Служебник

Утреня

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Аще убо есть Великая Четыредесятница, по еже благословити иерею, начинаем:

Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: Го́споди, поми́луй, 12. Прииди́те поклони́мся: трижды, и два псалма:

Аще же ни, по благословении: Прииди́те, поклони́мся: трижды, и псалмы: Услы́шит тя Госпо́дь: и Го́споди, си́лою Твое́ю: Сла́ва, и ны́не: Трисвятое. О́тче наш: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Таже тропари: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́: Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею: И ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное:

Таже глаголет иерей:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о господи́не на́шем блаже́ннейшем митрополи́те о господи́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или преосвяще́ннейшем епи́скопе) (имярек), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Возглас: Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И абие глаголет:

И́менем госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей же возглашает:

Сла́ва святе́й, и единосу́щней, и животворя́щей, и неразде́льней Тро́ице, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже глаголем шестопсалмие, со всяким вниманием и страхом Божиим, яко самому собеседующе Христу Богу нашему невидимо, и моляще о гресех наших. По триех же псалмех иерей глаголет молитвы утренния, стояй непокровен пред святыми дверьми.

Молитва первая:

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, возста́вившаго нас от ло́жей на́ших, и вложи́вшаго во уста́ на́ша сло́во хвале́ния, е́же покланя́тися, и призыва́ти и́мя Твое́ свято́е, и мо́лимся Твои́м щедро́там, и́хже всегда́ употребля́л еси́ о на́шей жи́зни. И ны́не посли́ по́мощь Твою́ на предстоя́щия пред лице́м святы́я сла́вы Твоея́, и ожида́ющия от Тебе́ бога́тыя ми́лости, и да́ждь им, со стра́хом и любо́вию всегда́ Тебе́ служа́щим, хвали́ти неисповеди́мую Твою́ бла́гость.

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая:

От но́щи у́тренюет дух наш к Тебе́, Бо́же наш, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́. Пра́вду и святы́ню соверша́ти во стра́се Твое́м вразуми́ ны: Тебе́ бо сла́вим, вои́стинну су́щаго Бо́га на́шего. Приклони́ у́хо Твое́ и услы́ши ны, и помяни́, Го́споди, су́щия и моля́щияся с на́ми вся по и́мени, и спаси́ я́ си́лою Твое́ю, благослови́ лю́ди Твоя́ и освяти́ достоя́ние Твое́. Мир мiрови Твоему́ да́руй, це́рквам Твои́м, свяще́нником и всем лю́дем Твои́м.

Я́ко благослови́ся и просла́вися всечестно́е и великоле́пое и́мя твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третия:

От но́щи у́тренюет ду́х наш к Тебе́, Бо́же, зане́ све́т повеления Твоя́. Научи́ нас, Бо́же, пра́вде Твое́й, за́поведем Твои́м и оправда́нием Твои́м. Просвети́ о́чи мы́слей на́ших, да не когда́ у́снем во гресе́х в сме́рть. Отжени́ вся́кий мра́к от серде́ц на́ших. Да́руй нам со́лнце пра́вды, и ненаве́тну жизнь на́шу соблюди́ печа́тию Свята́го Твоего́ Ду́ха. Испра́ви стопы́ на́ша на путь ми́ра. Да́ждь нам ви́дети у́тро и де́нь в ра́довании, да Тебе́ у́тренния возсыла́ем моли́твы.

Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая:

Влады́ко Бо́же, святы́й и непостижи́мый, реки́й из тьмы све́ту возсия́ти, упоко́ивый нас в нощне́м сне́ и возста́вивый к славосло́вию и мольбе́ Твоея́ бла́гости. Умоля́емь от Своего́ Ти́ благоутро́бия, приими́ нас и ны́не покланя́ющихся Тебе́ и по си́ле благодаря́щих Тя́, и да́руй нам вся, я́же ко спасе́нию, проше́ния. Покажи́ ны сы́ны све́та и дне и насле́дники ве́чных Твои́х благ. Помяни́, Го́споди, во мно́жестве щедро́т Твои́х и вся лю́ди Твоя́, су́щия и моля́щияся с на́ми, и всю бра́тию на́шу, я́же на земли́, на мо́ри, на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́, тре́бующих Твоего́ человеколю́бия и по́мощи, и всем пода́й вели́кую Твою́ ми́лость. Да спасе́ни душе́ю же и те́лом всегда́ пребыва́юще, со дерзнове́нием сла́вим чу́дное и благослове́нное и́мя Твое́ – Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пятая:

Благи́х сокро́вище, исто́чниче приснотеку́щий, О́тче святы́й, чудотво́рче, всеси́льне и Вседержи́телю, вси Тебе́ покланя́емся и Тебе́ мо́лимся Твоя́ ми́лости, и Твоя́ щедро́ты призыва́юще на по́мощь и заступле́ние на́шего смире́ния. Помяни́, Го́споди, Твоя́ рабы, приими́ всех нас у́тренняя моле́ния, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и да ни еди́наго от нас неиску́сна сотвори́ши, но вся ны снабди́ щедро́тами Твои́ми. Помяни́, Го́споди, бдя́щия и пою́щия во сла́ву Твою́, и единоро́днаго Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, и Свята́го Твоего́ Ду́ха; бу́ди тем помо́щник и засту́пник, приими́ их мольбы в пренебе́сный и мы́сленный Твой же́ртвенник.

Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва шестая:

Благодари́м Тя́, Го́споди Бо́же спасе́ний на́ших, я́ко вся твори́ши во благоде́тельство жи́зни на́шея, да всегда́ к Тебе́ взира́ем Спа́су и благоде́телю душ на́ших. Я́ко препоко́ил еси́ нас в мимоше́дшее но́щи число́ и воздви́гл еси́ ны от лож на́ших, и поста́вил еси́ в поклоне́ние честна́го и́мене Твоего́. Те́мже мо́лим Тя, Го́споди, да́ждь нам благода́ть и си́лу, да сподо́бимся пе́ти Тебе́ разу́мно и моли́тися непреста́нно, во стра́се и тре́пете свое́ спасе́ние соде́ловающе заступле́нием Христа́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, и в нощи́ к Тебе́ вопию́щия, услы́ши я́ и поми́луй, и сокруши́ под но́зе их неви́димыя и бори́тельныя враги́.

Ты бо еси́ Царь ми́ра, и Спа́с душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва седмая:

Бо́же и О́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, возста́вивый ны от ло́жей на́ших и собра́вый ны в ча́с моли́твы, да́ждь нам благода́ть во отверзе́ние у́ст на́ших, и приими́ на́ша по си́ле благодаре́ния, и научи́ ны оправда́нием Твои́м: зане́ помоли́тися, я́коже подоба́ет, не ве́мы, а́ще не Ты, Го́споди, Святы́м Твои́м Ду́хом наста́виши ны́. Те́мже мо́лимся Тебе́, а́ще что согреши́хом да́же до настоя́щаго часа́, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, во́лею или́ нево́лею, осла́би, оста́ви, прости́; а́ще бо беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т, я́ко у Тебе́ избавле́ние есть. Ты еси еди́н святы́й, помо́щник держа́вный, защи́титель жи́зни на́шея, и о Тебе́ пе́ние на́ше всегда́.

Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва осмая:

Го́споди Бо́же наш, со́нное уны́ние отгна́вый от нас и сопризва́вый ны зва́нием святы́м, е́же и в нощи́ воздева́ти ру́ки на́ша и испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Приими́ мольбы́ на́ша, моле́ния, испове́дания, нощны́я слу́жбы, и да́руй нам, Бо́же, ве́ру непосты́дну, наде́жду изве́стну, любо́вь нелицеме́рну, благослови́ на́ша вхо́ды и исхо́ды, дея́ния, дела́, словеса́, помышле́ния, и да́ждь нам пости́гнути в нача́ло дне, хва́лящим, пою́щим, благословя́щим Твоея́ неизрече́нныя благосты́ни бла́гость.

Я́ко благослови́ся всесвято́е и́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва девятая:

Возсия́й в сердца́х на́ших, человеколю́бче Влады́ко, Твоего́ богоразу́мия нетле́нный свет, и мысленныя на́ша отве́рзи о́чи во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние. Вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотския по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́йдем, вся я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще.

Ты бо еси́ освяще́ние и просвеще́ние душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м и всесвяты́м и благи́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва десятая:

Го́споди Бо́же наш, покая́нием оставле́ние челове́ком дарова́вый, и во о́браз нам позна́ния грехо́в и испове́дания, проро́ка Дави́да покая́ние к проще́нию показа́вый, Сам Влады́ко, во мно́гая ны и вели́кая па́дшия согреше́ния, поми́луй по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ния на́ша, я́ко Тебе́ согреши́хом, Го́споди, и безве́стная и та́йная се́рдца челове́ческаго ве́дущему, и еди́ному иму́щему вла́сть оставля́ти грехи́. Се́рдце же чи́сто созда́в в нас, и Ду́хом Влады́чним утверди́в нас, и ра́дость спасе́ния Твоего́ сказа́в нам, не отри́ни нас от лица́ Твоего́, но благоволи́, я́ко благ и человеколю́бец, да́же до после́дняго на́шего издыха́ния, приноси́ти Тебе́ же́ртву пра́вды и возноше́ние во святы́х Твои́х же́ртвенницех.

Ми́лостию, и щедро́тами, и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с ни́мже благослове́н еси́, со всесвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перваянадесять:

Бо́же, Бо́же наш, у́мныя и слове́сныя соста́вивый Си́лы Твое́ю во́лею, Тя мо́лим и Тебе́ ми́ли де́емся: приими́ на́ше по си́ле славосло́вие, со все́ми созда́нии Твои́ми, и бога́тыми Твоея́ бла́гости возда́ждь дарова́ньми. Я́ко Тебе́ преклоня́ется вся́кое коле́но небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних, и вся́кое дыха́ние и созда́ние пое́т непостижи́мую Твою́ сла́ву: еди́н бо еси́ Бог и́стинный и многоми́лостивый.

Я́ко Тя хва́лят вся Си́лы Небе́сныя, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва втораянадесять:

Хва́лим, пое́м, благослови́м и благодари́м Тя, Бо́же оте́ц на́ших, я́ко преве́л еси́ се́нь нощну́ю, и показа́л еси́ нам па́ки свет дневны́й. Но мо́лим Твою́ бла́гость, очи́сти грехи́ на́ша и приими́ моле́ние на́ше вели́ким Твои́м благоутро́бием, я́ко к Тебе́ прибега́ем ми́лостивому и всеси́льному Бо́гу. Возсия́й в сердца́х на́ших и́стинное со́лнце пра́вды Твоея́, просвети́ ум наш, и чу́вства вся соблюди́, да я́ко во дни́ благообра́зно ходя́ще путе́м за́поведей Твои́х, дости́гнем в жизнь ве́чную, я́ко у Тебе́ есть исто́чник жи́зни, и в наслажде́нии бы́ти сподо́бимся непристу́пнаго Твоего́ све́та.

Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже иерей или диакон глаголет великую ектению:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Господи́не ́ и отце́ на́шем блаже́ннейшем митрополи́те (имярек), и о высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или преосвяще́ннейшем епи́скопе) (имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́, и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О бла́горастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х, и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашение:

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И начинают пети: Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. По гласу тропаря дне.

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Поется же Бог Госпо́дь: четырежды. Таже глаголется тропарь случивыйся дважды и Богородичен в тойже глас. И аще случатся два тропаря, всегда первый глаголется дважды, таже вторый и Богородичен.

Аще есть Аллилу́иа или Великая Четыредесятница, по ектении поем Аллилу́иа, четырежды, в случившийся глас Осмогласника. Стихи же глаголем сия:

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Стих 2: Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

И Тро́ичны гласа.

Аще же поем Аллилу́иа в субботу вместо Бог Госпо́дь. Стихи же глаголем сия:

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди.

Стих: И па́мять их в род и род.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Тропарь: Глубино́ю му́дрости: Дважды. Сла́ва, и ны́не, Богородичен.

Посем же обычное стихословие. По исполнении же стихословия, творит священник малую ектению:

Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашение:

Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

По 2-м стихословии: Па́ки и па́ки:

Возглашение:

Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Аще убо есть неделя, или Владычний, или Богородичный праздник, или святый, имеяй великое славословие, поем полиелей.

По Непорочнах и по Благослове́н еси́ Го́споди: священник возглашает:

Я́ко благослови́ся и́мя Твое́ и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Ипакои. Степенны гласа.

Диакон: Во́нмем.

Священник: Мир всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость!

Прокимны воскресны. Глас 1:

Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, / положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем.

Стих: Словеса́ Госпо́дня, словеса́ чи́ста.

Глас 2:

Воста́ни, Го́споди, Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́, / и сонм люде́й обы́дет Тя.

Стих: Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя.

Глас 3:

Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся, / и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́.

Глас 4:

Воскресни́, Го́споди, помози́ нам / и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди.

Стих: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам.

Глас 5:

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Глас 6:

Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, / и прииди́ во е́же спасти́ нас.

Стих: Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа.

Глас 7:

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Глас 8:

Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой Сио́не, в род и род.

Стих: Хвали́ душе́ моя́ Го́спода, восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м.

Диакон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Священник возглашает:

Я́ко свят еси́, Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

И посем возглашает диакон:

И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

И абие: От (имярек) свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

И глаголет священник утреннее Евангелие, аще случится неделя.

Таже: Воскресе́ние Христо́во: И 50-й псалом. Сла́ва: Моли́твами Апо́столов: и прочее.

По целовании же Евангелия, глаголет диакон:

Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мiр Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Руси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на, Филаре́та, Инноке́нтия и Ти́хона, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и свята́го (имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй, 12.

Таже глаголет священник возгласно:

Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со пресвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И лик начинает каноны: воскресен, крестовоскресен, Богородицы, и минеи. По 3-й песни творит диакон или священник малую ектению:

Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашает:

Я́ко Ты еси́ Бог наш и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже седален минеи.

По 6-й песни ектения:

Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашает:

Ты бо еси́ Царь ми́ра, и Спа́с душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Кондак, и икос. И чтение в Синаксарии.

По 8-й песни канона: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

И поем песнь Пресвятыя Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода:

По 9-й песни, аще убо несть неделя:

Досто́йно есть:

Аще же есть неделя, по ирмосе ектения:

Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашает:

Я́ко Тя хва́лят вся Си́лы Небе́сныя и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже: Свят Госпо́дь Бог наш. Трижды.

Стих: Я́ко свят Госпо́дь Бог наш.

Стих: Над все́ми людьми́ Бог наш.

Воскресный ексапостиларий, и святаго, аще празднуется. На хвалитех стихиры воскресны 4 и Анатолиевы 4. Глаголем и стиха два:

Стих 1: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой:

Стих 2: Испове́мся Тебе́, Го́споди:

Сла́ва, стихира евангельская рядовая.

И ны́не: Преблагослове́нна еси́:

Священник возглашает:

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Славословие великое. Глаголем же и тропари по обычаю. Таже глаголет диакон или иерей ектению:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши, и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о господи́не и отце́ на́шем блаже́ннейшем митрополи́те (имярек), и о высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или преосвяще́ннейшем епи́скопе) (имярек), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́), и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде́ лежа́щих и повсю́ду правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, бра́тии свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́).

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Возглашает иерей:

Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже диакон, или иерей:

Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и поле́зных душа́м нашим, и ми́ра мiрови, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на стра́шнем суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашает иерей:

Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Иерей: Мир всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

И священник глаголет молитву сию тайно:

Го́споди святы́й, в вы́шних живы́й, и на смире́нныя призира́яй, и всеви́дящим о́ком Твои́м призира́яй на всю тварь, Тебе́ приклони́хом вы́ю се́рдца и телесе́, и мо́лимся Тебе́: простри́ ру́ку Твою́ неви́димую от свята́го жили́ща Твоего́, и благослови́ вся ны. И а́ще что согреши́хом, во́лею или́ нево́лею, я́ко благ и человеколю́бец Бог прости́, да́руя нам мiрная и премiрная блага́я Твоя́.

Возглашает:

Твое́ бо есть е́же ми́ловати и спаса́ти ны́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон: Прему́дрость.

Лик: Благослови́.

Священник:

Сый благослове́н Христо́с, Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к ве́ка.

Священник:

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м:

Священник:

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

Священник творит отпуст, в неделю:

Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, (и святаго, егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко благ и человеколю́бец.

Таже, лик поет многолетие.

В прочия же дни, кроме празднества, предпразднства же и попразднства, и суббот, по кафисмах ектений не бывает. По кафисмах же, 50-й псалом и каноны. По 3-й песни, и по 6-й, и по Досто́йно есть, ектения малая.

По Сла́ва в вы́шних: и Сподо́би, Го́споди, в де́нь сей: ектения: Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу:

И стихиры на стиховне. По Трисвятом и тропарех ектения: Поми́луй нас, Бо́же:

По возгласе же: Прему́дрость.

Лик: Благослови́.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с, Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же: И чтец глаголет час 1-й: Прииди́те, поклони́мся: и псалмы.

По молитве же иерей глаголет:

Христе́, Све́те и́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не:

И отпуст творит иерей по обычаю и святых храма и дне в нем поминает. И по отпусте лик поет многолетие.

Аще есть Четыредесятница:

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви: Дважды. Трисвятое. По О́тче наш: Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь. В хра́ме стоя́ще сла́вы Твоея́: Таже, Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Небе́сный Царю́:

Посем поклоны великия три, глаголюще в них на коемждо поклоне молитву преподобнаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон великий.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон великий.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон великий.

Таже малых поклонов 12, глаголюще себе втай на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки, скончав поклоны, глаголем молитву всю вышеписанную: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един великий.

И по еже востати нам, начинает предстоятель первый час.

Послёдованіе ќтрени.

Ѓще ќбw є4сть вели1каz четыредесsтница, по є4же бlгослови1ти їерeю, начинaемъ:

Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: ГDи поми1луй, в7i. Пріиди1те поклони1мсz: три1жды, и3 двA pалмA:

Ѓще же ни2, по бlгословeніи: Пріиди1те поклони1мсz: три1жды, и3 pалмы2: Ўслhшитъ тS гDь: и3: ГDи, си1лою твоeю: Слaва, и3 нhнэ: Трис™0е. Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Тaже, тропари2: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰: Слaва: Вознесhйсz на кrтъ: И# нhнэ: Предстaтельство стрaшное:

Тaже глаг0летъ їерeй:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши, и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ господи1­нэ и3 nтцЁ нaшемъ бlжeннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 њ господи1­нэ нaшемъ высокопреwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ, и3ли2: преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ] и4м>къ, и3 њ всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чтcотЁ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію, и3 за вс‰ хrтіaны.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Возглaсъ:

Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# ѓбіе глаг0летъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2 џ§е.

Їерeй же возглашaетъ:

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 животворsщей, и3 нераздёльнэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже глаг0лемъ шестоpaлміе, со всsкимъ внимaніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ, ћкw самомY собесёдующе хrтY бGу нaшему неви1димw, и3 молsще њ грэсёхъ нaшихъ. По тріeхъ же pалмёхъ їерeй глаг0летъ мlтвы ќтрєнніz. стоsй непокровeнъ пред8 с™hми дверьми2.

Мlтва пeрваz:

Бlгодари1мъ тS, гDи б9е нaшъ, возстaвившаго нaсъ t л0жей нaшихъ, и3 вложи1вшаго во ўстA нaша сл0во хвалeніz, є4же покланsтисz, и3 призывaти и4мz твоE с™0е, и3м0лимсz твои1мъ щедр0тамъ, и5хже всегдA ўпотреблsлъ є3си2 њ нaшей жи1зни: и3 нhнэ посли2 п0мощь твою2 на предстоsщыz пред8 лицeмъ с™hz слaвы твоеS, и3 њжидaющыz t тебE богaтыz ми1лости, и3 дaждь и5мъ, со стрaхомъ и3 люб0вію всегдA тебЁ служaщымъ, хвали1ти не и3сповэди1мую твою2 бlгость.

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва вторaz:

T н0щи ќтренюетъ дyхъ нaшъ къ тебЁ б9е нaшъ, занE свётъ повелBніz тво‰ на земли2. прaвду и3 с™hню совершaти во стрaсэ твоeмъ вразуми2 ны2, тебe бо слaвимъ, вои1стинну сyщаго бGа нaшего: приклони2 ќхо твоE, и3 ўслhши ны2, и3 помzни2 гDи сyщыz и3 молsщыzсz съ нaми вс‰ по и4мени, и3 спаси2 | си1лою твоeю, бlгослови2 лю1ди тво‰, и3 њс™и2 достоsніе твоE: ми1ръ мjрови твоемY дaруй, цRквамъ твои1мъ, сщ7eнникwмъ, їмперaтору нaшему, всBмъ лю1демъ твои1мъ.

Ћкw бlгослови1сz и3 прослaвисz всечcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва трeтіz:

T н0щи ќтренюетъ дyхъ нaшъ къ тебЁ б9е, занE свётъ повелBніz тво‰. научи2 нaсъ б9е прaвдэ твоeй, зaповэдемъ твои6мъ и3 њправдaніємъ твои6мъ. просвэти2 џчи мhслей нaшихъ, да не когдA ќснемъ во грэсёхъ въ смeрть. tжени2 всsкій мрaкъ t сердeцъ нaшихъ. дaруй нaмъ с0лнце прaвды, и3 ненавётну жи1знь нaшу соблюди2 печaтію с™aгw твоегw2 д¦а. и3спрaви стопы6 нaшz на пyть ми1ра. дaждь нaмъ ви1дэти ќтро и3 дeнь въ рaдованіи, да тебЁ ќтрєнніz возсылaемъ моли6твы.

Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва четвeртаz:

ВLко б9е с™hй и3 непостижи1мый, рекjй и3з8 тмы2 свёту возсіsти, ўпок0ивый нaсъ въ нощнёмъ снЁ, и3 возстaвивый къ славосл0вію и3 мольбЁ твоеS бlгости: ўмолsемь t своегw2 ти2 бlгоутр0біz, пріими2 нaсъ и3 нhнэ покланsющихсz тебЁ и3 по си1лэ бlгодарsщихъ тS, и3 дaруй нaмъ вс‰, ±же ко спасeнію, прошє1ніz: покажи1 ны сhны свёта и3 днE, и3 наслёдники вёчныхъ твои1хъ бл†гъ. помzни2 гDи, во мн0жествэ щедр0тъ твои1хъ, и3 вс‰ лю1ди тво‰, сyщыz и3 молsщыzсz съ нaми, и3 всю2 брaтію нaшу, ±же на земли2, на м0ри, на всsкомъ мёстэ вLчествіz твоегw2, трeбующихъ твоегw2 чlвэколю1біz и3 п0мощи, и3 всBмъ подaй вели1кую твою2 млcть: да спасeни душeю же и3 тёломъ всегдA пребывaюще, съ дерзновeніемъ слaвимъ чyдное и3 бlгословeнное и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ и3 человэколю1біz є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва пsтаz:

Бlги1хъ сокр0вище, и3ст0чниче приснотекyщій, џ§е с™hй, чудотв0рче, всеси1льне и3 вседержи1телю, вси2 тебЁ покланsемсz, и3 тебЁ м0лимсz, тво‰ ми1лwсти и3 тво‰ щедрHты призывaюще на п0мощь и3 заступлeніе нaшегw смирeніz: помzни2 гDи тво‰ рабы6, пріими2 всёхъ нaсъ ќтрєннzz молє1ніz, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 да ни є3ди1наго t нaсъ неискyсна сотвори1ши, но вс‰ ны2 снабди2 щедр0тами твои1ми. помzни2 гDи, бдsщыz и3 пою1щыz во слaву твою2, и3 є3динор0днагw твоегw2 сн7а и3 бGа нaшегw, и3 с™aгw твоегw2 д¦а: и3 бyди тBмъ пом0щникъ и3 застyпникъ, пріими2 и4хъ мольбы6 въ пренебeсный и3 мhсленный тв0й жeртвенникъ.

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва шестaz:

Бlгодари1мъ тS, гDи б9е спасeній нaшихъ, ћкw вс‰ твори1ши во бlгодётельство жи1зни нaшеz, да всегдA къ тебЁ взирaемъ сп7су и3 бlгодётелю дyшъ нaшихъ: ћкw препок0илъ є3си2 нaсъ въ мимошeдшее н0щи число2, и3 воздви1глъ є3си2 ны2 t л0жей нaшихъ, и3 постaвилъ є3си2 въ поклонeніе чcтнaгw и4мене твоегw2. тёмже м0лимъ тS, гDи: дaждь нaмъ бlгодaть и3 си1лу, да спод0бимсz пёти тебЁ разyмнw и3 моли1тисz непрестaннw, во стрaсэ и3 трeпетэ своE спасeніе содёловающе, заступлeніемъ хrтA твоегw2. помzни2, гDи, и3 въ нощи2 къ тебЁ вопію1щыz, ўслhши | и3 поми1луй, и3 сокруши2 под8 н0зэ и4хъ неви6димыz и3 бори1тєльныz враги2.

Тh бо є3си2 цRь ми1ра, и3 сп7съ дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, Ґми1нь.

Мlтва седмaz:

Б9е и3 џ§е гDа нaшегw ї}са хrтA, возстaвивый ны2 t л0жей нaшихъ и3 собрaвый ны2 въ чaсъ моли1твы, дaждь нaмъ блгdть во tверзeніе ќстъ нaшихъ, и3 пріими2 н†ша по си1лэ благодарє1ніz, и3 научи1 ны њправдaніємъ твои6мъ: занE помоли1тисz, ћкоже подобaетъ, не вёмы, ѓще не ты2 гDи, с™hмъ твои1мъ д¦омъ настaвиши ны2. тёмже м0лимсz тебЁ, ѓще что2 согрэши1хомъ дaже до настоsщагw часA, сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ, в0лею и3ли2 нев0лею, њстaви, прости2: ѓще бо беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE и3збавлeніе є4сть: ты2 є3си2 є3ди1нъ с™hй, пом0щникъ держaвный, защи1титель жи1зни нaшеz, и3 њ тебЁ пёніе нaше всегдA.

Бyди держaва цrтвіz твоегw2 бlгословeна и3 препрослaвлена, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а: нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва nсмaz:

ГDи б9е нaшъ, с0нное ўнhніе tгнaвый t нaсъ и3 сопризвaвый ны2 звaніемъ с™hмъ, є4же и3 въ нощи2 воздэвaти рyки нaшz, и3 и3сповёдатисz тебЁ њ судьбaхъ прaвды твоеS: пріими2 мольбы6 нaшz, молє1ніz, и3сповBданіz, нощны6z сл{жбы, и3 дaруй нaмъ б9е, вёру непостhдну, надeжду и3звёстну, люб0вь нелицемёрну, бlгослови2 нaшz вх0ды и3 и3сх0ды, дэ‰ніz, дэлA, словесA, помышлє1ніz, и3 дaждь нaмъ пости1гнути въ начaло днE, хвaлzщымъ, пою1щымъ, бlгословsщымъ твоеS неизречeнныz бlгостhни бlгость.

Ћкw бlгослови1сz всес™0е и4мz твоE, и3 прослaвисz цrтво твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва девsтаz:

Возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ, чlвэколю1бче вLко, твоегw2 бGоразyміz нетлённый свётъ, и3 мы6сленныz нaшz tвeрзи. џчи во є3ђльскихъ твои1хъ проповёданій разумёніе: вложи2 въ нaсъ и3 бlжeнныхъ твои1хъ зaповэдей стрaхъ, да плотск‡z п0хwти вс‰ попрaвше, дух0вное жи1тельство пр0йдемъ, вс‰ ко бlгоугождeнію твоемY и3 мyдрствующе и3 дёюще.

Тh бо є3си2 просвэщeніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, хrтE б9е, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ и3 всес™hмъ и3 благи1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва десsтаz:

ГDи б9е нaшъ, покаsніемъ њставлeніе человёкwмъ даровaвый, и3 во џбразъ нaмъ познaніz грэхHвъ и3 и3сповёданіz, прор0ка дв7да покаsніе къ прощeнію показaвый, сaмъ вLко, во мнHгаz ны2 и3 вели6каz пaдшыz согрэшє1ніz, поми1луй по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззакHніz н†ша: ћкw тебЁ согрэши1хомъ гDи, и3 безвBстнаz и3 т†йнаz сeрдца человёческагw вёдущему, и3 є3ди1ному и3мyщему влaсть њставлsти грэхи2. сeрдце же чи1сто создaвъ въ нaсъ, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1въ нaсъ, и3 рaдость спасeніz твоегw2 сказaвъ нaмъ, не tри1ни нaсъ t лицA твоегw2: но бlговоли2 ћкw блaгъ и3 человэколю1бецъ, дaже до послёднzгw нaшегw и3здыхaніz, приноси1ти тебЁ жeртву прaвды, и3 возношeніе во с™hхъ твои1хъ жeртвенницэхъ.

Млcтію, и3 щедр0тами, и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw твоегw2 сн7а, съ ни1мже блгcвeнъ є3си2, со всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва перваzнaдесzть:

Б9е, б9е нaшъ, ќмныz и3 словє1сныz состaвивый си6лы твоeю в0лею, тS м0лимъ, и3 тебЁ ми1ли дёемсz: пріими2 нaше по си1лэ славосл0віе, со всёми создaніи твои1ми, и3 богaтыми твоеS бlгости воздaждь даровaньми. ћкw тебЁ преклонsетсz всsкое колёно нбcныхъ, и3 земнhхъ, и3 преисп0днихъ, и3 всsкое дыхaніе и3 создaніе поeтъ непостижи1мую твою2 слaву: є3ди1нъ бо є3си2 бGъ и4стинный и3 многомлcтивый.

Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы нбcныz, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва втораzнaдесzть:

Хвaлимъ, поeмъ, бlгослови1мъ, и3 бlгодари1мъ тS, б9е nц7ъ нaшихъ, ћкw превeлъ є3си2 сёнь нощнyю, и3 показaлъ є3си2 нaмъ пaки свётъ дневнhй. но м0лимъ твою2 бlгость, њчи1сти грэхи2 нaшz, и3 пріими2 молeніе нaше вели1кимъ твои1мъ бlгоутр0біемъ: ћкw къ тебЁ прибэгaемъ млcтивому и3 всеси1льному бGу. возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ и4стинное сlнце прaвды твоеS, просвэти2 ќмъ нaшъ, и3 ч{вства вс‰ соблюди2, да ћкw во дни2 бlгоoбрaзнw ходsще путeмъ зaповэдей твои1хъ, дости1гнемъ въ жи1знь вёчную, ћкw ў тебE є4сть и3ст0чникъ жи1зни, и3 въ наслаждeніи бhти спод0бимсz непристyпнагw твоегw2 свёта.

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже їерeй и3ли2 діaконъ
глаг0летъ вели1кую є3ктенію2:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ господи1­нэ и3 nтцЁ нaшемъ бlжeннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 њ господи1­нэ нaшемъ высокопреw­сщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ, и3ли2: преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ] и4м>къ, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1­чтэ и3 лю1­дехъ, гDу пом0­лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ грaдэ сeмъ, (и3ли2 њ вeси сeй, и3ли2 с™ёй nби1тели сeй,) всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Возглашeніе:

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# начинaютъ пёти: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне. по глaсу днE тропарS.

Стjхъ: И#сповёдайтесz гDви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ ми1лость є3гw2.

Стjхъ: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.

Стjхъ: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.

Стjхъ: Кaмень є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.

Поeтсz же БGъ гDь, четhрежды. Тaже, глаг0летсz тропaрь случи1вшійсz, двaжды, и3 бGор0диченъ въ т0йже глaсъ. И# ѓще случaтсz двA тропар‰, всегдA пeрвый глаг0летсz двaжды, тaже вторhй, и3 бGор0диченъ.

Ѓще є4сть ґллилyіа, и3ли2 вели1каz четыредесsтница, по є3ктеніи2 поeмъ ґллилyіа, четhрежды, въ случи1вшійсz глaсъ nсмоглaсника. Стіхи1 же глаг0лемъ сі‰:

Стjхъ №: T н0щи ќтренюетъ дyхъ м0й къ тебЁ б9е, занE свётъ повелBніz тво‰ на земли2.

Стjхъ в7: Прaвдэ научи1тесz живyщіи на земли2.

Стjхъ G: Зaвисть пріи1метъ лю1ди ненак†занныz.

Стjхъ д7: Приложи2 и5мъ ѕлA гDи, приложи2 ѕлA сл†внымъ земли2.

И# тр0ичны глaса.

Въ суббHту, ѓще вмёстw БGъ гDь, поeмъ ґллилyіа, стіхи1 же глаг0лемъ сі‰:

Стjхъ: Бlжeни, ±же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи.

Стjхъ: И# пaмzть и5хъ въ р0дъ и3 р0дъ.

Стjхъ: Дyшы и4хъ во бlги1хъ водворsтсz.

Тропaрь: Глубин0ю мyдрости: Двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Посeмъ же nбhчное стіхосл0віе.

По и3сполнeніи же стіхосл0віz, твори1тъ сщ7eнникъ мaлую є3ктенію2:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Возглашaетъ:

Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

По в7-мъ стіхосл0віи: Пaки и3 пaки:

Возглашeніе:

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

По непор0чнахъ, и3 по Бlгословeнъ є3си2 гDи:

Возглашaетъ:

Ћкw бlгослови1сz и4мz твоE, и3 прослaвисz цrтво твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

V#пакои2. Степє1нны глaса.

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость.

И# прокjменъ воскрeсенъ.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Сщ7eнникъ возглашaетъ:

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ, другjй прокjменъ:

Всsкое дыхaніе / да хвaлитъ гDа.

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтверждeніи си1лы є3гw2.

И# посeмъ возглашaетъ діaконъ:

И# њ спод0битисz нaмъ слhшанію с™aгw є3ђліа гDа бGа м0лимъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Лю1діе: И# д¦ови твоемY.

И# ѓбіе: T и4м>къ, с™aгw є3ђліа чтeніе.

Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ: В0нмемъ.

И# глаг0летъ ќтреннее є3ђліе, ѓще случи1тсz недёлz.

Тaже: ВоскRсeніе хrт0во: И# н7‑й pал0мъ. Слaва: Мlтвами ґпcлwвъ:

По цэловaніи же є3ђліа, глаг0летъ діaконъ:

Спаси2 б9е лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE: посэти2 мjръ тв0й ми1лостію и3 щедр0тами, возвhси р0гъ хrтіaнъ правослaвныхъ, и3 низпосли2 на ны2 ми1лwсти тво‰ бwгaтыz, моли1твами всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcтнaгw слaвнагw прор0ка, предтeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ, и3 вселeнскихъ вели1кихъ ўчи1телей и3 с™и1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw: и4же во с™hхъ nц7A нaшегw ніколaа, ґрхіепcкпа мmрлmкjйскагw, чудотв0рца: с™hхъ равноап0стольныхъ меf0діа и3 кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ: с™hхъ равноап0стольныхъ вели1кагw кн7зz влади1міра и3 вели1кіz кн7ги1ни џльги: и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ всеS рwссjи чудотв0рцевъ, міхаи1ла, петрA, ґлеxjа, їHны, макaріа, філjппа, јwва, є3рмогeна, філарeта, їннокeнтіа и3 тЂхwна: с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ мyченикwвъ, препод0бныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь], и3 всёхъ с™hхъ: м0лимъ тS, многоми1лостиве гDи, ўслhши нaсъ грёшныхъ, молsщихсz тебЁ, и3 поми1луй нaсъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, в7i.

Тaже глаг0летъ сщ7eнникъ возглaснw:

Ми1лостію и3 щедр0тами и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# начинaемъ канHны: воскrнъ, кrтовоскрeсенъ, бцdы, и3 минeи. По G‑й пёсни твори1тъ діaконъ, и3ли2 сщ7eнникъ мaлую є3ктенію2:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Возглашaетъ сщ7eнникъ:

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже сэдaленъ минeи.

По ѕ7‑й пёсни є3ктеніA:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Возглашaетъ:

Тh бо є3си2 цRь ми1ра, и3 сп7съ дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Кондaкъ, и3 јкосъ. И# чтeніе въ сінаxaріи.

На f7‑й пёсни діaконъ: Бцdу и3 м™рь свёта въ пёснехъ возвели1чимъ.

И# поeмъ пёснь прес™hz бцdы: Вели1читъ душA моS гDа: Къ коемyждо стіхY припэвaемъ: ЧCтнёйшую херув‡мъ:

По f7‑й пёсни, ѓще ќбw нёсть недёлz: Дост0йно є4сть:

Ѓще же є4сть недёлz, по їрмосЁ є3ктеніA:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Возглашaетъ:

Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы нбcныz и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже: С™ъ гDь бGъ нaшъ. три1жды.

Стjхъ: Ћкw свsтъ гDь бGъ нaшъ.

Стjхъ: Над8 всёми людьми2 бGъ нaшъ.

Воскrный є3xапостілaрій, и3 с™aгw, ѓще прaзднуетсz.

На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 ґнат0ліевы д7.

Глаг0лемъ и3 стіх† двA:

Стjхъ №: Воскресни2 гDи б9е м0й:

Стjхъ в7: И#сповёмсz тебЁ гDи:

Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz рzдовaz.

И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2:

Сщ7eнникъ возглашaетъ:

Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ.

Славосл0віе вели1кое. Глаг0лемъ же и3 тропари2 по nбhчаю. Тaже глаг0летъ діaконъ, и3ли2 їерeй, є3ктенію2:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши, и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ господи1­нэ и3 nтцЁ нaшемъ бlжeннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 њ господи1­нэ нaшемъ высокопреwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2: ґрхіепcкпэ, и3ли2: преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ] и4м>къ, и3 њ всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чтcотЁ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ создaтелехъ с™aгw хрaма сегw2 (ѓще во њби1тели: с™hz nби1тели сеS) и3 њ всёхъ преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду правослaвныхъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи, посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ, брaтіи с™aгw хрaма сегw2 (ѓще во њби1тели: с™hz nби1тели сеS).

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ, и3 добродёющихъ во с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz млcти.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Возглашaетъ їерeй:

Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тaже діaконъ, и3ли2 їерeй:

И#сп0лнимъ ќтреннюю моли1тву нaшу гDви.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

ДнE всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ, и3 ми1ра мjрови, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти. ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Хрістіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены, непостhдны, ми1рны и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Возглашaетъ їерeй:

Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ и3 чlвэколю1біz є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Лю1діе: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.

И# сщ7eнникъ глаг0летъ моли1тву сію2 тaйнw:

ГDи с™hй, въ вhшнихъ живhй, и3 на смирє1нныz призирazй, и3 всеви1дzщимъ џкомъ твои1мъ призирazй на всю2 твaрь, тебЁ приклони1хомъ вhю сeрдца и3 тэлесE, и3м0лимсz тебЁ: простри2 рyку твою2 неви1димую t с™aгw жили1ща твоегw2, и3 бlгослови2 вс‰ ны2. и3 ѓще что2 согрэши1хомъ, в0лею и3ли2 нев0лею, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ бGъ прости2, дaруz нaмъ м‡рнаz и3 прем‡рнаz благ†z тво‰.

Возглашaетъ:

Твоe бо є4сть є4же ми1ловати и3 спасaти ны2 б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: Премyдрость.

Ли1къ: Бlгослови2.

Сщ7eнникъ:

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е, и3 с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ хrтіaнъ во вёкъ вёка.

Сщ7eнникъ:

Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: Честнёйшую херув‡мъ:

Сщ7eнникъ:

Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ, въ недёлю:

Воскресhй и3з8 мeртвыхъ хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлwвъ, (и3 с™aгw, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 с™aгw, е3гHже є4сть дeнь,) с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoтє1цъ їwакjма и3 ѓнны и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тaже, многолётіе.

Въ пр0чыz же дни6, кромЁ прaзднства, предпрaзднства же и3 попрaзднства, и3 суббHтъ, по каfjсмахъ є3ктенjй не бывaетъ. По каfjсмахъ же, н7‑й pал0мъ, и3 канHны. По G‑й пёсни, и3 по ѕ7‑й, и3 по Дост0йно є4сть, є3ктеніA мaлаz.

По Слaва въ вhшнихъ: и3: Спод0би гDи въ дeнь сeй: є3ктеніA: И#сп0лнимъ ќтреннюю моли1тву нaшу:

И# стіхи6ры на стіх0внэ. По трис™0мъ и3 тропарёхъ, є3ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е:

По возглaсэ же: Премyдрость.

Ли1къ: Бlгослови2.

Їерeй: Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

И# ли1къ: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е, и3 прHчаz. И# чтeцъ глаг0летъ чaсъ №-й: Пріиди1те, поклони1мсz: и3 pалмы2.

По моли1твэ же глаг0летъ сщ7eнникъ:

ХrтE свёте и4стинный, просвэщazй и3 њсвzщazй всsкаго человёка грzдyщаго въ мjръ, да знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, да въ нeмъ ќзримъ свётъ непристyпный: и3 и3спрaви стwпы2 нaшz къ дёланію зaповэдей твои1хъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ґми1нь.

Їерeй: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ:

И# tпyстъ твори1тъ їерeй по nбhчаю, и3 с™aго днE въ нeмъ поминaетъ. И# по tпyстэ ли1къ поeтъ многолётіе.

Ѓще є4сть четыредесsтница:

Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви: Двaжды.

Трис™0е. по Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Мh же глаг0лемъ: Ґми1нь. Въ хрaмэ стоsще: Тaже, ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ: ЧCтнёйшую херув‡мъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# мы2 глаг0лемъ: Нбcный цRю2, вёру ўтверди:

Посeмъ покл0ны вели6кіz три2, глаг0люще въ ни1хъ на к0емждо покл0нэ мlтву прпdбнагw є3фрeма:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Тaже мaлыхъ в7i, глаг0люще на кjйждо покл0нъ: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки послэди2мlтву всю2: ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 покл0нъ є3ди1нъ вели1кій.

И# по є4же востaти нaмъ, начинaетъ предстоsтель пeрвый чaсъ.

Відкривши завісу царських дверей, священик в єпітрахилі й фелоні стає перед св. престолом з кадилом і починає:

Священик: Благословенний Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Читець: Амінь.

Якщо Великий Піст, то після виголосу священика читаються початкові молитви:

Читець: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний. Святий Боже. Пресвятая Тройце. Отче наш (стор. 6).

Священик: Бо Твоє є Царство…

Читець: Амінь. Господи помилуй (12 разів). Слава… і нині…

Прийдіть, поклонімось… (тричі).

Коли ж Великого Посту нема, то по благословенні священика:

Читець: Амінь. Прийдіть, поклонімось… (тричі).

Псалом 19

Господь почує тебе в день скорботи. Ім’я Бога Якова заступить Тебе. Він пошле тобі поміч із святині і з Сіону підкріпить тебе. Він спом’яне всі жертви твої і дари твої — всепалення твоє прийме. Господь дасть тобі по серцю твоєму і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням і піднесімо прапор в ім’я Бога нашого. Господь задовольнить всі прохання твої. Тепер я знаю, що Господь спасає обранця Свого; з святих небес Своїх відповідає йому могутністю спасаючої правиці Своєї. Безбожні хваляться колісницями та зброєю своєю, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються й падають, а ми стоїмо твердо. Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не зверталися до Тебе.

Псалом 20

Господи, силою Твоєю веселиться цар і спасінням Твоїм вельми радується. Ти дав йому бажання серця його і прохання уст його Ти не відкинув. Ти зустрів його благословенням ласкавим і положив на голову його вінець із чистого золота. Життя він просив у Тебе, і Ти дав йому довголіття на віки й віки. Велика слава його в спасінні Твоїм, славою й величністю Ти прикрасив його. Ти дав йому благословення, навіки звеселив його радістю перед лицем Твоїм. Бо цар надіється на Господа і по милості Всевишнього не захитається. Рука Твоя, Господи, знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя досягне всіх, що ненавидять Тебе. В часі гніву Твого Ти, як піч, розпалиш їх. У гніві Своїм Господь погубить їх, і поїсть їх вогонь. Ти знищиш плід їх із землі і рід їх з-поміж синів людських. Бо вони замислили ворожнечу проти Тебе — злий намір, якого не можуть здійснити. Ти поженеш їх перед Собою, з луків Твоїх пустиш стріли в лице їх. Піднесися, Господи, силою Твоєю! Будемо співати й прославляти могутність Твою.

Слава… і нині…

Святий Боже… Пресвятая Тройце… Отче наш… (стор. 6).

Священик: Бо Твоє є Царство…

Читець: Амінь.

Тропарі

Тропар, гл. 1: Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє; перемогу побожному народові нашому на супротивників подай і Хрестом Твоїм охороняй нас — оселю Твою.

Слава… Кондак, гл. 4: Ти, що зійшов на хрест з волі Своєї, Христе Боже, даруй щедру Свою ласку Твоїй новій християнській громаді. Звесели силою Твоєю побожний народ наш, подаючи йому перемогу над супротивниками, бо він у поміч має зброю миру, Хрест Твій, — знак перемоги непоборний.

І нині… Заступнице усердна й непохитна, всесвята Богородице, не погордуй, Милосердна, молитвами нашими, зміцни життя християн, спасай побожний народ наш і подай йому з неба перемогу, бо Ти породила Бога, єдина Благословенна.

Священик під час читання псалмів кадить престол, вівтар, іконостас, людей, весь храм і, ставши перед престолом, виголошує єктенію:

Потрійна єктенія

Священик: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за господина і отця нашого Блаженнішого Митрополита (імʼя), і господина нашого (високо) преосвященнішого (ім’я єпархіального архієрея) і за все у Христі братство наше.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Ще молимось за боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд, військо і всю людність її, за державність, перемогу, спокій, здоров’я та спасіння їх.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Ще молимось за всю братію і за всіх християн.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь. Іменем Господнім благослови, отче.

Священик: Слава Святій, Єдиносущній, і Животворчій, і Нероздільній Тройці завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

І читаємо Шестипсалміє дуже уважно і з страхом Божим, наче б самі невидимо розмовляли з Христом Богом, молячись за гріхи наші. А священик читає перед престолом ранкові молитви. Після третього псалма він виходить на солею перед царські двері, де й закінчує читання молитов. Якщо служить диякон, то священик, закінчивши молитви, йде у вівтар, якщо ж ні, то залишається на місці і, по закінченні Шестипсалмія, тут же виголошує велику єктенію.

Шестипсалміє

Читець: Слава в вишніх Богу і на землі мир, між людьми благовоління (тричі).

Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою (двічі).

Псалом 3

Господи, як намножилось ворогів моїх! Скільки тих, що повстали проти мене! Багато кажуть душі моїй: «Нема йому спасіння в Богові його». Але Ти, Господи, захист мій, Ти слава моя, Ти підносиш голову мою. Голосом моїм кличу я до Господа, і Він чує мене з гори святої Своєї. Я лягаю, і сплю, і встаю, бо Господь захищає мене. Не побоюся я безлічі напасників, що звідусіль нападають на мене. Встань, Господи, і спаси мене, Боже мій, бо Ти поражаєш усіх ворогів моїх і зуби нечестивців сокрушиш. Від Господа спасіння, і над народом Твоїм благословення Твоє.
Я лягаю, і сплю, і встаю, бо Господь захищає мене.

Псалом 37

Господи, не в обуренні Твоїм суди мене і не в гніві Твоїм карай мене. Бо стріли Твої пройняли мене і рука Твоя гнітить мене. Нема цілого місця на тілі моїм від гніву Твого, нема супокою в кістках моїх від гріхів моїх. Бо беззаконня мої перевищили голову мою і, як тягар великий, пригнітили мене. Смердять і гниють рани мої від безумства мого. Я зовсім зігнувся, поник, і цілий день сумуючи ходжу. Бо стегна мої ранами покриті, і нема здорового місця на тілі моїм. Я знемігся і занепав, ридаю від болю серця мого. Господи, перед Тобою всі бажання мої і зітхання мої не втаєні від Тебе. Серце моє стривожене, покинула мене сила моя, і світло очей моїх — і його вже не стало в мене. Друзі мої і приятелі мої одійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене. А ті, що шукають душі моєї, поставили сітку на мене, і ті, що бажають загибелі мені, щодня придумують підступи. А я, наче глухий, не чую, і як німий, не відкриваю уст моїх. Я став, як людина, що не чує, і не має чим виправдатися. Бо на Тебе, Господи, моя надія, Ти даси відповідь, Господи, Боже мій. І я сказав: «Нехай не потішаються з мене вороги мої». Я — мов поранений, і болі мої зо мною завжди. Бо провину мою я визнаю і сумую через гріх мій. Вороги ж мої живуть і зміцнюються більше, ніж я, і намножилося тих, що ненавидять мене без вини. Ті, що відплачують мені злом за добре, ворогують проти мене, що я про добро дбаю. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відходь від мене. Поспіши на поміч мені, Господи, Спасителю мій.

Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відходь від мене. Поспіши на поміч мені, Господи, Спасителю мій.

Псалом 62

Боже, Боже мій, до Тебе з ранку лину я, жадає Тебе душа моя в землі пустій, сухій та безводній. Як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою. Бо милість Твоя краща над життя, уста мої прославлятимуть Тебе. Хвалитиму Тебе так, поки й життя мого, і в ім’я Твоє буду підносити руки мої. Як ситтю і маслом наповнюється душа моя і радісним голосом хвалять Тебе уста мої, коли я згадую Тебе на постелі моїй і всі години ночі думаю про Тебе. Бо Ти прийшов на допомогу мені, і в тіні крил Твоїх я радуюся. Лине до Тебе душа моя; правиця Твоя підтримує мене. Ті ж, що даремно шукають душу мою, впадуть у безодню підземну, вразить їх сила меча, здобиччю звірів вони будуть. Цар же звеселиться в Бозі, і радітиме кожний, хто покладається на Нього. Бо замовкнуть уста тих, що говорять неправду.

Всі години ночі думаю про Тебе. Бо Ти прийшов на допомогу мені, і в тіні крил Твоїх я радуюся. Лине до Тебе душа моя; правиця Твоя підтримує мене.

Слава… і нині… Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі). Господи, помилуй (тричі). Слава… і нині…

Псалом 87

Господи, Боже, Спасителю мій, вдень і вночі я благаю Тебе. Нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили вухо Твоє до благання мого. Бо переповнена страждань душа моя, і життя моє до смерти наблизилось. Я став як ті, що сходять в могилу, як чоловік, позбавлений сили, кинутий між мертвих, як ті побиті, що лежать у гробах, котрих уже не споминаєш Ти і які від руки Твоєї відкинуті. Положили мене в яму глибоку, у темряву і в тінь смерти. По мені пройшов гнів Твій, і всі хвилі Твої поразили мене. Ти віддалив від мене знайомих моїх, бо став я огидним для них. Я в неволі і не можу вийти. Очі мої знемоглися від горя. Взивав я до Тебе, Господи, кожного дня. До Тебе простягав я руки мої. Хіба для мертвих твориш Ти чудеса? Хіба мертві встануть і будуть славити Тебе? Хіба сповіщатимуть про милість Твою у гробах, і про істину Твою у місці тління? Хіба пізнані будуть у темряві чуда Твої і правда Твоя в землі забуття? Я ж, Господи, благаю Тебе, і зранку молитва моя зустрічає Тебе. Нащо Ти, Господи, відкидаєш душу мою і відвертаєш лице Твоє від мене? Я немічний і в труднощах від юнацтва мого, а несучи кари Твої, я знесилився. По мені пройшов гнів Твій і страхіття Твої пригнітили мене. Вони облягають мене кожний день, як вода, обступають мене всі вкупі. Ти віддалив від мене друга-приятеля і знайомих моїх від моїх страждань.

Псалом 102

Благослови, душе моя, Господа, і вся істото моя — ім’я святеє Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він прощає всі провини твої і зціляє всі недуги твої. Він звільняє від тління життя твоє, милістю та щедротами вінчає тебе. Він задовольняє добрі бажання твої, оновиться, як у орла, молодість твоя. Господь творить справедливість і суд усім покривдженим. Він показав путі Свої Мойсеєві; синам Ізраїлевим — діла Свої. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не докраю Він гнівається і не навіки карає. Не за беззаконнями нашими вчинив нам і не за гріхами нашими відплатив нам. Бо як високо небо над землею, так велика ласка Його до тих, що бояться Його. Як далеко схід від заходу, так віддалив від нас Бог гріхи наші. Як батько милує дітей, так милує Господь тих, що бояться Його. Бо Він знає істоту нашу, пам’ятає, що ми — порох землі. Людина — як трава, життя її, як квітка польова, цвіте й відцвітає. Повіє вітер над нею — і не стане її, і не знайти вже й місця по ній. Милість же Господня від віку й до віку на тих, що бояться Його. І правда Його на дітях дітей тих, що додержують заповіти Його і пам’ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. Господь поставив на небі престол Свій, і над усім володіє Царство Його. Благословіть Господа, всі ангели Його, силою потужні, виконавці слова Його, покірні голосові слів Його. Благословіть Господа, всі воїнства Його, слуги Його, виконавці волі Його. Благословіть Господа, всі створіння Його по всіх місцях володіння Його. Благослови, душе моя, Господа.

По всіх місцях володіння Його благослови, душе моя, Господа.

Псалом 142

Господи! Почуй молитву мою, зглянься на благання моє в істині Твоїй; вислухай мене по правді Твоїй. І не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою ніхто з живих. Бо ворог переслідує душу мою, топче в землю життя моє, кинув мене в темряву, як мерців давно померлих. І впав у мені дух мій, стривожилось у мені серце моє. Я згадую дні давні, розважаю про діла Твої і в творінні рук Твоїх повчаюся. До Тебе простягаю руки мої, і душа моя, як земля спрагнена, перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій. Не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти — Бог мій. Дух Твій Милосердний нехай веде мене на землю правди; імени Твого ради, Господи, оживи мене; правдою Твоєю виведи з напасти душу мою, і по милості Твоїй знищ ворогів моїх. І вигуби гнобителів душі моєї, бо я — раб Твій.

Вислухай мене, Господи, по правді Твоїй, і не входь у суд з рабом Твоїм. Дух Твій Милосердний нехай веде мене на землю правди.

Слава… і нині… Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (двічі).

Люди: Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже.

Під час Шестипсалмія священик читає ранкові молитви.

Молитва перша

Дякуємо Тобі, Господи Боже наш, що підняв нас із постель наших і вклав до уст наших слово хвали, щоб вклонятися Тобі і призивати ім’я Твоє Святе; благаємо милосердя Твоє, що його повсякчас виявляв Ти для нашого життя: пошли і нині поміч Свою тим, що стоять перед лицем святої слави Твоєї і сподіваються від Тебе багатої милости; і дай їм, що з страхом і любов’ю завжди Тобі служать, хвалити невимовне милосердя Твоє.

Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва друга

З ночі лине дух наш до Тебе, Боже наш, бо заповіти Твої — світло для нас на землі. Навчи нас чинити справедливе і святе в страсі Твоїм, бо ми прославляємо Тебе, воістину сущого Бога нашого. Нахили вухо Твоє і вислухай нас, і пом’яни, Господи, по імені всіх, що стоять тут і моляться з нами, і спаси їх силою Твоєю. Благослови людей Твоїх і освяти насліддя Твоє. Пошли спокій світові Твоєму, Церквам Твоїм, священикам, країні нашій і всім людям Твоїм.

Бо благословилося і прославилося всечесне і величне ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва третя

З ночі лине дух наш до Тебе, Боже, бо заповіти Твої — світло. Навчи нас, Боже, правди Твоєї, заповідей Твоїх і заповітів Твоїх, просвіти очі думок наших, щоб не заснули ми в гріхах на смерть. Віджени всяку темряву від сердець наших. Даруй нам сонце правди і охорони життя наше печаттю Святого Твого Духа. Направ стопи наші на путь миру. Дай нам бачити ранок і день в радості, щоб ми ранні молитви Тобі приносили.

Бо Твоя влада і Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва четверта

Владико Боже, Святий і Незбагненний, Ти світлу наказав засяяти з темряви, Ти заспокоїв нас у нічному сні і підняв для славлення і благання Твоєї милости; з добросердя Свого прийми нас, що й нині поклоняємось Тобі і по змозі дякуємо Тобі, і подай нам все, що просимо, для спасіння. Покажи нас синами світла і дня та наслідниками вічних Твоїх благ. Пом’яни, Господи, з великого милосердя Твого, і всіх людей Твоїх тут присутніх, які моляться з нами, і всіх братів наших, що на землі, на морі і на всякім місці володіння Твого потребують чоловіколюбства й помочі Твоєї, і всім подай велику милість Твою, щоб завжди спасаючись душею й тілом, ми безбоязно славили дивне і благословенне ім’я Твоє.

Бо Ти єси Бог милости, щедрот і чоловіколюбства, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва п’ята

Скарбе добра, Джерело вічнотекуче, Отче Святий Чудотворче, Всесильний і Вседержителю, всі ми Тобі поклоняємось і Тобі молимось, призиваючи милість Твою і щедроти Твої на поміч і заступництво нашого смирення: пом’яни, Господи, Твоїх рабів; прийми ранішні молитви від усіх нас, як кадило перед Тобою, і жодного з нас не лиши відкинутим, але всім нам пошли щедроти Твої. Пом’яни, Господи, тих, що пильнують і співають на славу Твою і Єдинородного Твого Сина і Бога нашого, і Святого Твого Духа; будь їм помічником і заступником; прийми їх моління в наднебесний і мисленний Твій жертовник.

Бо Ти єси Бог наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва шоста

Дякуємо Тобі, Господи Боже спасіння нашого, бо Ти все чиниш для добра життя нашого, щоб ми завжди підносили очі до Тебе, Спаса і Доброчинця душ наших; бо Ти дав нам відпочинок в минулу пору ночі, і підняв нас з ложа нашого, і поставив на поклоніння чесному імені Твоєму. Тому молимо Тебе, Господи: подай нам благодать і силу, щоб ми сподобилися співати Тобі розумно і молитися безперестанно, в страсі і трепеті дбаючи про своє спасіння заступництвом Христа Твого. Пом’яни, Господи, і тих, що вночі до Тебе взивають, вислухай їх і помилуй, впокори під ноги їхні невидимих і войовничих ворогів.

Бо Ти єси Цар світу і Спас душ наших, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва сьома

Боже і Отче Господа нашого Ісуса Христа, Ти підняв нас з ложа нашого і зібрав нас на час молитви. Дай нам благодать відкривати уста наші, і прийми наші посильні подяки та навчи нас заповітів Твоїх, бо молитися, як подобає, ми не знаємо, коли Ти, Господи, Святим Твоїм Духом не наставиш нас. Тому молимо Тебе: якщо ми нагрішили аж до цього часу словом, чи ділом, чи думкою, з волі чи з неволі, — полегши, відпусти, прости. Бо якщо на беззаконня зважатимеш, Господи, Господи, хто ж устоїть? Та в Тебе визволення є: Ти єси Єдин Святий, Помічник сильний, Оборонець життя нашого, і про Тебе ми співаємо завжди.

Нехай буде влада Царства Твого благословенна і прославлена, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва восьма

Господи Боже наш, Ти відігнав від нас сонну байдужість і зібрав нас покликом святим, щоб і вночі здіймали ми руки наші і прославляли Тебе за суд Твій праведний. Прийми благання наші, молитви, хваління, нічні служби, і дай нам, Боже, віру бездоганну, надію міцну, любов нелицемірну, благослови наші входи й виходи, вчинки, діла, слова, помисли; і дай нам дочекати початку дня, хвалячи, славлячи, благословляючи доброту Твого невимовного милосердя.

Бо благословилося всесвяте ім’я Твоє, і прославилося Царство Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва дев’ята

Засвіти в серцях наших, Чоловіколюбче Владико, нетлінне світло богопізнання Твого, і відкрий мисленні очі наші на розуміння євангельської проповіди Твоєї. Всели в нас страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, і думали, і чинили все угодне Тобі.

Бо Ти єси освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва десята

Господи Боже наш, Ти дарував людям прощення через покаяння і, як приклад визнання гріхів і сповідання їх, показав нам покаяння пророка Давида. Сам, Владико, з великої ласки Твоєї, помилуй і нас, що у многі і тяжкі провини впали, і з безмежного милосердя Твого очисти беззаконня наші, бо згрішили ми, Господи, проти Тебе, що знаєш невідоме і таємне серця людського і єдиний маєш владу відпускати гріхи. Серце ж чисте створивши в нас і Духом могутнім укріпивши нас, і радість спасіння Твого показавши нам, не відкинь нас від лиця Твого, але сподоби, як Благий і Чоловіколюбець, аж до останнього зітхання нашого приносити Тобі жертву правди і дари на святих Твоїх жертовниках.

Милістю і милосердям, і чоловіколюбством Єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси з Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва одинадцята

Боже, Боже наш, що з волі Своєї духовні й розумні сили сотворив єси, — молимо Тебе і благаємо Тебе, прийми посильну хвалу нашу з усіма творіннями Твоїми і подай багаті дари Твоєї благости, бо Тобі вклоняється кожний рід небесних і земних і підземних, і все, що дише, і всяке творіння прославляє незбагненну славу Твою, бо Ти один Бог Істинний і Многомилостивий.

Бо Тебе славлять усі сили небесні, і Тобі ми славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва дванадцята

Хвалимо Тебе, в піснях славимо і дякуємо Тобі, Боже отців наших, що Ти відвів тінь ночі і знову показав нам світ денний. Але благаємо Твою добросердечність: очисти гріхи наші і прийми моління наші з великого милосердя Твого; бо ми вдаємося до Тебе, Милостивого і Всесильного Бога: засвіти в серцях наших істинне сонце правди Твоєї, просвіти розум наш і всі почуття охорони, щоб побожно ходячи, як удень, путями заповідей Твоїх, осягнули ми життя вічне, — бо в Тобі джерело життя, — і сподобилися насолоди неприступного Твого світла.

Бо Ти єси Бог наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Велика або мирна єктенія

Диякон: В спокої Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За мир з неба і спасіння душ наших Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За спокій всього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За господина і отця нашого Блаженнішого Митрополита (імʼя), і господина нашого (високо) преосвященнішого (ім’я єпархіального архієрея), чесне пресвітерство, у Христі дияконство, за ввесь причет і людей Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд та військо її Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За місто наше (або — село наше, святий монастир наш) і за всяке місто, село і країну і за тих, що по вірі живуть у них, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За подорожніх на воді, на землі і в повітрі; за недужих, знеможених та поневолених і за спасіння їх Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Вседіву Марію зо всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.

Люди: Тобі, Господи.

Священик: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Бог Господь

Диякон (на солеї): Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в ім’я Господнє.

Люди: Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в ім’я Господнє (повторюють чотири рази на голос тропаря, а диякон виголошує стихи).

Стих 1: Прославляйте Господа, бо Він Милосердний, бо повіки ласка Його.

Стих 2: Обступили й оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх.

Стих 3: Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.

Стих 4: Камінь, що занедбали будівничі, став в основу вугла. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших.

Тропарі

Після «Бог Господь» співають тропар дня, двічі, і богородичний на глас тропаря. А коли припадають два тропарі, то перший співається двічі, потім другий і богородичний (або як належить за Уставом).

Алилуя

А коли є «Алилуя» або Велика Чотиридесятниця, то по великій єктенії співаємо на черговий голос:

Диякон (на солеї): Алилуя, алилуя, алилуя.

Люди: Алилуя, алилуя, алилуя (повторюють чотири рази на голос тропаря, а диякон виголошує стихи).

Стих 1: Від ночі лине дух наш до Тебе, Боже, бо заповіти Твої — світло на землі.

Стих 2: Навчіться правди, ті, хто живе на землі.

Стих 3: Заздрість охопить людей ненавчених.

Стих 4: Упокори їх, Господи, упокори славних землі.

По цьому зараз же тропарі Троїчні на відповідний голос, крім суботи, а в суботу — тропарі заупокійні (в службі за упокій).

Кафизми

І читаємо кафизми з Псалтиря та сідальні по черзі їх. По прочитанні однієї кафизми диякон виголошує малу єктенію:

Мала єктенія 1

Диякон: Ще і ще в спокої Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Вседіву Марію зо всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.

Люди: Тобі, Господи.

Священик: Бо Твоя є влада і Твоє Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

І сідальний свята чи святого.

По прочитанні другої кафизми — мала єктенія і виголос:

Мала єктенія 2

Священик: Бо Ти Благий і Чоловіколюбний Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

І другий сідальний свята чи святого.

Далі співається Полієлей (псалми 134 та 135) або 17-та кафизма («Непорочні»). Після цього в неділю співається «Ангельський собор…» («Благословен єси Господи…»), а у свята (після Полієлею) — величання. Під час цих піснеспівів чиниться кадіння всього храму, починаючи з вівтаря.

Полієлей і «Ангельський собор…»

Люди: Хваліть ім’я Господнє, хваліть раби Господа. Алилуя (тричі).

Ви, що стоїте у храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Алилуя (тричі).

Господи, ім’я Твоє повік, і пам’ять про Тебе з роду в рід. Алилуя (тричі).

Благословен Господь від Сіону, що живе в Єрусалимі. Алилуя (тричі).

Прославляйте Господа, бо Він Милосердний, бо повіки ласка Йога Алилуя (тричі).

Утвердив землю на водах, бо повіки ласка Його. Алилуя (тричі).

І визволив нас від ворогів наших, бо повіки ласка Його. Алилуя (тричі).

Прославляйте Бога Небесного, бо повіки ласка Його. Алилуя (тричі).

Тропарі гл. 5 (співаються тільки в неділю).

Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх.

Ангельський собор здивувався, бачучи, що Ти, Спасе, мертвим став, але смерти силу зруйнував, і з Собою Адама воскресив, і з пекла всіх визволив.

Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх.

«Нащо ви, учениці, змішуєте миро зі сльозами жалю?» — Запитав мироносиць ангел, що сяяв у гробі — «Дивіться на гріб і зрозумійте, що Спас воскрес із гробу».

Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх.

Рано на світанку мироносиці поспішали до гробу Твого, плачучи, але з’явився їм ангел і провістив: «Пора голосіння минула, не плачте; про воскресіння ж звістіть апостолам!»

Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх.

Мироносиці-жінки, що з миром прийшли до гробу Твого, Спасе, ридали. Ангел же їм сказав, мовивши: «Чому між мертвими Живого шукаєте? Він, як Бог, воскрес із гробу».

Слава… Поклонімось Отцю, і Його Сину, і Святому Духові та з серафимами заспіваймо Святій Тройці в єдиній істоті: Свят, Свят, Свят єси, Господи.

І нині.. Коли Ти, Діво, породила Життядавця, то Адама від гріхів визволила, замість туги радість Єві подала, а тих, що втратили життя, знову повернув до нього Той, Хто тіло прийняв від Тебе, Бог і Чоловік.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі).

Мала єктенія 3

По єктенії — виголос:

Священик: Бо благословилося ім’я Твоє і прославилося Царство Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Іпакої і антифони ступеневі

Іпакої й антифони ступеневі на відповідний голос. На свята — антифон ступеневий, гл. 4:

Люди: Від юности моєї перемагає мене багато пристрастей, але Сам захисти мене і спаси, Спасе мій.

Ненависники Сіону, посоромтеся Господа, бо, як трава вогнем, будете ви знищені.

Слава… і нині… Святим Духом всяка душа відживляється і чистотою підноситься, освітлюється єдністю Тройці священнотайно.

Читання Євангелія

Диякон: Будьмо уважні

Священик: Мир усім.

Диякон: Премудрість. Будьмо уважні

І виголошується прокимен недільний або свята.

Прокимни недільні

Голос 1. Нині воскресну, — говорить Господь, — стану спасінням і не завагаюся в нім (Пс. 11:6).

Стих: Слова Господні — слова чисті (Пс. 11:7).

Голос 2. Встань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти, і громади народів обступлятьТебе (Пс. 7:7-8).

Стих: Господи, Боже мій, на Тебе надіюся: спаси мене (Пс. 7:2).

Голос 3. Скажіть народам, що Господь воцарився, бо Він створив світ, який не похитнеться (Пс. 95:10).

Стих: Заспівайте Господеві пісню нову, співай Господеві, вся земле (Пс. 95:1).

Голос 4. Воскресни, Господи, поможи нам і визволи нас імени Твого ради (Пс. 43:27).

Стих: Боже, вухами нашими чули ми, і батьки наші розповідали нам (Пс. 43:2).

Голос 5. Воскресни, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, бо Ти царствуєш повіки (Пс. 9:33,37).

Стих: Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповім про всі чудеса Твої (Пс. 9:2).

Голос 6. Господи, піднеси силу Твою і прийди спасти нас (Пс. 79:3).

Стих: Вислухай, Пастирю Ізраїля, що провадиш Йосифа, наче ягня (Пс. 79:2).

Голос 7. Воскресни, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь убогих Твоїх до кінця (Пс. 9:33).

Стих: Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповім про всі чудеса Твої (Пс. 9:2).

Голос 8. Царюватиме Господь повік, Бог твій, Сіоне, з роду в рід (Пс. 145:10).

Стих: Хвали, душе моя, Господа. Буду хвалити Господа, поки життя мого (Пс. 145:1).

Далі диякон біля престолу підносить орар і виголошує:

Диякон: Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Священик: Бо Ти Святий єси, Боже наш, і в святині перебуваєш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Диякон: Все, що дише, нехай хвалить Господа.

Люди: Все, що дише, нехай хвалить Господа.

Диякон (стих): Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його у твердині сили Його.

Люди: Все, що дише, нехай хвалить Господа.

Диякон: Все, що дише,

Люди: нехай хвалить Господа.

Диякон: І щоб сподобитися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молімо.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо святе Євангеліє.

Священик: Мир усім.

Люди: І духові твоєму.

Священик: Від … (ім’я євангелиста) святого Євангелія читання.

Люди: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик читає Євангеліє: якщо в неділю, то порядкове, якщо в інші дні — святого або свята. По Євангелію:

Люди: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

В недільні дні Євангеліє читається на солеї лицем до народу, а в інші свята — серед народу в храмі. По прочитанні священик переносить Євангеліє на тетрапод для цілування вірними. Перед Євангелієм несе братчик свічника, лишаючи його за тетраподом аж до часу, коли Євангеліє береться з тетраподу, — по другій єктенії на канонах або після великого славослов’я. Священик, коли вносить Євангеліє до вівтаря, то із царських дверей благословляє ним людей.

Воскресна пісня

Воскресіння Христове бачивши, поклонімось святому Господеві Ісусу, Єдиному Безгрішному. Хресту Твоєму поклоняємось, Христе, і святеє воскресіння Твоє оспівуємо і славимо. Бо Ти єси Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім’я Твоє призиваємо. Прийдіть, усі вірні, поклонімось святому Христовому воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові. Повсякчас благословляючи Господа, оспівуємо воскресіння Його, бо, перетерпівши розп’яття, Він смертю смерть переміг.

Псалом 50

Помилуй мене (стор. 34).

Слава… Молитвами апостолів, Милостивий, очисти безліч гріхів наших.

І нині. Молитвами Богородиці, Милостивий, очисти безліч гріхів наших.

Помилуй мене, Боже, з великої ласки Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої.

Далі — у неділю (а у свято — стихира свята):** Воскрес Ісус із гробу, як і провістив, дарував нам життя вічне і велику милість.

В неділі Митаря і фарисея, Блудного сина, М’ясопусну, Сиропусну і до П’ятої неділі Великого посту співаємо на Слава…, замість «Молитвами апостолів», — «Покаяння відкрий мені двері, Життядавче». І на І нині…: «На стежку спасіння». Далі «Помилуй мене, Боже» і «Багато заподіяних мною гріхів».

Диякон: Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, навідай світ Твій милістю і милосердям, зміцни силу християн православних і пошли нам милості Твої багаті молитвами всепречистої Владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії; силою Чесного і Животворчого Хреста; заступництвом чесних небесних сил безтілесних; чесного славного пророка, Предтечі й Хрестителя Іоана; святих славних і всехвальних апостолів; святих отців наших і вселенських великих учителів і святителів: Василія Великого, Григорія Богослова й Іоана Золотоустого; святого отця нашого Миколая, архиєпископа Мир-Лікійського, чудотворця; святих рівноапостольних Мефодія й Кирила, учителів слов’янських; святого благовірного і рівноапостольного великого князя Володимира і блаженної великої княгині Ольги; святих отців наших митрополитів Київських: Михаїла, Іларіона, Макарія, Петра, Олексія, Петра; Феодосія Чернігівського, Димитрія Ростовського, Інокентія Іркутського, Йоасафа Білгородського та Іоана Тобольського; святих славних і добропобідних мучеників; святого великомученика Юрія Переможця, святої великомучениці Варвари, святих благовірних князів-страстотерпців Бориса, Гліба та Ігоря; святого преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського; Миколи, князя Луцького; Макарія Канівського; Феодора, князя Острозького; святої Юліянії, княжни Ольшанської святих віденських мучеників Антонія, Іоана і Євстафія; преподобних отців наших Антонія і Феодосія та інших чудотворців Печерських; преподобного Іова, ігумена і чудотворця Почаївського; всіх святих, на землі Українській прославлених, і святих (храму і дня); святих і праведних богоотців Іоакима і Анни і всіх святих, — молимо Тебе, Многомилостивий Господи, вислухай нас грішних, що молимось Тобі, і помилуй нас.

Люди: Господи, помилуй (12 разів).

Священик: Милістю і щедротами, і чоловіколюбством Єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси, з Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Канон

Співаються канони: недільний, хрестовоскресний, богородичний або святковий.

Після 3-ої пісні — мала єктенія і виголос:

Священик: Бо Ти єси Бог наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Потім сідільний за Мінеєю.

Після 6-ої пісні — мала єктенія і виголос:

Священик: Бо Ти єси Цар спокою і Спас душ наших, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Далі кондак та ікос і читання з Синаксарія.

По 8-ій пісні:

Люди: Хвалимо, благословимо, поклоняємось Господеві, оспівуючи і прославляючи Його по всі віки.

Диякон кадить святу трапезу, стає з кадилом перед образом Божої Матері, кадить і виголошує:

Диякон: Богородицю і Матір Світла в піснях звеличаймо.

Люди: Величає душа моя Господа, і зрадувався дух мій Богові Спасу моєму.

Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, дійсну Богородицю, Тебе величаємо (після кожного стиха).

Що зглянувся на покірливість раби Своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Чеснішу…

Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе ім’я Його. Милосердя Його з роду в рід на тих, що бояться Його. Чеснішу…

Виявив могутність руки Своєї, розкидав гордих в помислах сердець їх. Чеснішу…

Могутніх скинув з престолів, підняв угору смиренних; наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Чеснішу…

Він пригорнув Ізраїля, слугу Свого, згадавши Своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим — Авраамові і його потомству повіки. Чеснішу…

При цьому співі чиниться кадіння іконостасу, тетраподу і людей. Замість «Чеснішу» співаємо приспіви і ірмос 9-ої пісні в такі дні: 1) у день Пасхи і всі дні Пасхального тижня; 2) у великі Господні свята: Різдво Христове, Богоявлення, Вознесіння, Преображення і Воздвиження Чесного Хреста, а також на Стрітення.

Замість «Чеснішу» співаємо тільки ірмос 9-ої пісні в такі дні 1) у дні від суботи Лазаря до Пасхи; 2) у неділі Квітну, ап. Фоми, Мироносиць, Розслабленого, Самарянки, Сліпого і П’ятдесятниці; 3) в Преполовення і віддання його; 4) в понеділок Святого Духа; 5) в віддання П’ятдесятниці.

В неділю після канонів — мала єктенія і виголос:

Священик: Бо Тебе хвалять усі сили небесні, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Світильні

У неділю:

Диякон: Свят Господь Бог наш.

Люди: Свят Господь Бог наш (співають за кожним стихом на голос прокимна утрені).

Стих: Бо Свят Господь Бог наш.

Стих: Над усіма людьми Бог наш.

І тоді люди співають воскресний світильний.

В свята, передсвяття й посвяття співаються відразу світильні свята. В інші дні після канону співають «Достойно є» та світильні.

Хвалітні

Псалом 148

Люди: Все, що дише, нехай хвалить Господа. Хваліть Господа з небес! Хваліть Його у вишніх Тобі належить пісня Богові.

Хваліть Його всі, ангели Його, хваліть Його, всі сили Його. Тобі належить пісня Богові.

Хваліть Його, сонце й місяць, хваліть Його, всі зорі й світло. Хваліть Його, небеса небес і вода, що вище небес. Нехай хвалять ім’я Господнє, бо Він промовив — і сталося. Він повелів — і створилося. Поставив їх на віки вічні; дав їм закон, що не перейде. Хваліть Господа на землі, всі моря, всі риби і всі безодні. Хваліть Його, вогонь, град, сніг, туман, вітер буйний, що чините волю Його. Хваліть Його, гори і всі горби, дерева плодові і всі ліси, звірі і всі тварини, всі плазуни і птахи крилаті, царі земні і всі народи; князі і всі судді, юнаки й діви, старі з молодими — нехай хвалять ім’я Господнє, бо прославилось ім’я Його Одного. Слава Його на небі і на землі Він підніс силу народу Свого, славу всіх святих Своїх, людей Ізраїлевих, Йому близьких.

Псалом 149

Співайте Господеві пісню нову! Хвала Йому в Церкві преподобних Його. Нехай звеселиться Ізраїль Сотворителем своїм, сини Сіону нехай возрадуються Царем своїм. Нехай хвалять ім’я Його хором, під тимпани і з гуслями нехай співають Йому. Бо любить Господь народ Свій і покірних підносить до спасіння. Нехай звеличаться преподобні у славі і зрадіють в оселях своїх. Нехай буде хвала Богові в устах їх, і мечі двосічні в руках їх, щоб учинити помсту над нечестивими і кару над беззаконними, зв’язати царів їх путами, і славних їх — кайданами залізними.

(На 6 стихир:) Вчинити над ними суд написаний. Слава ця буде всім святим Його.

Псалом 15

Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його у твердині сили Його.

(На 4 стихири:) Хваліть Його в могутності сили Його; хваліть Його за безмежну величність Його.

Хваліть Його голосом сурми; хваліть Його на псалтирі та гуслях.

(На 2 стихири:) Хваліть Його хором під тимпани; хваліть Його на струнах і органах.

Хваліть Його на кимвалах милозвучних; хваліть Його на органах і з співами. Все, що дише, нехай хвалить Господа.

Гл. 2: Преблагословенна єси, Богородице Діво, бо Той, Хто тіло прийняв від тебе, пекло полонив, Адама викликав, прокляття знищив, Єву звільнив, смерть умертвив і нас оживив. Тому, співаючи, виголосимо: благословен Христос Бог, що так благозволив, слава Тобі.

Священик: Слава Тобі, що показав нам світло!

Велике славослов’я

Люди: Слава в вишніх Богу, і на землі мир, між людьми благовоління. Хвалимо Тебе, благословимо Тебе, поклоняємось Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі ради великої слави Твоєї. Господи, Царю Небесний, Боже Отче, Вседержителю, Господи, Сину Єдинородний, Ісусе Христе, і Святий Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сину Отця, Ти, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ти, що береш гріхи світу, прийми молитву нашу. Ти, що сидиш праворуч Отця, помилуй нас. Бо Ти Єдиний Святий, Ти Єдиний Господь, Ісус Христос, задля слави Бога Отця. Амінь. Повсякчас благословлятиму Тебе і вихвалятиму ім’я Твоє поки віку і на віки вічні.

Сподоби, Господи, в день цей без гріха зберегтися нам. Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе.
Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх (тричі).

Господи, пристановищем нашим був Ти від роду й до роду. Я сказав: Господи, помилуй мене, зціли душу мою, бо нагрішив я перед Тобою. Господи, до Тебе вдаюсь, навчи мене творити волю Твою, бо Ти Бог мій, бо в Тобі джерело життя; в сяйві Твоєму побачимо світ. Нехай завжди буде милість Твоя на тих, що визнають Тебе.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Слава… і нині…

Святий Безсмертний, помилуй нас.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас.

Тоді у свята тропарі за Уставом. У неділю — тропар воскресний відповідно до голосу.

Тропарі воскресні

(Голос 1, 3, 5, 7) Тропар, гл. 1: Удень спасіння світу співаймо воскреслому із гробу і Начальнику життя нашого; зруйнував бо Він смертю смерть, перемогу подав нам і велику милість.

(Голос 2, 4, 6, 8) Тропар, гл. 2: Воскрес із гробу і кайдани пекельні розірвав єси, зруйнував єси і осудження на смерть, Господи, всіх від сітей ворожих визволивши, явивши Себе апостолам Твоїм, послав єси їх на проповідь і ними мир Твій дав єси світові, Єдиний Многомилостивий.

Потрійна єктенія

Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за господина і отця нашого Блаженнішого Митрополита (імʼя), і господина нашого (високо)преосвященнішого (ім’я єпархіального архієрея), і за все у Христі братство наше.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд, військо і всю людність її, за державність, перемогу, спокій, здоров’я та спасіння їх, щоб Господь Бог допомагав нам у всьому та охороняв від усякого ворога і супротивника.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за святіших патріярхів православних, за благочестивих і повікнезабутніх князів і гетьманів наших, за вікопомних фундаторів святого храму (в монастирі — святого монастиря) цього і всіх православних отців і братів наших, що тут і повсюди давніше спочили.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось про милість, життя, мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих, парафіян святого храму цього (в монастирі — братії святого монастиря цього).

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за тих, що дари приносять і добро діють у святому і всечесному храмі цьому, за тих, що працюють, співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від Тебе великої і багатої милости.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Благальна єктенія

Диякон: Доповнімо ранішню молитву нашу і Господеві.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Дня всього звершеного, святого, спокійного і безгрішного у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Ангела спокою, вірного провідника, охоронителя душ і тіл наших у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Прощення і відпущення гріхів та провин наших у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Доброго і пожиточного для душ наших і спокою для світу у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Останок життя нашого в спокої та покаянні скінчити у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, спокійного, і доброї відповіді на страшному суді Христовім просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Вседіву Марію зо всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.

Люди: Тобі, Господи.

Священик: Бо ти єси Бог милости, щедрот і чоловіколюбства, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Священик: Мир усім.

Люди: І духові твоєму.

Диякон: Голови наші вклонімо перед Господом.

Люди: Тобі, Господи.

Голововклонна молитва

Господи Святий, що на небі перебуваєш і смиренних доглядаєш, і всевидячим оком Твоїм все творіння бачиш, перед Тобою вклонилися ми душею й тілом, і молимось Тобі: простягни невидиму руку Твою з святої оселі Твоєї і поблагослови всіх нас; і якщо згрішили чимось вільно чи невільно, — прости, як Бог Благий і Чоловіколюбець, подаючи нам добро земне й небесне.

Священик: Бо Тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Відпуст

Диякон: Премудрість.

Люди: Благослови.

Священик: Благословенний Христос Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь. Утверди, Боже, святу православну віру і всіх православних християн на віки вічні.

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Люди: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, дійсну Богородицю, Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.

Люди: Слава… і нині… Господи, помилуй (тричі). Благослови.

Священик: Христос, ( у неділю — що воскрес із мертвих), Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, святих, славних і всехвальних апостолів, … (і святого, що його храм, і святого, що його пам’ять у той день святкуємо), святих і праведних богоотців Іоакима і Анни, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Після відпусту священик іде до вівтаря. Царські двері й завіса зариваються, священик здіймає з себе фелон, а читець читає перший час.

Мале славослов’я

Під час Великого посту або іншого дня, що не має великого славослов’я, після псалма 150 виголос:

Священик: Тобі слава належить, Господи Боже наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Священик: Слава Тобі, що показав нам світло.

Люди: Слава в вишніх Богу, і на землі мир, між людьми благовоління. Хвалимо Тебе, благословимо Тебе, поклоняємось Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі ради великої слави Твоєї Господи, Царю Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сину Єдинородний, Ісусе Христе, і Святий Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сину Отця, Ти, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ти, що береш гріхи світу, прийми молитву нашу. Ти, що сидиш праворуч Отця, помилуй нас. Бо Ти Єдиний Святий, Ти Єдиний Господь, Ісус Христос, задля слави Бога Отця. Амінь. Повсякденно благословлятиму Тебе і вихвалятиму ім’я Твоє поки віку і на віки вічні. Господи, пристановищем нашим був Ти від роду й до роду. Я сказав: Господи, помилуй мене, зціли душу мою, бо нагрішив я перед Тобою. Господи, до Тебе вдаюсь, навчи мене творити волю Твою, бо Ти Бог мій, бо в Тобі джерело життя; в сяйві Твоєму побачимо світло. Нехай завжди буде милість Твоя на тих, що визнають Тебе.

Сподоби, Господи, в день цей без гріха зберегтися нам. Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх. Благословен єси, Владико, врозуми мене заповітами Твоїми. Благословен єси, Святий, просвіти мене заповітами Твоїми. Господи, милість Твоя повік, не відкинь творіння рук Твоїх. Тобі належить хвала, Тобі належить співання. Тобі слава належить, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Благальна єктенія. Далі — стихири стиховні.

Стих 1: І наповни нас вранці милости Твоєї, і зрадіємо та звеселимось. Звесели нас у всі дні наші —за ті дні, коли Ти упокорював нас, за літа, коли ми бачили лихо. І покажи рабам Твоїм творіння Твоє, а величність Твою — синам їх (Пс. 89:14-16).

Стих 2: І нехай буде сяйво Господа Бога нашого на нас, і в ділах рук наших нам поможи, і діла рук наших на добро наведи.

Слава… Самогласний. і нині… Богородичний.

Після стиховних читаємо: Добре є прославляти Господа й співати імені Твоєму, Всевишній, повідати вранці про милість Твою, і щоночі — про істину Твою.

Святий Боже… Пресвятая Тройце… Отче наш… (стор. 6).

Священик: Бо Твоє є Царство…

Читець: Амінь.

Закінчення постової утрені

У Великий піст утреня закінчується так

Читець: Стоячи в храмі слави Твоєї, Богородице, себе на небі уявляємо. Ти, Двері Небесні, відкрий нам двері милости Твоєї.

Господи, помилуй (40 разів). Слава… і нині… Чеснішу…

Іменем Господнім благослови, отче.

Священик: Благословенний Христос Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Читець: Амінь. Небесний Царю, вірних людей зміцни, народи втихомир, світ заспокой, святий храм цей в добрі збережи. Раніш померлих отців і братів наших в оселях праведників осели, і нас після покаяння і сповіди прийми, бо Ти Благий і Чоловіколюбець.

Молитва прп. Єфрема Сиріна Господи і Владико життя мого! (стор. 32)

І читець читає перший час.

Закінчення повсякденної утрені

Поза Великим постом після «Отче наш» — тропар денний. Слава і нині… Богородичний.

Потрійна єктенія.

Диякон: Премудрість.

Люди: Благослови.

Священик: Благословенний Христос Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь. Утверди, Боже, святу православну віру і всіх православних християн на віки вічні.

І як великого славослов’я нема, починає читатися перший час. А як є велике славослов’я, то утреня закінчується так:

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Люди: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, дійсну Богородицю, Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.

Люди: Слава… і нині… Господи, помилуй (тричі). Благослови.

Священик: Христос, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, святих, славних і всехвальних апостолів…(і святого, що його храм, і святого, що його пам’ять у той день святкуємо), святих і праведних богоотців Іоакима і Анни, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Люди: Амінь.

І читається перший час.

Знайшли помилку