...
Псалтир

Кафізма 2

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюГрецькоюУкраїнською

Кафизма вторая

1В коне́ц, о та́йных Сы́на, псало́м Дави́ду, 9.

2 Испове́мся Тебе́, Го́споди, все́м се́рдцем мои́м, пове́м вся́ чудеса́ Твоя́. 3Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. 4Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспя́ть, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. 5Я́ко сотвори́л eси́ су́д мо́й и прю́ мою́, се́л eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. 6Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в ве́к и в ве́к ве́ка. 7Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. 8И Госпо́дь во ве́к пребыва́ет, угото́ва на су́д Престо́л Сво́й, 9и То́й суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. 10И бы́сть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. 11И да упова́ют на Тя́ зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя́, Го́споди. 12По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, 13я́ко взыска́яй кро́ви и́х помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. 14Поми́луй мя́, Го́споди, ви́ждь смире́ние мое́ от вра́г мои́х, вознося́й мя́ от вра́т сме́ртных, 15Я́ко да возвещу́ вся́ хва́лы Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. 16Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти се́й, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ и́х. 17Зна́емь éсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. 18Да возвратя́тся гре́шницы во а́д, вси́ язы́цы забыва́ющии Бо́га. 19Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. 20Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пре́д Тобо́ю. 21Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля на́д ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы су́ть. 22Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех 23Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. 24Я́ко хва́лимь éсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. 25Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, не́сть Бо́га пре́д ни́м. 26Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́кое вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми вра́ги свои́ми облада́ет. 27Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в ро́д без зла́, 28eго́же кля́твы уста́ eго́ полна́ су́ть, и го́рести и льсти́, под язы́ком eго́ тру́д и боле́знь. 29Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. 30Лови́т в та́йне я́ко ле́в во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. 31Смири́т eго́, преклони́тся и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. 32Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бо́г, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. 33Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 34Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га́ Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. 35Ви́диши, я́ко Ты́ боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен éсть ни́щий, си́ру Ты́ бу́ди помо́щник. 36Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется гре́х eго́ и не обря́щется. 37Госпо́дь Ца́рь во ве́к и в ве́к ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. 38Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца и́х вня́т у́хо Твое́. 39Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 10.

1 На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца́ 2Я́ко се́, гре́шницы наляко́ша лу́к, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. 3Зане́ я́же Ты́ соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что́ сотвори́ Госпо́дь во хра́ме свя́тем Свое́м. 4Го́сподь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. 5Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, лю́бяй же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. 6Одожди́т на гре́шники се́ти, óгнь и жу́пел, и ду́х бу́рен ча́сть ча́ши и́х. 7Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Сла́ва:

1В коне́ц, о осме́й, псало́м Дави́ду, 11.

2 Спаси́ мя́, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. 3Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. 4Потреби́т Госпо́дь вся́ устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, 5ре́кшыя: язы́к на́ш возвели́чим, устны́ на́ша при на́с су́ть, кто́ на́м Госпо́дь éсть́ 6Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о не́м. 7Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. 8Ты́, Го́споди, сохрани́ши ны́ и соблюде́ши ны́ от ро́да сего́ и во ве́к. 9О́крест нечести́вии хо́дят; по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

1В коне́ц, псало́м Дави́ду, 12.

2 Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя́ до конца́ Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé́ 3Доко́ле положу́ сове́ты в ду́ши мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м де́нь и но́щь́ Доко́ле вознесе́тся вра́г мо́й на мя́́ 4При́зри, услы́ши мя́, Го́споди Бо́же мо́й, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в сме́рть, 5да не когда́ рече́т вра́г мо́й: укрепи́хся на него́. 6Стужа́ющии ми́ возра́дуются, а́ще подви́жуся. 7А́з же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне́ и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 13.

1 Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: не́сть Бо́г. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, не́сть творя́й благосты́ню. 2Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще éсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. 3Вси́ уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: не́сть творяй благосты́ню, не́сть до eди́наго. 4Ни ли́ уразуме́ют вси́ де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в сне́дь хле́ба́ Го́спода не призва́ша. 5Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе́ стра́х, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. 6Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ éсть. 7Кто́ да́ст от Сио́на спасе́ние Изра́илево́ 8Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Сла́ва:

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 14.

1 Го́споди, кто́ обита́ет в жили́щи Твое́м Или́ кто́ всели́тся во свя́тую го́ру Твою́ 2Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. 3И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла́, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. 4Уничиже́н éсть пре́д ни́м лука́внуяй, боя́щыя же ся́ Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему своему́ и не отмета́яся. 5Сребра́ своего́ не даде́ в лихву́ и мзды́ на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во ве́к.

Столпописание, Давиду, 15.

1 Сохрани́ мя́, Го́споди, я́ко на Тя́ упова́х. 2Ре́х Го́сподеви: Госпо́дь мо́й eс́и Ты́, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. 3Свя́тым, и́же су́ть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся́ хоте́ния Своя́ в ни́х. 4Умно́жишася не́мощи и́х, по си́х ускори́ша: не соберу́ собо́ры и́х от крове́й, ни помяну́ же име́н и́х устна́ма мои́ма. 5Госпо́дь ча́сть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты́ eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне́. 6У́жя нападо́ша ми́ в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно éсть мне́. 7Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя́, eще́ же и до но́щи наказа́ша мя́ утро́бы мо́я. 8Предзре́х Го́спода пре́до мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé éсть, да не подви́жуся. 9Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мо́й, eще́ же и пло́ть моя́ всели́тся на упова́нии. 10Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. 11Сказа́л ми́ eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя́ весе́лия с лице́м Твои́м, красота́  в десни́це Твое́й в коне́ц.

Моли́тва Дави́ду, 16.

1 Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. 2От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. 3Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя́ eси́, и не обре́теся во мне́ непра́вда. 4Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ де́л челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х а́з сохрани́х пути́ же́стоки. 5Соверши́ сто́пы моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся сто́пы моя́. 6А́з воззв́ах, я́ко услы́шал мя́ eси́, Бо́же, прикло́ни у́хо Твое́ мне́ и услы́ши глаго́лы моя́. 7Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя́ от проти́вящихся десни́це Твое́й. 8Сохрани́ мя́, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя́ 9от лица́ нечести́вых, остра́стших мя́: врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша, 10ту́к сво́й затвори́ша; уста́ и́х глаго́лаша горды́ню. 11Изгоня́щии мя́ ны́не обыдо́ша мя́, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. 12Объя́ша мя́ я́ко ле́в гото́в на ло́в и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. 13Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ и́м, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от вра́г руки́ Твое́я, 14Го́споди, от ма́лых от зе́мли, раздели́ я́ в животе́ и́х, и сокрове́нных Тво́их испо́лнися чре́во и́х, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. 15А́з же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми́ ся́ сла́ве Твое́й.

Сла́ва:

 

По 2-й кафисме,

Трисвято́е. и по О́тче на́ш:

Та́же тропари́, гла́с 2

А́з сы́й дре́во непло́дное, Го́споди, умиле́ния плода́ не ношу́ отню́дь и посече́ния страшу́ся, и огня́ о́наго бою́ся негаси́маго. Те́мже Тя́ молю́: пре́жде о́ныя ну́жды обрати́ и спаси́ мя́.

Я́ко во́лны морски́я, на мя́ воста́ша беззако́ния моя́, я́ко корабле́ц в пучи́не, а́з еди́н обурева́юся от прегреше́ний мно́гих, но в ти́хое приста́нище наста́ви мя́, Го́споди, покая́нием и спаси́ мя́.

Сла́ва: Поми́луй мя́, рече́ Дави́д, и а́з Тебе́ зову́: согреши́х, Спа́се, грехи́ моя́ очи́стив покая́нием, поми́луй мя́.

И ны́не: Предста́тельство те́плое христи́ан, Сы́на Твоего́ моли́, Богоро́дице, вся́каго злоде́йства и лю́тости изба́вити на́с ра́тника, и да́ти проще́ние на́м, о ни́хже согреши́хом, милосе́рдия ра́ди щедро́т, Твои́ми моли́твами, Ма́ти Де́во.

Го́споди, поми́луй (40) и моли́тва:

Влады́ко Вседержи́телю, О́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, да́ждь ми́ те́ло нескве́рное, се́рдце чи́стое, у́м бо́др, ра́зум незаблу́дный, Ду́ха Свя́таго наше́ствие, к стяжа́нию и дово́льству и́стины во Хри́сте Твое́м: с Ни́мже Тебе́ сла́ва подоба́ет, че́сть и поклоне́ние, со Свя́тым Ду́хом ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

                         Каfjсма втора1z

Въ конeцъ, њ тaйныхъ сhна, pал0мъ дв7ду, f7

И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

                                ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΨΑΛΜΟΣ 9ος

Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου·

Кафизма 2

9 псалом

Начальнику хору. Після смерти Лабена.
Псалом Давида.

1-2 Славитиму [Тебе], Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої.
3 Буду веселитися й хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму, Всевишній.
4 Ось повернули назад вороги мої, знесилилися й загинули перед лицем Твоїм.
5 Бо Ти вчинив суд мій і справу мою; Ти сів на Престолі, Суддя праведний.
6 Ти покарав народи, знищив нечестивого, стер ім’я їхнє на віки віків.
7 У ворога не стало зброї, міста зруйнував Ти, і згинула пам’ять про нього.
8 Господь же перебуває повік. Він приготував для суду Престіл Свій.
9 Він буде судити вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю.
10 І буде Господь пристановищем пригнобленому і захистом у скорботі.
11 І будуть надіятися на Тебе всі, хто знає ім’я Твоє, бо Ти не покинеш тих, хто шукає Тебе, Господи.
12 Співайте Господеві, що живе на Сионі, сповіщайте між народами про діла Його.
13 Бо Він карає за пролиту кров, пам’ятає її і не забуде плачу пригноблених.
14 Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, Ти, що підняв мене від воріт смерти;
15 щоб я звіщав усі хвали Твої у воротах дочки Сионової. Буду радіти спасінню Твоєму.
16 Попадали народи в яму, яку викопали, в сітці, яку потай поставили, заплуталася нога їхня.
17 Пізнали Господа за судом Його, що Він звершив: нечестивець заплутався в ділах рук своїх.
18 Нехай зійдуть грішники в пекло — всі народи, що забувають Бога.
19 Бо не назавжди буде забутий убогий, надія покривджених не загине.
20 Устань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи.
21 Постав, Господи, над ними страх Твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди.
22 Чому Ти, Господи, стоїш далеко і не являєш Себе в час скорботи?
23 В гордині своїй нечестивий пригноблює вбогого; нехай вони будуть уловлені хитрощами, які самі вимишляють.
24 Бо грішник хвалиться похотями душі своєї, і гнобитель ублажає себе.
25 В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він: «Не покарає», бо думає він, що Бога нема.
26 Повсякчасно шляхи його осквернені. Суди Твої далекі для нього. На ворогів своїх дивиться з погордою.
27 Каже він у серці своїм: «Не похитнуся, з роду в рід не зазнаю лиха».
28 Уста його повні прокльонів, підступів та лукавства; на язиці його мука та загибель.
29 Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно вбити неповинного, очі його підглядають за вбогим.
30 Підстерігає по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного; хапає і тягне в сіті свої.
31 Припадає до землі, пригинається, і бідні потрапляють у міцні лапи його.
32 Каже він у серці своїм: «Забув Бог, відвернув лице Своє і не побачить ніколи».
33 Воскресни, Господи Боже [мій], нехай піднесеться рука Твоя, і не забудь убогих [Твоїх до кінця].
34 Чому нечестивий зневажає Бога і каже в серці своїм: «Бог не бачить»?
35 Ти ж бачиш, бо Ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю. До Тебе вдається бідний, і сироті Ти будь захистом.
36 Зломи силу нечестивого й лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь його.
37 Господь — Цар на віки віків, а язичники згинуть з землі Його.
38 Господи, Ти чуєш бажання вбогих, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо Твоє,
39 щоб учинити праведний суд сироті й пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі.

10 псалом

Начальнику хору.
Псалом Давида.

1 На Господа я надіюся, як же ви кажете душі моїй: «Відлітай на гору вашу, як птах»?
2 Бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві в непорочних серцем.
3 Бо те, що Ти довершив, вони зруйнували. Що зробить праведний?…
4 Господь у храмі святім Своїм. Господь — на небі Престіл Його. Очі Його [на вбогих] споглядають, зір Його випробовує синів людських.
5 Господь випробовує праведного і нечестивого, а той, хто любить неправду, ненавидить душу свою.
6 Дощем проллє Він на грішників палаюче вугілля, вогонь і сірку. Палючий вітер — частка їхньої чаші.
7 Бо праведний Господь і любить правду. На праведних дивиться лице Його.

 

 

Слава…

11 псалом

Начальнику хору. На восьмиструнному інструменті.
Псалом Давида.

1-2 Спаси [мене], Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими.
3 Неправду говорить кожен ближньому своєму; уста улесливі говорять від серця лукавого.
4 Погубить Господь уста облесливі та язик гордовитий,
5 тих, що говорять: «Язиком нашим переможемо, уста наші з нами, хто нам Господь?»
6 «Ради страждання вбогих і зітхання бідних нині воскресну, — говорить Господь, — стану спасінням людей і відкриюся в ньому.»
7 Слова Господні — слова чисті, срібло, очищене від землі, сім разів переплавлене.
8 Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.
9 Навкруги нечестиві ходять, коли підносяться нікчемні з синів людських.

12 псалом

Начальнику хору.
Псалом Давида.

1-2 Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця? Доки відвертатимеш лице Твоє від мене?
3 Доки носитиму думи мої в душі моїй і скорботи в серці моїм день [і ніч]? Доки буде підноситися ворог мій наді мною?
4 Зглянься і почуй мене, Господи, Боже мій. Просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним.
5 Щоб не сказав ворог мій: «Я переміг його» і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся.
6 Я ж на милість Твою уповаю, серце моє радітиме спасінням Твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, [і співатиму імені Господа Всевишнього].

13 псалом

Начальнику хору.
Псалом Давида.

1 Сказав безумний у серці своїм: «Бога нема». Впали в розпусту, опоганилися в ділах своїх; не стало тих, хто б чинив добро.
2 Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити: чи є розумний, що шукає Бога?
3 Всі заблудили, всі нікчемні стали: нема тих, хто б чинив добро, нема жодного.
4 Невже не прийдуть до розуму всі, що роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять хліб, і Господа не призивають?
5 Вони убояться там, [де немає страху]. Бо Господь у роді праведних:
6 ви насміялися над убогим, а Господь — надія його.
7 «Хто дасть із Сиону спасіння Ізраїлеві?» Коли поверне Господь з неволі народ Свій, тоді зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль.

 

Слава…

14 псалом

Псалом Давида.

1 Господи, хто може жити в оселі Твоїй? Хто оселиться на святій горі Твоїй?
2 Той, хто ходить непорочно, і чинить правду, і говорить істину у серці своєму.
3 Той, хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх.
4 Той, в очах якого лукава людина є нікчемною, а в пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї.
5 Хто не дає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинного. Хто так чинить, той не захитається повіки.

15 псалом

Пісня Давида.

1 Охорони мене, Господи, бо я на Тебе надіюся.
2 Я сказав Господеві: «Ти Господь мій! Блага мої Тобі не потрібні».
3 Святим, що на землі Його, сотворив Господь усі бажання Свої в них.
4 Нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом’яну імен їхніх устами моїми.
5 Господь — частина спадку мого і чаші моєї. В Тобі, Господи, вся спадщина моя.
6 Межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене.
7 Славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє.
8 Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не похитнуся.
9 Тому радіє серце моє і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії,
10 що Ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі й не даси святому Твоєму побачити тління.
11 Ти покажеш мені дорогу життя; перед лицем Твоїм повнота радости і в правиці Твоїй блаженство вічне.

16 псалом

Молитва Давида.

1 Почуй, Господи, правду [мою], зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих.
2 Від Тебе Самого нехай вийде суд мій, очі Твої нехай побачать правоту.
3 Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі. Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди; думки мої не розходяться з устами моїми.
4 В ділах людських, за словами уст Твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя.
5 Утверди стопи мої на путях Твоїх, щоб не хиталися ноги мої.
6 Тебе благаю, бо Ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої.
7 Покажи дивну милість Твою, бо Ти спасаєш тих, що уповають [на Тебе], від противників правиці Твоєї.
8 Охорони мене, Господи, як зіницю ока, під покровом крил Твоїх,
9 укрий мене від лиця нечестивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене.
10 Ожиріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя.
11 Ті, що переслідують мене, нині оточили мене; очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі.
12 Вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся.
13 Воскресни, Господи, випереди їх, подолай їх; визволи душу мою від нечестивого мечем Твоїм;
14 від ворогів — рукою Твоєю, Господи, від людей світу цього, доля яких — у цьому житті; черево своє вони наповнюють від скарбів Твоїх; сини їхні ситі й залишають спадщину дітям своїм.
15 А я в правді дивитимусь на лице Твоє. Щоранку буду насичуватися славою Твоєю.

 

Слава…

Після 2-ї кафизми 

Трисвяте по Отче наш
І тропарі, глас 2.

Я, Господи, як те дерево неплідне, покаянного плоду не приніс Тобі ніколи. Боюся бути зрубаним і страшуся вогню невгасимого. Тому благаю Тебе: раніше, ніж це станеться, наверни і спаси мене.

Наче хвилі морські, напали на мене беззаконня мої, як човник, кидають мене по пучині гріховній, але до тихого пристановища Твого приведи мене, Господи, покаянням і спаси мене.
Слава…«Помилуй мене», — благав Давид, і я до Тебе взиваю: згрішив я, Спасе. Гріхи мої очисти покаянням і спаси мене.
І нині…Заступнице тепла християн! Моли Сина Твого, Богородице, щоб визволив нас від злодійства й лютости диявола та дав нам прощення гріхів з милості Своєї і Твоїми молитвами.

Господи, помилуй (40 разів).

 

Молитва

Владико Вседержителю! Отче Господа нашого Ісуса Христа, Єдинородного Твого Сина! Дай мені тіло нескверне, чисте серце, бадьорий розум, розсудливість непомильну. Дай натхнення Духа Святого, щоб я здобув правдиве розуміння у Христі Твоїм, що з Ним Тобі слава належить, честь і поклоніння, зі Святим Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.