...
Молитва

Молитва перед навчанням

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Мlтва при начaтіи ўчeніz nтрокHвъ

Пребlгjй гDи, низпосли2 нaмъ бlгодaть д¦а твоегw2 с™aгw, дaрствующагw и3 ўкрэплsющагw душє1вныz нaшz си6лы, дабы2 внимaюще преподавaемому нaмъ ўчeнію, возрасли2 мы2 тебЁ нaшему создaтелю, во слaву, роди1телємъ же нaшымъ на ўтэшeніе, цRкви и3 nтeчеству на п0льзу.

Преблаги́й Го́споди, низпосли́ нам благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го, да́рствующаго смы́сл и укрепля́ющаго душе́вныя на́ши си́лы, да́бы, внима́юще преподава́емому нам уче́нию, возросли́ мы Тебе́, на́шему Созда́телю, во сла́ву, роди́телем же на́шим на утеше́ние, Це́ркви и оте́честву на по́льзу.

Преблагий Господи! Зішли нам благодать Духа Твого Святого, Який дає розуміння і зміцнює наші душевні сили, щоб ми, слухаючи вчення, що викладається нам, зросли Тобі, нашому Творцеві, на славу, батькам нашим на втіху, Церкві та Батьківщині на користь.