...
Молитва

Про ненависників і кривдників наших

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Њ ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ

Тропaрь, глaсъ д7:

Њ распeншихъ тS моли1выйсz, любодyшне гDи, и3 рабHмъ твои6мъ њ вразёхъ моли1тисz повелёвый, ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2, и3 t всsкагw ѕлA и3 лукaвства къ братолю1бному и3 добродётельному настaви жи1тельству, смирeннw мольбY тебЁ прин0симъ: да въ соглaсномъ є3диномhсліи слaвимъ тS, є3ди1наго чlвэколю1бца.

Кондaкъ, глaсъ є7:

Ћкоже первом§нкъ тв0й стефaнъ њ ўбивaющихъ є3го2 молsше тS гDи, и3 мы2 припaдающе м0лимъ, ненави1дzщихъ всёхъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2, во є4же ни є3ди1ному t ни1хъ нaсъ рaди поги1бнути, но всBмъ сп7сти1сz, бlгодaтію твоeю, б9е всещeдрый.

Тропар, глас 4

О pаспе́нших Тя моли́выйся, любоду́шне Го́споди,/ и pабо́м Твои́м о вpазе́х моли́тися повеле́вый,/ ненави́дящих и оби́дящих нас пpости́,/ и от вся́каго зла и лука́вства к братолю́бному и добpоде́тельному наста́ви жи́тельству,/ смиpе́нно мольбу́ Тебе́ пpино́сим,/ да в согла́сном единомы́слии сла́вим Тя,// Еди́наго Человеколю́бца.

Кондак, глас 5

Тропар, глас 4

Господи, Ти любиш душі і молився про тих, що розіп’яли Тебе, і рабам Твоїм про ворогів молитися наказав, ненависників і кривдників наших прости, і від усякого зла і лукавства до братолюбного і добродійного життя спрямуй, смиренно благання Тобі приносимо, щоб у згоді та єдинодумстві прославляти Тебе, Єдиного Люблячого людей.

Кондак, глас 5