...
Молитва

Молитви перед початком усякої доброї справи

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Призывaніе п0мощи с™aгw д¦а пред8 начaломъ всsкагw д0брагw дёла

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

Тропaрь, глaсъ в7:

Тв0рче и3 создaтелю всsческихъ, б9е, дэлA рyкъ нaшихъ, къ слaвэ твоeй начинaємаz, твои1мъ бlгословeніемъ спёшнw и3спрaви, и3 нaсъ t всsкагw ѕлA и3збaви, ћкw є3ди1нъ всеси1ленъ, и3 чlвэколю1бецъ.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Ск0рый въ заступлeніе и3 крёпкій въ п0мощь, предстaни бlгодaтію си1лы твоеS нhнэ, и3 бlгослови1въ ўкрэпи2, и3 въ совершeніе намёрєніz бlгaгw дёла рабHвъ твои1хъ произведи2: вс‰ бо є3ли6ка х0щеши, ћкw всеси1льный бGъ, твори1ти м0жеши.

Мlтва (чт0маz t є3ди1нагw):

ГDи ї}се хrтE, сн7е є3динор0дный безначaльнагw твоегw2 nц7A, ты2 рeклъ є3си2 пречcтыми ўсты2 твои1ми: ћкw без8 менє2 не м0жете твори1ти ничес0же. ГDи м0й гDи, вёрою њб8eмь въ души2 моeй и3 сeрдцэ тоб0ю речє1ннаz, припaдаю твоeй блaгости: помози1 ми грёшному, сіE дёло, мн0ю начинaемо, њ тебЁ самёмъ соверши1ти, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

Мlтва (чт0маz t мн0зэхъ):

ГDи ї}се хrтE, сн7е є3динор0дный безначaльнагw твоегw2 nц7A, ты2 рeклъ є3си2 пречcтыми ўсты2 твои1ми: ћкw без8 менє2 не м0жете твори1ти ничес0же. ГDи нaшъ гDи, вёрою њб8eмше въ душaхъ нaшихъ и3 сердцaхъ тоб0ю речє1ннаz, припaдаемъ твоeй блaгости: помози1 нaмъ грBшнымъ, сіE дёло, нaми начинaемо, њ тебЁ самёмъ соверши1ти, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сы́й и вся́ исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны́, и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Тво́pче и Созда́телю вся́ческих, Бо́же,/ дела́ pук на́ших, к сла́ве Твое́й начина́емая,/ Твои́м благослове́нием спе́шно испpа́ви,/ и нас от вся́каго зла изба́ви,// я́ко еди́н всеси́лен и Человеколю́бец.

Ско́рый в заступле́ние и кре́пкий в по́мощь,/ предста́ни благода́тию си́лы Твоея́ ны́не/ и благослови́в, укрепи́,/ и в соверше́ние наме́рения блага́го де́ла рабо́в Твои́х произведи́:/ вся бо, ели́ка хо́щеши,// я́ко Си́льный Бог, твори́ти мо́жеши.

Благослови́, Го́споди, и помоги́ мне́, гре́шному, соверши́ть начина́емое мно́ю де́ло, во сла́ву Твою́.
Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Единоро́дный Безнача́льнаго Твоего́ Отца́, Ты́ бо ре́кл еси́ пречи́стыми усты́ Твои́ми, я́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же. Го́споди мо́й, Го́споди, ве́рою объе́м в души́ мое́й и се́рдце Тобо́ю рече́нная, припа́даю Твое́й бла́гости: помози́ ми́, гре́шному, сие́ де́ло, мно́ю начина́емое, о Тебе́ Само́м соверши́ти, во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, моли́твами Богоро́дицы и все́х Твои́х святы́х. Ами́нь.

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди є і все наповнюєш, Скарбнице добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Творче і Сотворителю всього, Боже, діла рук наших, що на славу Твою розпочинаємо, Твоїм благословенням успішно направ, і нас від усякого зла визволи, бо Ти єдиний Всесильний і Людинолюбний.

Скорий на заступництво і міцний на поміч, заступи благодаттю сили Твоєї нині і, благословивши, укріпи і до завершення наміру благого діла рабів Твоїх приведи. Бо все, що хочеш, як Всесильний Бог, творити можеш.

Знайшли помилку