...

Молитви ранішні

 

ТранслітераціяЦерковнослов'янськаУкраїнська

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:
Молитва мытаря
(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)
Молитва предначинательная

Мlтвы ќтрєнніz.

Вос­прzнyвъ без8 лё­но­сти, и3 и3стрезви1всz, во­стaвъ t снA, рцы2 сіE:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

По­сeмъ пост0й мaлw мол­чA, д0ндеже ўти­шaт­сz вс‰ ч{вствіz, и3 то­гдA сотвори2 три2 покл0ны, глаг0лz:

Мlтва мы­тарS:

Б9е, млcтивъ бy­ди мнЁ грёшному.

Тa­же начни2 си1це.

Мlтва пред­на­чинa­тель­наz:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Мlтва с™0му д¦у:

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2, бl­же, дy­шы нaшz.

Трис™0е:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ко прес™ёй трbцэ:

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва гDнz:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2 трbч­ны:

Востaв­ше t снA, при­пa­да­емъ ти2, бl­же, и3 ѓгGль­скую пё­снь во­піeмъ ти2, си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

Слa­ва: T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2 гDи: ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрд­це, и3 ўст­нЁ мои2 tвeр­зи, во є4же пё­ти тS с™az трb­це: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: Внезa­пу судіS пріи1детъ, и3 ко­е­гHж­до дэ‰ніz њб­на­жaт­сz, но стрa­хомъ зо­вeмъ въ полy­но­щи: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

ГDи, поми1луй. [в7i.]

И# мlтву сію2 ко прес™ёй трbцэ:

T снA во­стaвъ, бlгодарю1 тz с™az трb­це, ћкw мн0гіz рa­ди тво­еS бl­го­сти и3 дол­го­тер­пё­ніz, не про­гнё­вал­сz є3си2 на мS лэни1ваго и3 грёш­на­го, ни­жE погуби1лъ мS є3си2 со беззак0ньми мои1ми, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhч­нw, и3 въ нечazніи ле­жa­ща­го воздви1глъ мS є3си2, во є4же ќтре­не­ва­ти, и3 славосл0вити дер­жaву твою2. И# нhнэ просвэти2 мои2 џчи мhслєн­ныz, tвeр­зи мо‰ ўстA, по­учaтисz словесє1мъ твои6мъ, и3 ра­зу­мё­ти зa­пw­вэ­ди тво‰, и3 твори1ти в0лю твою2, и3 пё­ти тS во и3сповёданіи сер­дeч­нэмъ, и3 вос­пэ­вaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нa­ше­му. [Покл0нъ.]

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. Те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. Слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе: возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. Tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. На­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. И#збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. ГDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. Жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. То­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2.

Сmмв0лъ пра­во­слaв­ныz вёры:

[№] Вё­рую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, твор­цA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. [в7] И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рож­дeн­на­го прeж­де всёхъ вBкъ: свё­та t свё­та, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рож­дeн­на, не со­творeн­на, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бh­ша. [G] Нaсъ рa­ди че­ло­вBкъ, и3 нa­ше­гw рa­ди сп7сeніz сшeд­ша­го съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочlвёч­шасz. [д7] Рас­пs­та­го же за ны2 при пон­тjй­ст­эмъ пілaтэ, и3 стра­дaв­ша, и3 по­гребe­на. [є7] И# вос­кr­ша­го въ трeтій дeнь, по писaніємъ. [ѕ7] И# воз­шeд­ша­го на нб7сA, и3 сэдs­ща њдес­нyю nц7A. [з7] И# пaки грzдy­ща­го со слa­вою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бy­детъ кон­цA. [}] И# въ д¦а с™aго, гDа жи­во­творs­ща­го, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спо­кланsе­ма и3 сслaви­ма, глаг0лавшаго прbр0ки. [f7] Во є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcль­скую цR­ковь. [‹] И#сповёдую є3ди1но кR­щeніе, во њстав­лeніе гр­эхHвъ. [№i] Чaю вос­кrніz мeрт­выхъ: [в7i] И# жи1зни бy­ду­ща­гw вё­ка. Ґми1нь.

Мlтва №, с™aгw ма­кaріа вели1кагw:

Б9е, њчи1сти мS грёш­на­го, ћкw николи1же сотвори1хъ бlг0е пред8 тоб0ю, но и3збaви мS t лукa­ва­гw, и3 да бy­детъ во мнЁ в0лz твоS: да неw­суж­дeн­нw tвeр­зу ўстA мо‰ недо­стHй­наz, и3 восхвалю2 и4мz твоE с™0е, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7, то­гHж­де с™aгw:

T снA во­стaвъ, полy­нощ­ную пё­снь при­но­шy ти сп7се, и3 при­пa­даz вопію1 ти: не дaждь ми2 ўс­нyти во грэх0внэй смeр­ти, но ўщeд­ри мS, рас­пнhй­сz в0лею, и3 ле­жa­ща­го мS въ лё­но­сти ўскори1въ воз­стaви, и3 сп7си1 мz въ пред­стоsніи и3мlт­вэ, и3 по снЁ нощ­нёмъ воз­сіsй ми2 дeнь без­грё­шенъ хrтE б9е, и3 сп7си1 мz.

Мlтва G, то­гHж­де с™aгw:

Къ те­бЁ вLко чlвэколю1бче, t снA во­стaвъ при­бэ­гaю, и3 на дэлA тво‰ под­визa­юсz млcр­діемъ твои1мъ, и3 молю1сz те­бЁ: помози2 мнЁ на всsкое врe­мz, во всsкой вe­щи, и3 и3збaви мS t всsкіz мір­скjz ѕлhz вe­щи, и3 діaволь­ска­гw по­спэ­шeніz, и3 сп7си1 мz, и3 введи2 въ цrтво твоE вёч­ное. Тh бо є3си2м0й сотвори1тель, и3 всsко­му бl­гу про­мhс­лен­никъ и3 подa­тель: њ те­бё же всE ўпо­вaніе моE, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaю, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва д7, то­гHж­де с™aгw:

ГDи, и4же мн0гою твоeю бl­го­стію и3 вели1кими щедр0тами твои1ми дaлъ є3си2 мнЁ ра­бY тво­е­мY ми­мо­шeд­шее врe­мz н0щи сеS без8 на­пa­сти прейти2 t всsка­гw ѕлA проти1вна: ты2 сaмъ вLко, всs­че­скихъ тв0рче, спод0би мS и4стиннымъ твои1мъ свё­томъ, и3 про­свэ­щeн­нымъ сeрд­цемъ, твори1ти в0лю твою2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва є7, с™aгw васjліа вели1кагw:

ГDи вседержи1телю, б9е си1лъ и3 всsкіz пл0ти, въ вhш­нихъ живhй, и3 на смирє1нныz при­зи­рazй, серд­цa же и3 ўтрH­бы и3спытyzй, и3 сокровє1ннаz че­ло­вёкwвъ ћвэ пред­вё­дый, без­на­чaль­ный и3 прис­носyщ­ный свё­те, ў негH­же нёсть прем­энeніz, и3ли2 пре­ло­жeніz њс­энeніе: сaмъ без­смeрт­ный цRю2, пріими2 молє1ніz н†ша, ±же въ на­стоs­щее врe­мz, на мн0жество твои1хъ щедр0тъ дерзa­ю­ще, t сквeр­ныхъ къ те­бЁ ўстeнъ твори1мъ: и3 њстaви нaмъ прегрэшє1ніz н†ша, ±же дё­ломъ, и3 сл0вомъ, и3 мhслію, вёд­эніемъ и3ли2 невёд­эніемъ согрэшє1ннаz нa­ми, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны пл0ти и3 дy­ха. И# дaруй нaмъ б0дреннымъ сeрд­цемъ и3 трeз­вен­ною мhслію всю2 на­стоs­ща­гw жи­тіS н0щь прейти2, њжидa­ю­щымъ при­шeствіz свёт­ла­гw и3 kв­лeн­на­гw днE є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, в0ньже со слa­вою судіS всёхъ пріи1детъ, ко­мyж­до tдaти по дэлHмъ є3гw2: да не пaд­ше и3 њблэни1вшесz, но б0дрствующе, и3 воздви1жени въ дё­ланіе, њбрs­щем­сz гот0ви, въ рa­дость и3 бжcтвен­ный черт0гъ слa­вы є3гw2 совни1демъ, и3дёже прaзд­ну­ю­щихъ глaсъ непре­стaн­ный, и3 неиз­речeн­наz слa­дость зрs­щихъ твоегw2 ли­цA добр0ту неиз­речeн­ную. Тh бо є3си2 и4стинный свётъ, про­свэ­щazй и3 њсщ7azй всsчєскаz, и3 тS поeтъ всS твaрь во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ѕ7, то­гHж­де с™aгw:

ТS бlгослови1мъ, вhш­ній б9е и3 гDи млcти, творs­ща­го при1снw съ нa­ми вели6каz же и3 неиз­слёдw­ван­наz, сл†внаz же и3 ўж†снаz, и4хже нёсть числA, подaв­ша­го нaмъ с0нъ во ўпо­коeніе нe­мо­щи нa­шеz, и3 њслаб­лeніе трудHвъ мно­го­трyд­ныz пл0ти. Бlгодари1мъ тS, ћкw не погуби1лъ є3си2 нaсъ со беззак0ньми нa­ши­ми, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhч­нw, и3 въ нечazніи ле­жa­щыz ны2 воздви1глъ є3си2, во є4же славосл0вити дер­жaву твою2. Тём­же м0лимъ без­мёр­ную твою2 бl­гость: просвэти2 нa­шz мы6сли, nчесA, и3 ќмъ нaшъ t тsж­ка­гw снA лё­но­сти воз­стaви: tвeр­зи н†ша ўстA, и3 и3сп0лни | твоегw2 хвалeніz, ћкw да возм0жемъ непо­колeб­ле­мw пё­ти же и3 и3сповёдатисz те­бЁ, во всёхъ и3 t всёхъ слaви­мо­му бGу, без­на­чaль­но­му nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва з7.
Пё­снь полy­нощ­наz, ко прес™ёй бцdэ:

Воспэ­вaю бl­годaть твою2 вLч­це, молю1 тz, ќмъ м0й њбlгодати2. Сту­пaти прaвw мS на­стaви, путю2 хrт0выхъ зa­по­вэ­дей. Бдё­ти къ пё­с­ни ўкрэпи2, ўнhніz с0нъ tгонs­ю­щи. Свs­за­на плени1цами гр­э­хо­па­дeній, моль­бa­ми твои1ми разрэши2, бGо­не­вё­сто. Въ нощи2 мS и3 во дни2 со­хранsй, борю1щихъ вр†гъ и3збавлsющи мS. Жиз­нодa­телz бGа р0ждшаz, ўмерщ­влe­на мS страстьми2 њживи2. Ћже свётъ невечeр­ній р0ждшаz, дy­шу мою2 њслёп­шую просвэти2. q ди1внаz вLч­нz палaто, д0мъ д¦а б9eственна менE сотвори2. Вра­чA р0ждшаz, ўвра­чyй души2 мо­еS мно­голBт­ныz стр†сти. Вол­нy­ю­щасz жи­тeй­скою бyрею, ко стези1 мz по­каsніz на­прaви. И#збaви мS nгнS вёч­ну­ю­ща­гw, и3 чeрвіz же ѕлa­гw, и3 тaр­та­ра: да мS не kви1ши бэс­Hмъ рa­до­ваніе, и4же мнH­гимъ гр­эхHмъ пови1нника. Н0ва сотвори1 мz, њбет­шaв­ша­го нечyв­ствен­ны­ми, пренепор0чнаz, согрэшє1ніи. Стрaн­на мyки всsкіz покажи1 мz, и3 всёхъ вLку ўмоли2. Нбc­наz ми2 ўлучи1ти весє1ліz со всё­ми с™hми спод0би. Прес™az дв7о, ўслh­ши глaсъ непо­трeб­на­гw ра­бA твоегw2. Струю2 давaй мнЁ слезaмъ пречcтаz, души2 мо­еS сквeр­ну њчи­щa­ю­щи. Стен†ніz t сeрд­ца при­но­шy ти непре­стaн­нw, ўсeрд­ствуй вLч­це. Молeб­ную слyж­бу мою2 пріими2, и3 бGу бlгоутр0бному принеси2. Превh­ш­шаz ѓгGлъ, мір­скa­гw мS превh­ш­ша сли1тіz сотвори2. Свэтон0снаz сёне нбc­наz, д¦0вную бl­годaть во мнЁ на­прaви. Рy­цэ воз­дёю и3 ўст­нЁ къ по­хвалeнію, њсквер­нe­ны сквeр­ною, всенепор0чнаz. Ду­шет­лён­ныхъ мS пa­ко­стей и3збaви, хrтA при­лёж­нw ўмолs­ю­щи: є3мyже чeсть и3 по­клонeніе по­добaетъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва }, ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY:

Мно­гом­лcти­ве и3 все­м­лcти­ве б9е м0й, гDи ї}се хrтE, мн0гіz рa­ди люб­вE сшeлъ и3 воплоти1лсz є3си2, ћкw да сп7сeши всёхъ. И# пaки, сп7се, сп7си1 мz по бl­годaти, молю1 тz: ѓще бо t дёлъ сп7сeши мS, нёсть сE бl­годaть и3 дaръ, но д0лгъ пa­че. Е$й, мн0гій въ щедр0тахъ, и3 неиз­речeн­ный въ млcти! Вё­руzй бо въ мS, рeклъ є3си2, q хrтE м0й, жи1въ бy­детъ, и3 не ќзритъ смeр­ти во вё­ки. Ѓще ќбw вё­ра, ћже въ тS, сп7сaетъ tч†zнныz, сE вё­рую: сп7си1 мz, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2 и3 со­здa­тель. Вё­ра же вмё­стw дёлъ да вмэни1тсz мнЁ, б9е м0й, не њбрs­ще­ши бо дёлъ tню1дъ њправ­дa­ю­щихъ мS. Но тA вё­ра моS да до­влёетъ вмё­стw всёхъ, тA да tвэ­щaетъ, тA да њправди1тъ мS, тA да по­кa­жетъ мS при­чaст­ни­ка слa­вы тво­еS вёч­ныz. Да не ќбw похи1титъ мS са­танA, и3 по­хвa­лит­сz, сл0ве, є4же tт0ргнути мS t тво­еS руки2 и3 њгрa­ды. Но и3ли2 хо­щY, сп7си1 мz, и3ли2 не хо­щY, хrтE сп7се м0й, предвари2 ск0рw, ск0рw, погиб0хъ: тh бо є3си2 бGъ м0й t чрe­ва мa­те­ре мо­еS. Спод0би мS гDи, нhнэ возлюби1ти тS, ћко­же возлюби1хъ и3ногдA т0й сa­мый грёхъ, и3 пaки пораб0тати те­бЁ без8 лё­но­сти т0щнw, ћко­же пораб0тахъ прeж­де са­та­нЁ льсти1вому. Наи­пa­че же пораб0таю те­бЁ гDу и3 бGу мо­е­мY ї}су хrтY, во вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтва f7,
ко храни1телю че­ло­вё­че­скіz жи1зни ѓгGлу:

С™hй ѓгG­ле, пред­стоsй nкаsн­нэй моeй души2 и3 стрaст­нэй моeй жи1зни, не њстaви менє2 грёш­на­гw, ни­жE tступи2 t менє2 за невоз­дер­жaніе моE: не дaждь мё­ста лукaво­му дe­мо­ну њб­ла­дaти мн0ю, наси1льствомъ смeрт­на­гw сегw2 тэлесE: ўкрэпи2 бёд­ству­ю­щую и3 худyю мою2 рyку, и3 на­стaви мS на пyть сп7сeніz. Е$й, с™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю и3 покрови1телю nкаsн­ныz мо­еS души2 и3 тё­ла, вс‰ мнЁ прости2, є3ли1кими тS њскорби1хъ во вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2: и3 ѓще что2 согрэши1хъ въ пре­шeд­шую н0щь сію2, по­крhй мS въ на­стоs­щій дeнь, и3 сохрани1 мz t всsка­гw и3скушeніz проти1внагw, да ни въ к0емъ гр­э­сЁ про­гнё­ваю бGа: и3 моли1сz за мS ко гDу, да ўтверди1тъ мS въ стрaсэ своeмъ, и3 дост0йна по­кa­жетъ мS ра­бA сво­еS бl­го­сти. Ґми1нь.

Мlтва ‹, ќтрен­нzz конeчнаz,
ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLч­це моS бцdе, с™hми твои1ми и3 всеси1льными моль­бa­ми tжени2 t менє2 сми­рeн­на­гw и3 nкаsн­на­гw ра­бA твоегw2, ўнhніе, за­бвeніе, неразy­міе, нера­дёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz, лук†ваz и3 х{льнаz помышлє1ніz, t nкаsн­на­гw моегw2 сeрд­ца, и3 t по­мра­чeн­на­гw ўмA моегw2. И# погаси2 плa­мень страстeй мои1хъ, ћкw ни1щъ є4смь и3 nкаs­ненъ: и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3 лю1тыхъ вос­по­минaній, и3 пред­пріsтій, и3 t всёхъ дёй­ствъ ѕлhхъ свободи1 мz. Ћкw бl­го­сло­вe­на є3си2 t всёхъ родHвъ, и3 слaвит­сz пречcтн0е и4мz твоE во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мlтвен­ное при­зы­вaніе с™aгw,
є3гHже и4мz н0сиши:

Моли2 бGа њ мнЁ, с™hй ўг0дниче б9ій [и4м>къ], ћкw ѓзъ ўсeрд­нw къ те­бЁ при­бэ­гaю, ск0рому пом0щнику и3мlтвен­ни­ку њ души2 моeй.

Пё­снь прес™ёй бцdэ, глaсъ д7:

Бцdе дв7о рa­дуй­сz, бl­годaт­наz мRjе, гDь съ тоб0ю: бl­го­сло­вe­на ты2 въ женaхъ, и3 бl­го­сло­вeнъ пл0дъ чрe­ва твоегw2, ћкw сп7са ро­ди­лA є3си2 дyшъ нaшихъ.

Тро­пaрь кrтY, глaсъ №, мlтва за nтeчество:

Сп7си2, гDи, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 до­стоsніе твоE, по­бB­ды правосл†внымъ хrтіaнwмъ на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE со­хранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Мlтва њ живhхъ:

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nт­цA моего2 дух0внаго [и4м>къ], роди1телей мои1хъ [и4м>къ], ср0дникwвъ [и4м>къ], на­чaль­ни­кwвъ, на­стaв­ни­кwвъ, бl­го­дё­те­лей [и4м>къ], и3 всёхъ пра­во­слaв­ныхъ хrтіaнъ.

Мlтва њ ўс0пшихъ:

Ўпок0й, гDи, дy­шы ўс0пшихъ р†бъ твои1хъ: [роди1телей мои1хъ], ср0дникwвъ [и4м>къ], бl­го­дё­те­лей [и4м>къ], и3 всёхъ пра­во­слaв­ныхъ хrтіaнъ, и3 прости2 и5мъ вс‰ согрэшє1ніz вHль­наz и3 невHль­наz, и3 дaруй и5мъ цrтвіе нбcное.

Њкон­чаніе мlтвъ:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, прис­нобl­жeн­ную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нa­ше­гw. ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS величaемъ.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Tпyстъ:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

 

Ранкові молитви

Вставши від сна, перш будь-якого діла, стань благоговійно перед святою іконою і осіни себе тричі знаком хреста, промовляючи:

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Спинившись, заспокой свої почуття, щоб твої думки лишили все земне, тоді зроби три поклони, промовляючи молитву митаря:

Боже, будь милостивий до мене, грішного,

а потім читай наступні молитви без поспіху і з увагою.

Господи Іісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Молитва до Святого Духа

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди є і все наповнюєш, Скарбнице добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Трисвяте

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Мале славослів’я

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Трійці

Пресвята Трійце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, прийди і зціли немочі наші імені Твого заради.

Господи, помилуй (тричі).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва Господня

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Тропарі Троїчні

Вставши від сну, припадаємо до Тебе, Блаже, і Ангельську пісню співаємо Тобі, Всесильний: Свят, Свят, Свят єси, Боже,  Богородицею помилуй нас.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.

Від одра і сну Ти підняв мене, Господи, розум мій просвіти і серце і вуста мої відкрий, щоб оспівувати Тебе, Свята Трійце: Свят, Свят, Свят єси, Боже, Богородицею помилуй нас.

І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Несподівано Суддя прийде, і вчинки кожного стануть явними; тому зі страхом взиваємо опівночі: Свят, Свят, Свят єси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Господи, помилуй (12 разів).

Молитва св. Макарія до Пресвятої Трійці

Вставши від сну, приношу подяку Тобі, Свята Трійце, що Ти з великої Твоєї благості і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого і грішного і не дав мені загинути за гріхи мої, але, через невпинну любов Твою до людини, Ти воздвиг мене, коли лежав я у відчаї, щоб від світанку прославляти могутність Твою. І нині просвіти мої очі духовні і відкрий мої вуста, щоб повчатися словам Твоїм, і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе у сповіданні серця, і піснями славити всесвяте ім’я Твоє, – Отця, і Сина, і Святого Духа, – нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Поклоніння Іісусу Христу

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому Богу.

Прийдіть, поклонімось і припадім Христу, Цареві нашому Богу.

Прийдіть, поклонімось і припадім Самому Христу, Цареві і Богу нашому.

Псалом 50

Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого очисти беззаконня моє! Головне – омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене! Бо беззаконня моє я визнаю і гріх мій переді мною є завжди. Проти Тебе Єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож правим Ти будеш у словах Своїх і переможеш, коли судитимешся зі мною. Бо ось, у беззаконнях зачатий я, і у гріхах народила мене мати моя. Ти істину возлюбив єси, і тому приховані таємниці мудрості Своєї відкрив мені. Окропи мене ісопом – і очищуся, омий мене – і стану білішим за сніг! Даси мені почути радість і веселість, зрадіють кістки виснажені! Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти! Серце чисте створи в мені, Боже, і дух правий віднови в утробі моїй! Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене! Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене! Навчатиму беззаконників шляхам Твоїм, і нечестиві до Тебе навернуться. Очисти мене від гріхів кровопролиття, Боже, Боже спасіння мого, і зрадіє язик мій правді Твоїй. Господи, розімкнеш уста мої, і вони сповістять хвалу Твою! Бо якби ти жертви забажав – я б воістину приніс її, але всеспалень не благоволиш. Жертва Богу – дух покаянний: серцем покаянним і смиренним Бог не знехтує. З ласки Твоєї, Господи, даруй благовоління Своє Сіону, нехай постануть мури Єрусалима. Тоді благовоління Твоє буде до жертви правди, прославлення і всеспалення; тоді покладуть на жертовник Твій тельців.

Символ віри

Вірую в Єдиного Бога Отця, Все­держителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.

І в Єдиного Господа Іісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця рожденного перш за всі віки. Світло від Світла, Бога Істинного від Бога Істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, через Якого все постало.

Який заради нас, людей, і заради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною.

І розіп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований.

І воскрес на третій день, як було написано.

І вознісся на Небеса, і сидить праворуч Отця.

І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Царству Його не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа Живо­творящого, Який від Отця ісходить, Якому з Отцем і Сином спільне поклоніння і спільна слава, Який говорив через пророків.

В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.

Сповідую єдине хрещення на відпущення гріхів.

Очікую воскресіння мертвих.

І життя майбутнього віку. Амінь.

Молитва 1-а, святого Макарія Великого

Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою, але визволи мене від лукавого, і нехай буде на мені воля Твоя, щоб я неосудно відкрив уста мої недостойні і восхвалив ім’я Твоє святе, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва 2-а, того ж святого

Від сну прокинувшись, серед ночі пісню приношу Тобі, Спасе, і, припадаючи, взиваю до Тебе: не дай мені заснути у гріховній смерті, але змилуйся наді мною, Ти – добровільно розіп’ятий; і хоч лежу у лінощах, чимшвидше підніми і спаси мене в предстоянні та молитві. І після сну нічного осяй мене днем безгрішним, Христе Боже, і спаси мене.

Молитва 3-я, того ж святого

До Тебе, Людинолюбний Владико, прокинувшись від сну, поспішаю і на діла, угодні Тобі, спрямовую зусилля мої милістю Твоєю, і молюся Тобі: допомагай мені завжди і в усьому, і визволи мене від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене, і введи в Царство Твоє вічне. Бо Ти мій Творець всякому благу Промислитель і Податель; на Тебе вся надія моя, і Тобі славу підношу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва 4-а, того ж святого

Господи, Ти великою Твоєю благістю і великими щедротами Твоїми дав мені, рабу Твоєму, минулий час ночі цієї неушкодженим пройти від усього зла супротивного. Ти Сам, Владико, Творче усього, сподоби мене у світлі Твоєї істини і серцем просвітленим творити волю Твою нині, і повсяк­час, і на віки віків. Амінь.

Молитва 5-а, св. Василія Великого

Господи Вседержителю, Боже Небесних Сил і всякої плоті, що на Небесах живеш і на смиренних споглядаєш, бачиш серця та думки і потаємне в людині явно знаєш; Безначальне і Присносущне Світло, в Якому нема ані переміни, ані тіні зміни; Сам, Безсмертний Царю, прийми моління наші, які в цей час, на багатство щедрот Твоїх сподіваючись, скверними вустами до Тебе промовляємо, і прости нам гріхи наші, якими ми або словом, або ділом, або думкою, свідомо або несвідомо согрішили, і очисти нас від усякої скверни плоті й духу; і даруй нам з бадьорим серцем і у тверезому розумі всю ніч життя цього пройти, очікуючи пришестя світлого і славного дня Єдинородного Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого, Іісуса Христа, коли Він, Суддя всіх, зі славою прийде відплатити кожному по ділах його. Щоб віднайшов нас готовими – не в розслабленні і лінощах, а в бадьорості і ревній праці, щоб увійти нам з Ним у радість і Божественну Світлицю слави Його, де святкуючих голос не змовкає і невимовна утіха тих, хто бачать доброту лиця Твого невимовну. Бо Ти єси істинне Світло, що просвітлює і освячує все, і Тебе оспівує все творіння на віки віків. Амінь.

Молитва 6-а, того ж святого

Тебе благословляємо, Всевишній Боже і Господи Милосердний, Ти завжди вчиняєш з нами великі і неосяжні, славні і страшні, незліченні діла Свої, Ти дав нам сон на упокоєння немочі нашої і перепочинок від трудів знесиленій плоті. Дякуємо Тобі, що не погубив нас із беззаконнями нашими, але, через невпинну любов Твою до людей, коли лежали ми у відчаї – Ти підняв нас прославляти могутність Твою. Тож, молимо Твою безмірну благість: просвіти наші думки; наші очі і розум від тяжкого сну лінощів збуди; відкрий наші вуста і наповни їх хвалою Тобі, щоб ми мали змогу непохитно оспівувати і сповідувати Тебе, Безначального Отця із Єдинородним Твоїм Сином і Всесвятим, Благим і Животворящим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва 7-а, до Пресвятої Богородиці

Оспівую благодать Твою, Владичице, молю Тебе, розум мій наповни благодаттю. Ходити в правді мене настав шляхом Христових заповідей. На бдіння пісенне укріпи, сон відчаю проганяючи. Молитвами Твоїми, Богоневісто, звільни мене, скутого ланцюгами гріхопадінь. Охороняй мене і вночі, і вдень, захищай від ворогів, що борють мене. Життєдавця Бога Ти народила, то ж умертвленого пристрастями мене оживи. Ти Світло невечірнє народила – душу мою осліплену просвіти. О предивна Владичня Світлице, домом Духа Божественного мене сотвори. Ти Цілителя народила – вилікуй душі моєї багаторічні пристрасті. Розхитаного життєвою бурею, на стезю покаяння мене спрямуй. Визволи мене від вогню вічного, від червія злого і пекла. Не залиши мене, багатьма гріхами винуватого, бути радістю бісам. Зотлілого давніми гріхами, оновленим мене сотвори, Пренепорочна Мати. Відведи мене від усякої муки і Владику всіх умоли. Небесну радість зі всіма святими отримати мене сподоби. Пресвята Діво, почуй голос нікчемного раба Твого. Струмінь сліз подай мені, Пречиста, щоб скверну душі моєї очистити. Стогін від серця мого приношу Тобі невпинно, потурбуйся про мене, Владичице. Молитовне служіння моє прийми і Богові Благоутробному принеси. Вища за ангелів, вищим за усе мирське мене сотвори. Світлоносна Покрово Небесна, духовну благодать спрямуй до мене. Руки підійму, і вуста, осквернені скверною – для похвали, Всенепорочна. Душетлінних мене позбав мерзот, Христа старанно благаючи, Якому честь і поклоніння належить, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва 8-а, Господу нашому Іісусу Христу

Многомилостивий і Всемилостивий Боже мій, Господи Іісусе Христе, через велику любов Ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. І знову, Спасе, молю Тебе, спаси мене по благодаті; бо, якщо за діла мої спасатимеш мене, то це – не благодать і дар, а більш як обов’язок. Так, багатий у щедротах і невимовний у милості! Ти Сам сказав, Христе мій: «Хто вірує в Мене, житиме і не побачить смерті повік». Якщо ж віра в Тебе насправді спасає тих, хто у відчаї, ось, вірую, спаси мене, бо Ти мій Бог і Творець; віру цю, Боже мій, замість діл зарахуй мені, бо зовсім не знайдеш діл, якими би виправдав мене. Але нехай тієї віри моєї буде достатньо замість усього: нехай вона відповість за мене, нехай виправдає мене, нехай зробить мене причасним вічної Твоєї слави. Щоб сатана не заволодів мною і не похвалився, Слове, тим, що відірвав мене від Твоєї руки і огради. Але, хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, Спасе мій; вийди мені назустріч, врятуй мене, бо гину, бо Ти – мій Бог від утроби матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині возлюбити Тебе, як я колись полюбив той самий гріх; і знову послужити Тобі без лінощів так само, як служив раніше облесливому сатані. Найбільше ж послужу Тобі, Господу і Богу моєму, Іісусу Христу, в усі дні життя мого нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва 9-а, до Ангела-Охоронителя

Святий Ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене, грішного, і не відступи від мене за нестриманість мою. Не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла. Зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу. О святий Ангеле Божий, Охоронителю й захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день, і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я жодними гріхами не гнівив Бога мого, і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху Своїм і показав мене достойним рабом Своєї безмірної благості. Амінь.

Молитва 10-а, до Пресвятої Богородиці

Пресвята Владичице моя, Богородице, святими Твоїми і всесильними молитвами віджени від мене, смиренного і окаянного раба Твого: униніє, забуття гріхів, нерозумність, недбалість, і всі скверні, лукаві і хульні помисли від нерозкаяного мого серця і затьмареного розуму мого. І погаси полумʼя пристрастей моїх, бо я вбогий і окаянний. Позбав мене від багатьох і лихих спогадів і намірів, і від всіх злих впливів визволи мене, бо Ти – благословенна від усіх родів, і славиться пречесне імʼя Твоє на віки віків. Амінь.

Молитва до святого, імʼям якого названий

Моли Бога за мене, святий угоднику Божий (імʼя святого), бо я старанно звертаюся до тебе, скорого помічника й молитвеника за душу мою.

Піснь до Пресвятої Богородиці

Богородице Діво, ­радуйся, Благо­­датна Маріє, Господь з Тобою. Благо­­словенна Ти серед жінок, і Благословенний Плід чрева Твого, бо Ти Спаса народила єси душ наших.

Тропар Хресту

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови надбання Твоє, перемоги православним християнам на супротивників даруючи і Твоїм Хрестом зберігаючи нас, Твою оселю.

Молитва Оптинських старців

Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Дай мені цілком віддатися волі Твоїй Святій. На всяку годину цього дня у всьому настав і підтримай мене. Які б я не отримав звістки протягом дня, дай мені прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. У всіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Навчи мене прямо й розумно діяти з кожним членом моєї родини, нікого не бентежачи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому прийдешнього дня і всі події протягом дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь.

Молитва за живих

Спаси, Господи, отця мого духовного (імʼя) і помилуй батьків моїх (імена), рідних, наставників, начальників, благодійників і всіх православних християн.

Молитва за спочилих

Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх (імена), рідних, благодійників (імена) і всіх православних християн та прости їм всіх гріхи навмисні й ненавмисні і даруй їм Царство Небесне.

Достойно є: закінчення молитов

Достойно є, і це воістину, блажити Тебе, Богородицю, Присноблаженну і Пренепорочну і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово народила, істинну Богородицю, Тебе величаємо.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Господи, помилуй (тричі).

Господи, благослови. І відпуст.

Господи Іісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.