...
Молитва

Молитва від осквернення (святого Василія Великого)

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Мlтва t њсквернeніz с™aгw васjліа вели1кагw

Многомлcтиве, нетлённе, несквeрне, безгрёшне гDи, њчи1сти мS непотрeбнаго рабA твоего2 t всsкіz сквeрны плотскjz и3 душeвныz, и3 t невнимaніz и3 ўнhніz моегw2 прибhвшую ми2 нечистотY, со и3нёми всёми беззакHніи мои1ми, и3 kви1 мz несквeрна вLко, за бlгость хrтA твоегw2, и3 њс™и1 мz нашeствіемъ прес™aгw твоегw2 д¦а: ћкw да возбнyвъ t мглы2 нечи1стыхъ привидёній діaвольскихъ, и3 всsкіz сквeрны, спод0блюсz чи1стою с0вэстію tвeрсти сквє1рнаz мо‰ и3 нечи6стаz ўстA, и3 воспэвaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Многоми́лостиве, нетле́нне, нескве́рне, безгре́шне Го́споди, очи́сти мя, непотре́бнаго раба́ Твоего́, от вся́кия скве́рны плотски́я и душе́вныя, и от невнима́ния и уны́ния моего́ прибы́вшую ми нечистоту́, со ине́ми беззако́нии мои́ми, и яви́ мя нескве́рна, Влады́ко, за бла́гость Христа́ Твоего́, и освяти́ мя наше́ствием Пресвята́го Твоего́ Ду́ха: я́ко да возбну́в от мглы нечи́стых привиде́ний диа́вольских, и вся́кия скве́рны, сподо́блюся чи́стою со́вестию отве́рсти скве́рная моя́ и нечи́стая уста́, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Многомилостивий, Нетлінний, Нескверний, Безгрішний Господи, очисти мене, негідного раба Твого, від всякої тілесної й душевної скверни, і від нечистоти, яка сталася зі мною через мою неуважність та зневіру, з іншими моїми беззаконями, і нескверним мене яви Владико по благості Христа Твого, і освяти мене приходом Пресвятого Твого Духа, щоб я, пробудившись від темряви нечистих примар диявольських і всякої скверни, сподобився з чистою совістю відкрити мої осквернені й нечисті уста й оспівувати всесвяте ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.