Богослужбові книги

Грудень (прокімни, апостольські зачала, алілуарії та причасні на свята та вибраним святим)

Соб0рникъ двунaдесzти мэ1сzцей, мёсzцъ декeмврій

(а) С™aгw прор0ка наyма: И# с™aгw філарeта ми1лостивагw.

в7 (з) С™aгw прор0ка ґввакyма.

G (ѕ) С™aгw прор0ка соф0ніа: И# препод0бнагw nц7A нaшегw сaввы сторожeвскагw. Прокjменъ препод0бному, глaсъ з7: ЧестнA пред8 гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви њ всёхъ, ±же воздадe ми; Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi. Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа: Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2: Причaстный: Въ пaмzть вёчную:

д7 (є) С™hz великом§нцы варвaры: И# препод0бнагw nц7A нaшегw їwaнна дамаскинA. Прокjменъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. Стjхъ: Въ цRквахъ благослови1те бGа: Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло ©и. Ґллилyіа, глaсъ №: ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша моли1тву мою2. Причaстный: Рaдуйтесz:

є7 (д) Прпdнагw и3 бGон0снагw nц7A нaшегw, сaввы њсвzщeннагw. Прокjменъ препод0бному, глaсъ з7: ЧестнA пред8 гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви њ всёхъ, ±же воздадe ми; Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi. Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа: Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2: Причaстный: Въ пaмzть вёчную:

ѕ7 (г) И$же во с™hхъ nц7A нaшегw ніколaа ґрхіепcкпа, мЂръ лmкjйскихъ чудотв0рца. Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ, и3 ўповaетъ на него2. Стjхъ: Ўслhши б9е глaсъ м0й: Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло тlє. Ґллилyіа, глaсъ д7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

з7 (в) И$же во с™hхъ nц7A нaшегw ґмвр0сіа, є3пcкпа медіолaнскагw: И# прпdбнагw nц7A нaшегw ґнтHніа, сjйскагw чудотв0рца: И# преставлeніе препод0бнагw nц7A нaшегw нjла, и4же на є4зерэ селигeрэ, на џстровэ зов0момъ столобн0е, н0вагw чудотв0рца. Слyжба препод0бническаz.

} (а) Препод0бнагw nц7A нaшегw патaпіа.

f7 (з) Зачaтіе с™hz ѓнны, є3гдA зачaтъ с™yю бцdу. Прокjменъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: Стjхъ: Въ цRквахъ благослови1те бGа: Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©i t полY. Ґллилyіа, глaсъ №: Спасeніе прaвєднымъ t гDа: Причaстенъ: Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ:

(ѕ) С™hхъ мyчєникъ, ми1ны, є3рмогeна и3 є3vгрaфа. Прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz своS въ ни1хъ. Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не подви1жусz. Ґп0столъ къ є3фесeємъ, зачaло сlг. Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Стjхъ: Мн0ги скHрби прaвєднымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. Причaстный: Рaдуйтесz:

№i (є) Препод0бнагw nц7A нaшегw даніи1ла ст0лпника.

в7i (д) Препод0бнагw nц7A нaшегw спmрідHна чудотв0рца, є3пjскопа трімmфjйскагw. Прокjменъ, глaсъ №: ЎстA моS возгlютъ премdрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй. Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло тlє. Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA првdнагw поучaтсz премyдрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ. Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ сeрдцэ є3гw2. Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

Gi (г) Свzтhхъ великомyчєникъ: є3vстрaтіа, ґvxeнтіа, є3vгeніа, мардaріа и3 nрeста: И# с™hz мyченицы лукjи дэви1цы. Прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz своS въ ни1хъ. Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не подви1жусz. Ґп0столъ къ є3фесeємъ, зачaло сlг. Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Стjхъ: Мн0ги скHрби прaвєднымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. Причaстный: Рaдуйтесz:

д7i (в) С™hхъ м§нкъ, fЂрса, леvкjа, філим0на, и3 и5же съ ни1ми.

є7i (а) С™aгw сщ7енном§нка є3леvfeріа: И# прпdбнагw nц7A нaшегw пavла, и4же въ лaтрэ: И# и4же во с™hхъ nц7A нaшегw стефaна и3сповёдника, ґрхіепcкпа сур0жскагw. Прокjменъ, глaсъ №: ЎстA моS возгlютъ премdрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй. Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло т}i. Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA првdнагw поучaтсz премyдрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ. Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ сeрдцэ є3гw2. Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

ѕ7i (з) С™aгw прор0ка ґггeа.

з7i (ѕ) С™aгw прор0ка даніи1ла: И# с™hхъ тріeхъ nтрокHвъ, ґнaніи, ґзaріи и3 місаи1ла. Прокjменъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. Стjхъ: Въ цRквахъ благослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ. Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло ™а. Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Стjхъ: Мн0ги скHрби прaвєднымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. Причaстный: Рaдуйтесz прaведніи:

(зри2) Недёлz с™hхъ пр†oц7ъ. Прокjменъ, глaсъ д7. Пёснь nц7є1въ: Блгcвeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки. Стjхъ: Ћкw прaведенъ є3си2 њ всёхъ, ±же сотвори1лъ є3си2 нaмъ. Ґпcлъ къ колоссaємъ, зачaло сн7з. Ґллилyіа, глaсъ д7: Мwmсeй и3 ґарHнъ во їерeехъ є3гw2, и3 самyилъ въ призывaющихъ и4мz є3гw2. Стjхъ: Призывaху гDа, и3 т0й послyшаше и5хъ. Причaстный: Рaдуйтесz:

(зри2) СуббHта пред8 ржcтв0мъ хrт0вымъ. Прокjменъ днE, ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©є.

(зри2) Недёлz пред8 ржcтв0мъ хrт0вымъ, с™hхъ nц7ъ. Прокjменъ, глaсъ д7. Пёснь nц7є1въ: Блгcвeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки. Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло тк7и. Ґллилyіа, глaсъ д7: Б9е, ўши1ма нaшима ўслhшахомъ, и3 nц7ы2 нaши возвэсти1ша нaмъ. Стjхъ: Спaслъ є3си2 нaсъ t стужaющихъ нaмъ, и3 ненави1дzщыz нaсъ посрами1лъ є3си2. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй: Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ:

}i (є) С™aгw мyченика севастіaна, и3 дружи1ны є3гw2.

f7i (д) С™aгw мyченика воніфaтіа.

к7 (г) Предпрaзднство є4же по пл0ти ржcтвA гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA: И# с™aгw сщ7енном§нка їгнaтіа бGон0сца, ґрхіепcкпа ґнтіохjйскагw. Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ, и3 ўповaетъ на него2. Стjхъ: Ўслhши б9е глaсъ м0й, внегдA моли1ти ми сz къ тебЁ. Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло т№i. Ґллилyіа, глaсъ д7: Прaведникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ, ћкw кeдръ и4же въ лівaнэ ўмн0житсz. Стjхъ: Насаждeни въ домY гDни: Причaстный: Въ пaмzть вёчную:

к7а (в) Предпрaзднство хrт0ва ржcтвA: И# с™hz м§нцы їуліанjи, ћже въ нікомидjи: И# преставлeніе во с™hхъ nц7A нaшегw петрA митрополjта, всеS рwссjи чудотв0рца. Прокjменъ, глaсъ №: ЎстA моS возглаг0лютъ премdрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ. Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй. Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло т}i. Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ. Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ сeрдцэ є3гw2: Причaстный: Въ пaмzть вёчную:

к7в (а) Предпрaзднство хrт0ва ржcтвA: И# с™hz великомyченицы ґнастасjи ўзорэши1тельницы. Прокjменъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. Стjхъ: Въ цRквахъ благослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ. Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©и. Ґллилyіа, глaсъ №: ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша моли1тву мою2. Причaстный: Въ пaмzть вёчную:

к7г (з) Предпрaзднство хrт0ва ржcтвA: И# с™hхъ м§нкъ десzти2, и5же въ кри1тэ. Прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz своS въ ни1хъ. Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не подви1жусz. Ґп0столъ къ є3фесeємъ, зачaло сlг. Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Стjхъ: Мн0ги скHрби прaвєднымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. Причaстный: Рaдуйтесz:

к7д (ѕ) Предпрaзднство хrт0ва ржcтвA: И# с™hz преподобном§нцы є3vгeніи.

Въ нaвечеріи ржcтвA хrт0ва:

На №-мъ часЁ, ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло ™г.

На G-мъ часЁ, ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©и.

На ѕ7-мъ часЁ, ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло ™д.

На f7-мъ часЁ, ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло ™ѕ.

На літургjи прокjменъ, глaсъ №: ГDь речE ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS. Стjхъ: Проси2 t менE, и3 дaмъ ти2 kзhки достоsніе твоE, и3 њдержaніе твоE концы2 земли2. Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло ™г. Ґллилyіа, глaсъ є7: РечE гDь гDви моемY: сэди2 њдеснyю менE, д0ндеже положY враги2 твоS подн0жіе ногaма твои1ма. Стjхъ: Жeзлъ си1лы п0слетъ ти2 гDь t сіHна, и3 гDьствуй посредЁ врагHвъ твои1хъ. Стjхъ: И#з8 чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS, клsтсz гDь, и3 не раскaетсz. Причaстенъ: Хвали1те гDа: Ѓще прилучи1тсz суббHта, и3ли2 недёлz, ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©з.

к7є (є) Е$же по пл0ти ржcтво2 гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA: На літургjи, ґнтіфHнъ №, pал0мъ Ri, глaсъ в7. Стjхъ №: И#сповёмсz тебЁ гDи, всёмъ с®цемъ мои1мъ, повёмъ всS чудесA твоS. Мlтвами бцdы, сп7се, спаси2 нaсъ. Стjхъ в7: Въ совётэ прaвыхъ и3 с0нмэ, вє1ліz дэлA гDнz. Мlтвами бцdы, сп7се, спаси2 нaсъ. Стjхъ G: И#зhскана во всёхъ в0лzхъ є3гw2. Мlтвами бцdы сп7се, спаси2 нaсъ. Стjхъ д7: И#сповёданіе и3 великолёпіе дёло є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёкъ вёка. Мlтвами бцdы сп7се, спаси2 нaсъ. Тaже џба ли1ка: Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами бцdы сп7се, спаси2 нaсъ. ҐнтіфHнъ в7, pал0мъ р№i, глaсъ в7. Стjхъ №: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. Сп7си1 ны сн7е б9ій, рождeйсz t дв7ы пою1щыz ти2: ґллилyіа. Стjхъ в7: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2, р0дъ прaвыхъ благослови1тсz. Спаси1 ны сн7е б9ій, рождeйсz t дв7ы: Стjхъ G: Слaва и3 богaтство въ домY є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёкъ вёка. Спаси1 ны сн7е б9ій, рождeйсz t дв7ы: Стjхъ д7: ВозсіS во тмЁ свётъ пр†вымъ, млcтивъ и3 щeдръ и3 првdнъ. Спаси1 ны сн7е б9ій, рождeйсz t дв7ы: Тaже џба ли1ка вкyпэ: Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный сн7е и3 сл0ве б9ій: ҐнтіфHнъ G, pал0мъ Rf, глaсъ д7. Стjхъ №: РечE гDь гDви моемY: сэди2 њдеснyю менE. Тропaрь: Ржcтво2 твоE хrтE б9е нaшъ, возсіS мjрови свётъ рaзума: въ нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клaнzтисz сlнцу прaвды, и3 тебE вёдэти съ высоты2 вост0ка: гDи слaва тебЁ. Стjхъ: Д0ндеже положY враги2 твоS подн0жіе н0гъ твои1хъ. Ржcтво2 твоE хrтE б9е нaшъ: Стjхъ G: Жeзлъ си1лы п0слетъ ти2 гDь t сіHна, и3 гDьствуй посредЁ врагHвъ твои1хъ. Ржcтво2 твоE хrтE б9е нaшъ: Стjхъ д7: Съ тоб0ю начaло въ дeнь си1лы твоеS, во свётлостехъ с™hхъ твои1хъ. Ржcтво2 твоE хrтE б9е нaшъ: Вх0дное: И#з8 чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS, клsтсz гDь, и3 не раскaетсz: ты2 їерeй во вёкъ по чи1ну мелхіседeкову. Тропaрь: Ржcтво2 твоE хrтE б9е нaшъ: Слaва, и3 нhнэ: Кондaкъ, глaсъ G: Дв7а днeсь пресyщественнаго раждaетъ, и3 землS вертeпъ непристyпному прин0ситъ: ѓгGли съ пaстырьми славосл0вzтъ, волсви1 же со ѕвэзд0ю путешeствуютъ. Нaсъ бо рaди роди1сz nтрочA млaдо, превёчный бGъ. Вмёстw же трис™aгw: Е#ли1цы во хrтA крести1стесz, во хrтA њблек0стесz. Ґллилyіа. Прокjменъ, глaсъ G: ВсS землS да покл0нитсz тебЁ, и3 поeтъ тебЁ, да поeтъ же и4мени твоемY вhшній. Стjхъ: Воскли1кните гDви всS землS, п0йте же и4мени є3гw2, дади1те слaву хвалЁ є3гw2. Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©f. Ґллилyіа, глaсъ №: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь. Стjхъ: Дeнь дни2 tрыгaетъ глаг0лъ, и3 н0щь н0щи возвэщaетъ рaзумъ. Причaстенъ: И#збавлeніе послA гDь лю1демъ свои1мъ. Ґллилyіа. Въ т0йже дeнь вeчера, прокjменъ вели1кій, глaсъ з7: Кто2 бGъ вeлій, ћкw бGъ нaшъ: ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA. Стjхъ: Сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2, и3збaвилъ є3си2 мhшцею твоeю лю1ди твоS. Стjхъ: И# рёхъ: нhнэ начaхъ, сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw. Стjхъ: Помzнyхъ дэлA гDнz, ћкw помzнY t начaла чудесA твоS. Тaже: Кто2 бGъ вeлій: Ѓще ли є4сть суббHта, глаг0лемъ прокjменъ: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz. Со стіхи2 є3гw2.

к7ѕ (д) Соб0ръ прес™hz бцdы: И# пaмzть с™aгw сщ7енномyченика є3vfЂміа, є3пjскопа сардjйскагw. Вх0дное: Спаси1 ны сн7е б9ій, рождeйсz t дв7ы, пою1щыz ти2: ґллилyіа. Си1це поeмъ и3 до tдaніz. Прокjменъ, глaсъ G, пёснь бцdы: Вели1читъ дш7A моS гDа, и3 возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, сe бо t нhнэ ўблажaтъ мS вси2 р0ди. Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло ™ѕ. Ґллилyіа, глaсъ }: Воскrни2 гDи, въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ с™hни твоеS. Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S. Причaстный: И#збавлeніе послA гDь лю1демъ свои1мъ. Ґллилyіа.

(зри2) СуббHта, по ржcтвЁ хrт0вэ. Прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. Стjхъ: Слhши дщи2 и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE. Ґпcлъ къ тімоfeю, зачaло сп7и. Ґллилyіа, глaсъ }: Воскrни2 гDи, въ пок0й тв0й, ты2, и3 ківHтъ с™hни твоеS. Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S. Причaстный: Чaшу спасeніz:

(зри2) Недёлz по ржcтвЁ хrт0вэ: Прокjменъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. Стjхъ: Въ цRквахъ благослови1те бGа, гDа њ и3стHчникъ ї}левыхъ. Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©. Ґллилyіа, глaсъ д7: Помzни2 гDи дв7да и3 всю2 кр0тость є3гw2. Причaстный: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй: Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ:

к7з (г) С™aгw ґпcла первом§нка и3 ґрхідіaкона стефaна: И# прпdбнагw nц7A нaшегw и3 и3сповёдника fе0дwра начертaннагw, брaта fеофaна творцA канHнwвъ. Прокjменъ прaздника и3 до tдaніz, и3 причaстный. И# с™aгw, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь. Ґпcлъ въ дэsніихъ, зачaло з7i. Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA твоS гDи. Стjхъ: БGъ прославлsемь въ совётэ с™hхъ. Причaстный: Во всю2 зeмлю:

к7и (в) С™hхъ мyчєникъ двY тмY, въ нікомидjи сожжeнныхъ. Прокjменъ, глaсъ є7: Ты2 гDи, сохрани1ши ны2, и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2 и3 во вёкъ. Стjхъ: Спаси1 мz гDи, ћкw њскудЁ препод0бный. Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §ѕ t полY. Ґллилyіа, глaсъ д7: Воскли1кните гDви всS землS: Причaстный: Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ:

к7f (а) С™hхъ младeнєцъ д7i тhсzщъ, хrтA рaди и3збіeнныхъ t и4рwда въ виfлеeмэ: И# прпdбнагw nц7A нaшегw маркeлла, и3гyмена nби1тели неусыпaемыхъ. Прокjменъ, глaсъ ѕ7: Хвали1те џтроцы гDа, хвали1те и4мz гDне. Стjхъ: Вселszй непл0довь въ д0мъ, мaтерь њ чaдэхъ веселsщусz. Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло Rп. Ґллилyіа, глaсъ є7: Проліsша кр0вь и4хъ ћкw в0ду. Причaстный: Рaдуйтесz првdніи њ гDэ:

l (з) С™hz мyченицы ґнЂсіи: И# с™aгw мyченика и3 пресвЂтера зHтіка, сиротокорми1телz.

(ѕ) Препод0бныz мaтере нaшеz мелaніи ри1млzныни: Въ т0йже дeнь tдаeтсz прaздникъ хrт0ва ржcтвA. Прокjменъ, ґллилyіа, и3 причaстенъ прaздника. Ґпcлъ днE.