...

Благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія на Великий піст

Благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія на Великий піст Bez ymeny 1 7


Церковнослов'янськоюУкраїнськоюГражданський шрифт

Pал0мъ м7є

БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла, пом0щникъ въ ск0рбехъ њбрётшихъ ны2 ѕэлw2.

Сегw2 рaди не ўбои1мсz, внегдA смущaетсz землS, и3 прелагaютсz г0ры въ сердцA морск†z.

Возшумёша и3 смzт0шасz в0ды и4хъ, смzт0шасz г0ры крёпостію є3гw2.

1Керівникові хору. Синів Кореєвих. Про таємниці. Псалом, 45

2 Бог нам прихисток і сила; помічник у бідах, що звідусіль оточили нас;
3 тому не злякаємося, навіть якщо здригнеться земля і скелі обваляться в глибини морів,
4 якщо заревуть і спіняться води їх і від прибою їх затремтять гори. Господь сил з нами, заступник наш — Бог Якова!
5 Ось ріка, потоки якої веселять місто Боже, святу оселю Вишнього,
6 Бог серед нього, воно не похитнеться; Бог йому допомагатиме зрання.
7 Захвилювалися народи, захиталися царства, бо прогримів голос Божий, і розтанула земля.
8 Господь сил з нами, заступник наш — Бог Якова!
9 Прийдіть, погляньте на діла Господні, на чудеса, що Він звершив на землі:
10 Він припинив війни до краю землі, зламав лука і переломив списа, колісниці попалив вогнем.
11 «Зупиніться й пізнайте, що Я — Бог; Я піднесений над народами, піднесений над землею!»
12 Господь сил з нами, заступник наш — Бог Якова!

Хвала пісні Давида, 90 псалом

1 Хто живе під покровом Вишнього, той у тіні Бога Небесного спочиватиме,
2 скаже Господу: «Ти — заступник Мій і прихисток Мій, Бог мій, на Якого надія моя!»
3 Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної.
4 пір’ям Своїм покриє тебе і під крилами Його знайдеш прихисток твій; немов щитом захистить тебе вірність Його.
5 Не злякаєшся жаху вночі, стріли, що летить удень,
6 чуми, що ходить у пітьмі, зарази, що нищить опівдні:
7 тисяча впаде поряд із тобою, навіть десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться.
8 Тільки-но поглянеш очима, як побачиш помсту нечестивим.
9 «Бо на Тебе, Господи, надія моя!» Вишнього обрав ти прихистком своїм.
10 Не прийде до тебе зло і моровиця не наблизиться до шатра твого,
11 бо Ангелам Своїм Він заповідає про тебе, аби вони берегли тебе на всіх путях твоїх:
12 на руках понесуть тебе, аби ти не спіткнувся об камінь ногою твоєю;
13 ти розчавиш змію і гадюку, лева і дракона розтопчеш.
14 «Я спасу його, бо він на Мене уповає, захищу його, бо він знає лише Моє ім’я.
15 Прикличе мене, і Я відповім йому. З ним Я у скруті, визволю його і прославлю його;
16 багатьма днями насичу його і явлю йому спасіння Моє».

Псало́м 45.

2 Бо́г на́м прибе́жище и си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны́ зело́. 3Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. 4Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. 5Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. 6Бо́г посреде́ eго́, и не подви́жится: помо́жет eму́ Бо́г у́тро зау́тра. 7Смятошася язы́цы, уклонишася царствия: даде глас Свой Вышний, подви́жеся земля́. 8Госпо́дь си́л с на́ми, засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. 9Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: 10отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. 11Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. 12Госпо́дь си́л с на́ми, засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Псало́м 90.

1 Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. 2Рече́т Го́сподеви: засту́пник мо́й еси́ и прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. 3Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, 4плещма́ Свои́ма осени́т тя́, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. 5Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни́, 6от ве́щи во тьме́ преходя́шия, от сря́ща, и бе́са полу́деннаго. 7Паде́т от стра́ны твоея́ ты́сяща, и тьма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, 8оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. 9Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище Твое́. 10Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́ , 11я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. 12На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, 13на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. 14Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. 15Воззове́т ко Мне́, и услы́шу eго́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ eго́, и просла́влю eго́, 16долгото́ю дне́й испо́лню eго́, и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.