...
Псалтир

Кафізма 3

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюГрецькоюУкраїнською

Кафизма третия

1В коне́ц, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пе́сни сея́, в де́нь, во́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от руки́ все́х вра́г его́, и из руки́ Сау́ли, и рече́: 17.

2 Возлюблю́ Тя́, Го́споди, кре́посте моя́. 3Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Móй, Бо́г мо́й, Помо́щник мо́й, и упова́ю на Него́, Защи́титель мо́й, и ро́г спасе́ния моего́, и Засту́пник мо́й. 4Хваля́ призову́ Го́спода и от вра́г мои́х спасу́ся. 5Одержа́ша мя́ боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя́, 6боле́зни а́довы обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ се́ти сме́ртныя. 7И внегда́ скорбе́ти ми́, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма свята́го Своего́ гла́с мо́й, и во́пль мо́й пре́д Ни́м вни́дет во у́ши Его́. 8И подви́жеся, и тре́петна бы́сть земля́, и основа́ния го́р смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня́ Бо́г. 9Взы́де ды́м гне́вом Его́, и о́гнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. 10И приклони́ небеса́, и сни́де, и мра́к под нога́ма Его́. 11И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. 12И положи́ тму́ закро́в Сво́й, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. 13От облиста́ния пре́д Ни́м о́блацы проидо́ша, гра́д и у́глие о́гненное. 14И возгреме́ с небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ гла́с Сво́й. 15Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи, и смяте́ я́. 16И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. 17Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя́, восприя́т мя́ от во́д мно́гих. 18Изба́вит мя́ от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя́, я́ко утверди́шася па́че мене́. 19Предвари́ша мя́ в де́нь озлобле́ния моего́, и бы́сть Госпо́дь утвержде́ние мо́е. 20И изведе́ мя́ на широту́, изба́вит мя́, я́ко восхоте́ мя́. 21И возда́ст ми́ Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми́. 22Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. 23Я́ко вся́ судьбы́ Его́ пре́до мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от Мене́. 24И бу́ду непоро́чен с Ни́м, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. 25И возда́ст ми́ Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пре́д очи́ма Его́. 26С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, 27и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. 28Я́ко Ты́ лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. 29Я́ко Ты́ просвети́ши свети́льник мо́й, Го́споди, Бо́же мо́й, просвети́ши тму́ мою́. 30Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Бо́гом мои́м прейду́ сте́ну. 31Бо́г мо́й, непоро́чен пу́ть Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель е́сть все́х упова́ющих на Него́. 32Я́ко кто́ Бо́г, ра́зве Го́спода́ Или́ кто Бо́г, ра́зве Бо́га на́шего́ 33Бо́г препоясу́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́чен пу́ть мо́й. 34Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя́. 35Науча́яй ру́це мои́ на бра́нь, и положи́л еси́ лу́к ме́дян мы́шца моя́. 36И да́л ми еси́ защище́ние спа́сения, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя́, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя́ в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то́ мя́ научи́т. 37Ушири́л еси́ стопы́ моя́ по́до мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. 38Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. 39Оскорблю́ и́х, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. 40И препоя́сал мя́ еси́ си́лою на бра́нь, спя́л еси́ вся́ востаю́щыя на мя́ под мя́. 41И враго́в мои́х да́л ми́ еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя́ потреби́л еси́. 42Воззва́ша, и не бе́ спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша и́х. 43И истню́ я́ я́ко пра́х пре́д лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. 44Изба́виши мя́ от пререка́ния люде́й, поста́виши мя́ во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми́. 45В слу́х у́ха послу́шаша мя́. Сы́нове чужди́и солга́ша ми́. 46Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от сте́зь свои́х. 47Жи́в Госпо́дь, и благослове́н Бо́г, и да вознесе́тся Бо́г спасе́ния моего́. 48Бо́г дая́й отмще́ние мне́ и покори́вый лю́ди под мя́. 49Изба́витель мо́й от вра́г мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя́ вознесе́ши мя́, от му́жа непра́ведна изба́виши мя́. 50Се́го ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: 51велича́яй спасе́ния царе́ва, и тво́ряй ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Сла́ва:

1В коне́ц, псало́м Дави́ду, 18.

2 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет тве́рдь. 3Де́нь дни́ отрыга́ет глаго́л, и но́щь но́щи возвеща́ет ра́зум. 4Не су́ть ре́чи, ниже́ слове́са, и́хже не слы́шатся гла́си и́х. 5Во всю́ зе́млю изы́де веща́ние и́х и в концы́ все́ленныя глаго́лы и́х. в со́лнце положи́ селе́ние Свое́, 6и То́й, я́ко жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко исполи́н тещи́ пу́ть. 7От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и не́сть и́же укры́ется теплоты́ Его́. 8Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. 9Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. 10Стра́х Госпо́день чи́ст, пребыва́яй в ве́к ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, 11вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. 12И́бо ра́б Тво́й храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. 13Грехопаде́ния кто́ разуме́ет́ от та́йных мои́х очи́сти мя́, 14и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. 15И бу́дут во благоволе́ние словеса́ у́ст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пре́д Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мо́й и Изба́вителю мо́й.

1В коне́ц, псало́м Дави́ду, 19.

2 Услы́шит тя́ Госпо́дь в де́нь печа́ли, защи́тит тя́ и́мя Бо́га Иа́ковля. 3По́слет ти́ по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя́. 4Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. 5Да́ст ти́ Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и ве́сь сове́т тво́й испо́лнит. 6Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся́ проше́ния твоя́. 7Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с небесе́ свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. 8Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы́ же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. 9Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы́ же воста́хом и испра́вихомся. 10Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны́, во́ньже а́ще де́нь призове́м Тя́.

1Псало́м Дави́ду, 20.

2 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся ца́рь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. 3Жела́ние се́рдца eго́ да́л еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. 4Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. 5Живота́ проси́л е́сть у тебе́, и да́л еси́ eму́ долготу́ дни́й во ве́к ве́ка. 6Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. 7Я́ко да́си eму́ благослове́ние во ве́к ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. 8Я́ко ца́рь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. 9Да обря́щется рука́ Твоя́ все́м враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся́ ненави́дящыя Тебе́. 10Я́ко положи́ши и́х я́ко пе́щь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть и́х о́гнь. 11Пло́д и́х от земли́ погуби́ши, и се́мя и́х от сыно́в челове́ческих. 12Я́ко уклони́ша на Тя́ зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. 13Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ и́х. 14Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва:

1В коне́ц, о заступле́нии у́треннем, псало́м Дави́ду, 21.

2 Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми́, вску́ю оста́вил мя́ еси́. Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. 3Бо́же мо́й, воззову́ во дни́, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне́. 4Ты́ же во святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. 5На Тя́ упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. 6К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя́ упова́ша, и не постыде́шася. 7А́з же е́смь че́рвь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. 8Вси́ ви́дящии мя́ поруга́ша ми́ ся́, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: 9упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. 10Я́ко Ты́ еси́ исто́ргий мя́ из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. 11К Тебе́ приве́ржен е́смь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бо́г мо́й еси́ Ты́. 12Да не отступи́ши от Мене́, я́ко ско́рбь бли́з, я́ко не́сть помога́яй ми́. 13Обыдо́ша мя́ тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя́. 14Отверзо́ша на мя́ уста́ своя́, я́ко ле́в восхища́яй и рыка́яй. 15Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся́ ко́сти моя́, бы́сть се́рдце мое́ я́ко во́ск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. 16И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мо́й прильпе́ горта́ни моему́, и в пе́рсть сме́рти све́л мя́ еси́. 17Я́ко обыдо́ша мя́ пси́ мно́зи, со́нм лука́вых одержа́ша мя́, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. 18Исчето́ша вся́ ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя́. 19Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. 20Ты́ же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от Мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. 21Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. 22Спаси́ мя́ от у́ст льво́вых и от ро́г единоро́жь смире́ние мое́. 23Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя́. 24Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все́ се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все́ се́мя Изра́илево. 25Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от Мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя́. 26От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пре́д боя́щимися Его́. 27Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ и́х в ве́к ве́ка. 28Помяну́тся и обратя́тся ко Госпо́ду вси́ концы́ земли́, и покло́нятся пре́д Ни́м вся́ оте́чествия язы́к. 29Я́ко Госпо́дне е́сть ца́рствие, и То́й облада́ет язы́ки. 30Ядо́ша и поклони́шася вси́ ту́чнии земли́, пре́д Ни́м припаду́т вси́ низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. 31И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви ро́д гряду́щий. 32И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся , я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м Дави́ду, 22.

1 Госпо́дь пасе́т мя́ и ничто́же мя́ лиши́т. 2На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя́, на воде́ поко́йне воспита́ мя́. 3Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. 4А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко Ты́ со мно́ю еси́: же́зл Тво́й и па́лица Твоя́, та́ мя́ уте́шиста. 5Угото́вал еси́ пре́до мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне́, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна. 6И ми́лость Твоя́ пожене́т мя́ вся́ дни́ живота́ моего́; и е́же всели́ти ми́ ся́ в до́м Госпо́день в долготу́ дни́й.

Псало́м Дави́ду, еди́ныя от суббо́т, 23.

1 Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, все́ленная и вси́ живу́щии на не́й. 2То́й на моря́х основа́л ю́ е́сть, и на река́х угото́вал ю́ е́сть. 3Кто́ взы́дет на го́ру Госпо́дню́ Или́ кто́ ста́нет на ме́сте святе́м Его́́ 4Непови́нен рука́ма и чи́ст се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. 5Се́й прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. 6Се́й ро́д и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. 7Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Ца́рь сла́вы. 8Кто́ е́сть се́й Ца́рь сла́вы́ Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. 9Возми́те вра́та кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Ца́рь сла́вы. 10Кто́ е́сть се́й Ца́рь сла́вы́ Госпо́дь си́л, То́й е́сть Ца́рь сла́вы.

Сла́ва:

По 3-й кафисме,

Трисвято́е. и по О́тче на́ш:

Та́же тропари́, гла́с 3

Живу́щи на земли́, душе́ моя́, пока́йся: пе́рсть во гро́бе не пое́т, прегреше́ний не избавля́ет. Возопи́й Христу́ Бо́гу: Сердцеве́дче, согреши́х, пре́жде да́же не осу́диши мя́, поми́луй мя́.

Доко́ле, душе́ моя́, пребыва́еши в прегреше́ниих́ Доко́ле прие́млеши покая́ния преложе́ние́ Приими́ во уме́ су́д гряду́щий и возопи́й Го́споду: Сердцеве́дче, согреши́х, пре́жде да́же не осу́диши мя́,поми́луй мя́.

Сла́ва: На Стра́шном Суди́щи без оглаго́льников облича́юся, без свиде́телей осужда́юся, кни́ги бо со́вестныя разгиба́ются, и дела́ сокрове́нная открыва́ются. Пре́жде не́же во о́ном всенаро́дном позо́рищи и́маши испыта́ти, я́же мно́ю соде́янная, Бо́же, очи́сти мя́ и спаси́ мя́.

И ны́не: Недоразумева́емое и непостижи́мое е́сть, Влады́чице Богоблагода́тная, соде́янное о Тебе́ стра́шное та́инство: Необъе́млемаго бо, заче́нши, родила́ еси́ пло́тию обложе́ннаго от чи́стых крове́й Твои́х: Его́же, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́, моли́ спасти́ вся́ пою́щыя Тя́.

Го́споди, поми́луй (40) и моли́тва:

Го́споди Вседержи́телю, Сло́ве Пребезнача́льнаго Отца́, Самосоверше́нный Бо́же Иису́се Христе́, милосе́рдия ра́ди безприкла́днаго ми́лости Твоея́, ника́коже разлуча́яйся Твои́х рабо́в, но при́сно в ни́х почива́яй, не оста́ви мя́, раба́ Твоего́, Всесвяты́й Царю́, но да́ждь мне́, недосто́йному, ра́дование спасе́ния Твоего́ и просвети́ мо́й у́м све́том позна́ния Ева́нгелия Твоего́, ду́шу мою́ любо́вию Креста́ Твоего́ обяжи́, те́ло же мое́ Твои́м безстра́стием украси́, мы́сли умири́ и но́зе мои́ сохрани́ от поползнове́ния, и не погуби́ мя́ со беззако́ньми мои́ми, Благи́й Го́споди, но искуси́ мя́, Бо́же, и вразуми́ се́рдце мое́, испыта́й мя́ и уве́ждь стези́ моя́, и ви́ждь, а́ще пу́ть беззако́ния во мне́, и отврати́ от него́, и наста́ви мя́ на пу́ть ве́чен. Ты́ бо еси́ Пу́ть, и И́стина, и Живо́т, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

                         Каfjсма трeтіz

Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду, ±же глаг0ла гDеви словесA пёсни сеS, въ дeнь, в0ньже и3збaви є3го2 гDь t руки2 всёхъ вр†гъ є3гw2 и3 и3з8 руки2 саyли: и3 речE: з7i

Возлюблю1 тz, гDи, крёпосте моS:

                                      ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
ΨΑΛΜΟΣ 17ος

Ἀγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου.

Кафизма №3

17 псалом

Пісня Давида.
Начальнику хору.
Раба Господнього Давида, який виголосив слова пісні цієї до Господа, коли Господь визволив його від рук усіх ворогів його і від руки Саула. І він сказав:

1-2 Возлюблю Тебе, Господи, кріпосте моя.
3 Господь — твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя; на Нього моя надія, оборонець мій, ріг спасіння мого, заступник мій.
4 З хвалою прикличу Господа і від ворогів моїх спасуся.
5 Огорнули мене муки смертельні, і ріки беззаконня засмутили мене.
6 Кайдани пекельні скували мене, і сіті смертні обплутали мене.
7 У тісноті моїй я призивав Господа і до Бога мого взивав, і Він почув голос мій із храму [святого] Свого, і благання моє дійшло до слуху Його.
8 І затряслася, захиталася земля, тремтіли й тряслися підвалини гір, бо запалав гнівом [Господь].
9 Піднявся дим від гніву Його і з вуст Його — вогонь палючий, палаюче вугілля сипалося від Нього.
10 Він прихилив небеса й зійшов, і морок — під ногами Його.
11 І возсів на херувимів, і полетів, понісся на крилах вітру.
12 Хмарами, як покровом, Він покрив Себе, темними хмарами води Він огорнув Себе.
13 Від блиску Його перед Ним летіли хмари, град і вогненне вугілля.
14 І загримів у небесах Господь, і Всевишній подав голос Свій.
15 Пустив стріли Свої і розігнав їх. Метнув безліч блискавок і розсіяв їх.
16 І відкрилися джерела вод, відкрилися основи всесвіту від заборони Твоєї, Господи, від подиху гніву Твого.
17 Він простяг руку з висоти і взяв мене, і з глибокої води визволив мене.
18 Він визволив мене від ворогів моїх сильних і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене.
19 Вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь укріпив мене.
20 Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене.
21 Господь воздав мені за правдою моєю і за чистотою рук моїх відплатив мені.
22 Бо я зберіг путі Господні і не був нечестивим перед Богом моїм.
23 Бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся.
24 Я був непорочний перед Ним і берігся, щоб не згрішити мені.
25 І воздав мені Господь за правдою моєю і за чистотою рук моїх перед очима Його.
26 Господи, Ти чиниш з милостивим милостиво, і з справедливим за справедливістю його,
27 з чистим — за чистотою його, а з лукавим — за лукавством його.
28 Бо Ти народ поневолений спасаєш і пиху гордих приборкуєш.
29 Ти засвічуєш світильник мій. Господь Бог мій просвічує темряву мою.
30 З Тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду.
31 Бог мій! Непорочні путі Його, чисте слово Його, Він оборонець усіх, що надіються на Нього.
32 Бо хто Бог, крім Господа? Хто захисник, крім Бога нашого?
33 Бог підперізує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою.
34 Робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене.
35 Привчає руки мої до боротьби і м’язи мої робить, як лук мідний.
36 Ти, Господи, даєш мені щит спасіння Твого, правиця Твоя підтримує мене і ласка Твоя звеличує мене.
37 Ти розширюєш кроки мої піді мною, і не хитаються ноги мої.
38 Я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаюся, аж доки не знищу їх.
39 Уражаю їх, і вони не можуть встати, падають під ногами моїми.
40 Бо Ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих, що повстали на мене.
41 Ти повернув до мене спиною ворогів моїх, і я нищив тих, що ненавиділи мене.
42 Вони кричали, та нікому було рятувати; до Господа — але Він не послухав їх.
43 Я розсіваю їх, як порох перед вітром, як багно на вулиці, топчу їх.
44 Ти врятував мене від людського заколоту, поставив мене на чолі народів. Народ, якого не знав я, служить мені.
45 Лише почувши про мене, народи підкоряються мені, чужинці запобігають переді мною,
46 навіть в укріпленнях своїх іноплемінники бліднуть і тремтять.
47 Живий Господь і благословенний Бог. І нехай прославлений буде Бог спасіння мого!
48 Бог, що відплачує за мене і підкорює мені народи,
49 Він визволив мене від ворогів моїх, підніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене.
50 За те буду славити Тебе, Господи, між народами й співатиму імені Твоєму.
51 Ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазаника Свого Давида і роду його навіки.

Слава…

18 псалом

Начальнику хору.
Псалом Давида.

1-2 Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь.
3 День дневі сповіщає про них, і одна ніч дає звістку другій.
4 Нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх.
5 По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їх. Він поставив у них сонце,
6 і воно, мов жених, виходить із весільного чертога свого. Радіє, мов велетень, щоб обійти коло своє.
7 Від краю небес вихід його, і захід його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла його.
8 Закон Господній непорочний, душу оживляє: свідчення Господні вірні, навчають простих.
9 Повеління Господні праведні — звеселяють серце. Заповідь Господня світла — просвітлює очі.
10 Страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди Господні — істина, всі справедливі,
11 дорожчі за золото й дорогоцінне каміння; солодші за мед із сотів.
12 Бо раб Твій охороняється ними. І хто додержує їх, тому нагорода велика.
13 Хто зрозуміє гріхи свої? Від тайних моїх очисти мене.
14 І від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб не оволоділи вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого.
15 Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, Твердине моя і Спасителю мій.

19 псалом

Начальнику хору.
Псалом Давида.

1-2 Вислухає тебе Господь у день печалі, захистить тебе ім’я Бога Якова.
3 Він пошле тобі поміч із святині і з Сиону підкріпить тебе.
4 Він пом’яне всі жертви твої, і всепалення твоє буде приємне.
5 [Господь] дасть тобі за серцем твоїм і наміри твої здійснить.
6 Звеселімося ж спасінням Твоїм, і в ім’я Господа Бога нашого звеличмося; Господь виконає всі прохання твої.
7 Тепер я знаю, що Господь спасає Христа Свого; зі святих небес Своїх відповідає Йому могутністю спасенної правиці Своєї.
8 Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимось іменем Господа Бога нашого.
9 Вони хитаються й падають, а ми стоїмо твердо.
10 Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не звертались [до Тебе].

20 псалом

Начальнику хору.
Псалом Давида.

1-2 Господи, силою Твоєю звеселиться цар і спасінню Твоєму вельми возрадується.
3 Ти дав йому бажання серця його і прохання уст його Ти не відкинув.
4 Ти зустрів його благословенням благісним і поклав на голову його вінець із чистого золота.
5 Життя він просив у Тебе, і Ти дав йому довголіття на віки віків.
6 Велика слава його у спасінні Твоїм, славою й величчю Ти прикрасив його.
7 Ти дав йому благословення, навіки звеселив його радістю перед лицем Твоїм.
8 Бо цар уповає на Господа і милістю Всевишнього не захитається.
9 Рука Твоя, Господи, нехай знайде [всіх] ворогів Твоїх, правиця Твоя нехай досягне всіх, що ненавидять Тебе.
10 В час гніву Твого Ти розпалиш їх, як піч. У гніві Своїм Господь погубить їх, і поїсть їх вогонь.
11 Ти знищиш плід їх із землі і рід їх з-поміж синів людських.
12 Бо вони замислили ворожнечу проти Тебе — злий намір, якого не можуть [здійснити].
13 Ти поженеш їх перед Собою, з луків Твоїх пустиш стріли в лице їх.
14 Піднесися, Господи, силою Твоєю! Будемо співати й прославляти могутність Твою.

Слава…

21 псалом

Начальнику хору. При сході зорі.
Псалом Давида. (Пророцтво про страждання Ісуса Христа).

1-2 Боже, Боже мій! [Зглянься на мене!] Нащо Ти покинув мене? Далекі від спасіння мого слова плачу мого.
3 Боже мій, взиваю вдень — і Ти не чуєш; вночі — і нема мені спокою.
4 Ти ж у святині живеш, хвало Ізраїля.
5 На Тебе надіялися батьки наші, надіялись, і Ти визволив їх.
6 До Тебе звертались і були спасенні, на Тебе надію покладали і не осоромились.
7 А я черв, а не людина, приниження в людей і зневага в народів.
8 Усі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою:
9 «Він надіявся на Бога, нехай же спасе його, нехай визволить його, коли він угодний Йому».
10 Але Ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на Тебе від грудей матері моєї.
11 На Тебе покинутий я від утроби. Від грудей матері моєї Ти — Бог мій.
12 Не віддаляйся ж від мене, бо горе близько, а заступника нема.
13 Бики роз’ярені обступили мене, страшні васанські — оточили мене.
14 Розкрили на мене пащі свої, як лев, що шукає поживи й рикає.
15 Я розлився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє, як віск, розтопилося в грудях моїх.
16 Висохла, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого. В порох смерти Ти звів мене.
17 Бо пси оточили мене, зграя злих обступила мене. Пробили руки й ноги мої.
18 Можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене.
19 Розділили ризи мої собі і за одежу мою кидали жереб.
20 Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сило моя, на поміч мені прийди!
21 Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою.
22 Почуй і спаси мене від пащі лева і від рогів єдинорогів визволи мене.
23 Я ж сповіщатиму ім’я Твоє браттям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе.
24 Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, хваліть Його; нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля!
25 Бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді його і не сховав від мене лиця Свого, а почув мене, коли благав Його.
26 Буду хвалитися Тобою в зібранні великому, буду визнавати Тебе, обітниці мої сповню перед тими, що бояться Його.
27 Будуть їсти убогі й насичуватися, і хвалитимуть Господа ті, що шукають Його, щоб жили серця ваші повіки.
28 Згадають і повернуться до Господа всі краї землі і поклоняться перед Ним усі племена народів.
29 Бо Господнє є Царство, і Він царює над народами.
30 Будуть споживати й поклоняться Йому всі сильні землі; поклоняться Йому всі, що сходять у землю, і душа моя для Нього живе.
31 Нащадки [мої] будуть служити Йому і будуть зватися Господніми повіки.
32 Прийдуть вони і будуть сповіщати правду Його родові майбутньому, про все, що створив Господь.

22 псалом

Псалом Давида.

1 Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме.
2 На місці плодючім, там Він оселив мене; біля води спокійної виховав мене.
3 Душу мою навернув; навів мене на стежки правди задля імені Свого.
4 Коли піду навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо Ти зі мною; жезл Твій і палиця Твоя — вони втішили мене.
5 Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх; Ти намастив оливою голову мою, і чаша Твоя, що напоює, найкраща.
6 І милість [Твоя] буде супроводжувати мене по всі дні життя мого, й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

23 псалом

(У перший день тижня)
Псалом Давида.

1 Господня земля і все, що наповнює її, вселенна і всі, що живуть у ній.
2 Він на морях заснував її і на ріках утвердив її.
3 Хто зійде на гору Господню, і хто стане на місці святому Його?
4 Той, у кого невинні руки і чисте серце, хто не марнував на суєту душу свою і не присягався [ближньому своєму] зрадливо,
5 той матиме благословення від Господа і милість від Бога, Спасителя свого.
6 Це рід тих, що шукають Господа, шукають лиця Твого, Боже Яковів.
7 Піднімайте, врата, верхи ваші, піднімайтеся, врата вічні, — і ввійде Цар слави!
8 Хто є цей Цар слави? Господь кріпкий і сильний, Господь могутній в бою.
9 Піднімайте, врата, верхи ваші, піднімайтеся, врата вічні, — і ввійде Цар слави!
10 Хто є цей Цар слави? Господь Сил, Він є Цар слави.

Слава…

Після 3-ї кафизми

 Трисвяте по Отче наш
І тропарі, глас 3.

Душе моя! Доки живеш на землі, покайся, бо порох у гробі не молиться і від гріхів не визволяє. Взивай  до Христа Бога: «Нагрішив я, Серцевідче! Раніш ніж осудити мене, помилуй мене».

Душе моя! Доки будеш перебувати у гріхах? Доки будеш відкладати покаяння? Уяви собі суд, що надходить, і взивай до Господа: «Нагрішив я, Серцевідче! Раніш ніж осудити мене, помилуй мене».
Слава…На Страшному суді без обвинувача провини виявляються, без свідків осуджуються, бо книга совісти розкривається і діла таємні виявляються. Раніш ніж у тому всенародному судищі виявити, що содіяв я, Боже, очисти і спаси мене.
І нині…Незбагненне і недослідиме, Владичице Богородице Богоблагодатна, содіяне через Тебе Таїнство, бо, зачавши Невмістимого, Ти породила Вдягненого у плоть від чистої крови Твоєї. Моли ж Його, Пречиста, як Сина Твого, щоб спас усіх, хто славить Тебе.

Господи, помилуй (40 разів).

 

Молитва

Господи Вседержителю, Слово Безначального Твого Отця, самодовершений Боже Ісусе Христе! Ради милосердя милости Твоєї ніколи не відділяйся від Твоїх рабів, а завжди в них перебувай! Не покинь, Всесвятий Царю, і мене, раба Твого, і дай мені, недостойному, радість спасіння Твого. Просвіти розум мій світлом пізнання Євангелія Твого, душу мою любов’ю хреста Твого обв’яжи, тіло моє Твоїм безстрастям прикрась, думки очисти, ноги мої від спотикання збережи і не погуби мене з беззаконнями моїми, благий Господи, але направ мене, Боже, і врозуми серце моє, випробуй мене і перевір дороги мої, і якщо я на шляху гріховному, то відверни від нього і направ на шляхи вічні.

Бо Ти є Путь, і Істина, й Життя, і Тобі славу возсилаємо, з Безначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.