Ірмоси у передсвято Різдва Христового

Церковнослов'янськоюГражданський шрифтУкраїнською

Їрмосы2 въ предпрaзднство ржcтвA хrт0ва

Мцcа декeмвріа въ к7в-й дeнь, канHнъ, глaсъ ѕ7.

Пёснь №: Сёченное сэчeтсz м0ре чермн0е, волнопитaемаz же и3зсушaетъ глубинA, тazжде кyпнw без8oр{жнымъ бhвши проходи1ма, и3 всеoрyжнымъ гр0бъ. Пёснь же бGокрaснаz воспэвaшесz: слaвнw прослaвисz хrт0съ бGъ нaшъ.

Пёснь G: ГDь сhй всёхъ, и3 зижди1тель бGъ, создaнное безстрaстный њбнищaвъ себЁ соедини2, и3 ћкw младeнецъ носи1мь пл0тію, въ ћслехъ ўб0гихъ покланsемь бывaетъ: kди1те, вопіS, тёло моE, и3 вёрою ўтверди1тесz.

Пёснь д7: Прови1дz прbр0къ тaйны твоеS неизречeнное хrтE, провозгласи2: положи1лъ є3си2 крёпкую кRщeніz бlгодaть, вёрою сіE пріeмлющымъ всBмъ, во и3збавлeніе грэхHвъ.

Пёснь є7: Сою1зомъ любвE свzзyеми ћкw братолю1бцы, владyщему всёми, мjръ ѕэлw2 возлюби1вшему, и3 дaвшему и3збавлeніе сн7а возлю1бленнаго, дади1мъ слaву даю1щему всBмъ ми1ръ.

Пёснь ѕ7: Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS, и3 и3счезaетъ дyхъ м0й: но прострhй вLко выс0кую твою2 мhшцу, ћкw петрA мS ўпрaвителю сп7си2.

Пёснь з7: Џтроцы въ вавmлHнэ пeщнагw плaмене не ўбоsшасz, но посредЁ плaмене ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }: За зак0ны nтeчєскіz бlжeнніи въ вавmлHнэ ю4ношы предбёдствующе, царю1ющагw њплевaша повелёніе безyмное, и3 совокyплени и4мже не свари1шасz nгнeмъ, держaвствуюшему дост0йную воспэвaху пёснь: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7: Стрaнствіz вLчнz, и3 безсмeртныz трапeзы, во ўб0зэмъ вертeпэ выс0кими ўмы2 вёрніи пріиди1те наслади1мсz, воплоти1вшеесz сл0во неизречeннw ўвёдэвше, є3г0же величaемъ.

Въ к7г-й дeнь, на повечeріи трипёснецъ, глaсъ ѕ7.

Пёснь є7: Къ тебЁ ќтреннюю, бlгоутр0біz рaди себE и3стощи1вшему непрел0жнw, и3 зрaкъ рабA t дв7ы носи1вшему сл0ве б9ій, ми1ръ подaждь ми2 пaдшему чlвэколю1бче.

Пёснь }: Ст0лпъ ѕл0бы противоб0жныz, џтроцы б9eственніи њбличи1ша: на хrтa же шатazсz и4рwдъ свирёпэетъ, совётуетъ тщє1тнаz, ўби1ти поучaетсz животA держaщаго длaнію: є3г0же всS твaрь бlгослови1тъ, слaвzщи во вёки.

Пёснь f7: ЧСтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Въ к7д-й дeнь, на повечeріи канHнъ, глaсъ ѕ7.

Пёснь №: Волн0ю морск0ю скрhвшаго дрeвле, гони1телz мучи1телz, въ ћслехъ сокрывaемаго ўби1ти и4щетъ и4рwдъ. Но мы2 волхвы2 пои1мъ: гDеви воспои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Пёснь G: ТебE на водaхъ повёсившаго всю2 зeмлю неwдержи1мw, твaрь ви1дэвши вертeпэ раждaющасz, ўжaснw содрагaшесz, нёсть с™ъ пaче тебE гDи, зовyщи.

Пёснь д7: T дв7ы пришeствіе твоE прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2 t ю4га воплощazсz, пришeлъ є3си2 и3збaвителю, ґдaма tриновeннаго воззвaти.

Пёснь є7: БGоzвлeніz твоегw2 хrтE, є4же къ нaмъ ми1лостивнw бhвшагw, и3сaіа свётъ ви1дэвъ невечeрній, t н0щи ќтреневавъ взывaше: сE дв7а во чрeвэ пріи1метъ, и3 породи1тъ воплощaемое сл0во, и3 вси2 земнор0дніи возрaдуютсz.

Пёснь ѕ7: Ћтъ бhсть, но не ўдержaнъ въ пeрсехъ ки1товыхъ їHна: тв0й бо w4бразъ носS, р0ждшагwсz и3 пл0тію ћвльшагwсz, ћкw t черт0га t ѕвёрz и3зhде. Рождeнный бо нhнэ пл0тію, во гр0бъ и3 смeрть хотёлъ є3си2 вни1ти, и3 пaки воскрeснути триднeвенъ.

Пёснь з7: Неизречeнное чyдо, въ пещи2 и3збaвивый прпdбныz џтроки и3з8 плaмене, въ ћслехъ ўб0гихъ младeнецъ возлежA, во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ: и3збaвителю б9е бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }: Ўжасни1сz боsйсz нб7о, и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2: сe бо пеленaми повивaетсz вс‰ носsй длaнію, и3 во ћслехъ мaлэхъ страннопріeмлетсz. Е#г0же џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7: Не диви1сz нhнэ, q м™и! Ви1дzщи ћкw младeнца, є3г0же и3з8 чрeва прeжде денни1цы роди2 nц7ъ: возстaвити бо и3 сопрослaвити человёческое пaдшее є3стество2, пріид0хъ ћвственнw, вёрою и3 люб0вію тS величaющее.

Месяца декабря в 22-й день на повечерии канон, глас 6.

Песнь 1: Се́ченное, сече́тся / мо́ре Чермно́е, / волнопита́емая же изсуша́ется глубина́, / та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма и всеору́жным гроб. / Песнь же Богокра́сная воспева́шеся: / сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.

Песнь 3: Госпо́дь, Сый, всех и Зижди́тель Бог, / созда́нное, Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́ / и я́ко Младе́нец, носи́мь пло́тию, / в я́слех убо́гих покланя́емь быва́ет: / яди́те,– вопия́,– Те́ло Мое́ / и ве́рою утверди́теся.

Песнь 4: Прови́дев проро́к / та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́, провозгласи́: / положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости, / О́тче Ще́дрый, / Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й, / очище́ние в мир посла́л еси́.

Песнь 5: Сою́зом любве́ связу́еми, я́ко братолю́бцы, / Владу́щему все́ми, мир зело́ Возлюби́вшему / и да́вшему избавле́ние Сы́на Возлю́бленнаго, / дади́м сла́ву Даю́щему всем мир.

Песнь 6: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя, / и, волне́ния не ктому́ терпя́, / я́ко Ио́на Влады́це, вопию́ Ти: / от тли мя возведи́.

Песнь 7: О́троцы в Вавило́не / пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, / но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: / благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8: За зако́ны оте́ческия / блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши, предбе́дствующе, / царю́ющаго оплева́ша по веле́ние безу́мное / и, совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м, / Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь: / Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9: Стра́нствия Влады́чня / и Безсме́ртныя Трапе́зы / во убо́зем верте́пе высо́кими умы́, / ве́рнии, прииди́ те, наслади́мся, / воплоти́вшееся Сло́во неизрече́нно уве́девше, / Его́же велича́ем.

В 23-й день на повечерии трипеснец, глас 6.

Песнь 5: К Тебе́ у́тренюю, / благоутро́бия ра́ди Себе́ истощи́вшему непрело́жно / и зрак раба́ от Де́вы носи́вшему, / Сло́ве Бо́жий, / мир пода́ждь ми, па́дшему, / Человеколю́бче.

Песнь 8: С толп зло́бы противобо́жныя / о́троцы Боже́ственнии обличи́ша, / на Христа́ же, шата́яся, И́род свире́пеет, / сове́тует тще́тная, / уби́ти поучава́ется Живота́, держа́щаго дла́нию, / Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Песнь 9: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без иcтле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

В 24-й день на повечерии канон, глас 6.

Песнь 1: Волно́ю морско́ю / Скры́вшаго дре́вле / гони́теля мучи́теля, / в я́слех Сокрыва́емого, уби́ти и́щет И́род. / Но мы с волхвы́ пои́м: / Го́сподеви воспои́м, сла́вно бо просла́вися.

Песнь 3: Тебе́, на вода́х / пове́сившаго всю зе́млю неодержи́мо, / тварь, ви́девши в верте́пе ражда́ющася, / ужа́сно содрага́шеся, / несть свят, / па́че Тебе́, Го́споди, зову́щи.

Песнь 4: От Де́вы прише́ствие Твое́ / прови́дя, Авваку́м, ужа́сся, вопия́ше: / Ты, от ю́га воплоща́яся, при ше́л еси́, Изба́вителю, / Ада́ма отринове́ннаго воззва́ти.

Песнь 5: Богоявле́ния Твоего́, Христе́, / е́же к нам ми́лостивно бы́вшаго, / Иса́ия, Свет ви́дев Невече́рний, / от но́щи у́треневав, взыва́ше: / се Де́ва во чре́ве прии́мет и породи́т воплоща́емое Сло́во, / и вси земноро́днии возра́дуются.

Песнь 6: Ят бысть, / но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на: / Твой бо о́браз нося́, / ро́ждшагося и пло́тию я́вльшагося, / я́ко от черто́га, от зве́ря изы́де. / Рожде́нный бо ны́не пло́тию / во гроб и смерть хоте́л еси́ вни́ти / и па́ки воскре́снути тридне́вен.

Песнь 7: Неизрече́нное чу́до: / в пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене, / в я́слех убо́гих Младе́нец возлежа́ / во спасе́ние нас, пою́щих: / Изба́вителю Бо́же, / благослове́н еси́.

Песнь 8: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо, / и да подви́жатся основа́ния земли́: / се бо пелена́ми повива́ется вся нося́й дла́нию / и во я́слех ма́лех странноприе́млется. / Его́же, о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9: Не диви́ся ны́не, о Ма́ти! / ви́дящи я́ко Младе́нца, / Его́же из чре́ва пре́жде денни́цы роди́ Оте́ц, / возста́вити бо и сопросла́вити / челове́ческое па́дшее естество́ приидо́х я́вственно, / ве́рою и любо́вию Тя велича́ющее.

Текст очікується.