Псалтир

Молитви після завершення читання кількох кафізм чи всього Псалтиря

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Молитвы по прочтении нескольких кафисм или всей Псалтири

По соверше́нии же не́коликих кафи́см или́ все́й Псалти́ри:

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя́, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́ем.

Или́:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь: а́нгельский собо́р и челове́ческий ро́д; освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, де́вственная похвало́, из Нея́же Бо́г воплоти́ся и Младе́нец бы́сть, пре́жде ве́к Сы́й Бо́г на́ш; ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла. о Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, сла́ва Тебе́.

Трисвято́е. и по О́тче на́ш.

Тропари́, гла́с 6

Поми́луй на́с, Го́споди, поми́луй на́с, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти́ моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй на́с.

Сла́ва: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют А́нгели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т на́ш, да пое́м Ти́: Аллилу́ия.

И ны́не: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний: к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. Посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми́ оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

Та́же: Го́споди, поми́луй (40).

И покло́нов, ели́ко мо́щно, с моли́твою свята́го Ефре́ма Си́рина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́! Ду́х пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не да́ждь ми́. Ду́х же целому́дрия, смиреному́дрия, терпе́ния и любве́, да́руй ми́, рабу́ Твоему́. Е́й, Го́споди, Царю́, да́руй ми́ зре́ти моя́ прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посе́м глаго́ли моли́тву сию́ со внима́нием:

Многоми́лостиве и преми́лостиве Го́споди и всего́ добра́ да́телю, Человеколю́бче, и всея́ вселе́нныя Царю́, многоимени́тый Влады́ко и Го́споди! Ни́щ и убо́г е́смь а́з, дерза́ю призыва́ти чу́дное и стра́шное, и свято́е и́мя Твое́, eго́же вся́ тва́рь Небе́сных си́л стра́хом трепе́щут. Ни́зу на земли́ неизрече́ннаго Твоего́ человеколю́бия смотре́ние удиви́л еси́, посла́нием возлю́бленнаго Твоего́ О́трока, Его́же от безнача́льных не́др Твоея́ Оте́ческия сла́вы, неразлу́чным Божество́м отры́гнул еси́, да челове́ки со А́нгелы во еди́н соста́в устро́ит. Помяни́, Го́споди, моего́ уны́ния смире́ние; ка́л сы́й и пе́рсть, Тебе́, неизглаго́ланнаго Све́та призыва́ю, не́мощию пло́ти обложе́н, ю́же ми́лостивне Сло́во Твое́ понесе́, и сме́ртию Свое́ю от рабо́ты вра́жия свободи́л е́сть ду́шы на́ша, да о́бщники вся́, и́же ве́рою яре́м рабо́ты Твоея́ на ся́ взе́мшыя, сла́вы Твоея́ сподо́бит и́х, от нея́же сатана́ льсти́вый отпаде́. Поми́луй мя́, омраче́ннаго грехо́вными по́мыслы, возведи́ у́м мо́й уда́вленный те́рнием ле́ности и ляди́ною непоко́рства. Утверди́ се́рдце мое́ по Тебе́ горе́ти, очи́ма мои́ма исто́чник сле́з посли́, и на коне́ц исхо́да души́ моея́ сотвори́ мя́ безпоро́чна Твоего́ уго́дника, наставля́я мя́ к Тебе́ подвиза́тися усе́рдно. Помяни́, Го́споди, роди́тели моя́ милосе́рдием Твои́м и вся́ бли́жния моя́, и бра́тию, и дру́ги, и сосе́ды, и вся́ правосла́вныя христиа́ны, и спаси́ мя́ моли́твами все́х святы́х. И приими́ в че́сть сия́ псалмы́ и моли́твы, я́же глаго́лах пред Тобо́ю за ся́, и не ме́рзко Ти́ бу́ди с воздыха́нием моле́ние сие́, я́ко ми́лостив Сы́й и Человеколю́бец, и Тебе́ Безнача́льнаго Отца́ сла́вим со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и со Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посе́м: Честне́йшую Херуви́м…

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй (Три́жды.) Благослови́.

А́ще иере́й, конча́ет свяще́ннически, а́ще ли просты́й, конча́ет си́це:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных си́л безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и все́х святы́х, поми́луй и спаси́ мя́, гре́шнаго, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. Ами́нь.

Коне́ц, и Бо́гу сла́ва.

Мл7твы по прочте1нии

Дост0йнw є4сть ћкw вои1стину бlжи1ти тS бцdу, приснwбlжeнную и3 пренепор0чную и3 м™ерь бGа нaшего. Чтcнёйшую херув‡мъ и3 слaвнэйшую бeз8 сравнeніz серафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Трис™0е

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ, три1жды.

Слaва o6ц7Y, и3 сн7у, и с™0му д¦у, и нhнэ и пrнw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Моли1тва ко прес™эй трbце

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчcти грэхи2 нaша: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмоwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй, три1жды.

Слaва o6ц7Y, и3 сн7у, и с™0му д¦у, и нhнэ и пrнw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Моли1тва гDнz

Џ§е нaшъ, и4же є3си на нб7сeхъ; да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоs, ћко на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ ѕ7

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію1 ти мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слaва: ЧCтн0е прbр0ка твоегw2 гDи торжество2, нб7о цRковь показA, съ человёки ликyютъ ѓгGли. Тогw2мlтвами хrтE б9е, въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ, да поeмъ ти2: ґллилyіа.

И# нhнэ: МнHгаz мн0жєства мои1хъ, бцdе, прегрэшeній: къ тебЁ прибэг0хъ чcтаz, сп7сeніz трeбуz. Посэти2 немощствyющую мою2 дyшу, и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, дaти ми2 њставлeніе, ±же содёzхъ лю1тыхъ, є3ди1на бlгословeннаz.

ГDи поми1луй, м7.

И# покл0нwвъ, є3ли1кw м0щно, съ мlтвою:

ГDи и3 вLко животA моегw2:

Посeмъ глаг0ли мlтву сію2 со внимaніемъ

Многомлcтиве и3 премлcтиве гDи, и3 всегw2 добрA дaтелю чlвэколю1бче, и3 всеS вселeнныz цRю2 многоимени1тый, вLко и3 гDи, ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ, дерзaю призывaти чyдное и3 стрaшное и3 с™0е и4мz твоE, є3гHже всS твaрь нбcныхъ си1лъ стрaхомъ трепeщутъ: ни1зу на земли2 неизречeннагw твоегw2 чlвэколю1біz смотрeніе ўдиви1лъ є3си2, послaніемъ возлю1бленнагw твоегw2 џтрока. Е#г0же t безначaльныхъ нёдръ твоеS n§ескіz слaвы, неразлyчнымъ б9еств0мъ tрhгнулъ є3си2, да человёки со ѓгGлы во є3ди1нъ состaвъ ўстр0итъ. Помzни2, гDи, моегw2 ўнhніz смирeніе: кaлъ сhй и3 пeрсть, тебE неизглаг0ланнаго свёта призывaю, нeмощію пл0ти њбложeнъ, ю4же млcтивнэ сл0во твоE понесE, и3 смeртію своeю t раб0ты врaжіz свободи1лъ є4сть дyшы нaшz, да џбщники вс‰, и5же вёрою kрeмъ раб0ты твоеS на сS взeмшыz, слaвы твоеS спод0битъ и5хъ, t неsже сатанA льсти1вый tпадE. Поми1луй мS њмрачeннаго грэх0вными п0мыслы, возведи2 ќмъ м0й ўдaвленный тeрніемъ лёности, и3 лzди1ною непок0рства: ўтверди2 сeрдце моE по тебЁ горёти, nчи1ма мои1ма и3ст0чникъ слeзъ посли2, и3 на конeцъ и3сх0да души2 моеS, сотвори1 мz безпор0чна твоего2 ўг0дника, наставлsz мS къ тебЁ подвизaтисz ўсeрднw. Помzни2 гDи, роди1тели мо‰ млcрдіемъ твои1мъ, и3 вс‰ бли6жніz мо‰, и3 брaтію, и3 дрyги, и3 сосёды, и3 вс‰ правосл†вныz хrтіaны, и3 сп7си1 мz мlтвами всёхъ с™hхъ: и3 пріими2 въ чeсть сі‰ pалмы2 и3мlтвы, ±же глаг0лахъ пред8 тоб0ю за сS, и3 не мeрзко ти2 бyди съ воздыхaніемъ молeніе сіE, ћкw млcтивъ сhй и3 чlвэколю1бецъ, и3 тебE безначaльнаго nц7A слaвимъ, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 со с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Њкончaніе

Чтcнёйшую херув‡мъ и3 слaвнэйшую бeз8 сравнeніz серафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Слaва o6ц7Y, и3 сн7у, и с™0му д¦у, и нhнэ и пrнw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Бlгослови2.

Ѓще їерeй, кончaетъ сщ7eннически.

Ѓще ли простhй, кончaетъ си1це:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA, и3 с™hхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ, и3 прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 с™aгw прbр0ка дв7да, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй и3 сп7си1 мz грёшнаго, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Після завершення читання кількох
кафизм, або всього Псалтиря і пісень:

 

Достойно є… або За Тебе радується…

Трисвяте по Отче наш…

тропарі, глас 6.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо, жодного виправдання не маючи, ми, грішні, Тобі, як Владиці, цю молитву приносимо: помилуй нас.

Слава…

Славне торжество пророка Твого, Господи, через Церкву показало небо; тому з людьми веселяться ангели. Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі: алилуя.

І нині…

Велике множество провин моїх, Богородице! До Тебе прибігаю, чиста, спасіння благаючи. Зглянься на немічну душу мою і моли Сина Твого й Бога нашого, щоб простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословенна.

Господи, помилуй (40 разів).

І поклонів скільки можливо, з молитвою:

Господи і Владико життя мого, дух лінивства, безнадійности, владолюбства й марнослів’я не дай мені.

Дух же доброчесности, смиренномудрости, терпіння і любови даруй мені, рабу Твоєму.

Так, Господи Царю, даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь.

Після цього промовляй молитву цю з увагою:

Многомилостивий і премилостивий Господи, і всякого добра Подателю Чоловіколюбче, і всієї вселенної Царю многоіменитий, Владико і Господи, бідний і убогий я насмілююсь призивати дивне, і страшне, і святе ім’я Твоє, перед яким усе творіння Небесних Сил зі страху тремтить. Внизу, на землі, невимовним Твоїм чоловіколюбним Промислом здивував Ти — через через послання улюбленого Твого Сина, Якого Ти породив від безначального лона Твоєї Отцівської слави, нерозлучним Божеством — щоб з’єднати людей з ангелами. Пом’яни, Господи, моє смирення; будучи прахом і попелом, Тебе, невимовне Світло, призиваю: будучи немічною плоттю обтяжений, яку милостиво Бог Слово носив і Своєю смертю від ворожого рабства визволив душі наші, щоб спільники всі, які вірою тягар служіння Тобі на себе взяли, сподобилися Твоєї слави, від якої відпав лукавий сатана. Помилуй мене, затьмареного гріховними помислами, виведи розум мій, приглушений терням лінивства і непокірливості; утверди моє серце, щоб воно горіло за Тобою;  очам моїм пошли джерело сліз, і під час відходу душі моєї вчини мене безпорочним Твоїм угодником, наставляючи мене ревно подвизатися перед Тобою. Пом’яни, Господи, батьків моїх милосердям Твоїм, і всіх рідних моїх, і братію, і сусідів, і всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих. І прийми у честь ці  псалми і молитви, які я промовляв перед Тобою за себе, і нехай не буде перед Тобою мерзенним зітханням моління цього. Бо Ти милостивий і Чоловіколюбець, і Тебе, безначального Отця, славимо, з Єдинородним Твоїм Сином, і з Святим Духом, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Після цього: Чеснішу…

Слава… І нині…

Господи, помилуй (тричі).

Благослови.

Якщо священик, то закінчує ієрейським чином; якщо ж чернець або мирянин, закінчує так:

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері, силою чесного і животворчого Хреста, і святих Небесних Сил безплотних, і преподобних і богоносних отців наших і святого пророка Давида, і всіх святих, помилуй і спаси мене грішного, як благий і Чоловіколюбець.

Знайшли помилку