...
Молитва

Молитва після завершення навчання (уроку)

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Мlтва по њкончaніи ўчeніz

Бlгодари1мъ тебE, создaтелю, ћкw спод0билъ є3си2 нaсъ бlгодaти твоеS, во є4же внимaти ўчeнію. Бlгослови2 нaшихъ начaльникwвъ, роди1телей2 и3 ўчи1телей, ведyщихъ нaсъ къ познaнію блaга, и3 подaждь нaмъ си1лу и3 крёпость къ продолжeнію ўчeніz сегw2.

Благодари́м Тебе́, Созда́телю, я́ко сподо́бил еси́ на́с благода́ти Твоея́, во е́же внима́ти уче́нию. Благослови́ на́ших нача́льников, роди́телей и учи́телей, ведуших на́с к позна́нию бла́га, пода́ждь на́м си́лу и кре́пость к продолжению уче́ния сего́.

Дякуємо Тобі, Творче, бо Ти сподобив нас благодаті Твоєї, щоб розуміти вчення. Благослови наших начальників, батьків та вчителів, які ведуть нас до пізнання добра, дай нам силу та міць для продовження цього навчання.