...
Молитва

Молитва перед читанням Євангелія

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Мlтва пред8 чтeніемъ с™aгw є3ђліа

Возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ, чlвэколю1бче вLко, твоегw2 бGоразyміz нетлённый свётъ, и3 мhслєнныz нaши tвeрзи џчи, во є3ђльскихъ твои1хъ проповёданій разумёніе, вложи2 въ нaсъ и3 стрaхъ бlжeнныхъ твои1хъ зaповэдей, да плотск‡z п0хwти вс‰ попрaвше, дух0вное жи1тельство пр0йдемъ, вс‰ ±же ко бlгоугождeнію твоемY и3 мyдрствующе и3 дёюще. Тh бо є3си2 просвэщeніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, хrтE б9е: и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ богове́дения нетле́нный све́т, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в на́с и блаже́нных Твои́х за́поведей стра́х, да плотски́я по́хоти вся́ попра́вше, духо́вное жи́тельство про́йдем, вся́ я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты́ бо еси́ просвеще́ние ду́ш и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Засвіти в серцях наших, Людинолюбче Владико, нетлінне світло Твого Богопізнання і очі розуму нашого розкрий на розуміння євангельської Твоєї проповіді. Дай нам страх блаженних Заповідей Твоїх, щоб, перемігши всі тілесні пристрасті, ми проводили духовне життя, думали і чинили все так, як подобається Тобі. Бо Ти є світло душ і тіл наших, Христе Боже, і Тобі славу возсилаємо з Предвічним Твоїм Отцем, і Всесвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.