Послідування піснеспівів Божественної літургії

Церковнослов'янськоюГражданський шрифтУкраїнською

Послёдованіе цRк0вныхъ сочинeній б9eственныz и3 сщ7eнныz літургjи

По пeрвомъ прошeніи глаг0летъ пeрвый ли1къ, глaсъ }:

№: Бlгослови2 душE моS гDа. Бlгословeнъ є3си2 гDи. Бlгослови2 душE моS гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2.

Вторhй ли1къ:

в7: Бlгослови2 душE моS гDа и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2.

№: Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰:

в7: И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами:

№: И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE, њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS.

в7: Творsй млcтыни гDь, и3 судьбY всBмъ њби6димымъ, сказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰.

№: Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ.

в7: Не до концA прогнёваетсz, нижE въ вёкъ враждyетъ: не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE но грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ.

№: Ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2.

в7: Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша.

№: Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2.

в7: Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2.

№: Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeльный, тaкw њцвэтeтъ.

в7: Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2.

№: Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2.

в7: И# прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є4гw, твори1ти |.

№: ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ.

в7: Бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2.

№: Бlгослови1те гDа вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2 творsщіи в0лю є3гw2.

в7: Бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2, на всsкомъ мёстэ владhчества є3гw2.

Пeрвый ли1къ вhшшимъ глaсомъ:

№: Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Вторhй ли1къ:

в7: И# нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Пaки пeрвый ли1къ:

№: Бlгослови2 душE моS гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2: Бlгословeнъ є3си2 гDи.

По є3ктеніи2 вторhй ли1къ:

в7: Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Хвали2 душE моS гDа, восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь.

Пeрвый ли1къ:

№: Не надёйтесz на кнsзи, на сhны человёчєскіz, въ ни1хже нёсть сп7сeніz.

в7: И#зhдетъ дyхъ є3гw2, и3 возврати1тсz въ зeмлю свою2, въ т0й дeнь поги1бнутъ вс‰ помышлє1ніz є3гw2.

№: Бlжeнъ, є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ є3гw2, ўповaніе є3гw2 на гDа бGа своего2.

в7: Сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ.

№: Хранsщаго и4стину въ вёкъ, творsщаго сyдъ њби6димымъ, даю1щаго пи1щу ѓлчущымъ.

в7: ГDь рэши1тъ њков†нныz, гDь ўмудрsетъ слэпцы2, гDь возв0дитъ низвeржєнныz, гDь лю1битъ првdники.

№: ГDь храни1тъ пришeльцы, си1ра и3 вдовY пріи1метъ, и3 пyть грёшныхъ погуби1тъ.

в7: ВоцRи1тсz гDь во вёкъ, бGъ тв0й сіHне, въ р0дъ и3 р0дъ.

И# нhнэ, глaсъ ѕ7.

Е#динор0дный сн7е и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw рaди воплоти1тисz t с™hz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, непрел0жнw вочlвёчивыйсz: распнhйсz же, хrтE б9е, смeртію смeрть попрaвый, є3ди1нъ сhй с™hz трbцы, спрославлsемый nц7Y, и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

Тaже бlжє1нны:

На в7i:

№: Во цrтвіи твоeмъ помzни2 нaсъ гDи. Бlжeни ни1щіи д¦омъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

в7: Бlжeни плaчущіи ћкw тjи ўтёшатсz.

На дeсzть:

№: Бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю.

в7: Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи насhтzтсz.

На џсмь:

№: Бlжeни млcтивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.

в7: Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

На шeсть:

№: Бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сhнове б9іи нарекyтсz.

в7: Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

На четhре:

№: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.

в7: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.

№: Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

в7: И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Во и3ны6z же дни6, ћкоже ўстaвъ и3з8zвлsетъ, пою1тсz ґнтіфHны сjи:

ҐнтіфHнъ №:

Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви.

Припёвъ: Мlтвами бцdы сп7се сп7си2 нaсъ.

Стjхъ: Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви, и3 пёти и4мени твоемY вhшній. Припёвъ.

Стjхъ: Возвэщaти заyтра млcть твою2 и3 и4стину твою2 на всsку н0щь. Припёвъ.

Стjхъ: Ћкw прaвъ гDь бGъ нaшъ, и3 нёсть непрaвды въ нeмъ. Припёвъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Припёвъ.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. Припёвъ.

ҐнтіфHнъ в7:

ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.

Припёвъ: Мlтвами с™hхъ твои1хъ, сп7се сп7си2 нaсъ.

Стjхъ: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz, њблечeсz гDь въ си1лу, и3 препоsсасz. Припёвъ.

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz. Припёвъ.

Стjхъ: СвидBніz тво‰ ўвёришасz ѕэлw2: д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй. Припёвъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Припёвъ.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. Припёвъ.

Е#динор0дный сн7е и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw рaди воплоти1тисz t с™hz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, непрел0жнw вочlвёчивыйсz: распнhйсz же, хrтE б9е, смeртію смeрть попрaвый, є3ди1нъ сhй с™hz трbцы, спрославлsемый nц7Y, и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

ҐнтіфHнъ G:

Пріиди1те возрaдуемсz гDеви, воскли1кнемъ бGу сп7си1телю нaшему.

Припёвъ: Сп7си1 ны сн7е б9ій, во с™hхъ ди1венъ сhй, пою1щыz ти2: ґллилyіа.

Стjхъ: Предвари1мъ лицE є3гw2 во и3сповёданіи, и3 во pалмёхъ воскли1кнемъ є3мY: Припёвъ.

Стjхъ: Ћкw бGъ вeлій гDь, и3 цRь вeлій по всeй земли2. Припёвъ.

Стjхъ: Ћкw въ руцЁ є3гw2 вси2 концы2 земли2, и3 высоты2 г0ръ тогw2 сyть. Припёвъ.

Стjхъ: Ћкw тогw2 є4сть м0ре, и3 т0й сотвори2 є5, и3 сyшу рyцэ є3гw2 создaстэ. Припёвъ.

По вх0дэ же є3ђліа:

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ ко хrтY. Припёвъ.

Ѓще же недёлz, припёвъ:

Сп7си1 ны сн7е б9ій, воскRсhй и3з8 мeртвыхъ пою1щыz ти2: ґллилyіа.

Посeмъ тропари2 по чи1ну.

Тaже трис™0е. Пeрвый ли1къ:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный поми1луй нaсъ. Џба ли6ка, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

С™hй безсмeртный поми1луй нaсъ.

Пeрвый ли1къ вhшшимъ глaсомъ:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный поми1луй нaсъ.

Прокjменъ, ґп0столъ, ґллилyіа, є3ђліе.

Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.

Тaже є3ктєніи2, и3 херувjмскаz пёснь:

И%же херувjмы тaйнw њбразyюще, и3 животворsщей трbцэ трис™yю пёснь припэвaюще, всsкое нhнэ житeйское tложи1мъ попечeніе.

Ћкw да цRS всёхъ под8и1мемъ, ѓгGльскими неви1димw дорmноси1ма чи1нми. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Ґ сіE въ вели1кій четверт0къ т0чію поeтсz:

Вeчери твоеS тaйныz, днeсь сн7е б9ій, причaстника мS пріими2, не бо2 врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобзaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz гDи во цrтвіи твоeмъ. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Въ вели1кую же суббHту пою1тъ сіE:

Да молчи1тъ всsкаz пл0ть человёча, и3 да стои1тъ со стрaхомъ и3 трeпетомъ, и3 ничт0же земн0е въ себЁ да помышлsетъ: цRь бо цaрствующихъ, и3 гDь госп0дствующихъ прих0дитъ заклaтисz, и3 дaтисz въ снёдь вBрнымъ. Предх0дzтъ же семY ли1цы ѓгGльстіи, со всsкимъ начaломъ и3 влaстію: многоoчи1тіи херувjми, и3 шестокрилaтіи серафjми, ли1ца закрывaюще, и3 вопію1ще пёснь: ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сщ7eнникъ, є3ктєніи2.

Лю1діе: ГDи поми1луй.

И#: Подaй гDи: По nбhчаю.

По є3ктеніaхъ, сщ7eнникъ:

Ми1ръ всBмъ.

Лю1діе: И# дyхови твоемY.

Сщ7eнникъ: Возлю1бимъ дрyгъ дрyга, да є3диномhсліемъ и3сповёмы.

Лю1діе: Nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, трbцу є3диносyщную и3 нераздёльную.

С™hй сmмв0лъ:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ. Свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeна, и3 воскrшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ. И# возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. И# пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. И# въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. Во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. И#сповёдую є3ди1но кRщeніе во њставлeніе грэхHвъ. Чaю воскrніz мeртвыхъ: И# жи1зни бyдущагw вёка. Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Стaнемъ д0брэ:

Лю1діе: Млcть ми1ра, жeртву хвалeніz.

Сщ7eнникъ: Бlгодaть гDа:

Лю1діе: И# со д¦омъ твои1мъ.

Сщ7eнникъ: ГорЁ и3мёимъ сердцA.

Лю1діе: И$мамы ко гDу.

Сщ7eнникъ: Бlгодари1мъ гDа.

Лю1діе: Дост0йно и3 прaведно є4сть покланsтисz nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у: трbцэ є3диносyщнэй и3 нераздёльнэй.

Сщ7eнникъ: Побёдную пёснь:

Лю1діе: С™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS: њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, њсaнна въ вhшнихъ.

Сщ7eнникъ: Пріими1те, kди1те:

Лю1діе: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Пjйте t неS вси2:

Лю1діе: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Тво‰ t твои1хъ:

Лю1діе: ТебE поeмъ, тебE бlгослови1мъ, тебE бlгодари1мъ гDи, и3м0лимъ ти сz б9е нaшъ.

Сщ7eнникъ: И#зрsднw њ прес™ёй:

Лю1діе: Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну бlжи1ти тS бцdу: приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. Чcтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Ѓще же літургjа вели1кагw васjліа:

Њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, ѓгGльскій соб0ръ и3 человёческій р0дъ, њсщ7eнный хрaме и3 раю2 словeсный, дв7ственнаz похвало2, и3з8 неsже бGъ воплоти1сz, и3мLнецъ бhсть, прeжде вBкъ сhй бGъ нaшъ: ложеснA бо тво‰ прест0лъ сотвори2, и3 чрeво твоE прострaннэе нб7съ содёла. Њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, слaва тебЁ.

Сщ7eнникъ, є3ктєніи2.

Лю1діе: ГDи поми1луй, по nбhчаю.

Сщ7eнникъ: И# спод0би нaсъ вLко:

Лю1діе: Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE: да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2: хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе: но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

И# пр0чее по nбhчаю, до:

В0нмемъ. С™†z с™ы6мъ.

Лю1діе: Е#ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A, ґми1нь.

Прич†стны седми1цы.

Причaстный въ недёлю, глaсъ }:

Хвали1те гDа съ нб7съ: Ґллилyіа, три1жды.

Въ понедёльникъ, глaсъ №:

Творsй ѓгGлы сво‰ д¦и, и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный. Ґллилyіа, три1жды..

Во вт0рникъ, глaсъ }:

Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ: Ґллилyіа, три1жды.

Въ срeду, глaсъ ѕ7:

Чaшу сп7сeніz пріимY, и3 и4мz гDне призовY. Ґллилyіа, три1жды..

Въ четверт0къ, глaсъ ѕ7:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. Ґллилyіа, три1жды..

Въ пzт0къ, глaсъ ѕ7:

Сп7сeніе содёлалъ є3си2 посредЁ земли2, б9е. Ґллилyіа, три1жды..

Въ суббHту, глaсъ є7:

Бlжeни ±же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи, и3 пaмzть и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ. Ґллилyіа, три1жды..

Въ kвлeніе с™hхъ дарHвъ, сщ7eнникъ речeтъ:

Со стрaхомъ б9іимъ, и3 вёрою приступи1те.

Лю1діе: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, бGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ.

Сщ7eнникъ: Сп7си2 б9е лю1ди тво‰:

Лю1діе: Ви1дэхомъ свётъ и4стинный, пріsхомъ д¦а нбcнагw, њбрэт0хомъ вёру и4стинную, нераздёльнэй трbцэ покланsемсz, тa бо нaсъ сп7слA є4сть.

Сщ7eнникъ: ВсегдA, нhнэ и3 при1снw:

Лю1діе: Ґми1нь. Да и3сп0лнzтсz ўстA н†ша хвалeніz твоегw2 гDи, ћкw да поeмъ слaву твою2: ћкw спод0билъ є3си2 нaсъ причасти1тисz с™ы6мъ твои6мъ, б9eствєннымъ, безсмє1ртнымъ, и3 животворsщымъ тaйнамъ: соблюди2 нaсъ во твоeй с™hни, вeсь дeнь поучaтисz прaвдэ твоeй. Ґллилyіа, три1жды.

Сщ7eнникъ є3ктенію2 и3 заамвHнную мlтву, и3 раздаeтъ ґнтjдwръ лю1демъ.

Ли1къ: Бyди и4мz гDне бlгословeнно t нhнэ и3 до вёка. Три1жды.

Pал0мъ: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3 возвеселsтсz. Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца вaша не постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDень w4крестъ боsщихсz є3гw2 и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. Б0йтесz гDа, вси2 ст7jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw блaга. Пріиди1те, чaда, послyшайте менE, стрaху гDню научY вaсъ. Кт0 є3сть человёкъ хотsй жив0тъ, любsй дни6 ви1дэти блaги; Ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA и3 ўстнЁ твои2, є4же не глаг0лати льсти2. Ўклони1сz t ѕлA и3 сотвори2 блaго: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. Џчи гDни на првdныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ. Лицe же гDне на творsщыz ѕлaz, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. Бли1з8 гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ, и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. МнHги скHрби првdнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. Храни1тъ гDь всz2 кHсти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. Смeрть грёшникwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи првdнаго прегрэшaтъ. И#збaвитъ гDь дyшы рaбъ свои1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2.

Сщ7eнникъ: Бlгословeніе гDне на вaсъ:

Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Лю1діе: Слaва, и3 нhнэ:

ГDи поми1луй, три1жды.

Бlгослови2.

Сщ7eнникъ tпyстъ.

Лю1діе многолётствуютъ по nбhчаю.

После́дование церко́вных сочине́ний, Боже́ственныя и свяще́нныя Литурги́и

По пе́рвом проше́нии глаго́лет пе́рвый лик, глас 8:

1: Благослови́ душе́ моя́ Го́спода. Благослове́н еси́ Го́споди. Благослови́ душе́ моя́ Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свято́е его́.

Вторы́й лик:

2: Благослови́ душе́ моя́ Го́спода и не забыва́й всех воздая́ний Его́.

1: Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́:

2: Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами:

1: Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́, обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́.

2: Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым, сказа́ пути́ своя́ Моисе́ови, сыново́м изра́илевым хоте́ния своя́.

1: Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив.

2: Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет: не по беззако́нием на́шым сотвори́л е́сть нам, ниже́ но грехо́м на́шым возда́л е́сть нам.

1: Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л е́сть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́.

2: Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил е́сть от нас беззако́ния на́ша.

1: Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́.

2: Я́ко той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко пе́рсть есмы́.

1: Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т.

2: Я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́.

1: Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́.

2: И пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́, твори́ти я.

1: Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л свой и Ца́рство его́ все́ми облада́ет.

2: Благослови́те Го́спода вси А́нгели его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́.

1: Благослови́те Го́спода вся си́лы Его́, слуги́ Его́ творя́щии во́лю Его́.

2: Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́.

Пе́рвый лик вы́шшим гла́сом:

1: Сла́ва отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Вторы́й лик:

2: И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Па́ки пе́рвый лик:

1: Благослови́ душе́ моя́ Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свято́е Его́: Благослове́н еси́ Го́споди.

По ектении́ вторы́й лик:

2: Сла́ва отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Хвали́ душе́ моя́ Го́спода, восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже е́смь.

Пе́рвый лик:

1: Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже не́сть спасе́ния.

2: Изы́дет дух его́, и возврати́тся в зе́млю свою́, в той де́нь поги́бнут вся помышле́ния его́.

1: Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́.

2: Сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре, и вся я́же в них.

1: Храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущым.

2: Госпо́дь реши́т окова́нныя, Госпо́дь умудря́ет слепцы́, Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, Госпо́дь лю́бит пра́ведники.

1: Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет, и пу́ть гре́шных погуби́т.

2: Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой Сио́не, в род и род.

И ны́не, глас 6.

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, безсме́ртен сый, и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и, непрело́жно вочелове́чивыйся: распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию сме́рть попра́вый, еди́н сый Святы́я Тро́ицы, спрославля́емый Отцу́, и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Та́же блаже́нны:

На 12:

1: Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас Го́споди. Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех е́сть Ца́рство Небе́сное.

2: Блаже́ни пла́чущии я́ко ти́и уте́шатся.

На де́сять:

1: Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

2: Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

На о́смь:

1: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

2: Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

На ше́сть:

1: Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

2: Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех е́сть Ца́рство Небе́сное.

На четы́ре:

1: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л, на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.

2: Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

1: Сла́ва отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

2: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Во ины́я же дни, я́коже уста́в изъявля́ет, пою́тся антифо́ны си́и:

Антифо́н 1:

Бла́го е́сть испове́датися Го́сподеви.

Припе́в: Моли́твами Богоро́дицы Спа́се спаси́ нас.

Стих: Бла́го е́сть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́ Вы́шний. Припе́в.

Стих: Возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку но́щь. Припе́в.

Стих: Я́ко прав Госпо́дь Бог наш, и не́сть непра́вды в Нем. Припе́в.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Припе́в.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. Припе́в.

Антифо́н 2:

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Припе́в: Моли́твами святы́х твои́х, Спа́се спаси́ нас.

Стих: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася. Припе́в.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. Припе́в.

Стих: Свиде́ния твоя́ уве́ришася зело́: до́му твоему́ подоба́ет святы́ня Го́споди, в долготу́ дний. Припе́в.

Сла́ва отцу́, и Сы́ну, и свято́му ду́ху. Припе́в.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. Припе́в.

Единоро́дный Сы́не и сло́ве Бо́жий, безсме́ртен сый, и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди воплоти́тися от святы́я Богоро́дицы, и присноде́вы мари́и, непрело́жно вочелове́чивыйся: распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию сме́рть попра́вый, еди́н сый святы́я Тро́ицы, спрославля́емый отцу́, и свято́му ду́ху, спаси́ нас.

Антифо́н 3:

Прииди́те возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем бо́гу спаси́телю на́шему.

Припе́в: Спаси́ ны Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен сый, пою́щыя ти: аллилу́иа.

Стих: Предвари́м лице́ его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем ему́: Припе́в.

Стих: Я́ко Бог ве́лий Госпо́дь, и Ца́рь ве́лий по всей земли́. Припе́в.

Стих: Я́ко в руце́ его́ вси концы́ земли́, и высоты́ гор того́ су́ть. Припе́в.

Стих: Я́ко того́ е́сть мо́ре, и той сотвори́ е, и су́шу ру́це его́ созда́сте. Припе́в.

По вхо́де же Ева́нглиа:

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Припе́в.

А́ще же неде́ля, припе́в:

Спаси́ ны Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых пою́щыя Ти: аллилу́иа.

Посе́м тропари́ по чи́ну.

Та́же трисвято́е. Пе́рвый лик:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный поми́луй нас. О́ба ли́ка, три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

Святы́й Безсме́ртный поми́луй нас.

Пе́рвый лик вы́шшим гла́сом:

Святы́й Бо́же, святы́й кре́пкий, святы́й безсме́ртный поми́луй нас.

Проки́мен, Апо́стол, аллилу́иа, Ева́нглие.

сла́ва Тебе́ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же ектении́, и Херуви́мская пе́снь:

И́же Херуви́мы та́йно образу́юще, и Животворя́щей Тро́ице трисвяту́ю пе́снь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское отложи́м попече́ние.

Я́ко да Царя́ всех подымем, а́нгельскими неви́димо дориноси́ма чи́нми. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

А сие́ в вели́кий четверто́к то́чию пое́тся:

Ве́чери Твоея́ Та́йныя, дне́сь Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́, не бо́ враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния ти дам я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя Го́споди во Ца́рствии Твое́м. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

В вели́кую же суббо́ту пою́т сие́:

Да молчи́т вся́кая пло́ть челове́ча, и да стои́т со стра́хом и тре́петом, и ничто́же земно́е в себе́ да помышля́ет: Ца́рь бо ца́рствующих, и Госпо́дь госпо́дствующих прихо́дит закла́тися, и да́тися в сне́дь ве́рным. Предхо́дят же сему́ ли́цы А́нгельстии, со вся́ким Нача́лом и Вла́стию: многоочи́тии Херуви́ми, и шестокрила́тии Серафи́ми, ли́ца закрыва́юще, и вопию́ще пе́снь: аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Свяще́нник, ектении́.

Лю́дие: Го́споди поми́луй.

И: Пода́й Го́споди: По обы́чаю.

По ектениа́х, свяще́нник:

Мир всем.

Лю́дие: И ду́хови твоему́.

Свяще́нник: Возлю́бим друг дру́га, да единомы́слием испове́мы.

Лю́дие: Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную.

Святы́й симво́л:

Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ Не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во Еди́наго Го́спода Иису́са Христа́ Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га И́стинна от Бо́га И́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, Единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди Челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с Небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́на, и воскре́сшаго в тре́тий де́нь по писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою, суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых: И жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Свяще́нник: Ста́нем до́бре:

Лю́дие: Ми́лость ми́ра, же́ртву хвале́ния.

Свяще́нник: Благода́ть Го́спода:

Лю́дие: И со ду́хом твои́м.

Свяще́нник: Горе́ име́им сердца́.

Лю́дие: И́мамы ко Го́споду.

Свяще́нник: Благодари́м Го́спода.

Лю́дие: Досто́йно и пра́ведно е́сть покланя́тися отцу́, и Сы́ну, и свято́му ду́ху: Тро́ице единосу́щней и неразде́льней.

Свяще́нник: Побе́дную пе́снь:

Лю́дие: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́: оса́нна в Вы́шних, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Свяще́нник: Приими́те, яди́те:

Лю́дие: Ами́нь.

Свяще́нник: Пи́йте от нея́ вси:

Лю́дие: Ами́нь.

Свяще́нник: Твоя́ от Твои́х:

Лю́дие: Тебе́ пое́м, Тебе́ благослови́м, Тебе́ благодари́м Го́споди, и мо́лим Ти ся Бо́же наш.

Свяще́нник: Изря́дно о пресвяте́й:

Лю́дие, глас 8-й: Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу: Присноблаже́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу тя велича́ем.

А́ще же литурги́я вели́каго васи́лиа, глас 8-й:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, А́нгельский собо́р и челове́ческий род, освяще́нный Хра́ме и Раю́ слове́сный, Де́вственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся, и Младе́нец бы́сть, пре́жде век сый Бог наш: ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́, и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. О тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, сла́ва Тебе́.

Свяще́нник, ектении́.

Лю́дие: Го́споди поми́луй, по обы́чаю.

Свяще́нник: И сподо́би нас Влады́ко:

Лю́дие: О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся И́мя Твое́: да прии́дет Ца́рствие Твое́: да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́: хлеб наш насу́щный да́ждь нам дне́сь: и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим: и не введи́ нас во искуше́ние: но изба́ви нас от лука́ваго.

И про́чее по обы́чаю, до:

Во́нмем. Свята́я святы́м.

Лю́дие: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

Прича́стны седми́цы

Прича́стный в неде́лю, глас 8:

Хвали́те Го́спода с небе́с: Аллилу́иа, три́жды.

В понеде́льник, глас 1:

Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи, и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Аллилу́иа, три́жды.

Во вто́рник, глас 8:

В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник: Аллилу́иа, три́жды.

В сре́ду, глас 6:

Ча́шу спасе́ния прииму́, и И́мя Госпо́дне призову́. Аллилу́иа, три́жды.

В четверто́к, глас 6:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Аллилу́иа, три́жды.

В пято́к, глас 6:

Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ земли́, Бо́же. Аллилу́иа, три́жды.

В суббо́ту, глас 5:

Блаже́ни я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять их в род и род. Аллилу́иа, три́жды.

В явле́ние святы́х даро́в, свяще́нник рече́т:

Со стра́хом Бо́жиим, и ве́рою приступи́те.

Лю́дие: Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, Бог Госпо́дь, и яви́ся нам.

Свяще́нник: Спаси́ Бо́же лю́ди твоя́:

Лю́дие: Ви́дехом Свет И́стинный, прия́хом Ду́ха Небе́снаго, обрето́хом ве́ру и́стинную, Неразде́льней Тро́ице покланя́емся, Та бо нас спасла́ е́сть.

Свяще́нник: Всегда́, ны́не и при́сно:

Лю́дие: Ами́нь. Да испо́лнятся уста́ на́ша хвале́ния Твоего́ Го́споди, я́ко да пое́м сла́ву Твою́: я́ко сподо́бил еси́ нас причасти́тися Святы́м Твои́м, Боже́ственным, Безсме́ртным, и Животворя́щым Та́йнам: соблюди́ нас во Твое́й святы́ни, ве́сь де́нь поуча́тися пра́вде Твое́й. Аллилу́иа, три́жды.

Свяще́нник ектению́ и заамво́нную моли́тву, и раздае́т анти́дор лю́дем.

Лик: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно от ны́не и до ве́ка. Три́жды.

Псало́м 33

:Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х.

О Го́споде похва́лится душа́ моя́: да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся.

Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе.

Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя.

Приступи́те к нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́.

Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́ и изба́вит их.

Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь: блаже́н муж, и́же упова́ет На́нь.

Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко не́сть лише́ния боя́щымся Его́.

Бога́тии обнища́ша и взалка́ша: взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.

Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас.

Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги?

Удержи́ язы́к твой от зла и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти́.

Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го: взыщи́ ми́ра и пожени́ и́.

О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши его́ в моли́тву их.

Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их.

Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их и от всех скорбе́й их изба́ви их.

Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т.

Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь.

Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся.

Сме́рть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т.

Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси упова́ющии на Него́.

Свяще́нник: Благослове́ние Госпо́дне на вас:

сла́ва Тебе́ Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лю́дие: Сла́ва, и ны́не:

Го́споди поми́луй, три́жды.

Благослови́.

Свяще́нник отпу́ст.

Лю́дие многоле́тствуют по обы́чаю.

Текст очікується.