Богослужбові книги

Прокімни та алілуарії недільні (літургійні)

Прокjмени и3 ґллилуіaрє воскrніи, літургjйніи, nсми2 гласHвъ

Прокjменъ, глaсъ №:

Бyди гDи, ми1лость твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

Стjхъ: Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ, пр†вымъ подобaетъ похвалA.

Ґллилyіа: БGъ даsй tмщeніе мнЁ, и3 покори1вый лю1ди под8 мS.

Стjхъ: Величazй спасє1ніz цReва, и3 творsй ми1лость хrтY своемY дв7ду, и3 сёмени є3гw2 до вёка.

Прокjменъ, глaсъ в7:

Крёпость моS и3 пёніе моE гDь, и3 бhсть мнЁ во спасeніе.

Стjхъ: Наказyz наказa мz гDь, смeрти же не предадe мz.

Ґллилyіа: Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz.

Стjхъ: ГDи, сп7си2 цRS, и3 ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь призовeмъ тS.

Прокjменъ, глaсъ G:

П0йте бGу нaшему, п0йте, п0йте цReви нaшему, п0йте.

Стjхъ: Вси2 kзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.

Ґллилyіа: На тS гDи, ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ.

Стjхъ: Бyди ми2 въ бGа защи1тителz, и3 въ д0мъ прибёжища, є4же спасти1 мz.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Ћкw возвели1чишасz дэлA твоS гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2.

Стjхъ: Бlгослови2 душE моS гDа, гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2.

Ґллилyіа: Налzцы2, и3 ўспэвaй, и3 цaрствуй и4стины рaди, и3 кр0тости и3 прaвды.

Стjхъ: Возлюби1лъ є3си2 прaвду, и3 возненави1дэлъ є3си2 беззак0ніе.

Прокjменъ, глaсъ є7:

Ты2 гDи, сохрани1ши ны2, и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2 и3 во вёкъ.

Стjхъ: Спаси1 мz гDи, ћкw њскудЁ препод0бный.

Ґллилyіа: Ми1лwсти твоS гDи, во вёкъ воспою2, въ р0дъ и3 р0дъ возвэщY и4стину твою2 ўсты2 мои1ми.

Стjхъ: ЗанE рeклъ є3си2: во вёкъ ми1лость сози1ждетсz, на нб7сёхъ ўгот0витсz и4стина твоS.

Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Спаси2 гDи, лю1ди твоS, и3 благослови2 достоsніе твоE.

Стjхъ: Къ тебЁ гDи воззовY, б9е м0й, да не премолчи1ши t менE.

Ґллилyіа: Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz.

Стjхъ: Речeтъ гDви: застyпникъ м0й є3си2, и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2.

Прокjменъ, глaсъ з7:

ГDь крёпость лю1демъ свои1мъ дaстъ, гDь благослови1тъ лю1ди своS ми1ромъ.

Стjхъ: Принеси1те гDви сн7ове б9іи: принеси1те гDви, сhны џвни.

Ґллилyіа: Бlго є4сть и3сповёдатисz гDви, и3 пёти и4мени твоемY вhшній.

Стjхъ: Возвэщaти заyтра ми1лость твою2, и3 и4стину твою2 на всsку н0щь.

Прокjменъ, глaсъ }:

Помоли1тесz, и3 воздади1те гDви бGу нaшему.

Стjхъ: Вёдомь во їудeи бGъ, во ї}ли вeліе и4мz є3гw2.

Ґллилyіа: Пріиди1те, возрaдуемсz гDви, воскли1кнемъ бGу спаси1телю нaшему.

Стjхъ: Предвари1мъ лицE є3гw2 во и3сповёданіи, и3 во pалмёхъ воскли1кнемъ є3мY.

Знайшли помилку