...
Молитва

Молитва перед прийомом їжі

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Мlтва пред8 вкушeніемъ пи1щи

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

цdе дв7о рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. Три1жды.

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

И#ли2, вмёстw Џ§е нaшъ: и3 Бцdе дв7о:

Џчи всёхъ на тS гDи ўповaютъ, и3 ты2 даeши и5мъ пи1щу во бlговрeменіи: tверзaеши ты2 щeдрую рyку твою2, и3 и3сполнsеши всsкое жив0тно бlговолeніе.

И#ли2:

Kдsтъ ўб0зіи и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3го2: жив† бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка.

тче на́ш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь; и оста́ви на́м до́лги на́ша, я́коже и мы́ оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ на́с во искуше́ние, но изба́ви на́с от лука́ваго.

огоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.]

[И́ли:

О́чи все́х на Тя́, Го́споди, упова́ют, и Ты́ дае́ши и́м пи́щу во благовре́мении, отверза́еши Ты́ ще́друю ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния (Пс. 144:15-16).]

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

[Богородице Діво, ­радуйся, Благо­­датна Маріє, Господь з Тобою. Благо­­словенна Ти серед жінок, і Благословенний Плід чрева Твого, бо Ти Спаса народила єси душ наших.]

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Господи, помилуй! (тричі)

Знайшли помилку