д0мы вдови1цъ, и3 непщевaніемъ далeче молsщесz, сjи пріи1мутъ ли1шшее њсуждeніе. м7а И# сёдъ ї}съ прsмw сокр0вищному храни1лищу, зрsше, кaкw нар0дъ мeщетъ мёдь въ сокр0вищное храни1лище: и3 мн0зи богaтіи вметaху мнHга. м7в И# пришeдши є3ди1на вдови1ца ўб0га, ввeрже лeптэ двЁ, є4же є4сть кодрaнтъ. м7г И# призвaвъ ўченики2 своS, речE и5мъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw вдови1ца сіS ўб0гаz мн0жае всёхъ ввeрже вметaющихъ въ сокр0вищное храни1лище. м7д Вси1 бо t и3збhтка своегw2 вверг0ша, сіs же t лишeніz своегw2, вс‰ є3ли6ка и3мёzше ввeрже, всE житіE своE.

Конeцъ четверткY.

ГлавA Gi.

(за? н7и)И# и3сходsщу є3мY* (Пzт0къ lг недёли: Во врeмz џно, и3сходsщу ї}сови*) t цeркве, глаг0ла є3мY є3ди1нъ t ўчени1къ є3гw2: ўчи1телю, ви1ждь каково2 кaменіе, и3 каковA зд†ніz. в7 И# tвэщaвъ ї}съ речE є3мY: ви1диши ли сіS вели6ка здaніz; не и4мать њстaти здЁ кaмень на кaмени, и4же не разори1тсz. (м7в) G И# сэдsщу є3мY на горЁ є3леHнстэй прsмw цeркве, вопрошaху є3го2 є3ди1наго пeтръ, и3 їaкwвъ, и3 їwaннъ, и3 ґндрeй: д7 Рцы2 нaмъ, когдA сі‰ бyдутъ; и3 к0е (бyдетъ) знaменіе, є3гдA и4мутъ вс‰ сі‰ скончaтисz; є7 Ї}съ же tвэщaвъ и5мъ, начaтъ глаг0лати: блюди1тесz, да не кто2 вaсъ прельсти1тъ. ѕ7 Мн0зи бо пріи1дутъ во и4мz моE, глаг0люще, ћкw ѓзъ є4смь: и3 мнHги прельстsтъ. з7 Е#гдa же ўслhшите бр†ни, и3 слы6шаніz брaнємъ, не ўжасaйтесz: подобaетъ бо бhти, но не u5 кончи1на. } Востaнетъ бо kзhкъ на kзhкъ, и3 цrтво на цrтво: и3 бyдутъ трyси по мэстaмъ, и3 бyдутъ глaди и3 мzтeжи, начaло болёзнемъ сі‰.

Конeцъ пzткY.

(за? н7f) f7 Блюди1тесz же* (Понедёльникъ lд нLи: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: блюди1тесz*) вы2 сaми: предадsтъ бо вы2 въ с0нмища, и3 на соб0рищахъ біeни бyдете, и3 пред8 воев0дами и3 цари2 ведeни бyдете менE рaди, во свидётельство и5мъ. ‹ И# во всёхъ kзhцэхъ подобaетъ прeжде проповёдатисz є3ђлію. №i Е#гдa же поведyтъ вы2 предаю1ще, не прeжде пецhтесz, что2 возглаг0лете, ни поучaйтесz: но є4же ѓще дaстсz вaмъ въ т0й чaсъ, сE глаг0лите: не вh бо бyдете глаг0лющіи, но д¦ъ с™hй. в7i Предaстъ же брaтъ брaта на смeрть, и3 nтeцъ чaдо: и3 востaнутъ ч†да на роди1тели, и3 ўбію1тъ и5хъ. Gi И# бyдете ненави1дими всёми и4мене моегw2 рaди: претерпёвый же до концA, сeй спасeнъ бyдетъ.

Конeцъ понедёльнику.

(за? …) д7i Е#гдa же* (Вт0рникъ lд недёли: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: є3гдA*) ќзрите мeрзость запустёніz, речeнную даніи1ломъ прор0комъ, стоsщу и3дёже не подобaетъ, (чтhй да разумёетъ:) тогдA сyщіи во їудeи да бэжaтъ на г0ры. є7i И# и4же на кр0вэ, да не слaзитъ въ д0мъ, ни да вни1детъ взsти чесw2 t д0му своегw2. ѕ7i И# и4же на селЁ сhй, да не возврати1тсz вспsть взsти ри1зу свою2. з7i Г0ре же непр†зднымъ и3 доsщымъ въ тhz дни2. }i Моли1тесz же, да не бyдетъ бёжество вaше зимЁ. f7i Бyдутъ бо дни2 тjи ск0рбь, kковA не бhсть таковA t начaла создaніz, є4же создA бGъ, до нhнэ, и3 не бyдетъ. к7 И# ѓще не бы2 гDь прекрати1лъ днjй, не бы2 ќбw спаслaсz всsка пл0ть: но и3збрaнныхъ рaди, и5хже и3збрA, прекрати1тъ дни2. к7а ТогдA ѓще кто2 речeтъ вaмъ: сE здЁ хrт0съ, и3ли2 сE џндэ: не и3ми1те вёры. к7в Востaнутъ бо лжехрjсти и3 лжепрор0цы, и3 дадsтъ знaмєніz и3 чудесA є4же прельсти1ти, ѓще возм0жно, и3 и3збр†нныz: к7г Вh же блюди1тесz: сE прeжде рёхъ вaмъ вс‰.

Конeцъ вт0рнику.

(за? …а) к7д Но* (СредA lд недёли: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ:*) въ тhz дни2 по ск0рби т0й с0лнце помeркнетъ, и3 лунA не дaстъ свёта своегw2. к7є И# ѕвёзды бyдутъ съ нб7сE спaдающе, и3 си6лы ±же на нб7сёхъ, подви1жутсz. к7ѕ И# тогдA ќзрzтъ сн7а чlвёческаго грzдyща на џблацэхъ, съ си1лою и3 слaвою мн0гою. к7з И# тогдA п0слетъ ѓгGлы своS, и3 соберeтъ и3збр†нныz своS t четhрехъ вBтръ, t концA земли2 до концA нeба. к7и T смок0вницы же научи1тесz при1тчи: є3гдA ўжE вётвіе є3S бyдетъ млaдо, и3 и3зращaетъ ли1ствіе, вёдите, ћкw бли1зъ є4сть жaтва. к7f Тaкw и3 вы2, є3гдA сі‰ ви1дите бывaюща, вёдите, ћкw бли1зъ є4сть при двeрехъ. l Ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw не и4мать прейти2 р0дъ сeй, д0ндеже вс‰ сі‰ бyдутъ.

(за? …в) Нб7о и3 землS* (Четверт0къ lд недёли: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: Нб7о и3 землS*) прeйдетъ, словесa же моS не прeйдутъ.

Конeцъ средЁ.

(м7г) lв Њ дни1 же т0мъ, и3ли2 њ часЁ, никт0же вёсть, ни ѓгGли, и5же сyть на нб7сёхъ, ни сн7ъ, т0кмw nц7ъ. lг Блюди1те, бди1те, и3 моли1тесz: не вёсте бо когдA врeмz бyдетъ. lд Ћкоже человёкъ tходS њстaвль д0мъ св0й, и3 дaвъ рабHмъ свои1мъ влaсть, и3 комyждо дёло своE: и3 вратарю2 повелЁ, да бди1тъ. lє Бди1те ќбw, (не вёсте бо когдA гDь д0му пріи1детъ: вeчеръ, и3ли2 полyнощи, и3ли2 въ пэтлоглашeніе, и3ли2 ќтрw.) lѕ Да не пришeдъ внезaпу, њбрsщетъ вы2 спsщz. lз Ґ ±же вaмъ глаг0лю, всBмъ глаг0лю: бди1те.

ГлавA д7i.

Бё же пaсха, и3 nпрэсн0цы по двою2 днjю. И# и3скaху ґрхіерeє и3 кни1жницы, кaкw є3го2 лeстію є4мше ўбію1тъ. в7 Глаг0лаху же: (но) не въ прaздникъ, °є3дA° (°да не°) кaкw молвA бyдетъ лю1дска.

Конeцъ четверткY.

(за? …г) (м7д) G И# сyщу є3мY* (Пzт0къ lд недёли: Во врeмz џно, сyщу ї}сови*) въ виfaніи, въ домY сjмwна прокажeннагw, возлежaщу є3мY, пріи1де женA и3мyщи ґлавaстръ мЂра нaрднагw пістікjz многоцённы: и3 сокрyшши ґлавaстръ, возливaше є3мY на главY. д7 Бsху же нёцыи негодyюще въ себЁ, и3 глаг0люще: во что2 ги1бель сіS мЂрнаz бhсть; є7 Можaше бо сіE продано2 бhти вsщше трeхъ сHтъ пёнzзь, и3 дaтисz ни1щымъ: и3 прещaху є4й. ѕ7 Ї}съ же речE: њстaвите ю5, что2 є4й труды2 даетE; добро2 дёло содёла њ мнЁ. з7 Всегдa бо ни1щыz и4мате съ соб0ю, и3 є3гдA х0щете, м0жете и5мъ добро2 твори1ти: менe же не всегдA и4мате. } Е$же °їмЁ° (°возм0же°) сіS, сотвори2: предвари2 помaзати моE тёло на погребeніе. f7 Ґми1нь глаг0лю вaмъ: и3дёже ѓще проповёстсz є3ђліе сіE во всeмъ мjрэ, и3 є4же сотвори2 сіS, глаг0лано бyдетъ въ пaмzть є3S.

Конeцъ пzткY.

(за? …д)И#* (Вт0рникъ мzсопyстныz недёли: Во врeмz џно,*) їyда їскаріHтскій, є3ди1нъ t nбоюнaдесzте, и4де ко ґрхіерeємъ, да предaстъ є3го2 и5мъ. №i Nни1 же слhшавше возрaдовашасz, и3 њбэщaша є3мY срeбреники дaти. И# и3скaше, кaкw є3го2 въ под0бно врeмz предaстъ. в7i И# въ пeрвый дeнь nпрэснHкъ, є3гдA пaсху жрsху, глаг0лаша є3мY ўченицы2 є3гw2: гдЁ х0щеши, шeдше ўгот0ваемъ, да ћси пaсху; Gi И# послA двA t ўчєни1къ свои1хъ, и3 глаг0ла и5мъ: и3ди1та во грaдъ, и3 срsщетъ вaсъ человёкъ, въ скудeльницэ в0ду носS: по нeмъ и3ди1та. д7i И# и3дёже ѓще вни1детъ, рцhта господи1ну д0му, ћкw ўчи1тель глаг0летъ: гдЁ є4сть витaльница, и3дёже пaсху со ўченики2 мои1ми снёмъ; є7i И# т0й вaма покaжетъ г0рницу вeлію п0стлану, гот0ву: тY ўгот0вайта нaмъ. ѕ7i И# и3зыд0ста ўчєникA є3гw2, и3 пріид0ста во грaдъ, и3 њбрэт0ста ћкоже речE и4ма: и3 ўгот0васта пaсху. з7i И# вeчеру бhвшу пріи1де со nбэманaдесzте: }i И# возлежaщымъ и5мъ, и3 kдyщымъ, речE ї}съ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw є3ди1нъ t вaсъ предaстъ мS, kдhй со мн0ю. f7i Nни1 же начaша скорбёти, и3 глаг0лати є3мY є3ди1нъ по є3ди1ному: є3дA ѓзъ; и3 другjй, є3дA ѓзъ; к7 Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: є3ди1нъ t nбоюнaдесzте, њмочи1вый со мн0ю въ соли1ло. к7а Сн7ъ ќбw человёческій и4детъ, ћкоже є4сть пи1сано њ нeмъ: г0ре же человёку томY, и4мже сн7ъ человёческій предaстсz. Добрёе бhло бы є3мY, ѓще не бы2 роди1лсz человёкъ т0й. к7в И# kдyщымъ и5мъ, пріeмъ ї}съ хлёбъ, и3 благослови1въ преломи2, и3 дадE и5мъ, и3 речE: пріими1те, kди1те: сіE є4сть тёло моE. к7г И# пріи1мъ чaшу, хвалY воздaвъ дадE и5мъ: и3 пи1ша t неS вси2. к7д И# речE и5мъ: сіS є4сть кр0вь моS н0вагw завёта, за мнHги и3зливaема. к7є Ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw ктомY не и4мамъ пи1ти t плодA л0знагw, до днE тогw2, є3гдA є5 пію2 н0во во цrтвіи б9іи. к7ѕ И# воспёвше и3зыд0ша въ г0ру є3леHнскую. к7з И# глаг0ла и5мъ ї}съ, ћкw вси2 соблазнитeсz њ мнЁ въ н0щь сію2. Пи1сано бо є4сть: поражY пaстырz, и3 разhдутсz џвцы. к7и Но пот0мъ є3гдA воскрeсну, варsю вы2 въ галілeи. к7f Пeтръ же речE є3мY: и3 ѓще вси2 соблазнsтсz, но не ѓзъ. l И# глаг0ла є3мY ї}съ: ґми1нь глаг0лю тебЁ, ћкw ты2 днeсь въ н0щь сію2, прeжде дaже втори1цею пётелъ не возгласи1тъ, трикрaты tвeржешисz менE. lа Џнъ же мн0жае глаг0лаше пaче: ѓще же ми2 є4сть съ тоб0ю и3 ўмрeти, не tвeргусz тебE: тaкожде и3 вси2 глаг0лаху. lв И# пріид0ша въ вeсь, є4йже и4мz геfсімaніа, и3 глаг0ла ўченикHмъ свои1мъ: сэди1те здЁ, д0ндеже шeдъ помолю1сz. lг И# поsтъ петрA, и3 їaкwва, и3 їwaнна съ соб0ю: и3 начaтъ ўжасaтисz и3 тужи1ти. lд И# глаг0ла и5мъ: приск0рбна є4сть душA моS до смeрти: бyдите здЁ, и3 бди1те. lє И# прешeдъ мaлw, падE на земли2: и3 молsшесz, да ѓще возм0жно є4сть, да мимои1детъ t негw2 чaсъ. lѕ И# глаг0лаше: ѓвва џ§е, вс‰ возмHжна тебЁ, мимонеси2 t менE чaшу сію2: но не є4же ѓзъ хощY, но є4же ты2. lз И# пріи1де, и3 њбрёте и5хъ спsщz, и3 глаг0ла петр0ви: сjмwне, спи1ши ли; не возм0же є3ди1нагw часA побдёти. lи Бди1те, и3 моли1тесz, да не вни1дете въ напaсть: д¦ъ бо б0дръ, пл0ть же немощнA. lf И# пaки шeдъ помоли1сz, т0жде сл0во рeкъ. м7 И# возврaщсz њбрёте | пaки спsщz, (бsху бо nчесA и5мъ тsготна,) и3 не вёдzху, что2 бhша є3мY tвэщaли. м7а И# пріи1де трети1цею, и3 глаг0ла и5мъ: спи1те пр0чее, и3 почивaйте. ПриспЁ конeцъ, пріи1де чaсъ: сE предаeтсz сн7ъ чlвёческій въ рyки грёшникwмъ. м7в Востaните и4демъ, сE предаsй мS прибли1жисz.

Конeцъ вт0рнику.

(за? …є) м7г И# ѓбіе є3щE є3мY глаг0лющу,* (СредA мzсопyстныz недёли: Во врeмz џно, глаг0лющу ї}сови ко ўченикHмъ свои1мъ,*) пріи1де їyда є3ди1нъ сhй t nбоюнaдесzти, и3 съ ни1мъ нар0дъ мн0гъ со nрyжіемъ и3 дрек0льми, t ґрхіерє1й и3 кни6жникъ и3 стaрєцъ. м7д Дадe же предаsй є3го2 знaменіе и5мъ, глаг0лz: є3г0же ѓще лобжY, т0й є4сть: и3ми1те є3го2, и3 веди1те є3го2 сохрaннw. м7є И# пришeдъ, ѓбіе пристyпль къ немY, глаг0ла є3мY: раввJ, раввJ: и3 њблобызA є3го2. м7ѕ Nни1 же возложи1ша рyцэ свои2 на него2, и3 ћша є3го2. м7з Е#ди1нъ же нёкто t стоsщихъ и3звлeкъ н0жъ, ўдaри рабA ґрхіерeова, и3 ўрёза є3мY ќхо. м7и И# tвэщaвъ ї}съ речE и5мъ: ћкw на разб0йника ли и3зыд0сте со nрyжіемъ и3 дрек0льми, ћти мS; м7f По всS дни2 бёхъ при вaсъ въ цRкви ўчS, и3 не ћсте менE: но да сбyдетсz писaніе. н7 И# њстaвльше є3го2, вси2 бэжaша. н7а И# є3ди1нъ нёкто ю4ноша и4де по нeмъ, њдёzнъ въ плащани1цу по нaгу: и3 ћша того2 °ю4ношу° (°ю4нwши°). н7в Џнъ же њстaвль плащани1цу, нaгъ бэжA t ни1хъ. н7г И# вед0ша ї}са ко ґрхіерeю: и3 снид0шасz къ немY вси2 ґрхіерeє, и3 кни1жницы, и3 стaрцы. н7д И# пeтръ и3здалeча въ слёдъ є3гw2 и4де, до внyтрь во дв0ръ ґрхіерeовъ: и3 бЁ сэдS со слугaми, и3 грёzсz °при свэщи2° (°при nгни2°). н7є Ґрхіерeє же и3 вeсь с0нмъ и3скaху на ї}са свидётельства, да ўмертвsтъ є3го2: и3 не њбрэтaху. н7ѕ Мн0зи бо лжесвидётельствоваху на него2, и3 рaвна свидётєльства не бsху. н7з И# нёцыи востaвше лжесвидётельствоваху на него2, глаг0люще, н7и Ћкw мы2 слhшахомъ є3го2 глаг0люща: ћкw ѓзъ разорю2 цeрковь сію2 рукотворeную, и3 треми2 дeньми и4ну нерукотворeну сози1жду. н7f И# ни тaкw рaвно бЁ свидётельство и4хъ. … И# востaвъ ґрхіерeй посредЁ, вопроси2 ї}са, глаг0лz: не tвэщавaеши ли ничесHже, что2 сjи на тS свидётельствуютъ; …а Џнъ же молчaше, и3 ничт0же tвэщавaше. Пaки ґрхіерeй вопроси2 є3го2, и3 глаг0ла є3мY: тh ли є3си2 хrт0съ, сн7ъ бlгословeннагw; …в Ї}съ же речE, ѓзъ є4смь: и3 ќзрите сн7а чlвёческаго nдеснyю сэдsща си1лы, и3 грzдyща со џблаки нбcными. …г Ґрхіерeй же растерзaвъ ри1зы своS, глаг0ла: что2 є3щE трeбуемъ свидётелей; …д Слhшасте хулY, что2 вaмъ мни1тсz; nни1 же вси2 њсуди1ша є3го2 бhти пови1нна смeрти. …є И# начaша нёцыи плювaти нaнь, и3 прикрывaти лицE є3гw2, и3 мyчити є3го2, и3 глаг0лати є3мY: прорцы2. И# слуги2 по лани1тома є3го2 біsху. (м7з) …ѕ И# сyщу петр0ви во дворЁ ни1зу, пріи1де є3ди1на t рабhнь ґрхіерeовыхъ: …з И# ви1дэвши петрA грёющасz, воззрёвши на него2, глаг0ла: и3 ты2 съ назарzни1номъ ї}сомъ бЁ. …и Џнъ же tвeржесz, глаг0лz: не вёмъ, нижE знaю, что2 ты2 глаг0леши. И# и3зhде в0нъ на преддв0ріе: и3 ґлeктwръ возгласи2: …f И# рабhнz ви1дэвши є3го2 пaки, начaтъ глаг0лати предстоsщымъ: ћкw сeй t ни1хъ є4сть. o7 Џнъ же пaки tметaшесz. И# помaлэ пaки предстоsщіи глаг0лаху петр0ви: вои1стинну t ни1хъ є3си2, и4бо галілeанинъ є3си2, и3 бесёда твоS под0битсz. o7а Џнъ же начA роти1тисz и3 клsтисz, ћкw не вёмъ человёка сегw2, є3г0же вы2 глаг0лете. o7в И# втор0е ґлeктwръ возгласи2. И# помzнY пeтръ глаг0лъ, є4же речE є3мY ї}съ: ћкw прeжде дaже пётелъ не возгласи1тъ двакрaты, tвeржешисz менE трикрaты, и3 начeнъ плaкашесz.

ГлавA є7i.

(за? …ѕ)И# ѓбіе наyтріz,* (Четверт0къ мzсопyстныz недёли: Во врeмz џно,*) совётъ сотвори1ша ґрхіерeє со стaрцы и3 кни1жники, и3 вeсь с0нмъ, свzзaвше ї}са вед0ша, и3 предaша є3го2 пілaту.

Конeцъ средЁ.

в7 И# вопроси2 є3го2 пілaтъ: тh ли є3си2 цRь їудeйскій; џнъ же tвэщaвъ речE є3мY: ты2 глаг0леши. G И# глаг0лаху на него2 ґрхіерeє мн0гw. д7 Пілaтъ же пaки вопроси2 є3го2, глаг0лz: не tвэщавaеши ли ничт0же; ви1ждь, коли1кw на тS свидётельствуютъ. є7 Ї}съ же ктомY ничт0же tвэщA, ћкw диви1тисz пілaту. ѕ7 На всsкъ же прaздникъ tпущaше и5мъ є3ди1наго свsзнz, є3г0же прошaху. з7 Бё же нарицaемый варaвва, съ к0вники свои1ми свsзанъ, и5же въ к0вэ ўбjйство сотвори1ша. } И# возопи1въ нар0дъ, начA проси1ти, ћкоже всегдA творsше и5мъ. f7 Пілaтъ же tвэщA и5мъ, глаг0лz: х0щете ли, пущY вaмъ цRS їудeйска; ‹ Вёдzше бо, ћкw зaвисти рaди предaша є3го2 ґрхіерeє. №i Ґрхіерeє же поманyша нар0ду, да пaче варaвву пyститъ и5мъ. в7i Пілaтъ же tвэщaвъ, пaки речE и5мъ: что2 ќбw х0щете сотворю2, є3г0же глаг0лете цRS їудeйска; Gi Nни1 же пaки возопи1ша, глаг0люще: пропни2 є3го2. д7i Пілaтъ же глаг0лаше и5мъ: чт0 бо ѕло2 сотвори2; nни1 же и4злиха вопіsху: пропни2 є3го2. є7i Пілaтъ же хотS нар0ду хотёніе сотвори1ти, пусти2 и5мъ варaвву: и3 предадE ї}са, би1въ, да пр0пнутъ є3го2.

Конeцъ четверткY.

(за? …з) ѕ7i В0ини же вед0ша є3го2* (Е#ђліе ѕ7, с™hхъ стrтeй, непрестyпнw: Во врeмz џно, в0ини вед0ша ї}са:* СіE и3 на G часЁ непрестyпнw. И# ри1зэ гDни на літургjи.) внyтрь дворA, є4же є4сть претHръ, и3 созвaша всю2 спjру: з7i И# њблек0ша є3го2 въ препрsду, и3 возложи1ша на него2 сплeтше терн0въ вэнeцъ: }i И# начaша цэловaти є3го2, (и3 глаг0лати:) рaдуйсz цRю2 їудeйскій. f7i И# біsху є3го2 по главЁ тр0стію, и3 плювaху на него2, и3 прегибaюще колёна, покланsхусz є3мY. к7 И# є3гдA поругaшасz є3мY, совлек0ша съ негw2 препрsду, и3 њблек0ша є3го2 въ ри6зы своS: и3 и3звед0ша є3го2, да пр0пнутъ є3го2. к7а И# задёша мимоходsщу нёкоему сjмwну кmринeю, (грzдyщу съ селA, nтцY ґлеxaндрову и3 рyфову,) да в0з8метъ кrтъ є3гw2.

(за? …и) к7в И# привед0ша* (Пzт0къ мzсопyстныz недёли: Во врeмz џно, в0ини поeмше ї}са, вед0ша да є3го2 рaспнутъ. И# привед0ша*) є3го2 на голг0fу мёсто: є4же є4сть сказaемо, л0бное мёсто.

Преступи2 пzткY.

к7г И# даsху є3мY пи1ти є3смmрнісмeно віно2: џнъ же не пріsтъ. к7д И# распeншіи є3го2 раздэли1ша ри6зы є3гw2, метaюще жрeбій њ ни1хъ, кто2 что2 в0з8метъ.

Чти2 пzткY:

к7є Бё же чaсъ трeтій, и3 распsша є3го2.

Преступи2 пaки пzткY.

к7ѕ И# бЁ написaніе вины2 є3гw2 напи1сано: цRь їудeйскъ. к7з И# съ ни1мъ распsша двA разбHйника, є3ди1наго њдеснyю, и3 є3ди1наго њшyюю є3гw2. к7и И# сбhстсz писaніе є4же глаг0летъ: и3 со беззак0нными вмэни1сz. к7f И# мимоходsщіи хyлzху є3го2, покивaюще главaми свои1ми, и3 глаг0люще: ўA, разорszй цRковь, и3 треми2 дeньми созидazй, l Спаси1сz сaмъ, и3 сни1ди съ кrтA. lа Тaкоже и3 ґрхіерeє ругaющесz дрyгъ ко дрyгу съ кни1жники, глаг0лаху: и4ны спасE, себe ли не м0жетъ спасти2; lв Хrт0съ цRь ї}левъ да сни1детъ нhнэ съ кrтA, да ви1димъ и3 вёру и3мeмъ є3мY.

Конeцъ ѕ7-му є3ђлію стrтн0му, и3 ри1зэ гDни.

И# расп‰таz съ ни1мъ поношaста є3мY.

Чти2 пzткY:

Бhвшу же часY шест0му, тмA бhсть по всeй земли2 до часA девsтагw. lд И# въ чaсъ девsтый возопи2 ї}съ глaсомъ вeліимъ, глаг0лz: є3лwJ є3лwJ, лімA савахfанJ; є4же є4сть сказaемо: б9е м0й, б9е м0й, почт0 мz њстaвилъ є3си2; lє И# нёцыи t предстоsщихъ слhшавше, глаг0лаху: сE и3лію2 гласи1тъ. lѕ Тeкъ же є3ди1нъ, и3 нап0лнивъ гyбу џцта, и3 возл0жь на тр0сть, напоsше є3го2, глаг0лz: њстaвите, да ви1димъ, ѓще пріи1детъ и3ліA снsти є3го2. lз Ї}съ же пyщь глaсъ вeлій, и4здше. lи И# завёса церк0внаz раздрaсz на дв0е, свhше до ни1зу. lf Ви1дэвъ же с0тникъ стоsй прsмw є3мY, ћкw тaкw возопи1въ и4здше, речE: вои1стинну человёкъ сeй, сн7ъ бЁ б9ій. м7 Бsху же и3 жєны2 и3здалeча зрsще, въ ни1хже бЁ марjа магдали1на, и3 марjа їaкwва мaлагw, и3 їwсjи мaти, и3 салwмjа: м7а Ћже и3 є3гдA бЁ въ галілeи, хождaху по нeмъ, и3 служaху є3мY: и3 и4ны мнHгіz, ±же взыд0ша съ ни1мъ во їерусали1мъ.

Конeцъ пzткY мzсопyстному, и3 G-му часY.

м7в И# ўжE п0здэ бhвшу, (понeже бЁ пzт0къ, є4же є4сть къ суббHтэ:)

(за? …f) (м7и) м7г Пріи1де їHсифъ,* (Е#ђліе ‹ с™hхъ страстeй: Во врeмz џно, пріи1де їHсифъ,* Сіe же и3 недёлz G по пaсцэ мmрон0сицамъ.) и4же t ґрімаfeа, бlгоoбрaзенъ совётникъ, и4же и3 т0й бЁ чaz цrтвіz б9іz, дерзнyвъ вни1де къ пілaту, и3 проси2 тёло ї}сово. м7д Пілaтъ же диви1сz, ѓще ўжE ќмре: и3 призвaвъ с0тника, вопроси2 є3го2: ѓще ўжE ќмре; м7є И# ўвёдэвъ t с0тника, дадE тёло їHсифови. м7ѕ И# купи1въ плащани1цу, и3 снeмъ є3го2, њбви1тъ плащани1цею, и3 положи2 є3го2 во гр0бъ, и4же бЁ и3зсёченъ t кaмене: и3 привали2 кaмень над8 двє1ри гр0ба. м7з Марjа же магдали1на, и3 марjа їwсjева, зрsстэ, гдЁ є3го2 полагaху.

Конeцъ ‹-му страстн0му.

ГлавA ѕ7i.

(за? o7)И# минyвши* (Е#ђліе в7 воскрeсное: Во врeмz џно, минyвши*) суббHтэ, марjа магдали1на, и3 марjа їaкwвлz и3 салwмjа, купи1ша ґрwмaты, да пришeдше помaжутъ ї}са. в7 И# ѕэлw2 заyтра во є3ди1ну t суббHтъ пріид0ша на гр0бъ, возсіsвшу с0лнцу. G И# глаг0лаху къ себЁ: кто2 tвали1тъ нaмъ кaмень t двeрій гр0ба; д7 (И# воззрёвше ви1дэша, ћкw tвалeнъ бЁ кaмень:) бё бо вeлій ѕэлw2. є7 И# влёзше во гр0бъ, ви1дэша ю4ношу сэдsща въ деснhхъ, њдёzна во nдeжду бэлY, и3 ўжас0шасz. ѕ7 Џнъ же глаг0ла и5мъ: не ўжасaйтесz. Ї}са и4щете назарzни1на распsтаго: востA, нёсть здЁ: сE мёсто, и3дёже положи1ша є3го2. з7 Но и3ди1те, рцhте ўченикHмъ є3гw2, и3 петр0ви, ћкw варsетъ вы2 въ галілeи: тaмw є3го2 ви1дите, ћкоже речE вaмъ. } И# и3зшeдше бэжaша t гр0ба. °и3мsше° (°њдержaше°) же и5хъ трeпетъ и3 ќжасъ. И# никомyже ничт0же рёша, боsху бо сz.

Конeцъ в7-му воскрeсному, и3 мmрон0сицамъ.

(за? o7а) f7 Воскрeсъ же* (Е#ђліе G воскрeсно: Во врeмz џно, воскрeсъ* СіE и3 на ќтрени вознесeніz хrт0ва.) ї}съ заyтра, въ пeрвую суббHту, kви1сz прeжде марjи магдали1ни, и3з8 неsже и3згнA сeдмь бэсHвъ. ‹ Nнa же шeдши возвэсти2 съ ни1мъ бhвшымъ, плaчущымсz и3 рыдaющымъ. №i И# nни2 слhшавше, ћкw жи1въ є4сть, и3 ви1дэнъ бhсть t неS, не ћша вёры. в7i По си1хъ же двэмA t ни1хъ грzдyщема kви1сz и3нёмъ џбразомъ, и3дyщема на село2. Gi И# тA шeдша возвэсти1ста пр0чымъ: и3 ни тёма вёры ћша. д7i Послэди1 же возлежaщымъ и5мъ є3диномунaдесzте kви1сz, и3 поноси2 невёрствію и4хъ, и3 жестосeрдію, ћкw ви1дэвшымъ є3го2 востaвша не ћша вёры. є7i И# речE и5мъ: шeдше въ мjръ вeсь, проповёдите є3ђліе всeй твaри. ѕ7i И$же вёру и3мeтъ и3 крести1тсz, спасeнъ бyдетъ: ґ и4же не и3мeтъ вёры, њсуждeнъ бyдетъ. з7i Знaмєніz же вёровавшымъ сіS послёдуютъ: и4менемъ мои1мъ бёсы и3жденyтъ, љзhки возглаг0лютъ н0вы: }i Ѕмі‰ в0з8мутъ: ѓще и3 что2 смeртно и3спію1тъ, не вреди1тъ и4хъ: на нед{жныz рyки возложaтъ, и3 здрaви бyдутъ. f7i ГDь же u5бо по глаг0ланіи є3гw2 къ ни1мъ, вознесeсz на нб7о, и3 сёде њдеснyю бGа. к7 Nни1 же и3зшeдше проповёдаша всю1ду, гDу поспёшствующу, и3 сл0во ўтвержaющу послёдствующими знaменьми, ґми1нь.

Конeцъ G-му є3ђлію воскрeсному, и3 вознесeнію, и3 t мaрка с™0му є3ђлію, є4же и3здадeсz по лётэхъ десzти1хъ хrт0ва вознесeніz. Глaвъ ѕ7i, стіхHвъ хo7и.

Переклад українською доступний за активними посиланнями після кожного зачала.

Евангелие от Марка, зачало 1.

Зачало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, якоже есть писано во пророцех: се Аз посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, иже уготовит путь Твой пред Тобою. Глас вопиющаго в пустыни: уготовайте путь Господень, правы творите стези Его. Бысть Иоанн, крестяй в пустыни, и проповедая крещение покаяния во отпущение грехов. И исхождаше к нему вся Иудейская страна и иерусалимляне, и крещахуся вси во Иордане реце от него, исповедающе грехи своя. Бе же Иоанн оболчен власы вельблужди, и пояс усмен о чреслех его, и ядый акриды, и мед дивий. И проповедаше, глаголя: грядет Креплий мене, во след мене, Емуже несмь достоин, преклонься, разрешити ремень сапог Его. Аз убо крестих вы в воде, Той же крестит вы Духом Святым.

Мк. 1:1-8

Переклад українською доступний за активними посиланнями після кожного зачала у розділі “Гражданський шрифт”.