Без категорії,  Типікон

Вересень

Церковнослов'янськоюГражданський шрифтУкраїнською

Нача1ло съ бг7омъ ст7ымъ мэ1сzцесл0ва

Мёсzцъ септeмврій

И#мёzй днeй l. Дeнь и4мать часHвъ в7i, и3 н0щь в7i.

№. 🕂 Начaло їндjкта, си1рэчь н0вагw лёта. И# пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw сmмеHна ст0лпника, и3 ґрхімандрjта: И# мaтере є3гw2 мaрfы: И# соб0ръ прес™hz бцdы, и4же въ міасjнэхъ: И# с™aгw м§нка ґіfалA: И# с™hхъ м§нцъ четhредесzти жeнъ: И# с™aгw ґммyна діaкона, и3 ўчи1телz и4хъ: И# с™hхъ м§нкъ, каллjсты, є3v0да и3 є3рмогeна, самобрaтныхъ: И# пaмzть првdнагw ї}сyса сhна наvи1на.

Вeчеръ, во свэти1льничное, стіхологисyемъ: Бlжeнъ мyжъ, № ґнтіфHнъ. Ѓще же въ суббHту вeчера, стіхологисyемъ всю2 каfjсму. На ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ‹: И# поeмъ стіхи6ры їндjкта, G: Глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Самосл0внагw и3 б9eственнагw: И# прпdбнагw G: Глaсъ є7. Под0бенъ: Прпdбне џтче: И$ны стіхи6ры самогл†сны д7, глaсъ в7: T к0рене бlгaгw: Слaва, глaсъ ѕ7: Б9eственнаz бlгодaть: И# нhнэ, їндjкта, глaсъ т0йже: И$же со д¦омъ с™hмъ: И# бывaетъ вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz G: №-е, Прbр0чества и3сaіина: Д¦ъ гDнь на мнЁ: в7, Леv‡тъ: Глаг0ла гDь сынHмъ ї}лєвымъ: G, с™aгw, Премyдрости соломHни: Првdникъ ѓще пости1гнетъ: Посeмъ є3ктеніA. Тaже, Спод0би гDи въ вeчеръ сeй: И# пaки є3ктеніA, И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву: И# возглaсъ. Тaже поeмъ, На стіх0внэ, стіхи6ры їндjкта, глaсъ №, самоглaсны: НастA вх0дъ лёта: съ припёвы. Припёвъ №, ТебЁ подобaетъ пёснь, б9е, въ сіHнэ: в7, И#сп0лнимсz во бlги1хъ: G, Бlгослови1ши вэнeцъ лёта: Слaва, с™aгw, глaсъ є7: Прпdбне џтче: И# нhнэ, їндjкта, глaсъ т0йже: Ты2 цRю2 сhй: Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е, и3 Џ§е нaшъ.

Тропaрь їндjкта, глaсъ в7:

ВсеS твaри содётелю, временA и3 лBта во своeй влaсти положи1вый, бlгослови2 вэнeцъ лёта бlгости твоеS гDи, сохранsz въ ми1рэ лю1ди и3 грaдъ тв0й, мlтвами бцdы, и3 сп7си1 ны.

Слaва, прпdбнагw, глaсъ №:

Терпёніz ст0лпъ бhлъ є3си2, ревновaвый прaoтцємъ прпdбне: јwву во страстeхъ, їHсифу во и3скушeніихъ, и3 безпл0тныхъ жи1тельству, сhй въ тэлеси2, сmмеHне џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бцdы, глaсъ т0йже:

Рaдуйсz њбрaдованнаz бцdе дв7о, пристaнище и3 предстaтельство р0да человёческагw, и3з8 тебe бо воплоти1сz и3збaвитель мjра: є3ди1на бо є3си2 м™и и3 дв7а, приснобlгословeннаz и3 препрослaвленнаz. Моли2 хrтA бGа, ми1ръ даровaти всeй вселeннэй.

Посeмъ, їерeй: Премyдрость. Ли1къ: Бlгослови2. Їерeй: Сhй бlгословeнъ: И# ли1къ: Ўтверди2 б9е: И# прHчаz и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь їндjкта, двaжды. Слaва, прпdбнагw: И# нhнэ, бцdы: Рaдуйсz њбрaдованнаz: И# nбы6чныz каf‡смы. По №-й каfjсмэ, сэдaленъ їндjкта, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ: Ћкw вLцэ всёхъ: Слaва, прпdбнагw, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости и3 сл0ва: Кrтъ гDнь взeмъ мyдре: И# нhнэ, їндjкта: Ћкw вLцэ всёхъ: И# чтeніе.

(зри2) T днeсь начинaетсz чести2 метафрaстъ логоfeта сmмеHна, и3 маргарjтъ златоyстовъ, и3 толков†ніz послaній с™aгw ґпcла пavла.

По в7-й каfjсмэ сэдaленъ прпdбнагw, глaсъ }. Под0бенъ, Премyдрости: Воздержaніемъ и3 труды2: Слaва, глaсъ д7, под0бенъ: Ск0рw предвари2: ВошлA є3си2 въ п0двигъ мучeніz: И# нhнэ, бGор0диченъ: Ск0рw пріими2, вLчце, мольбы6 нaшz: И# чтeніе. Pал0мъ н7. Тaже поeмъ канHны, G: Їндjкта, глaсъ №, со їрмос0мъ на ѕ7. КЂръ їwaнна, їрм0съ по двaжды: Тропари2 на д7, и3 с™hхъ жeнъ на д7, глaсъ д7: И# прпdбнагw сmмеHна на д7, глaсъ }. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ: (И# до tдaніz воздви1женіz чcтнaгw кrтA. По G-й пёсни,

Кондaкъ їндjкта, глaсъ в7:

Въ вhшнихъ живhй хrтE цRю2, всёхъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ тв0рче и3 зижди1телю, и4же дни6 и3 нHщи, временA и3 лBта сотвори1вый, бlгослови2 нhнэ вэнeцъ лёта, соблюди2 и3 сохрани2 въ ми1рэ грaдъ и3 лю1ди тво‰, многомлcтиве.

Тaже сэдaленъ їндjкта, глaсъ }. Под0бенъ, Премyдрости: И$же временA плодонHсна: Другjй сэдaленъ прпdбнагw, глaсъ } под0бенъ т0йже: Земн†z вс‰ њстaвивъ: Слaва, с™hхъ жeнъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й: Ѓгницы словє1сныz: И# нhнэ, бGор0диченъ, Настaви ны2: По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ в7:

Вhшнихъ и3щsй, вы6шнимъ совокуплszйсz, и3 колесни1цу џгненную ст0лпъ содёлавый: тёмъ собесёдникъ ѓгGлwмъ бhлъ є3си2 прпdбне, съ ни1ми хrтY бGу молsсz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# јкосъ. И# чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни, катавaсіа: Тaинъ є3си2 бцdе рaй: И# другjй: Снёдію дрeва: Свэти1ленъ, їндjкта: Под0бенъ: Ў§нкHмъ: Б9е богHвъ и3 гDи: Слaва, прпdбнагw. Под0бенъ т0йже: Ћкоже свэти1ло: И# нhнэ, їндjкта. Под0бенъ т0йже: Содётелю и3 прави1телю: На хвали1техъ стіхи6ры їндjкта, на д7, самоглaсны, глaсъ G: Превёчное сл0во: Слaва, прпdбнагw, глaсъ в7: T к0рене бlгaгw: И# нhнэ, їндjкта, глaсъ }: Неизречeнною мyдростію: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь їндjкта: Слaва, с™aгw: И# нhнэ: Рaдуйсz њбрaдованнаz: Е#ктєніи2. И# tпyстъ. И# чaсъ №. На №-мъ часЁ тропaрь їндjкта: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ їндjкта, и3 с™aгw, глаг0лемъ премэнsюще: и3 прHчаz, и3 совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна їндjкта, пёснь G-z на д7: И# прпdбнагw, пёснь ѕ7 на д7. По вх0дэ тропaрь прeжде їндjкта: И# бцdы: Рaдуйсz њбрaдованнаz: И# прпdбнагw: Слaва, кондaкъ прпdбнагw: И# нhнэ, їндjкта. (Ѓще же хрaмъ бцdы, И# нhнэ, хрaма бцdы: їндjкта же кондaкъ глаг0ли въ начaлэ.) Прокjменъ їндjкта, глaсъ G: Вeлій гDь нaшъ, и3 вeліz крёпость є3гw2, и3 рaзума є3гw2 нёсть числA. Стjхъ: Хвали1те гDа, ћкw бlгъ pал0мъ. И# прпdбнагw, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Ґпcлъ къ тімоfeю, зачaло сп7в: Чaдо тімоfeе, молю2 прeжде: И# прпdбнагw къ колоссaємъ, зачaло сн7и: Брaтіе, њблецhтесz u5бо: Ґллилyіа, глaсъ д7: ТебЁ подобaетъ пёснь, б9е, въ сіHнэ. Стjхъ: Бlгослови1ши вэнeцъ лёта бlгости твоеS гDи. И# прпdбнагw: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. Е#ђліе луки2, зачaло Gi: Во врeмz џно, вни1де ї}съ въ назарeтъ, и3дёже бЁ воспитaнъ: И# прпdбнагw: матfeа, зачaло м7г: Вс‰ мнЁ прєданA сyть: Причaстенъ: Бlгослови1ши вэнeцъ лёта бlгости твоеS гDи. Другjй: Въ пaмzть вёчную: (зри2) Дневнhй же ґпcлъ и3 є3ђліе вычитaемъ напреди2.

Подобaетъ вёдати. Ѓще случи1тсz пeрвый дeнь мёсzца септeмвріа въ недёлю, њставлsетсz слyжба с™hхъ жeнъ, и3 поeтсz є3гдA є3кклисіaрхъ разсyдитъ. Поeтсz же воскрeсна слyжба со возслёдованіемъ їндjкта, и3 прпdбнагw сmмеHна, си1це: На мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны, и3 бцdы по nбhчаю. Тропaрь воскrнъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На вели1цэй вечeрни поeмъ, Бlжeнъ мyжъ: каfjсму всю2. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: и3 ґнат0ліевъ є3ди1нъ, и3 їндjкта G, и3 с™aгw G. Слaва, їндjкта: И# нhнэ, бGор0диченъ глaса. И# чтє1ніz їндjкта двA: И# с™aгw є3ди1но. На літjи стіхи1ра хрaма, и3 їндjкта, стіхи6ры стіхHвныz. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, їндjкта: Неизречeнною мyдростію: На стіх0внэ стіхи6ры воскrны но ґлфави1ту, съ припёвы и4хъ. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, їндjкта. На бlгословeніи хлёбwвъ, Бцdе дв7о рaдуйсz, двaжды: и3 їндjкта, є3ди1ножды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, їндjкта. По каfjсмэ сэдaльны воскrны съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе въ толковaніихъ є3ђльскихъ, є4же на рzдY. По непор0чнахъ тропари2 и3 v3пакои2: И# чтeніе. Степeнны. И# прокjменъ глaса, и3 Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrное. Воскrніе хrт0во: Pал0мъ н7. Стіхи1ра воскrна. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7. Бцdы на двA: їндjкта на д7, и3 с™aгw на д7. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ: По G-й пёсни, кондaкъ їндjкта, и3 с™aгw, и3 сэдaленъ с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, їндjкта. И# чтeніе житіS с™aгw сmмеHна: По ѕ7-й пёсни, кондaкъ воскrнъ и3 јкосъ. И# чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ, ЧCтнёйшую: Свэти1ленъ воскrный. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, їндjкта. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: И# їндjкта G, глaсъ G. Превёчное сл0во: съ припёвомъ їндjкта. Тaже самоглaсенъ с™aгw, глaсъ в7-й, съ припёвомъ: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. T к0рене бlгaгw: Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ т0чію, є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе, и3 nбhчное и3схождeніе: и3 чaсъ №-й въ притв0рэ: и3 конeчный tпyстъ. На часёхъ глаг0лемъ тропaрь воскrнъ: Слaва, їндjкта: И# нhнэ, бGор0диченъ, часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ їндjкта. На G-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ с™aгw. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ кондaкъ воскrнъ, и3 їндjкта, и3 с™aгw, глаг0лемъ премэнsюще. На літургjи: Бlжє1нна воскrна глaса, на д7: И# t канHна їндjкта пёснь G-z на д7: И# с™aгw пёснь ѕ7-z на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 їндjкта, и3 с™aгw. Кондaкъ воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, їндjкта. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, и3 є3ђліе, прeжде їндjкта: Воскrно же под8 зачaло: Тaже с™aгw. Причaстенъ, їндjкта, пот0мъ с™aгw.

в7. С™aгw м§нка мaманта: И# прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна п0стника, патріaрха царS грaда.

Вeчеръ nбhчнаz каfjсма: На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры м§нка G, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! И# прпdбнагw G, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: Слaва, м§нка, глaсъ в7, самоглaсенъ: Н0въ сaдъ: И# нhнэ, бGор0диченъ, въ т0йже глaсъ. Ѓще средA, и3ли2 пzт0къ: И# нhнэ, кrтобGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха: Слaва, м§нка: глaсъ д7, самоглaсенъ: Пріиди1те соглaснw вёрніи: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Тропaрь м§нка, глaсъ д7:

М§нкъ тв0й гDи, мaмантъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, тропaрь прпdбнагw, глaсъ т0йже:

Прaвило вёры и3 w4бразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY, ћже вещeй и4стина: сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz, џтче їwaнне, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь м§нка, двaжды: Слaва, прпdбнагw: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ: и3 nбы6чныz каf‡смы: и3 сэдaльны nктHиха: И# чтє1ніz. КанHнъ nктHиха є3ди1нъ со їрмос0мъ на ѕ7: м§нка на д7, глaсъ }, и3 прпdбнагw на д7, глaсъ т0йже. По G-й пёсни, сэдaленъ м§нка: глaсъ }. Слaва, прпdбнагw, глaсъ G: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ м§нка, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Жезл0мъ с™е t бGа тебЁ дaннымъ лю1ди тво‰ ўпаси2 на пaжитехъ живон0сныхъ, ѕвёри же неви6димыz и3 неукроти6мыz сокруши2 под8 н0ги тS пою1щихъ, ћкw вси2 и5же въ бэдaхъ, предстaтелz тS тeпла, мaманте, и4мутъ.

И# јкосъ. И# чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха: Слaва, м§нка: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ: На стіх0внэ nктHиха.

Припёвы же поeмъ во всE лёто. Припёвъ №-й: И#сп0лнихомсz заyтра: вeсь до концA. в7-й: И# бyди свётлость: и3 прHчаz, и3 чaсъ №: и3 tпyстъ, и3 nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ: И# бывaетъ літjа њ ўс0пшихъ. На часёхъ, тропaрь м§нка: Слaва, прпdбнагw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ, кондaкъ с™hхъ. На літургjи, Бlжє1нна nктHиха. Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ, и3 ўповaетъ на него2. Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й: Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §f: Вёмы, ћкw лю1бzщымъ бGа: Ґллилyіа, глaсъ д7: Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ: Е#ђліе їwaнна, зачaло н7: Ѓзъ є4смь лозA и4стиннаz: Причaстенъ: Рaдуйтесz:

G. С™aгw сщ7енном§нка ґнfjма, є3пcкпа нікомідjйскагw: И# прпdбнагw nтцA нaшегw fеоктjста, сп0стника вели1кагw є3vfЂміа.

Вeчеръ nбhчнаz каfjсма. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры с™hхъ, на ѕ7: Ґнfjма, G: глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: И# fеоктjста, G: глaсъ и3 под0бенъ т0йже. Слaва, ґнfjма, глaсъ ѕ7, самоглaсенъ: Сщ7eнникъ зак0ненъ: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха: Слaва, прпdбнагw, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 пrт0лwмъ намёстникъ ґпcлwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2 бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енном§нче ґнfjме, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, тропaрь прпdбнагw, глaсъ }:

Слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и5же и3з8 глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудесы2, fеоктjсте џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь ґнfjма, двaжды: Слaва, прпdбнагw: И# нhнэ, бGор0диченъ. И# nбы6чныz каf‡смы: И# сэдaльны nктHиха: И# чтє1ніz. КанHнъ nктHиха є3ди1нъ, со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™ы6мъ двA: ґнfjма, глaсъ }: и3 прпdбнагw, глaсъ т0йже. По G-й пёсни, сэдaленъ ґнfjма, глaсъ №: Слaва, прпdбнагw, глaсъ д7: И# нhнэ, бGор0диченъ. И# чтeніе. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ ґнfjму, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Во сщ7eнницэхъ бlгочeстнw пожи1въ, и3 мучeніz пyть скончaвъ, јдwльскаz ўгаси1лъ є3си2 служє1ніz, поб0рникъ бhвъ твоемY стaду, бGомyдре. Тёмже тS и3 почитaемъ нhнэ тaйнw вопію1ще: t бёдъ и3збaви нaсъ твои1ми мlтвами, приснопaмzтне ґнfjме.

И# јкосъ: И# чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, самоглaсенъ, глaсъ д7: Нікомидjйскому великогрaду: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На літургjи, бlжє1нна nктHиха на д7: И# ґнfjма пёснь G, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло тlд: Брaтіе, поминaйте настaвники вaшz: Ґллилyіа, глaсъ в7: Сщ7eнницы твои2: Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ: Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ: РечE гDь: ѓзъ є4смь двeрь: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

д7. С™aгw сщ7енном§нка вавЂлы, є3пjскопа вели1кіz ґнтіохjи: И# с™aгw прbр0ка и3 бGови1дца мwmсeа.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7. ВавЂлы, G: глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Всю2 tложи1вше: И# прbр0ка, G: глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: Слaва, вавЂлы, глaсъ ѕ7, самоглaсенъ: Восх0дный степeнь: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха: Слaва, с™aгw, глaсъ ѕ7: Суди1щу мучи1телеву: И# нhнэ, бGор0диченъ.

Тропaрь вавЂлы, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 пrт0лwмъ намёстникъ ґпcлwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2 бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енном§нче вавЂло, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, тропaрь прbр0ка, глaсъ в7:

Прbр0ка твоегw2 мwmсeа пaмzть, гDи, прaзднующе, тёмъ тS м0лимъ, сп7си2 дyшы нaшz.

И#ли2 сeй, глaсъ т0йже:

На высотY добродётелей возшeлъ є3си2, прbр0че мwmсeе: и3 сегw2 рaди спод0билсz є3си2 ви1дэти слaву б9ію. Скриж†ли бlгод†тныz зак0на пріsтъ, и3 начертaній бlгодaть въ себЁ носS, и3 прbр0кwвъ бhлъ є3си2 честнaz похвалA, и3 бlгочeстіz вели1кое тaинство.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь вавЂлы двaжды. Слaва, прbр0ка: И# нhнэ, бGор0диченъ. И# nбы6чныz каf‡смы.: И# сэдaльны nктHиха: И# чтeніе. КанHнъ nктHиха є3ди1нъ, со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™hхъ двA: ВавЂлы, глaсъ ѕ7: И# прbр0ка, глaсъ д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ прbр0ка, глaсъ в7:

Ли1къ прbр0ческій съ мwmсeемъ и3 ґарHномъ, весeліемъ днeсь весели1тсz, ћкw конeцъ прbр0чествіz и4хъ на нaсъ и3сп0лнисz: днeсь сіsетъ кrтъ, и4мже нaсъ сп7слъ є3си2. Тёхъ мlтвами хrтE б9е поми1луй нaсъ.

И# сэдaленъ, вавЂлы, глaсъ G. Слaва, прbр0ка, глaсъ д7: И# нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ вавЂлы, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкw бlгочeстіz проповёдника, и3 страдaльцєвъ ўтверждeніе, цRковь слaвитъ тS вавЂло слaвне, њсвэщaема днeсь: но ћкw и3мёz дерзновeніе ко гDу, въ ми1рэ совершeннэмъ, величaющыz и3 восхвалsющыz тS, сохрани1ти хrтY моли1сz, q многострадaльне.

И# јкосъ, и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха: Слaва, вавЂлы: И# нhнэ, бGор0диченъ: На стіх0внэ nктHиха. На літургjи прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ. Стjхъ: Предзрёхъ гDа: Ґп0столъ къ є3врeємъ, зачaло ™л: С™jи вси2, вёрою: Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи: Е#ђліе луки2, зачaло …з: Не б0йсz мaлое стaдо: Причaстенъ, Рaдуйтесz:

є7. 🕃 С™aгw прbр0ка захaріи, nтцA чcтнaгw їwaнна п®тeчи: И# с™hz прaведныz є3лісавeты.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Мaсть и3мёz: Слaва, глaсъ }, самоглaсенъ: Сщ7eнства зак0ннагw: И# нhнэ, бGор0диченъ и3ли2 кrтобGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха: Слaва, с™aгw, глaсъ в7: Ћкw чи1стъ:

Тропaрь, глaсъ д7:

Сщ7eнства nдeждею њбложeнъ премyдре, по зак0ну б9ію всесожжє1ніz прі‰тна сщ7еннолёпнw приноси1лъ є3си2 захaріе, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ и3 зри1тель тaйныхъ, знaмєніz въ тебЁ бlгодaти носS ћвственнw всемyдре, и3 мечeмъ ўбіeнъ бhвъ въ хрaмэ б9іи, хrт0въ прbр0че, съ п®тeчею моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прbр0ка, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны nктHиха, и3 чтє1ніz. КанHны nктHиха џба без8 м§ничнwвъ: И# с™aгw на ѕ7: глaсъ }. По G-й пёсни, сэдaленъ с™aгw, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Прbр0къ днeсь и3 сщ7eнникъ вhшнzгw, захaріа предложи2 предтeчевъ роди1тель трапeзу своеS пaмzти, вBрныz питaz: питіe бо прaвды всBмъ раствори1въ, сегw2 рaди скончавaетсz, ћкw б9eственный таи1нникъ б9іz бlгодaти.

И# јкосъ. И# пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха, Слaва, с™aгw, глaсъ }: Жє1ртвы приносS: На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на д7. И# с™aгw, пёснь G-z на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ: Стjхъ: Ўслhши б9е глaсъ м0й. Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло тд7i. Ґвраaму њбэтовaz бGъ: Ґллилyіа, глaсъ з7: Свётъ возсіS првdнику. Е#ђліе матfeа, зачaло §ѕ: Г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє лицемёри: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

ѕ7. 🕃 Воспоминaніе бhвшагw чудесE въ колоссaехъ, є4же є4сть въ хHнэхъ, t ґрхістрати1га міхаи1ла: И# с™aгw м§нка є3vдоxjа, и3 и5же съ ни1мъ: И# препод0бнагw nтцA нaшегw ґрхjппа.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма: На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры ґрхaгGла, на ѕ7, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Трис0лнечнагw б9ествA: Слaва, глaсъ ѕ7, самоглaсенъ: Срaдуйтесz нaмъ: И# нhнэ, бGор0диченъ: Срaдуйтесz нaмъ всS: На стіх0внэ nктHиха, Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: Ћкw чиноначaльникъ:

Тропaрь, глaсъ д7:

Нбcныхъ в0инствъ ґрхістрати1же, м0лимъ тS при1снw мы2 недост0йніи, да твои1ми мlтвами њгради1ши нaсъ кр0вомъ кри1лъ невещeственныz твоеS слaвы, сохранsz нaсъ припaдающихъ прилёжнw, и3 вопію1щихъ: t бёдъ и3збaви нaсъ, ћкw чиноначaльникъ вhшнихъ си1лъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Слyжба с™aгw є3vдоxjа поeтсz на повечeріи.

(зри2) На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь ґрхaгGла, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. И# nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны nктHиха, и3 чтє1ніz. Џба канHна nктHиха, без8 м§нчнwвъ: И# ґрхaгGла, на ѕ7, глaсъ д7. По G-й пёсни сэдaленъ, глaсъ }. Слaва, глaсъ №. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7:

Ґрхістрати1же б9ій, служи1телю б9eственныz слaвы, ѓгGлwвъ начaльниче, и3 человёкwвъ настaвниче, полeзное нaмъ проси2, и3 вeлію млcть, ћкw безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, Свэти1ленъ nктHиха: Слaва, ґрхaгGла: И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры ґрхaгGла, на д7, глaсъ №-й. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: ЃгGльски въ ми1рэ: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Чиноначaльникъ вhшнихъ си1лъ: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ: На стіх0внэ, nктHиха: Слaва, ґрхaгGла, глaсъ є7: И#дёже њсэнsетъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На літургjи бlжє1нна, ґрхaгGла, пёснь G-z и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ д7: Творsй ѓгGлы сво‰ д¦и, и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный. Стjхъ: Бlгослови2 душE моS гDа: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло ™є: Брaтіе, ѓще глаг0ланное ѓгGлы сл0во бhсть: Ґллилyіа, глaсъ є7: Хвали1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. Стjхъ: Ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz. Е#ђліе луки2, зачaло н7а: РечE гDь, слyшаzй вaсъ: Причaстенъ: Творsй ѓгGлы сво‰ д¦и:

з7. 🕃 Предпрaзднство ржcтвA прес™hz бцdы: И# с™aгw м§нка сwз0нта:

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры предпрaзднства G, глaсъ №-й. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Всемjрныz мjру рaдости: и3 м§нка G, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, и3 нhнэ: предпрaзднства, глaсъ д7: Всечcтн0е твоE ржcтво2: Ѓще же въ пzт0къ вeчера, Слaва, предпрaзднства: И# нhнэ, догмaтікъ глaса настоsщагw. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Q преслaвнагw чудесE, ћкw t нераждaющіz: съ припёвы, №-й: Слhши дщи2: в7-й: ЛицY твоемY: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ д7: Всемjрнаz рaдость:

Тропaрь м§нка, глaсъ д7:

М§нкъ тв0й гDи, сwз0нтъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже:

T к0рене їессeева, и3 t чрeслъ дв7довыхъ бGоoтрокови1ца мRіaмъ раждaетсz днeсь нaмъ: рaдостію бо рaдуютсz всsчєскаz и3 њбновлsютсz. Срaдуйтесz кyпнw нeбо и3 землS, восхвали1те ю5 n§єствіz kзhкwвъ: їwакjмъ весели1тсz, и3 ѓнна торжествyетъ зовyщи: непл0ды раждaетъ бцdу, и3 питaтельницу жи1зни нaшеz.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства двaжды. Слaва, м§нка: И# нhнэ, предпрaзднства. И# nбы6чныz каf‡смы. По №-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ №, под0бенъ: Кaмени: Р0ждшисz преслaвнw: Слaва, и3 нhнэ, т0йже. По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ є7, под0бенъ: Собезначaльное: Нбcнаz вс‰: Слaва, и3 нhнэ, т0йже: и3 чтeніе. КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на }, глaсъ д7: И# м§нка на д7, глaсъ т0йже. По G-й пёсни.

Кондaкъ м§нка, глaсъ в7. Под0бенъ: Твє1рдыz:

И$стиннаго и3 бGомyдраго м§нка, страдaльца бlгочeстіz и3скyснаго, сошeдшесz днeсь, велеглaснw восхвaлимъ, сwз0нта таи1нника бlгодaти, и3сцэлeній дaтелz богатёйшаго: м0литъ бо хrтA бGа њ всёхъ нaсъ.

И# јкосъ, и3 сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ск0рw предвари2: Спaслсz вёрою сwз0нте: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ }: Да рaдуетсz нeбо: По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ предпрaзднства, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Дв7а днeсь и3 бцdа мRjа, черт0гъ безконeчный нбcнагw женихA, раждaетсz t непл0дове, б9іимъ совётомъ: колесни1ца сл0ва бlгоукрашaетсz. На сіe бо преднаречeсz б9eственнаz двeрь, и3 м™и сyщіz жи1зни.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ м§нка: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Пріиди1те, и5же t ґдaма: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7, самоглaсенъ: Пронаречeннаz всёхъ цRи1ца: На літургjи, бlжє1нна, предпрaзднства, пёснь G, на д7: И# с™aгw пёснь ѕ7, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ: Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й: Ґп0столъ къ є3фесeємъ, зачaло сlг: Возмогaйте њ гDэ: Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша прaведніи: Стjхъ: МнHги скHрби прaвєднымъ: Е#ђліе їwaнна, зачaло н7в: Си2 заповёдаю вaмъ: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

🕃 И# пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна, ґрхіепcкпа новгор0дскагw, чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2, и3дёже лежaтъ мHщи є3гw2, и3 и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ }:

Днeсь свётлw красyетсz слaвнэйшій вели1кій н0въ грaдъ, и3мёz мHщи тво‰ въ себЁ, с™и1телю їwaнне, ћкw с0лнєчныz лучи6 и3спущaющыz, и3 подаю1щыz и3сцэлeніz притекaющымъ съ вёрою къ рaцэ мощeй твои1хъ. Моли1сz хrтY бGу, и3збaвити грaдъ сeй невреди1мь t вaрварскагw плэнeніz, и3 междоус0бныz брaни, и3 џгненнагw запалeніz, с™и1телю бGомyдре и3 чудон0сче, нбcный человёче, и3 земнhй ѓгGле: да сошeдшесz люб0вію въ пaмzть твою2, свётлw прaзднуемъ въ пёснехъ и3 пёніихъ рaдующесz, и3 хrтA слaвzще, тебЁ таковyю бlгодaть даровaвшаго и3сцэлeній, и3 вели1кому новY грaду заступлeніе и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Возвесели1сz kвлeннw чcтнaz цRковь хrт0ва, въ пaмzть днeсь приснословyщагw с™и1телz їwaнна, t вели1кагw новA грaда возсіsвшагw, и3 всю2 странY ўдиви1вшагw преслaвными чудодэsніи, и3 всёми добродётельми ўкраси1вшагwсz: и3 по преставлeніи бо честн0е тёло є3гw2 њбрётесz нетлённо, и3стощaющее вє1ліz чудесA. Тёмже зовeмъ є3мY: q всебlжeнне, моли2 хrтA бGа непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ѓще случи1тсz предпрaзднство ржcтвA прес™hz бцdы, и3 с™aгw м§нка сwз0нта, въ недёлю. Въ суббHту на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны, и3 бцdы по nбhчаю. Тропaрь воскrнъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. На вели1цэй вечeрни, по каfjсмэ, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: и3 ґнат0ліевъ є3ди1нъ. И# предпрaзднства, G, и3 м§нка G: Слaва, предпрaзднства: И# нhнэ, бGор0диченъ настоsщагw глaса. На літjи стіхи1ра хрaма: Тaже стіхи6ры стіхHвны предпрaзднства вечє1рніz. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ в7, самоглaсенъ: Пронаречeннаz всёхъ цRи1ца: На стіх0внэ, стіхи6ры воскrны. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о: двaжды, и3 предпрaзднства є3ди1ножды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ. На ќтрени, на БGъ гDь: тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, м§нка: И# нhнэ, предпрaзднства. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, и3 бGор0дичны и4хъ: И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ: недёлz пред8 воздви1женіемъ. Посeмъ непор0чны: И# v3пакои2: И# чтeніе, недёлz рsдъ. Степє1нны, и3 прокjменъ глaса: Всsкое дыхaніе: и3 є3ђліе воскrно: и3 Воскrніе хrт0во: Тaже канHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на двA и3 предпрaзднства на д7: и3 м§нка на д7. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ предпрaзднства, и3 м§нка. Слaва, сэдaленъ м§нка: И# нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ. И# чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни, поeмъ ЧCтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, м§нка: И# нhнэ предпрaзднства. На хвали1техъ, стіхи6ры воскrны д7, и3 ґнат0ліевъ є3ди1нъ є3ди1нъ, и3 предпрaзднства, под0бны G стіх0вныz съ припёвы и4хъ. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2: и3 tпyстъ: и3 њглашeніе. И# nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ: И# чaсъ №-й. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, предпрaзднства: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ предпрaзднства: И# конeчный tпyстъ. На G-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, м§нка: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ воскrнъ. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ, глаг0лемъ воскrнъ тропaрь прeжде: ґ предпрaзднства и3 м§нка, премэнsюще. Кондаки1 же воскrнъ и3 предпрaзднства, глаг0лемъ премэнsюще. На літургjи бlжє1нна nктHиха на ѕ7, и3 съ тр0ичнымъ и3 предпрaзднства пёснь G, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 предпрaзднства: тaже хрaма с™aгw, и3 м§нка. Кондaкъ воскrнъ, и3 хрaма с™aгw: Слaва, м§нка: И# нhнэ, предпрaзднства. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа и3 є3ђліе, прeжде недёли пред8 воздви1женіемъ: И# рsдъ недёли под8 зачaло: тaже с™aгw. Прокjменъ же глaса њставлsетсz. Причaстенъ: Хвали1те гDа: И# м§нка. Въ пaмzть вёчную:

}. 🕀 Ржcтво2 прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи.

На мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на д7, глaсъ №-й. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Їwакjмъ и3 ѓнна торжествyютъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: Всечcтн0е твоE ржcтво2: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Рaдуйсz їwакjмъ: съ припёвы: №-й: Слhши дщи2 и3 ви1ждь: в7-й: ЛицY твоемY пом0лzтсz: Слaва, и3 нhнэ, под0бенъ т0йже: Хрaмъ б9ій є3ди1на бцdа:

Тропaрь, глaсъ д7:

Ржcтво2 твоE, бцdе дв7о, рaдость возвэсти2 всeй вселeннэй: и3з8 тебe бо возсіS сlнце прaвды хrт0съ бGъ нaшъ, и3 разруши1въ клsтву, дадE бlгословeніе: и3 ўпраздни1въ смeрть, даровA нaмъ жив0тъ вёчный.

На вели1цэй вечeрни, но предначинaтельномъ pалмЁ, поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ ѕ7, самоглaсны: Днeсь и4же на разyмныхъ прест0лэхъ: Слaва, и3 нhнэ, №-ю стіхи1ру: Днeсь и4же на разyмныхъ: Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G: №-е, БытіS: И#зhде їaкwвъ: в7-е, Прbр0чества їезекjилева: Тaкw глаг0летъ гDь, бyдетъ t днE nсмaгw: G-е, При1тчей: Премyдрость создA себЁ д0мъ: Е#ктеніA: Рцeмъ вси2: и3 Спод0би гDи въ вeчеръ сeй: и3 И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву нaшу: На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №: Начaло нaшегw сп7сeніz: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: Въ бlгознамени1тый дeнь: На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ д7: Всемjрнаz рaдость: съ припёвы прaздника: №-й: Слhши дщи2 и3 ви1ждь: в7-й: ЛицY твоемY пом0лzтсz: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: Пріиди1те вси2 вёрніи: Тaже, Нhнэ tпущaеши: На бlгословeніи хлёбwвъ, tпусти1тельный тропaрь, глaсъ д7: Ржcтво2 твоE, бцdе дв7о: три1жды. Бyди и4мz гDне: три1жды, съ пёніемъ. Pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz: до Не лишaтсz всsкагw бlга. И# раздаю1тсz бlгословє1нныz хлёбы по nбhчаю. Тaже їерeй глаг0летъ: Бlгословeніе гDне на вaсъ: и3 предложи1тсz чтeніе прaздника: Сл0во ґндрeа кри1тскагw, є3мyже начaло: Ѓще мёрима є4сть землS пsдію: (Ґ и3дёже не бывaетъ бдёніz, по Нhнэ tпущaеши: Тропaрь, и3 tпyстъ. Полyнощницу же поeмъ по nбhчаю. На нeйже вмёстw, СE жени1хъ: глаг0лемъ тропaрь прaздника. По в7-мъ трис™0мъ, глаг0лемъ кондaкъ, и3 ГDи поми1луй, в7i, и3 tпyстъ. Мlтвы же Помzни2 гDи, не глаг0лемъ.)

На ќтрени, по шестоpaлміи, на БGъ гDь: тропaрь прaздника, три1жды. По №-й каfjсмэ сэдaленъ прaздника, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ: Возопjй дв7де: Слaва: и3 нhнэ, т0йже. И# чтeніе прaздника. По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже. И# чтeмъ сл0во с™aгw їwaнна дамаскинA, є3мyже начaло: Пріиди1те вси2 kзhцы: По чтeніи же даю1тсz свэщы2 брaтіи. Тaже полmелeй, и3 сэдaленъ прaздника, глaсъ }. Под0бенъ: Повелённое: Да рaдуетсz нб7о: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Њбнови1сz ґдaме: И# чтeмъ сл0во григ0ріа їеромонaха. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ т0йже: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. Стjхъ: Tрhгну сeрдце моE сл0во бlго. Всsкое дыхaніе: Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2. Е#ђліе луки2, зачaло д7: Во дни2 џны, востaвши мRіaмъ: Тaже pал0мъ н7. Слaва, Мlтвами бцdы: И# нhнэ, т0йже. И# посeмъ, Поми1луй мS б9е: И# стіхи1ра прaздника, глaсъ ѕ7: Сeй дeнь: Тaже, КанHна двA: Е#ди1нъ кЂръ їwaнна, глaсъ в7: Другjй кЂръ ґндрeа, глaсъ }: Їрмосы2 nбою2 канHнwвъ по двaжды. Тропари1 же на в7i. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ: По G-й пёсни, сэдaленъ прaздника: глaсъ д7: Дв7а мRjа: Слaва, и3 нhнэ, т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7:

Їwакjмъ и3 ѓнна поношeніz безчaдства, и3 ґдaмъ и3 є4vа t тли2 смeртныz свободи1стасz, пречcтаz, во с™ёмъ ржcтвЁ твоeмъ: то2 прaзднуютъ и3 лю1діе твои2, вины2 прегрэшeній и3збaвльшесz, внегдA звaти ти2: непл0ды раждaетъ бцdу и3 питaтельницу жи1зни нaшеz.

И# јкосъ, и3 чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни вжигaютъ свэщы2 брaтіz. ЧCтнёйшую же не поeмъ, но поeмъ припёвы прaздника: Величaй душE моS: И# другjй, Величaй душE моS: На сх0дэ, Катавaсіа: Тaинъ є3си2 бцdе рaй: И# другjй: Снёдію дрeва: съ припёвы прaздника. Е#ктеніA мaлаz. Свэти1ленъ прaздника: T непл0дныz днeсь: двaжды. Слaва, и3 нhнэ: Ґдaме њбнови1сz: На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ №. Под0бенъ: Q ди1внагw чудесE: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Сeй дeнь гDнь: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь прaздника є3ди1ножды. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. Знaменаютсz же брaтіz t їерeа с™hмъ є3лeемъ. И# поeмъ стіхи1ру самоглaсну прaздника, ю4же х0щетъ є3кклисіaрхъ. И# мlтвэ глаг0лемэй t їерeа, ћкоже ўстaвлено є4сть, на літjи вeчеръ воскrныz слyжбы: ВLко многомлcтиве: И# чaсъ ли въ притв0рэ. На №-мъ часЁ тропaрь прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ прaздника: И# пр0чее всE до концA. И# совершeнный tпyстъ.

На літургjи, бlжє1нна t канHна глaса в7-гw, пёснь G-z, на д7: и3 }-гw пёснь ѕ7-z на д7. По вх0дэ, тропaрь прaздника: Слaва и3 нhнэ, кондaкъ. Прокjменъ, глaсъ G, пёснь бцdы: Вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS: Ґп0столъ къ філіпписjємъ, зачaло ©м: СіE да мyдрствуетсz въ вaсъ: Ґллилyіа, глaсъ }: Слhши дщи2 и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE. Стjхъ: ЛицY твоемY пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи. Е#ђліе луки2, зачaло н7д: Вни1де ї}съ въ вeсь нёкую: Вмёстw дост0йна, поeмъ їрм0съ: Чyжде м™ремъ: И# до tдaніz, съ припёвомъ прaздника. (Си1це поeмъ во вс‰ прaздники вLчни и3 бцdы.) Причaстенъ: Чaшу сп7сeніz пріимY: Бывaетъ же на трапeзэ ўтэшeніе брaтіи, дов0льно же и3 дух0вно.

(зри2) Ѓще случи1тсz прaздникъ сeй въ суббHту пред8 воздви1женіемъ: Ґп0столъ, и3 є3ђліе, суббHты пред8 воздви1женіемъ, чти2 въ Gi-й дeнь. Прокjменъ же, Ґллилyіа, и3 причaстенъ њбновлeніz.

Подобaетъ вёдати. Ћкw каfjсма не глаг0летсz на вечeрни, трудA рaди бдённагw.

Си1це ќбw твори1мъ и3 на всsкъ прaздникъ, є3гдA бывaетъ бдёніе.

По nбhчномъ pалмЁ, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника: и3 стіх0вна прaздника же. Прaзднуемъ же прaздникъ сeй є7 днeй, за є4же бли1зъ бhти прaзднику с™aгw воздви1женіz чcтнaгw кrтA.

Ѓще ли случи1тсz ржcтво2 бцdы въ недёлю.

Въ суббHту, на мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны глaса, на д7: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на: И# прaздника стіх0вна вели1кіz вечeрни, съ припёвы прaздника: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктеніA мaлаz. И# tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, по nбhчной каfjсмэ, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: и3 ґнат0ліевъ є3ди1нъ, и3 прaздника ѕ7. Слaва, и3 нhнэ прaздника. Вх0дъ. Прокjменъ днE: и3 чтє1ніz G, прaздника. На літjи стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь прaздника, пёснь G-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ и3 прaздника: Слaва, кондaкъ воскrнъ: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґпcлъ, Ґллилyіа, и3 є3ђліе чтeмъ прeжде недёли пред8 воздви1женіемъ: Тaже рsдъ: Посeмъ бцdы, ґ прокjменъ глaса њставлsетсz. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: И# прaздника: Чaшу сп7сeніz пріимY:

Ѓще случи1тсz попрaзднство ржcтвA прес™hz бцdы въ недёлю.

Въ суббHту, на мaлэй вечeрни стіхи6ры воскrны, и3 бцdы, по nбhчаю: На вели1цэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: и3 ґнат0ліевъ є3ди1нъ: И# прaздника тогw2 днE на рzдY, G, и3 минeи с™aгw G. Ѓще ли поeтсz с™hй на ѕ7: и3ли2 є3мyже и3 полmелeй, и3 поeмъ стіхи6ры воскrны G: и3 прaздника G: и3 с™aгw д7. Слaва, с™aгw. Ѓще же ни2: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE: и3 є3ктеніA. На літjи стіхи6ры прaздника. Стіх0вна вечeрнzz тогw2 днE. И# с™aгw, ѓще полmелeй. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Ѓще ли и4мать с™hй Слaву, Слaва с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва, с™aгw. Ѓще ли ни2: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь: Бцdе дв7о рaдуйсz: двaжды, и3 прaздника є3ди1ножды. И# чтeніе во ґпcльскихъ послaніихъ. На ќтрени, тропaрь воскrнъ двaжды: Слaва с™aгw: Ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ: и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz пред8 воздви1женіемъ. Тaже непор0чны и3 тропари2: ЃгGльскій соб0ръ, и3 v3пакои2 глaса, и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz рsдъ. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Е#ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во: и3 pал0мъ н7, и3 пр0чее воскrно. КанHнъ воскrнъ, со недёли пред8 воздви1женіемъ: рsдъ же под8 зачaло, пот0мъ с™aгw. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: и3 с™aгw, ѓще є4сть, ѓще ли ни2, прaздника.

(зри2) СуббHта пред8 воздви1женіемъ. На літургjи, прокjменъ, глaсъ G: П0йте бGу нaшему, п0йте, п0йте цReви нaшему, п0йте. Стjхъ: Вси2 kзhцы восплещи1те рукaми: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рк7ѕ: Брaтіе, премyдрость глаг0лемъ: Ґллилyіа, глaсъ є7: Млcти тво‰, гDи, во вёкъ воспою2 въ р0дъ и3 р0дъ. Е#ђліе матfeа, зачaло lf: РечE гDь: и4же лю1битъ nтцA и3ли2 мaтерь: Ґп0столъ же и3 є3ђліе суббHты рsдъ под8 зачaло. Тaже с™aгw, ѓще и4мать. Причaстенъ днE.

Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz tдaніе ржcтвA бцdы въ суббHту пред8 воздви1женіемъ: Прокjменъ, Ґллилyіа, и3 причaстенъ прaздника. Ґп0столъ, и3 є3ђліе прeжде суббHты пред8 воздви1женіемъ. Тaже прaздника. Ґ прокjменъ суббHты пред8 воздви1женіемъ њставлsетсz.

(зри2) Недёлz пред8 воздви1женіемъ. На ќтрени чтeмъ въ толковaніи є3ђліа t їwaнна: и3 днE рsдъ. На літургjи, прокjменъ, глaсъ ѕ7: Сп7си2 гDи лю1ди тво‰: Стjхъ: Къ тебЁ гDи воззовY: Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло сє7i: Брaтіе, ви1дите коли1цэми кни1гами: Ґллилyіа, глaсъ №: Вознес0хъ и3збрaннаго: Е#ђліе їwaнна, зачaло f7: РечE гDь: никт0же взhде на нб7о: Тaже рsдъ. Причaстенъ днE.

f7. 🕃 С™hхъ и3 прaведныхъ бGоoтє1цъ їwакjма и3 ѓнны: И# с™aгw м§нка севиріaна.

На ГDи воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры прaздника G, глaсъ №, под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Їwакjмъ и3 ѓнна: и3 с™hхъ G, глaсъ д7, под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Пріиди1те нhнэ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ є7, самоглaсенъ: Q бlжeннаz дв0ице: Ѓще ли случи1тсz въ пzт0къ вeчера: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый настоsщагw глaса. На стіх0внэ, стіхи6ры прaздника, глaсъ в7, под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Ѓнна бGомyдреннаz: съ припёвы. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ }, самоглaсенъ: И$же и3з8 непл0дныхъ ложeснъ.

Тропaрь с™hхъ, глaсъ в7:

Прaведныхъ твои1хъ гDи пaмzть прaзднующе, тёми м0лимъ тS, сп7си2 дyшы нaшz.

И#ли2 сeй, глaсъ №:

И%же въ зак0ннэй бlгодaти прaведни бhвше, мLнца бGодaннаго породи1ша нaмъ, їwакjмъ и3 ѓнна. Тёмже днeсь свётлw торжествyетъ, вeселw прaзднующи б9eственнаz цRковь честнyю вaшу пaмzть, слaвzщи бGа, воздви1гшаго р0гъ сп7сeніz нaмъ въ домY дв7довэ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника: Ржcтво2 твоE:

Слyжба с™aгw севиріaна поeтсz на повечeріи. По дост0йнэ, и3 по трис™0мъ, кондaкъ прaздника: во всE попрaзднство, и3 до tдaніz. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды: Слaва, бGоoтцє1въ: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника в7-гw глaса со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™hхъ глaсъ т0йже, на ѕ7. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. И# сэдaленъ с™hхъ, глaсъ є7: Слaва, и3 нhнэ, т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ бGоoтцє1въ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Рaдуетсz нhнэ ѓнна, непл0дства разрэши1вшисz со{зъ, и3 питaетъ пречcтую, созывaющи вс‰ воспёти, даровaвшаго t чрeва є3S человёкwмъ є3ди1ну м™рь и3 неискусомyжную.

И# јкосъ: и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, Свэти1ленъ: под0бенъ: Посэти1лъ ны2: Ћже є4vы клsтву: Слaва, и3 нhнэ: Ћкw t с0лнца сlнце: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Триднeвенъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ в7: Днeсь всенепор0чнаz чcтаz: и3 tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь №-z в7-гw глaса, на д7: и3 с™hхъ пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь прaздника: и3 хрaма с™aгw: и3 с™hхъ: Слaва, кондaкъ с™hхъ: И# нhнэ, прaздника. Ѓще хрaмъ хrт0въ, и3 глаг0лемъ тропaрь, прeжде хрaма хrт0ва: и3 прaздника бцdы, и3 хрaма с™aгw: и3 с™hхъ. Тaже кондaкъ хрaма хrт0ва, и3 с™aгw. Слaва, кондaкъ с™hхъ: И# нhнэ, прaздника. (Си1це по вх0дэ тропари2 и3 кондаки2 глаг0лемъ и3 въ пр0чыz дни6.) Прокjменъ прaздника и3 до tдaніz: пот0мъ с™hхъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: Стjхъ: Въ цRквахъ бlгослови1те бGа гDа: Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло ©i, t полY: Брaтіе, ґвраaмъ двA сы6на и3мЁ: Ґллилyіа, глaсъ №: Сп7сeніе првdныхъ t гDа: Е#ђліе луки2, зачaло lѕ: РечE гDь: никт0же ќбw свэти1льника вжeгъ: Причaстенъ прaздника, и3 до tдaніz: и3 с™hхъ: Рaдуйтесz:

🕃 Въ т0йже дeнь прпdбнагw nтцA нaшегw їHсифа волоцкaгw чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 во nби1тели є3гw2, и3 и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ є7:

Ћкw п0стникwвъ ўдобрeніе, и3 nтцє1въ красотY, млcти подaтелz, разсуждeніz свэти1льника, вси2 вёрніи сошeдшесz восхвaлимъ, кр0тости ўчи1телz, и3 є3ресeй посрами1телz, премyдраго їHсифа: рwссjйскую ѕвэздY, молsщасz гDу, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

ЖитіS треволнє1ніz, и3 мzтeжъ мірскjй, и3 страстнaz взыгр†ніz въ ничт0же вмэни1въ, пустhнный граждани1нъ показaлсz є3си2, мн0гихъ бhвъ настaвникъ їHсифе прпdбне, монaхwвъ собрaтель, и3 молeбникъ вёренъ, чистоты2 рачи1тель, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Въ т0йже дeнь њбрётеніе и3 пренесeніе честнhхъ мощeй и4же во с™hхъ nтцA нaшегw fеод0сіа ґрхіепjскопа черни1говскагw.

Тропaрь, глaсъ д7:

Преуд0бренъ во ґрхіерeехъ, с™и1телю fеод0сіе, бhлъ є3си2 свэти1ло своемY стaду, тaже престaвилсz є3си2 въ вBчныz nби1тєли. Ўмоли2 ў пrт0ла цRS слaвы, и3збaвитисz нaмъ t находsщихъ на ны2 ѕHлъ, и3 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ, свsте, мlтвами твои1ми.

Кондaкъ, глaсъ т0йже:

Пaстырей начaльнику хrтY труди1лсz є3си2, с™и1телю fеод0сіе, на пaжити дух0внэй питaz словє1сныz тво‰ џвцы, и3 пріsлъ є3си2 t хrтA сп7са цэлeбный дaръ, цэли1ти t нeмощи душeвныz и3 тэлeсныz, всsкаго съ вёрою приходsщаго къ цэлє1бнымъ твои6мъ мощeмъ. Моли2, свsте, њ призывaющихъ и4мz твоE, t навётwвъ врaжіихъ сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

‹. С™hхъ мyченицъ, минодHры, митродHры и3 нmмфодHры.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника G: глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! И# с™hхъ G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ в7: Что2 шyмъ прaзднующихъ: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника глaсъ в7: Пронаречeннаz всёхъ цRи1ца: По Џ§е нaшъ: тропaрь прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника три1жды, и3 nбы6чныz каf‡смы: и3 сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника, глaсъ }, со їрмос0мъ на }: и3 м§нцъ, на д7, глaсъ д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ м§нцъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

За трbцу терпэли1внw страдaльчествовавшыz, многок0зненнаго врагA побэди1сте, брaтски њблeкшесz д¦омъ. Тёмже водвори1стесz съ пzтьми2 дёвами въ нбcномъ стrтотє1рпицы черт0зэ, и3 со ѓгGлы всецRю2 въ весeліи непрестaннw предстоитE.

И# сэдaленъ м§нцъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. По f7-й пёсни, свэти1ленъ прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7: Всемjрнаz рaдость: На літургjи бlжє1нна прaздника: пёснь д7 и3 є7-z, на }.

№i. Прпdбныz мaтере нaшеz fеодHры ґлеxандрjйскіz. (Здё же поeтсz слyжба и3 сщ7енном§нка ґvтон0ма.)

На гDи воззвaхъ, стіхи6ры прпdбныz G, глaсъ д7, под0бенъ: Ћкw д0блz: И# ґvтон0ма, G, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: Слaва, и3 нhнэ, прaздника: глaсъ т0йже, самоглaсенъ: ЃгGловымъ проречeніемъ. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: Непл0ды безчaднаz:

Тропaрь прпdбныz, глaсъ }:

Въ тебЁ м™и и3звёстнw сп7сeсz є4же по w4бразу: пріи1мши бо кrтъ, послёдовала є3си2 хrтY, и3 дёющи ўчи1ла є3си2 презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2 вeщи безсмeртнэй: тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбнаz fеодHро, дyхъ тв0й.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды: Слaва, с™hz: И# нhнэ, прaздника, и3 nбы6чныz каf‡смы и3 сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника, глaсъ в7, со їрмос0мъ на ѕ7: И# прпdбныz, глaсъ д7, на д7: и3 ґvтон0ма, глaсъ }, на д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ с™hz, глaсъ в7: Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Тёло твоE постaми и3знури1вши, бдёнными мlтвами творцA ўмоли1ла є3си2 њ грэсЁ твоeмъ, ћкw да пріи1меши совершeнное прощeніе: и3 пріsла є3си2 њставлeніе, пyть покаsніz показaвши.

И# с™aгw, Кондaкъ, глaсъ в7: Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Б9eствєннаz премyдре, непор0чнэ тайноводи1лъ є3си2, жeртва пріsтнаz бhлъ є3си2 бGобlжeнне: хrт0ву бо пи1лъ є3си2 чaшу преслaвне, свэти1льниче всемjрный, молS непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# сэдaленъ с™hz. Слaва, м§нка. И# нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. По f7-й пёсни, свэти1ленъ прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: Въ бlгознамени1тый дeнь: На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь з7-z и3 }-z, на }. Прокjменъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. Стjхъ: Въ цRквахъ бlгослови1те бGа: Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло ©и: Прeжде пришeствіz вёры: Ґллилyіа, глaсъ №: ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2: Е#ђліе їwaнна, зачaло к7и: Привед0ша кни1жницы: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

в7i. С™aгw сщ7енном§нка ґvтон0ма:

Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ ржcтвA прес™hz бцdы, и3 поeтсz всS слyжба прaздника.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, на ѕ7: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. (Ѓще же въ пzт0къ вeчера, Слaва, прaздника:) И# нhнэ, догмaтікъ настоsщагw глaса. Прокjменъ днE, кромЁ вх0да и3 паремjй. И# ѓбіе, Спод0би гDи: Е#ктеніA: И#сп0лнимъ вечeрнюю: На стіх0внэ стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По Џ§е нaшъ, тропaрь прaздника, є3ди1ножды: и3 є3ктеніA, и3 tпyстъ. На повечeріи, кондaкъ прaздника. Полyнощницу же поeмъ по nбhчаю, съ каfjсмою и3 тропари2 nбhчными, ґ не прaздника. Глаг0лемъ же и3мlтву: Помzни2 гDи въ надeжди: На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, т0йже. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника: и3 чтeніе, и3 pал0мъ н7. КанHны прaздника: пeрвый со їрмос0мъ на }, другjй со їрмос0мъ на ѕ7. Їрмосh же поeмъ nбою2 канHнwвъ, по двaжды. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ: По G-й пёсни, сэдaленъ прaздника, двaжды. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. На f7-й пёсни. ЧCтнёйшую не поeмъ: Но поeмъ припёвы прaздника. На сх0дэ катавaсіа: Тaинъ є3си2: и3 другjй: Снёдію дрeва: съ припёвы прaздника. Свэти1ленъ прaздника, двaжды. На хвали1техъ, стіхи6ры прaздника, на д7: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь прaздника, є3ди1ножды. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 и3схождeніе въ притв0ръ, и3 чaсъ №-й. На часёхъ тропaрь и3 кондaкъ прaздника. На літургjи, бlжє1нна nбою2 канHнwвъ пёснь f7-z на }. По вх0дэ тропaрь прaздника: Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ прaздника. Прокjменъ, Ґллилyіа, и3 причaстенъ прaздника. Ґп0столъ и3 є3ђліе днE, и3 прaздника.

Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz tдaніе ржcтвA бцdы въ недёлю.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни стіхи6ры воскrны, по nбhчаю. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на, и3 прaздника стіх0вна, съ припёвы свои1ми, вели1кіz вечeрни: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тропaрь воскrнъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На вели1цэй вечeрни, по nбhчной каfjсмэ, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, и3 ґнат0ліевъ є3ди1нъ: и3 прaздника ѕ7: поє1мыz на сaмый прaздникъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый глaса. На літjи стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о: двaжды: и3 прaздника, є3ди1ножды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе въ толков0мъ є3ђліи, недёлz пред8 воздви1женіемъ. Посeмъ непор0чны. И# v3пакои2 глaса, и3 чтeніе, недёлz рsдъ. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrное. Воскrніе хrт0во: pал0мъ н7. Стіхи1ра воскrна, и3 пр0чее по nбhчаю. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7, и3 бцdы на в7, и3 прaздника џба канHна на }. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника: и3 сэдaленъ прaздника, двaжды. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ, и3 пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ ЧCтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны на д7: и3 прaздника со слaвнымъ на д7: припёвы прaздника. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе студjтово. И# и3схождeніе nбhчное въ притв0ръ, и3 чaсъ №-й, и3 конeчный tпyстъ. На часёхъ, тропaрь воскrнъ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника, и3 воскrнъ, глаг0лемъ премэнsюще. На літургjи, бlжє1нна глaса на ѕ7: и3 прaздника пёснь f7-z, на д7. По вх0дэ, тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ воскrнъ: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, и3 є3ђліе, недёли пред8 воздви1женіемъ, и3 рsдъ под8 зачaло. Тaже бцdы. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: другjй прaздника: Чaшу сп7сeніz.

Gi. 🕃 Пaмzть њбновлeній хрaма с™aгw, хrтA и3 бGа нaшегw, воскrніz: И# предпрaзднство воздви1женіz чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: И# с™aгw сщ7енном§нка корни1ліа с0тника.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: њбновлeніz, G, глaсъ ѕ7, самоглaсны: и3 с™aгw, G, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, њбновлeніz, глaсъ ѕ7, самоглaсенъ: Пaмzть њбновлeній. И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже: Днeсь дрeво kви1сz: (Ѓще ли въ пzт0къ вeчера, И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, настоsщагw глaса.) Вх0дъ. Прокjменъ днE, чтє1ніz G, њбновлeніz: №-е, Цrтвъ трeтіихъ: СтA соломHнъ: в7-е, При1тчей: БGъ премyдростію: G-е, При1тчей: Премyдрость создA себЁ д0мъ: и3 є3ктєніи2. На стіх0внэ стіхи6ры кrтA, глaсъ є7, под0бенъ: Рaдуйсz живон0сный кrте: съ припёвы и4хъ. Пeрвый, Возноси1те гDа бGа нaшего: вторhй, БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка: Слaва, њбновлeніz, глaсъ в7, самоглaсенъ: Њбновлeніе совершaюще: И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже: Б9eственное сокр0вище: По трис™0мъ,

Тропaрь њбновлeніz, глaсъ д7:

Ћкоже вhшніz твeрди бlголёпіе, и3 ни1жнюю споказaлъ є3си2 красотY с™aгw селeніz слaвы твоеS гDи, ўтверди2 сіE во вёкъ вёка, и3 пріими2 н†ша въ нeмъ непрестaннw приноси6маz тебЁ молє1ніz бцdею, всёхъ животE и3 воскrніе.

Слaва, м§нка, глaсъ т0йже:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 пrт0лwмъ намёстникъ ґпcлwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2 бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енном§нче ґнfjме, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже:

Животворsщій кrтъ твоеS бlгости, є3г0же даровaлъ є3си2 нaмъ недостHйнымъ гDи, тебЁ прин0симъ въ мlтву: сп7си2 лю1ди, и3 грaдъ тв0й молsщійсz, бцdею є3ди1не чlвэколю1бче.

И# tпyстъ. На повечeріи, по трис™0мъ кондaкъ њбновлeніz. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь њбновлeніz, двaжды: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, предпрaзднства: и3 nбы6чныz каf‡смы. По №-й каfjсмэ сэдaленъ њбновлeніz, глaсъ д7, под0бенъ: Ск0рw предвари2: Вс‰ просвэти2: Слaва, и3 нhнэ, т0йже: и3 чтeніе. По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: Прaзднственный днeсь: Слaва, и3 нhнэ, т0йже: и3 чтeніе. КанHны G: њбновлeніz, глaсъ д7, со їрм0сомъ на ѕ7: и3 предпрaзднства, глaсъ т0йже, на д7: и3 с™aгw, глaсъ є7, на д7. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ: По G-й пёсни,

Кондaкъ њбновлeніz, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Нeбо многосвётлое цRковь показaсz, вс‰ просвэщaющаz вBрныz. Въ нeйже стоsще зовeмъ: сeй д0мъ ўтверди2 гDи.

И# сэдaленъ, глaсъ }. Слaва, с™aгw, глaсъ д7: И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ њбновлeніz, глaсъ в7. Под0бенъ: Твє1рдыz:

Њбновлeніz д¦а въ сердцaхъ, и3 просвэщeніе внyтрєннимъ дaруй, вёрою совершaющымъ сщ7є1ннаz њбновлє1ніz хрaма д0му твоегw2, є3мyже бlговоли1лъ є3си2 создaтисz въ твоE б9eственное и4мz, є3ди1не во с™hхъ прославлsемый.

И# јкосъ: и3 пр0логъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ њбновлeніz, под0бенъ: Д¦омъ: Ю$же пречcтою кр0вію: Слaва, и3 нhнэ, Свэтодaтельными: На хвали1техъ стіхи6ры њбновлeніz на ѕ7, глaсъ д7, под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Днeсь б9eственный и3 сщ7eнный: И$ны стіхи6ры, глaсъ №, самоглaсны: Њбновлsйсz, њбновлsйсz: Слaва, глaсъ G, Къ себЁ восходи2 человёче: И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже: ХrтE б9е нaшъ: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь њбновлeніz: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, кrтA. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №. На №-мъ часЁ, тропaрь њбновлeніz: Слaва, кrтA: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. Кондаки2 на часёхъ премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна њбновлeніz, пёснь G-z и3 ѕ7-z. По вх0дэ тропaрь њбновлeніz, и3 кrтA, и3 с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ њбновлeніz. Прокjменъ, глaсъ д7: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи въ долготY днjй. Стjхъ: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz. Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло ™з: С™†z зв†ніz: Ґллилyіа, глaсъ в7: Њснов†ніz є3гw2 на горaхъ с™hхъ. Стjхъ: Пресл†внаz глаг0лашасz њ тебЁ грaде б9ій. Е#ђліе матfeа, зачaло …з: Пріи1де ї}съ во страны6 кесарjи філjпповы: Причaстенъ: ГDи возлюби1хъ бlголёпіе д0му твоегw2, и3 мёсто селeніz слaвы твоеS. Ґллилyіа, три1жды.

(зри2) Вёдомw же бyди и3 сіE: Ѓще случи1тсz воздви1женіе чcтнaгw кrтA въ недёлю:

Въ суббHту же пред8 воздви1женіемъ, на літургjи: Прокjменъ, и3 Ґллилyіа њбновлeніz, є3ди1нъ. СуббHты же прокjменъ пред8 воздви1женіемъ њставлsетсz. Ґп0столъ, и3 є3ђліе прeжде њбновлeніz, и3 пот0мъ суббHты пред8 воздви1женіемъ: Причaстенъ њбновлeніz. Рzдовhй же ґп0столъ, и3 є3ђліе вычитaемъ напреди2: Недёли же пред8 воздви1женіемъ, чтeтсz ґп0столъ, и3 є3ђліе, въ мимошeдшую недёлю.

Подобaетъ вёдати: Ћкw ѓще случи1тсz њбновлeніе, Gi дeнь въ недёлю, њставлsетсz слyжба с™aгw корни1ліа, и3 поeтсz, є3гдA разсyдитъ є3кклисіaрхъ. Поeтсz же воскrна слyжба со њбновлeніемъ: и3 съ предпрaзднствомъ чcтнaгw кrтA. На мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны, и3 бцdы по nбhчаю. Тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На вели1цэй вечeрни, Бlжeнъ мyжъ, каfjсма всS. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны, G: и3 ґнат0ліевъ є3ди1нъ. И# њбновлeніz, G: и3 кrтA G, глaсъ є7: Под0бенъ: Рaдуйсz живон0сный кrте: съ припёвы и4хъ. Пeрвый, Возноси1те гDа бGа нaшего: вторhй, БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка: Слaва, њбновлeніz: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ: И# чтє1ніz G, њбновлeніz. На літjи стіхи1ра хрaма: И# њбновлeніz хвали6тныz. Глaсъ №: Њбновлsйсz, њбновлsйсz: И# глaса д7-гw: Њбновлsетсz днeсь: Глaсъ т0йже: Посреди2 земли2 возноси1ма: Слaва, глaсъ є7: И$же въ нёдрэхъ: И# нhнэ, глaсъ ѕ7: Днeсь дрeво kви1сz: На стіх0внэ стіхи6ры воскrны глaса. Слaва, глaсъ в7: Њбновлeніе совершaюще: И# нhнэ, кrтA, глaсъ т0йже: Б9eственное сокр0вище: На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о, двaжды. И# њбновлeніz є3ди1ножды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды: Слaва, њбновлeніz: И# нhнэ, кrтA. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны: Слaва, и3 нhнэ, њбновлeніz. (БGор0дичны же њставлsютсz.) И# чтeніе во є3ђліи, недёлz пред8 воздви1женіемъ. По непор0чныхъ v3пакои2: И# чтeмъ во є3ђліи недёлю рzдовyю. Степє1нны, и3 прокjменъ глaса: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrное. Воскrніе хrт0во: и3 pал0мъ н7. Стіхи1ра воскrна. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: бцdы на в7: њбновлeнію на д7: и3 кrтA на д7. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ њбновлeніz: И# сэдaленъ. Слaва, и3 нhнэ, кrтA: И# чтeніе. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ воскrнъ: И# јкосъ. И# пр0логъ. На f7-й пёсни, поeмъ ЧCтнёйшую. Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, њбновлeніz: И# нhнэ, кrтA. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, д7: И# њбновлeніz, глaсъ д7, под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: двЁ. И# самоглaсны двЁ, глaсъ G: Къ себЁ восходи2 человёче: Другjй: ХrтE б9е нaшъ: Пeрвый припёвъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи въ долготY днjй. Другjй: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz: Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскrнъ: И# є3ктєніи2. И# tпyстъ: И# њглашeніе. И# nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ. И# чaсъ №-й. На часёхъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, њбновлeніz: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ воскrнъ, и3 њбновлeніz, премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи бlжє1нна воскrна глaса, на ѕ7: И# њбновлeніz, пёснь G-z, на д7. По вх0дэ, тропaрь воскrнъ, и3 њбновлeніz и3 кrтA. Кондaкъ воскrнъ: Слaва, и3 нhнэ, њбновлeніz. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, и3 є3ђліе прeжде недёли пред8 воздви1женіемъ: И# рsдъ под8 зачaло: тaже њбновлeніz. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: И# њбновлeніz.

д7i. 🕀 Всемjрное воздви1женіе чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: И# ўспeніе во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда, златоyстагw.

(зри2) Вёдомо же бyди, ћкw златоyстагw вослёдованіе въ сeй пресвётлый дeнь, въ кwнстантjнэ грaдэ, и3 повсю1ду не поeтсz, воздви1женіz рaди чcтнaгw кrтA, гDьскагw прaздника: и3 преложи1сz въ Gi дeнь ноeмвріа мёсzца.

Во врeмz же вeчера, кандиловжигaтель, по бlгословeнію ўдарsетъ въ кампaнъ. Їерeй же вх0дитъ въ сосудохрани1тельницу, и3 полагaетъ чcтнhй кrтъ, со бlгов0нными васільки2 на жeртвенникъ, на ми1сэ, и3 поeмъ, на мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника на д7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Кrтъ возн0ситсz: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7, самоглaсенъ: Днeсь сaдъ: Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ днE. И# Спод0би гDи: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Съ припёвы и4хъ: Вод0ю бGотв0рною: Припёвы: №-й: Возноси1те гDа бGа нaшего: в7-й: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7, самоглaсенъ: Днeсь дрeво kви1сz: Нhнэ tпущaеши: Трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ:

Тропaрь прaздника, глaсъ №:

Сп7си2 гDи лю1ди тво‰ и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды правосл†внымъ хrтіaнwмъ на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Е#ктеніA мaлаz. И# tпyстъ. По tпущeніи же мaлыz вечeрни, вх0дитъ є3кклисіaрхъ со їерeемъ и3 діaкономъ и3 параекклисіaрхомъ въ жeртвенникъ, со свэщaми, и3 њблачи1тсz їерeй и3 діaконъ: и3 кади1въ чcтнhй кrтъ, глаг0летъ: Бlгослови2 владhко. Їерeй: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: Тaже, трис™0е: и3 по Џ§е нaшъ, тропaрь кrтA: Сп7си2 гDи лю1ди тво‰: Слaва и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ д7:

Вознесhйсz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству, щедрHты тво‰ дaруй хrтE б9е: возвесели2 си1лою твоeю, побBды даS нaмъ на супостaты, пос0біе и3мyщу твоE nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

И# взимaетъ їерeй чcтнhй кrтъ со блю1домъ на главY, и3 вн0ситъ є3го2 во с™hй nлтaрь, пред8идyщымъ же пред8 ни1мъ со двэмA лампaдама: И# полагaетъ чcтнhй кrтъ на с™0й трапeзэ на є3ђльскомъ мёстэ: ґ є3ђліе поставлsетъ на г0рнее мёсто, и3 вжигaютъ пред8 ни1мъ свэщY на всю2 н0щь.

(зри2) Подобaетъ вёдати: Ћкw ѓще случи1тсz прaздникъ сeй въ недёлю, ничт0же поeтсz воскrно: ни стіхи6ры воскrны, нижE непор0чны, ни степє1нна глaса, ни є3ђліе воскrное чтeтсz. Т0чію, Воскrніе хrт0во, глаг0лемъ: и3 С™ъ гDь бGъ: не поeтсz же, но всю2 слyжбу поeмъ прaздника. На вели1цэй вечeрни: Ѓще въ суббHту вeчера поeмъ, Бlжeнъ мyжъ, каfjсму всю2. Ѓще же въ недёлю вeчера, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. Ѓще же и4нъ дeнь, стіхол0гіа не бывaетъ: но по nбhчномъ pалмЁ поeмъ, ГDи воззвaхъ, на глaсъ ѕ7. И# поeмъ стіхи6ры прaздника, на }, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Всю2 tложи1вше: Кrтъ воздвизaемь: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7: Пріиди1те вси2 kзhцы: Тaже вх0дъ. Прокjменъ днE, (Ѓще случи1тсz прaздникъ сeй въ суббHту, въ пzт0къ вeчера, прокjменъ днE њставлsетсz: и3 поeтсz прокjменъ вели1кій, глaсъ з7: БGъ нaшъ на нб7си2 и3 на земли2: понeже въ суббHту вeчера поeтсz прокjменъ: ГDь воцRи1сz:) Чтє1ніz G: №-е И#сх0да. Поsтъ мwmсeй сhны ї}левы: в7-е, При1тчей: Сhне не пренебрегaй: G-е, Прbр0чества и3сaіина: Сі‰ глаг0летъ гDь: tвeрзутсz вратA: И# посeмъ є3ктеніA: Рцeмъ вси2: и3 Спод0би гDи: и3 И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву: На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №: Днeсь ћкw вои1стинну: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: ЧCтнaгw кrтA хrтE: И# nбы6чныz мlтвы бдёніz. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ є7, самопод0бенъ: Рaдуйсz живон0сный кrте: съ припёвы и4хъ, №-й: Возноси1те гDа бGа нaшего: в7-й: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }. Е#г0же дрeвле мwmсeй: Тaже, Нhнэ tпущaеши: и3 трис™0е. По Џ§е нaшъ, тропaрь кrтA, глaсъ №: Сп7си2 гDи лю1ди тво‰: три1жды. И# nбhчное бlгословeніе хлёбwвъ, и3 раздаsніе и4хъ: и3 Бyди и4мz гDне, три1жды съ пёніемъ. И# pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа: И# чтeмъ сл0во њ честн0мъ дрeвэ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника три1жды: И# nбы6чныz каf‡смы. По каfjсмахъ сэдaльны, и3 чтє1ніz прaздника. По чтeніи же даю1тсz свэщы2 брaтіи. Тaже полmелeй: И# сэдaленъ прaздника: И# чтeніе прaздника. Степє1нна, № и3 ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: Ви1дэша вси2 концы2 земли2 сп7сeніе бGа нaшегw. Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву. Всsкое дыхaніе: Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2. Е#ђліе їwaнна, зачaло м7в. Пою1щымъ же и3 брaтіzмъ т0йже тропaрь начинaетъ клaнzтисz настоsтель, и3 твори1тъ мет†ніz двA пред8 чcтнhмъ кrт0мъ, тaже цэлyетъ є3го2. По цэловaніи же твори1тъ пaки є3ди1но метaніе, тaкожде и3 на џба ли6ка но є3ди1ному метaнію. Посeмъ прих0дzтъ брaтіz вс‰ t деснhz и3 лёвыz страны2 двA двA, по чи1ну покланsютсz, и3 цэлyютъ чcтнhй кrтъ. Поeмъ же и3 стіхи6ры самоглaсны, д0ндеже соверши1тсz цэловaніе. Стіхи6ры кrтA, глaсъ в7: Пріиди1те вёрніи: Глaсъ є7: Пріиди1те лю1діе, преслaвное чyдо ви1дzще: Глaсъ т0йже, Глaсъ прbрHкъ твои1хъ: Глaсъ ѕ7, Четвероконeчный мjръ: Прbр0кwвъ глaси: Глaсъ }, Глaсъ прbр0ка твоегw2 мwmсeа, б9е: Днeсь вLка твaри: Слaва, и3 нhнэ: Днeсь неприкосновeнный существ0мъ: И# по скончaніи цэловaніz чcтнaгw кrтA, поставлsетсz ґнал0гій, съ чcтнhмъ кrт0мъ, њ деснyю странY цaрскихъ дверeй, и3 тaмw стои1тъ, д0ндеже прaздникъ tдaстсz.

(зри2) Ѓще ли же не въ соб0рныхъ хрaмэхъ, и3 воздви1женіе кrтA не бывaетъ, т0чію поклонeніе кrтY, ћкоже ўкaзано въ недёлю G-ю с™hхъ постHвъ. Посeмъ вх0дитъ їерeй во с™hй nлтaрь, и3 діaконъ глаг0летъ є3ктенію2: Поми1луй нaсъ б9е: Їерeй возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ: Тaже діaконъ: И#сп0лнимъ ќтреннюю мlтву нaшу: Їерeй же возглaсъ: Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати: По ґми1нэ: Премyдрость. Ли1къ: Бlгослови2. Їерeй: Сhй бlгословeнъ: Ли1къ: Ўтверди2 б9е: Їерeй: Прес™az бцdе: Кли1ріцы: ЧCтнёйшую: И# tпyстъ. И# чaсъ №-й. На №-мъ часЁ тропaрь прaздника. По Џ§е нaшъ: кондaкъ прaздника же: И# совершeнный tпyстъ.

На літургjи ґнтіфHнъ №-й, глaсъ в7, pал0мъ к7а: Б9е б9е м0й, вонми1 ми, вскyю њстaвилъ мS є3си2; Мlтвами бцdы: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть. Стjхъ: ГDь воцRи1сz, да гнёваютсz лю1діе. Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рк7є: Сл0во кrтное: Конeцъ: ХrтA б9ію си1лу, и3 б9ію премyдрость. Ґллилyіа, глaсъ №: Помzни2с0нмъ тв0й, є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва. Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла сп7сeніе посредЁ земли2. Е#ђліе t їwaнна, зачaло …: Во врeмz џно, совётъ сотвори1ша ґрхіерeи: Причaстенъ: Знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2 гDи. На трапeзэ же бывaетъ ўтэшeніе брaтіи, њ є3лeа и3 вінA, и3 пр0чихъ снёдей nв0щныхъ. Сhра же и3 kи1цъ и3 рhбы, никaкоже дeрзнемъ коснyтисz.

є7i. 🕃 С™aгw великом§нка ніки1ты.

Вeчеръ каfjсмы не глаг0лемъ, трудA рaди бдённагw. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, G, глaсъ є7: Под0бенъ: Рaдуйсz живон0сный кrте: И# с™aгw G, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, с™aгw, глaсъ ѕ7: Свэти1льника м§нкwвъ тS: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Прbр0кwвъ глaси: Вх0дъ. Прокjменъ, глaсъ з7: БGъ нaшъ на нб7си2 и3 на земли2, вс‰ є3ли6ка восхотЁ сотвори2. Стjхъ №: Во и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта, д0му їaкwвлz: Стjхъ в7: М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть. Стjхъ G: Чт0 ти є4сть м0ре, ћкw побёгло є3си2, и3 тебЁ їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть; Посeмъ є3ктеніA: Рцeмъ вси2: и3 Спод0би гDи: И# И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву нaшу: (Си1це подобaетъ пёти во вс‰ гDскіz прaздники, въ ни1хже бывaетъ вх0дъ, и3 вели1кій прокjменъ.) Тaже на стіх0внэ, стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Всю2 tложи1вше: Кrтъ воздвизaемь: съ припёвы и4хъ. Слaва, с™aгw, глaсъ }: Побёды тезоимени1тъ: И# нhнэ, кrтA, глaсъ т0йже: Глaсъ прbр0ка твоегw2 мwmсeа, б9е:

Тропaрь с™aгw, глaсъ д7:

М§нкъ тв0й гDи, ніки1та, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебE бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмонwвъ немощнhz дeрзwсти: тогw2мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

И#ли2 сeй, глaсъ т0йже:

Кrтъ хrт0въ, ћкw нёкое nрyжіе, ўсeрднw воспріи1мъ, и3 къ борeнію врагHвъ притeклъ є3си2, и3 за хrтA пострадaвъ, послэди2 nгнeмъ сщ7eнную твою2 дyшу гDу прeдалъ є3си2: toнyдуже и3 дарHвъ и3сцэлє1ніz t негw2 спод0билсz є3си2 пріsти, великом§нче ніки1то, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. И# nбы6чныz каf‡смы. И# сэдaльны прaздника. И# чтeніе. КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™aгw на ѕ7, глaсъ д7. По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника: и3 сэдaленъ с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ с™aгw, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Прeлести посёкъ держaву стоsніемъ твои1мъ, и3 побёды пріи1мъ вэнeцъ во страдaльчествэхъ твои1хъ, со ѓгGлы слaвне рaдуешисz, ніки1то тезоимени1те, съ ни1ми хrтA бGа молS непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™aгw двaжды. (зри2) (Си1це глаг0лемъ всBмъ шестери6чнымъ с™ы6мъ въ попрaзднствэ.) Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: съ преждепи1санными припёвы. Слaва, глaсъ ѕ7: Днeсь вселeннаz: И# нhнэ, глaсъ т0йже: Днeсь сaдъ: По трис™0мъ, тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2, и3 чaсъ №-й. На часёхъ глаг0лемъ тропaрь прaздника. Слaва, с™aгw, По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника, на всёхъ часёхъ глаг0лемъ. И# tпyстъ. На літургjи, Бlжє1нна прaздника, пёснь №, на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ: Сп7си1 ны сн7е б9ій, пл0тію распнhйсz, пою1щыz ти2: ґллилyіа. (Си1це поeмъ и3 до tдaніz.) Тропaрь прaздника. Тaже хрaма бцdы, и3ли2 с™aгw и3ли2 с™hz. Тaже кондaкъ прaздника, и3 хрaма. Слaва, кондaкъ с™aгw: И# нhнэ, бцdы хрaма. Ґ и3дёже нёсть хрaма бцdы, И# нhнэ, прaздника. (зри2) Во хрaмэ же хrт0вэ, въ попрaзднствахъ вLчнихъ прaздникwвъ, и3 до tдaніz, тропaрь и3 кондaкъ хрaма, не глаг0летсz. Ѓще ли нёсть с™0му кондакA: Слaва, хрaма с™aгw, И# нhнэ, прaздника. (зри2) (По семy же ўкaзу глаг0лемъ тропари2 и3 кондаки2, во вс‰ дни6 въ попрaзднствахъ и3 до tдaніz.) Прокjменъ прaздника: И# с™aгw, глaсъ з7: Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ: Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й: Ґп0столъ къ тімоfeю, зачaло с§в: Чaдо тімоfeе, возмогaй њ бlгодaти: Ґллилyіа, глaсъ д7: Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ: Е#ђліе t матfeа, зачaло lѕ: СE ѓзъ посылaю вaсъ: Причaстенъ прaздника и3 до tдaніz. И# с™aгw: Въ пaмzть вёчную: Си1це поeмъ во вс‰ вLчни попр†зднства.

(зри2) СуббHта по воздви1женіи: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рк7є t полY: Ви1дите звaніе вaше: Е#ђліе t їwaнна, зачaло l: Ѓзъ и3дY, и3 взhщете менE:

(зри2) Недёлz по воздви1женіи: Прокjменъ прaздника. Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло ©г: Ўвёдэвше, ћкw не њправди1тсz человёкъ: Е#ђліе t мaрка, зачaло lз: И$же х0щетъ по мнЁ и3ти2, да tвeржетсz себE: Причaстенъ днE, и3 прaздника.

(зри2) Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz воздви1женіе чcтнaгw кrтA въ суббHту: Недёлz по воздви1женіи, чтeтсz ґп0столъ, и3 є3ђліе, на ќтріи прaздника въ недёлю. Въ пріидyщую же суббHту, во tдaніи прaздника: На літургjи, Прокjменъ, Ґллилyіа, и3 причaстенъ прaздника. Ґп0столъ и3 є3ђліе прeжде суббHты по воздви1женіи, и3 рsдъ.

Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz попрaзднство воздви1женіz чcтнaгw кrтA въ недёлю, ґ с™hй поeтсz на д7, и3ли2 на ѕ7: и3ли2 є3мyже и3 полmелeй.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны, и3 бцdы, по nбhчаю. Тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. На вели1цэй вечeрни: по nбhчнэй каfjсмэ, На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, и3 ґнат0ліевъ №: и3 прaздника G, тогw2 днE: и3 с™aгw минeи G. (зри2) Ѓще ли поeтсz с™hй на ѕ7, и3ли2 є3мyже и3 полmелeй: И# поeмъ стіхи6ры воскrны, G: и3 прaздника G: и3 с™aгw д7, Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, глaса. На літjи стіхи6ры прaздника, тогw2 днE рzдовы6z стіхHвныz. Слaва, глaсъ ѕ7: Днeсь вселeннаz: И# нhнэ, глaсъ т0йже: Днeсь сaдъ: Ѓще ли и4мать с™hй Слaву, Слaва с™aгw, И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва с™aгw, ѓще є4сть. И# нhнэ, прaздника. Ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь, Бцdе дв7о, двaжды. И# прaздника є3ди1ножды. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, с™aгw, ѓще є4сть. И# нhнэ, прaздника. Ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz по воздви1женіи. И# непор0чны съ тропари2 и4хъ. V#пакои2 глaса. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz рsдъ. Ѓще ли с™hй и4мать полmелeй, по двY каf‡сму, поeмъ с™aгw полmелeй, и3 по полmелeи тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: и3 v3пакои2 глaса, и3 сэдaльны с™aгw вси2, и3 чтeніе. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. И# Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrно, и3 стіхи1ра воскrна, и3 пр0чее воскrно. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: Бцdы на двA: прaздника на д7: и3 с™aгw на д7. Катавaсіа прaздника. Ѓще и4мать с™hй полmелeй, и3ли2 славосл0віе: И# поeмъ канHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: И# прaздника на д7: И# с™aгw на ѕ7. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника: и3 с™aгw, ѓще и4мать, и3 сэдaленъ с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: И# чтeніе. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ. И# пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ ЧCтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, с™aгw, ѓще и4мать: ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, д7: И# с™aгw, ѓще и4мать, под0бны, G. И# самоглaсенъ и4же на Слaву, поeмъ съ припёвы є3гw2. Ѓще ли не и4мать с™hй хвали1тныхъ: И# поeмъ стіхи6ры воскrны, д7, и3 прaздника д7, тогw2 днE стіхHвныz ќтрєнніz, съ припёвы прaздника. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. И# по Трис™0мъ, тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. И# њглашeніе. И# nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ. Тaже чaсъ №-й. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ, кондaкъ прaздника и3 воскrнъ глаг0лемъ премэнsюще: Ѓще полmелeй, и3 с™aгw. На літургjи, бlжє1нна глaса на ѕ7, и3 прaздника пёснь рzдовaz на д7: И# с™aгw пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Тaже хрaма: и3 с™aгw, ѓще и4мать. Слaва, кондaкъ с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Ѓще ли не и4мать с™hй тропарS и3 кондакA: И# глаг0лемъ кондaкъ воскrнъ: Слaва, хрaма: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, и3 є3ђліе недёли по воздви1женіи: тaже с™aгw, ѓще и4мать: ѓще ли ни2, рsдъ. Ґ прокjменъ глaса њставлsетсz. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй с™aгw, ѓще и4мать, ѓще ли ни2, прaздника.

ѕ7i. 🕃 С™hz великом§нцы є3vфи1міи всехвaльныz.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, G: И# с™hz G, глaсъ д7: Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, с™hz, глaсъ ѕ7: Процвётшаz добродётельми: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Четвероконeчный мjръ: На стіх0внэ прaздника, Слaва, с™hz, глaсъ }: Всsкъ kзhкъ: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Е#г0же дрeвле мwmсeй:

Тропaрь с™hz, глaсъ д7:

Ѓгница твоS, ї}се, є3vфи1міа, зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE женишE м0й люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую, и3 сраспинaюсz, и3 спогребaюсz кRщeнію твоемY, и3 страждY тебE рaди, ћкw да цaрствую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да и3 живY съ тоб0ю: но ћкw жeртву непор0чную пріими1 мz, съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. ТоS мlтвами, ћкw ми1лостивъ сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™hz: И# нhнэ, прaздника. И# nбы6чныz каf‡смы. И# сэдaльны прaздника, и3 чтeніе. КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на ѕ7, и3 с™hz на ѕ7, глaсъ }. По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника, и3 сэдaленъ с™hz, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ с™hz, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Во страдaльчествэ твоeмъ д0брэ подвизaласz є3си2, и3 по смeрти ны2 њсвzщaеши чудeсъ точeньми, всехвaльнаz. Тёмже твоE ўспeніе с™0е поeмъ, вёрою притекaюще въ б9eственный хрaмъ тв0й, да и3збaвимсz недyгwвъ душeвныхъ, и3 чудeсъ бlгодaть почерпeмъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ с™hz, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ, стіхи6ры с™hz, на д7: глaсъ G, самоглaсны. Слaва, глaсъ ѕ7: Њдеснyю сп7са: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Днeсь происх0дитъ: На стіх0внэ, стіхи6ры прaздника, съ припёвы и4хъ. Слaва, с™hz, глaсъ №: Днeсь ли1цы: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Днeсь ћкw вои1стинну: По трис™0мъ, тропaрь с™hz: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктеніA, и3 чaсъ №-й. И# tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь G-z, на д7: И# с™hz, пёснь ѕ7, на д7. Прокjменъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. Стjхъ: Въ цRквахъ бlгослови1те бGа гDа: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рн7а: Поспёшствующе м0лимъ: Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2. Е#ђліе луки2, зачaло lг: Молsше ї}са нёкій t фарісє1й: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

з7i. С™hz м§нцы софjи, и3 трeхъ є3S дщeрей, вёры, надeжды и3 любвE.

Стіхи6ры прaздника, G: И# с™hхъ G, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ №: Насаждeное въ крaніевэ мёстэ: На стіх0внэ прaздника. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ №: Проwбразyz кrтъ: По Џ§е нaшъ, тропaрь прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, три1жды. И# nбы6чныz каf‡смы. И# сэдaльны прaздника. И# чтeніе. КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на }: И# м§нцъ на д7, глaсъ №. По G-й пёсни,

Кондaкъ м§нцъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й сп7се:

Софjи честнhz сщ7eннэйшыz вBтви, вёра, и3 надeжда, и3 люб0вь показaвшесz, мyдрость њбуи1ша є4ллинскую бlгодaтію, и3 пострадaвше, и3 побэдон0сицы kви1вшесz, вэнцeмъ нетлённымъ t всёхъ вёки хrтA ўвzз0шасz.

И# сэдaленъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. И# пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ прaздника: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7: Пріиди1те вси2 kзhцы: Тропaрь прaздника. И# tпyстъ. На літургjи, Бlжє1нна прaздника, пёснь д7, на ѕ7.

}i. Прпdбнагw nц7A нaшегw є3vмeніа є3пcкпа, гортЂнскагw чудотв0рца.

Стіхи6ры прaздника G: И# с™aгw G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ в7: Б9eственное сокр0вище: На стіх0внэ прaздника, Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: ЧCтнaгw кrтA: По трис™0мъ тропaрь прaздника. И# tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, три1жды. По каfjсмахъ, сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на }: И# с™aгw на д7, глaсъ в7. По G-й пёсни,

Кондaкъ с™aгw, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Свётомъ б9eственнымъ просвэти1всz, всебlжeнне, просвэщaеши ны2 люб0вію пою1щыz твоE честн0е и3 слaвное, и3 с™0е, џтче, преставлeніе, їерaрше є3vмeніе, молS непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# сэдaленъ, глaсъ є7. Слaва, и3 нhнэ прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника. По f7-й пёсни свэти1ленъ прaздника. На стіх0внэ, стіхи6ры прaздника: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7, самоглaсенъ: Свэтосіsненъ: Е#ктеніA. И# чaсъ №-й. И# tпyстъ. На літургjи бlжє1нна прaздника, пёснь є7-z, и3 ѕ7-z, на ѕ7.

f7i. С™hхъ мyчєникъ трофjма, саввaтіа и3 дорmмед0нта.

Стіхи6ры прaздника, G. И# с™hхъ G, глaсъ }. Под0бенъ: М§нцы твои2 гDи: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: Восплeщемъ днeсь: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ є7: Глaсъ прорHкъ твои1хъ:

Тропaрь, глaсъ }:

Въ трbцэ хвали1мый бGъ, тр0ицу мyчєникъ прослaви, трофjма и3 саввaтіа и3 дорmмед0нта: въ тог0 бо вёровавше, врагA низложи1ша. Тёхъ мlтвами, хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На ќтрени, канHнъ прaздника, со їрмос0мъ на }: И# с™hхъ на д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкw страдaльцєвъ њсновaніе, и3 бlгочeстіz ўтверждeніе, цRковь чти1тъ и3 слaвитъ твоE свэтон0сное страдaніе, приснопэвaемый бlжeнне страдaльче, доблемyдре слaвне трофjме со страдaвшими съ тоб0ю, њчищeніе пою1щымъ тS и3спроси2, ћкw непобэди1мь.

И# сэдaленъ, глaсъ №: Слaва, и3 нhнэ, прaздника: По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. По f7-й пёсни, свэти1ленъ, и3 стіх0вна прaздника. На літургjи бlжє1нна прaздника, пёснь з7-z на ѕ7.

🕃 И# преставлeніе бlговёрнагw вели1кагw кн7зz fе0дwра, и3 ч†дъ є3гw2 бlговёрныхъ кн7зeй, давjда и3 кwнстантjна, смолeнскихъ и3 kрослaвскихъ чудотв0рцєвъ.

Совершaетсz соб0ръ и4хъ, и3дёже лежaтъ м0щи и4хъ, и3ли2 хрaмъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

T ю4ности вaшеz хrт0вэ любви2 прилэпи1вшесz с™jи, ўсeрднw зак0нъ и3 њправд†ніz тогw2 сохрани1сте: toнyдуже и3 чудeсными даровaньми њбогати1вшесz, и3сцэлє1ніz и3сточaете. fе0дwре, давjде и3 кwнстантjне, њ вёрою вaсъ почитaющихъ, моли1те хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На пренесeніе мощeй с™hхъ, тропaрь, глaсъ }:

Ћкw ѕвёзды многосвBтлыz t ю4ности возсіsвше, њсвэти1ли є3стE сердцA вёрныхъ пренесeніемъ чcтнhхъ мощeй вaшихъ: во пл0ти ћкw ѓгGли на земли2 показaстесz, пощeніемъ насаждeни бhсте ћкw древA при водaхъ воздержaніz, напоeни струsми слeзъ вaшихъ, и3 сквeрну њмhсте. Сегw2 рaди kви1стесz пріsтєлища б9іz д¦а, fе0дwре и3 давjде, и3 кwнстантjне, моли1те хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ }:

Kви1стесz свэти1льницы всесвётліи, во пл0ти ћкw ѓгGли: и3 ћкw жи1зни древесA р†йскаz, пощeніемъ, бдёніемъ, и3 вёрою возращaеми, процвэли2 є3стE: моли1твами вaшими нбcныz бlгодaти пріeмше врaчеве крёпцы ћвльшесz, и3сцэлsете недyгующихъ дyшы, съ вёрою прибэгaющихъ къ рaцэ мощeй вaшихъ, чудотв0рцы слaвніи, fе0дwре, давjде и3 кwнстантjне: моли1те хrтA бGа грэхHвъ њставлeніе даровaти, вёрою и3 люб0вію чтyщымъ пaмzть вaшу.

к7. 🕃 С™aгw великом§нка є3vстafіа, и3 и5же съ ни1мъ.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника G: И# с™aгw G, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, с™aгw, глaсъ в7: Вторhй јwвъ є3vстafій: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Рyкъ премэнeніе: На стіх0внэ прaздника: Слaва, с™aгw, глaсъ ѕ7: Ґдамaнтъ душeю: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Кrте хrт0въ:

Тропaрь, глaсъ д7:

М§нцы твои2 гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебE бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2 мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. Тёхъ моли1твами сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, м§нкwвъ: И# нhнэ, прaздника. И# nбы6чныz каf‡смы: и3 сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™aгw на ѕ7: глaсъ д7. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника и3 сэдaленъ с™aгw, глaсъ и, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ с™aгw, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Стрaсти хrт0вы ћвэ подражaвъ, и3 сегw2 и3спи1въ ўсeрднw чaшу, џбщникъ є3vстafіе, и3 слaвы снаслёдникъ бhлъ є3си2, t самaгw всёхъ бGа пріeмлz съ высоты2 б9eственное њставлeніе.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, Свэти1ленъ с™aгw двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ, стіхи6ры с™aгw, на д7, самоглaсны: Е#ди1нъ, глaсъ д7, двaжды: и3 глaсъ ѕ7, и3 глaсъ }. Слaва, глaсъ }: Воинствоначaліz: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Е#г0же дрeвле мwmсeй: На стіх0внэ, стіхи6ры прaздника. Слaва, с™aгw, глaсъ }: Ћкоже пavелъ звaніе: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Глaсъ прbр0ка твоегw2: На літургjи бlжє1нна прaздника пёснь н7-z, на д7: И# с™aгw, пёснь ѕ7-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ и5же сyть на земли2 є3гw2: Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну: Ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло сlг: Возмогaйте њ гDэ: Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Е#ђліе t луки2, зачaло Rѕ: Возложaтъ на вы2: Причaстенъ: Рaдуйтесz:

🕃 И# с™hхъ мyчєникъ и3 и3сповBдникъ, вели1кагw кн7зz міхаи1ла и3 болsрина є3гw2 fе0дwра, черни1говскихъ чудотв0рцєвъ.

Совершaетсz соб0ръ и4хъ, и3дёже лежaтъ мHщи и4хъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Жи1знь вaшу мyченически соверши1вше, и3сповёданіz вэнцы2 ўкраси1вшесz, къ нбcнымъ востек0сте, міхаи1ле премyдре, съ д0блимъ fе0дwромъ, моли1те хrтA бGа сохрани1ти nтeчество вaше и3 лю1ди, по вели1цэй є3гw2 млcти.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Цrтво земн0е въ ничт0же вмэни1въ, слaву ћкw преходsщую њстaвилъ є3си2, самозвaнъ пришeдъ къ подвигHмъ, трbцу проповёдалъ є3си2 пред8 нечести1вымъ мучи1телемъ, стrтотeрпче міхаи1ле, съ д0блимъ fе0дwромъ: цRю2 си1лъ предстоsще, моли1те без8 врeда сохрани1ти nтeчество вaше и3 лю1ди, да вaсъ непрестaннw почитaемъ.

к7а. С™aгw ґпcла кодрaта, и4же въ магнисjи:

(Слyжба є3гw2 поeтсz въ к7в дeнь сегw2 мёсzца.)

Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ чcтнaгw кrтA.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника на ѕ7, поє1мыz на сaмый прaздникъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Ѓще суббHта, Слaва, прaздника: И# нhнэ, догмaтікъ настоsщагw глaса. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По трис™0мъ тропaрь прaздника. Е#ктеніA и3 tпyстъ. На повечeріи по трис™0мъ, кондaкъ прaздника. Полyнощницу же поeмъ, по nбhчаю съ тропари2 дневнhми. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, три1жды. По каfjсмахъ, сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника на в7i: Їрмосы2 по двaжды. Послэди2 їрм0съ т0йже џба ли6ка вкyпэ. По G-й пёсни, сэдaленъ двaжды. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. На f7-й пёсни ЧCтнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвы прaздника, №-гw канHна со їрмос0мъ на }: в7-гw канHна со їрмос0мъ на ѕ7: Їрмосы2 nбою2 канHнwвъ f7-z пёсни по двaжды. Тaже, на сх0дэ поeмъ съ припёвомъ їрм0съ: Тaинъ є3си2: И# пот0мъ припёвъ, и3 їрм0съ: Снёдію дрeва: И# покл0нъ. Свэти1ленъ прaздника, двaжды. На хвали1техъ стіхи6ры на д7: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь прaздника. Тaже є3ктєніи2, и3 tпyстъ. На часёхъ, тропaрь и3 кондaкъ прaздника. На літургjи, бlжє1нна t канHна пёснь f7-z, на }. По вх0дэ тропaрь прaздника. Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ прaздника. Тaже трис™0е. Прокjменъ, Ґллилyіа и3 причaстенъ прaздника. Ґп0столъ, и3 є3ђліе днE.

По tпущeніи літургjи: И#сх0дитъ їерeй съ кади1ломъ, діaконъ со свэщeю, и3 кади1тъ чcтнhй кrтъ: и3 тaкw взимaетъ їерeй чcтнhй кrтъ съ блю1домъ на главY, и3 вн0ситъ є3го2 во с™hй nлтaрь цaрскими двeрьми, пред8идyщу же пред8 ни1мъ діaкону со свэщeю, и3 кади1тъ чcтнhй кrтъ. Тaже полагaетъ їерeй чcтнhй кrтъ на с™hй пrт0лъ, и3 кади1тъ є3гw2 кrтоwбрaзнw. И# тaкw tдаeтсz прaздникъ чcтнaгw кrтA.

Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz tдaніе воздви1женіz чcтнaгw кrтA въ недёлю:

Въ суббHту на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна, и3 прaздника стіх0вна, съ припёвы свои1ми вели1кіz вечeрни. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тропaрь воскrнъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На вели1цэй вечeрни: По nбhчной каfjсмэ, На ГDи воззвaхъ стіхи6ры воскrны G, и3 ґнат0ліевъ №: и3 прaздника, ѕ7: поє1мыz на сaмый прaздникъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. На літjи стіхи6ры и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ, стіхи6ры воскrны: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь: Бцdе дв7о: двaжды. И# прaздника, є3ди1ножды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе въ толков0мъ є3ђліи, недёлz по воздви1женіи. И# непор0чны: И# v3пакои2 глaса. И# чтeніе, недёлz рsдъ. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса: и3 Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrное. Воскrніе хrт0во: pал0мъ н7. Стіхи1ра воскrна, и3 пр0чее по nбhчаю. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на двA: и3 прaздника на }. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника, и3 сэдaленъ двaжды. И# чтeніе прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ, и3 пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ ЧCтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7. И# прaздника д7, со слaвнымъ, съ припёвы прaздника. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ. И# є3ктєніи2. И# њглашeніе студjтово. И# и3схождeніе nбhчное въ притв0ръ, и3 чaсъ №-й. И# конeчный tпyстъ. На часёхъ, тропaрь воскrнъ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника, и3 воскrнъ глаг0лемъ премэнsюще. На літургjи, бlжє1нна глaса, на ѕ7: И# прaздника, пёснь f7, на д7. По вх0дэ, тропaрь воскrнъ, и3 прaздника: Слaва, кондaкъ воскrнъ: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ днE, и3 прaздника. Ґп0столъ, и3 є3ђліе недёли по воздви1женіи, и3 днE. Ґллилyіа, и3 причaстенъ прaздника, и3 днE.

🕂 Въ т0йже дeнь пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw дими1тріа, митрополjта рост0вскагw.

Тропaрь, глaсъ }:

Правослaвіz ревни1телю, и3 раск0ла и3скорени1телю, рwссjйскій цэлeбниче, и3 н0вый къ бGу моли1твенниче, списaньми твои1ми бyихъ ўцэломyдрилъ є3си2, цэвни1це дух0внаz, дими1тріе бlжeнне, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ т0йже:

ЅвэздY рwссjйскую t кjева возсіsвшую, и3 чрез8 н0въградъ сёверскій въ рост0въ дости1гшую, всю1 же странY сію2 ўчeньми и3 чудесы2 њзари1вшую, ўбlжи1мъ златословeснаго ўчи1телz дими1тріа. Т0й бо всBмъ вс‰ написA, ±же къ наставлeнію, да всёхъ пріwбрsщетъ ћкоже пavелъ хrтY, и3 сп7сeтъ правовёріемъ дyшы нaшz.

(зри2) Вёдомо же бyди: Ћкw по tдaніи прaздника чcтнaгw кrтA, t к7а-гw днE септeмвріа мёсzца, начинaемъ стіхосл0вити на ќтрени по G каfjсмэ: твори1мъ же и3 чтє1ніz д7, кромЁ пр0лога. На вечeрни, стіхологисyемъ каfjсму: Ко гDу внегдA скорбёти ми2: Ѓще ли бyдетъ вели1кій с™hй, и3мёzй полmелeй, стіхосл0вимъ на ќтрени двЁ каf‡смы: ґ на вечeрни рzдовyю G-ю. СіE ќбw вёстно да бyдетъ: ћкw t недёли начaло взeмлетъ pалти1рь: сіe же t понедёльника сотворsетсz, G каfjсмы по вс‰ дни6 до к7-гw днE декeмвріа мёсzца. Въ недёлzхъ же на ќтрени стіхосл0вимъ по двЁ каf‡смы. Прилагaемъ же и3 полmелeй по вс‰ недBли, до к7-гw декeмвріа. T к7-гw же декeмвріа, не поeтсz полmелeй, до д7i-гw їаннуaріа, д0ндеже tдаeтсz прaздникъ бGоzвлeніz, кромЁ вели1кагw с™aгw и3мyщагw полmелeй: ґ t д7i-гw їаннуaріа поeмъ полmелeй по вс‰ недBли, дaже до недёли сыропyстныz. (зри2) Катавaсіа t днeсь поeтсz: Tвeрзу ўстA мо‰: до к7а-гw ноeмвріа.

к7в. С™aгw сщ7енном§нка фHки, є3пcкпа сінопjйскагw: И# с™aгw прbр0ка їHны: И# прпdбнагw їHны пресвЂтера, nтцA fеофaнова, творцA канHнwвъ, и3 fе0дwра начертaннагw.

Стіхи6ры ґпcла, G: И# м§нка, G: Слaва, м§нка, глaсъ д7: И#змлaда бhлъ є3си2: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха.

Тропaрь ґпcла, глaсъ G:

Ґпcле с™hй кодрaте, моли2 млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Слaва, фHки, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 пrт0лwмъ намёстникъ ґпcлwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2 бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енном§нче фHко, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слyжба прbр0ка їHны, и3 прпdбнагw їHны, поeтсz на повечeріи.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь ґпcла двaжды: Слaва, м§нка: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. И# nбы6чныz каf‡смы. И# сэдaльны nктHиха. И# чтeніе. КанHнъ nктHиха є3ди1нъ: И# с™hхъ двA, на }. Ґпcла, глaсъ в7: И# м§нка, глaсъ д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ м§нка, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

Ћкw ґрхіерeй приносS, џ§е, жє1ртвы, на конeцъ себE принeслъ є3си2 жeртву живyю, свидётельствовавъ зак0ннw њ хrтЁ бз7э, t ѓгGлъ ўкрэплsемь, и3 смeрть и3зволsz, сhй съ вопію1щими тебЁ: пріиди2, фHко, съ нaми, и3 никт0же на ны2.

И# јкосъ, и3 сэдaленъ ґпcла: Слaва: м§нка. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ ґпcла, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкw сщ7енноначaльника чcтна, и3 страдaльца твердёйша, вселeннаz прин0ситъ тебЁ, гDи, кодрaта ґпcла, и3 пёсньми почитaетъ чcтнyю є3гw2 пaмzть, просsщи всегдA прегрэшeній њставлeніz, тёмъ даровaтисz пою1щымъ є3го2, бlгоутр0бне.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха, и3 ґпcла: Слaва, м§нка. На стіх0внэ nктHиха. По трис™0мъ тропaрь ґпcла: Слaва, м§нка. На літургjи, прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло т№i: И#мyще ґрхіерeа вели1ка: Ґллилyіа, глaсъ в7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ: Ѓзъ є4смь двeрь: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную.

к7г. 🕃 Зачaтіе чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz гDнz їwaнна.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7: Под0бенъ: Звaнный свhше: Сщ7eнствуz б9eственный захaріе: Слaва, глaсъ ѕ7: T непл0днагw днeсь чрeва: И# нhнэ, бGор0диченъ: Кто2 тебE не ўбlжи1тъ: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Всю2 tложи1вше: И#дyщу во с™†z с™hхъ: съ припёвы. Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: ЃгGлъ и3з8 непл0дныхъ ложeснъ: И# нhнэ, бGор0диченъ: Никт0же притекazй:

Тропaрь, глaсъ д7:

Пeрвэе нераждaющаz непл0ды возвесели1сz: сe бо зачалA є3си2с0лнца свэти1льника ћвэ, просвэщaти и3мyща всю2 вселeнную, слэпот0ю недyгующую. Ликyй захaріе, вопіS со дерзновeніемъ: прbр0къ вhшнzгw є4сть, хотsй роди1тисz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeное: На повечeріи, по трис™0мъ кондaкъ п®тeчи. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь двaжды. Слaва, и3 нhнэ: Е$же t вёка: По №-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ є7. Под0бенъ: Собезначaльное: Е#лісавeтъ непл0дствіz: двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ск0рw предвари2: Г0рлица пустыннолю1бнаz: двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Џба канHна nктHиха, без8 м§нчнwвъ: И# с™aгw на ѕ7, глaсъ ѕ7. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: По G-й пёсни сэдaленъ, глaсъ д7, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ №. Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Весели1тсz свётлw захaріа вели1кій, со всеслaвною є3лісавeтою сопрyжницею, дост0йнw зачинaюще їwaнна п®тeчу: є3г0же ґрхaгGлъ бlговэсти2 рaдуzсz, и3 человёцы достод0лжнw почти1мъ, ћкw таи1нника бlгодaти.

И# јкосъ: и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ п®тeчи, двaжды: Под0бенъ: Со ў§нки2: П®тeчево слaвное зачaтіе: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ, стіхи6ры на д7: глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Весели1тсz твaрь въ зачaтіи твоeмъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7, самоглaсенъ: Е#лісавeтъ зачaтъ: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ: Е$же t вёка: Е#ктєніи2. И# tпyстъ, И# чaсъ №-й. И# конeчный tпyстъ. (зри2) (Њ славосл0віи же вели1комъ да не почуди1шисz. Возм0жно ќбw є4сть, ћкоже ўстaвъ и3з8zвлsетъ, и3 nсмоглaснику пэвaему, и3 ГDви пои1мъ, глаг0лему, сотвори1ти и3 вели1кое славосл0віе.) На літургjи, бlжє1нна t канHна пёснь G-z, и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz првdникъ: Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й: Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло ©i, t полY: Ґвраaмъ двA сhна и3мЁ: Ґллилyіа, глaсъ д7: Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ: Стjхъ: Насаждeни въ домY гDни: Е#ђліе луки2, зачaло в7: Бhсть во дни6 и4рwда царS їудeйска: Конeцъ: Поношeніе моE въ человёцэхъ. Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ:

к7д. 🕃 С™hz первом§нцы и3 равноапcльныz feклы.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ }. Под0бенъ: ГDи, ѓще и3 на суди1щи: Слaва, глaсъ ѕ7: Стrтотeрпческими борeніи: На стіх0внэ nктHиха: Слaва, с™hz, глaсъ }: ЛьвHвъ стремлeніе:

Тропaрь, глaсъ д7:

Словесє1мъ пavлwвымъ научи1вшисz, бGоневёстнаz feкло, и3 вёрою ўтверди1вшисz t петрA бGозвaннаz, первом§нца kви1ласz є3си2 и3 первострадaльница въ женaхъ: возшлA є3си2 на плaмень ћкw на мёсто бlгоцвэтyщее, ѕвёри и3 ю3нцы2 ўстраши1шасz тебE, воwружи1сz бо кrт0мъ: тёмъ моли2, всехвaльнаz, хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь двaжды. И# nбы6чныz каf‡смы: и3 сэдaльны nктHиха: и3 чтeніе. Џба канHна nктHиха, без8 м§ничнwвъ: и3 с™hz на ѕ7, глaсъ }. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Дёвства доброт0ю просіsла є3си2, и3 м§нчества вэнцeмъ ўкраси1ласz є3си2, ґпcльству ввэрsешисz, дёво, ћкw преслaвнаz: и3 nгнS ќбw плaмень въ р0су преложи1ла є3си2, ю3нцa же ћрость мlтвою твоeю ўкроти1ла є3си2, ћкw первострадaльнаz.

Тaже сэдaленъ с™hz, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Ўzзви1вши твоE сeрдце добродёво, люб0вію хrт0вою, њбрyчника врeменнаго ћкw небрег0ма преwби1дэла є3си2, и3 на џгнь дерзнyла є3си2: ѕвэрeй же ўстA загради1ла є3си2, и3 спaсшисz t ни1хъ прилэжaше пavла и4щущи, feкло первострадaльнаz.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха: Слaва, с™hz. На хвали1техъ стіхи6ры самоглaсны, на д7: Слaва, глaсъ №: Страдaльческій п0двигъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ в7: Пріиди1те м§нколю1бцы: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на д7: И# с™hz пёснь G-z, на д7. Прокjменъ глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. Стjхъ: Въ цRквахъ бlгослови1те бGа: Ґп0столъ къ тімоfeю, зачaло с§ѕ: Чaдо тімоfeе, послёдовалъ є3си2 моемY ўчeнію: Ґллилyіа, глaсъ №: ТерпS потерпёхъ гDа: Е#ђліе матfeа, зачaло Rд: Ўпод0бисz цrтвіе нбcное десzти1мъ дёвамъ: Причaстенъ: Рaдуйтесz првdніи.

к7є. Прпdбныz мaтере нaшеz є3vфросЂніи.

Стіхи6ры nктHиха G: И# с™hz, G, глaсъ є7. Под0бенъ: Прпdбне џтче: Слaва, глaсъ в7, самоглaсенъ: Чи1стое чистоты2 твоеS: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, с™hz, глaсъ ѕ7: Пріиди1те любодёвственніи: Тропaрь, глaсъ }: Въ тебЁ м™и: сегw2 мёсzца въ №i дeнь. На ќтрени, џба канHна nктHиха: И# с™hz на д7, глaсъ є7. По G-й пёсни, сэдaленъ, с™hz. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Вhшнюю жи1знь возжелёвши получи1ти, д0льнюю слaдость тщaтельнw њстaвила є3си2, и3 самyю себE смэси1ла є3си2 посредЁ мужeй краснёйшаz: хrтa бо рaди женихA твоегw2 њ њбрyчницэ приврeменномъ небреглA є3си2.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха: Слaва, с™hz.

🕂 И# прпdбнагw nтцA нaшегw сeргіа и3гyмена, рaдонежскагw чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 и3 во nби1тели є3гw2 и3 во хрaмэхъ, въ пр0чихъ же полmелeй.

Тропaрь, глaсъ д7:

И$же добродётелей подви1жникъ, ћкw и4стинный в0инъ хrтA бGа, на стр†сти вельми2 подвизaлсz є3си2 въ жи1зни врeменнэй, въ пёніихъ, бдёніихъ же и3 пощeніихъ w4бразъ бhвъ твои6мъ ўченикHмъ: тёмже и3 всели1сz въ тS прес™hй д¦ъ, є3гHже дёйствіемъ свётлw ўкрaшенъ є3си2. Но ћкw и3мёzй дерзновeніе ко с™ёй трbцэ, поминaй стaдо, є4же собрaлъ є3си2 мyдре, и3 не забyди ћкоже њбэщaлсz є3си2, посэщaz чaдъ твои1хъ, сeргіе препод0бне џтче нaшъ.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Хrт0вою люб0вію ўzзви1всz, прпdбне, и3 томY невозврaтнымъ желaніемъ послёдовавъ, всsкое наслаждeніе плотск0е возненави1дэлъ є3си2, и3 ћкw с0лнце nтeчеству твоемY возсіsлъ є3си2: тёмъ и3 хrт0съ дaромъ чудeсъ њбогати1 тz. Поминaй нaсъ чтyщихъ пресвётлую пaмzть твою2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, сeргіе бGомyдре.

к7ѕ. 🕁 Преставлeніе с™aгw ґпcла и3 є3ђлjста їwaнна бGосл0ва.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры на д7, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Ґпcлwвъ вeрхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: съ припёвы и4хъ: №-й: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. в7-й, Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь. Слaва, глaсъ в7: БGосл0ве дёвственниче: И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: ВсE ўповaніе моE:

Тропaрь, глaсъ в7:

Ґпcле хrтY бGу возлю1бленне, ўскори2 и3збaвити лю1ди без8tвётны, пріeмлетъ тS припадaюща, и4же пaдша на пeрси пріeмый: є3г0же моли2, бGосл0ве, и3 належaщую мглY kзhкwвъ разгнaти, просS нaмъ ми1ра и3 вeліz млcти.

Слaва, и3 нhнэ: Вс‰ пaче смhсла: Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, по nбhчномъ pалмЁ, стіхосл0вимъ, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ №, под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Зри1тель неизречeнныхъ tкровeній: Слaва, глaсъ в7: Сн7а гр0мова: И# нhнэ: Прeйде сёнь: Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz G: №-е, Соб0рнагw послaніz їwaннова: Возлю1бленніи, ѓще сeрдце нaше: в7-е, Возлю1бленніи, ѓще си1це: G-е, Возлю1бленніи, ѓще кто2 речeтъ, ћкw люблю2 бGа: На літjи, стіхи1ра хрaма: Тaже ґпcла, глaсъ №: Рёки бGосл0віz: Слaва, глaсъ д7: Возлeгъ на пeрси: И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже Со nц7eмъ и3 д¦омъ: и3 nбы6чныz мlтвы літjи. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7, под0бенъ: Звaнный свhше: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ ѕ7: Ґпcле хrт0въ: И# нhнэ: Творeцъ и3 и3збaвитель: На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, глaсъ в7: Ґпcле хrтY бGу: двaжды. И# Бцdе дв7о, є3ди1ножды. И# Бyди и4мz гDне, съ пёніемъ, три1жды. Pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа: Конeцъ: Не лишaтсz всsкагw бlга. И# чтeніе. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь ґпcла, двaжды: Слaва, и3 нhнэ: Вс‰ пaче смhсла: и3 nбы6чныz каf‡смы. И# сэдaльны ґпcла, съ бGор0дичны и4хъ: и3 чтє1ніz. По чтeніи же даю1тсz свэщы2 брaтіи. Полmелeй, и3 сэдaленъ, глaсъ }: Возлeгъ на пeрси: двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Нбcную двeрь: и3 чтeніе: Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: Во всю2 зeмлю: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе їwaнна, зачaло …з: Kви1сz ї}съ ў§нкHмъ свои6мъ, востaвъ t мeртвыхъ: По н7-мъ pалмЁ, Слaва: Мlтвами ґпcла, млcтиве, њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ: И# нhнэ: Мlтвами бцdы: Поми1луй мS б9е: Тaже, стіхи1ра, глaсъ в7: БGосл0ве дёвственниче: КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, в7-гw глaса: и3 ґпcла двA канHна на }: є3ди1нъ, глaсъ в7: другjй, глaсъ ѕ7. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: По G-й пёсни, сэдaленъ ґпcла, глaсъ }, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7:

Вели6чіz тво‰ дёвственниче кто2 повёсть; т0чиши бо чудесA, и3 и3зливaеши и3сцэлє1ніz, и3м0лишисz њ душaхъ нaшихъ, ћкw бGосл0въ и3 дрyгъ хrт0въ.

И# јкосъ, и3 пр0логъ. На f7-й пёсни, пaки вжигaютъ свэщы2 брaтіz. По f7-й пёсни, свэти1ленъ ґпcла: Слaва, и4нъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Бlговёстниче їwaнне. И# нhнэ: ВLчце, пріими2мlтвы р†бъ твои1хъ: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь ґпcла. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Вс‰ пaче смhсла: Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. И# поeмъ стіхи1ру самоглaсну с™aгw, ю4же х0щетъ є3кклисіaрхъ. И# и3сх0дитъ їерeй съ кади1ломъ, пред8идyщу є3мY свэти1льнику, кади1тъ на ґнал0гіи їкHну с™aгw ґпcла, и3 tдaвъ кади1ло стои1тъ њ деснyю странY ґнал0гіа: и3 прих0дитъ и3гyменъ ко ґнал0гію, и3 твори1тъ двA покл0ны, и3 цэлyетъ їкHну с™aгw ґпcла. И# по цэловaніи є3ди1нъ покл0нъ: и3 взeмъ стручeцъ на то2 ўстр0енный, помазyетъ себE t канди1ла с™hмъ є3лeемъ кrтоwбрaзнw, на челЁ своeмъ: и3 брaтіz под0бнэ цэлyетъ їкHну с™aгw, и3гyменъ же помазyетъ с™hмъ є3лeемъ їерeа, и3 пр0чую брaтію. По помaзаніи же с™aгw є3лeа, поeмъ чaсъ пeрвый. На №-мъ часЁ, тропaрь и3 кондaкъ ґпcла, и3 бывaетъ конeчный tпyстъ. (зри2) (Си1це помaзаніе бывaетъ всегдA, и3 во вс‰ прaздники вели1кихъ с™hхъ, въ ни1хже бывaютъ бдBніz.) На літургjи, бlжє1нна t канHна в7-гw глaса, пёснь G-z, на д7: и3 }-гw глaса, пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ, тропaрь хрaма хrт0ва, и3 бцdы, и3 ґпcла. Хрaмwвъ же с™hхъ, тропари2 и3 кондаки2 не глаг0лютсz. Посeмъ кондaкъ хрaма хrт0ва. Тaже, Слaва, кондaкъ ґпcла: И# нhнэ, хрaма бцdы. Ѓще ли нёсть хрaма бцdы: И# нhнэ, хрaма хrт0ва. Ѓще ли нёсть хрaма хrт0ва и3 бцdы, глаг0лемъ тропари2 си1це: Тропaрь ґпcла: Слaва, кондaкъ є3гw2: И# нhнэ, Предстaтельство хrтіaнъ: Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Ґп0столъ, Соб0рнагw послaніz їwaннова зачaло o7г t полY: Возлю1бленніи, бGа никт0же ви1дэ: Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи. Стjхъ: БGъ прославлsемь въ совётэ с™hхъ. Е#ђліе їwaнна, зачaло …а: Стоsху при кrтЁ ї}совэ: Причaстенъ: Во всю2 зeмлю.

к7з. С™aгw м§нка каллістрaта и3 дружи1ны є3гw2.

Стіхи6ры nктHиха G: И# с™hхъ G, глaсъ }, под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, глaсъ д7: Прeжде чcтнaгw кrтA: На стіх0внэ nктHиха.

Тропaрь, глaсъ д7:

М§нцы твои2 гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебE бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2 мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. Тёхъ моли1твами сп7си2 дyшы нaшz.

На ќтрени, џба канHна nктHиха: И# с™hхъ на д7, глaсъ }. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Всsкъ трyдъ днeсь цRковь нhнэ совершaющи с™jи, восхвалsетъ тaинственнw, ћкw за ню2 страдaльчествовавшыz м§нцы б9eственніи, добропобёдніи, всемyдріи.

Тaже сэдaленъ, глaсъ є7. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ.

Многоwбр†зныz р†ны претерпёвше, и3 вэнцы2 t бGа ћвэ пріи1мше, њ нaсъ моли1тесz бlжeнніи хrтY, пaмzть всепрaзднственную вaшу совершaющихъ, величaйшій каллістрaте, со страдaвшими съ тоб0ю, є4же ўмири1ти пaству и3 лю1ди: т0й бо є4сть вёрныхъ ўтверждeніе.

И# јкосъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ nктHиха: Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха.

🕃 И# прпdбнагw nтцA нaшегw саввaтіа соловeцкагw чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 во nби1тели є3гw2, и3 и3дёже хрaмъ є3гw2.

Тропaрь, глaсъ G:

Ўдали1всz мjра и3 водвори1всz въ пустhни, д0брымъ п0двигомъ подвизaлсz є3си2, ѕлострадaніемъ и3 внимaніемъ и3мlтвами: toнyдуже и3 по смeрти и3сточaеши и3сцэлє1ніz, саввaтіе џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Житeйскіz молвы2 tбёгъ, всели1лсz є3си2 въ морскjй џстровъ, мyдре, и3 кrтъ тв0й взeмъ, хrтY послёдовалъ є3си2, въ моли1твахъ и3 во бдёніихъ и3 въ пощeніихъ, ѕлострадaньми пл0ть твою2 и3знурsz: тёмъ бhлъ є3си2 препод0бныхъ ўдобрeніе: сегw2 рaди люб0вію пaмzть твою2 прaзднуемъ, препод0бне саввaтіе, моли2 хrтA бGа непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

к7и. 🕂 Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника харітHна.

Вeчеръ, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: БGон0се харітHне: И# нhнэ, бGор0диченъ: И$же тебE рaди: Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz, G, и3 є3ктєніи2. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №, под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: съ припёвы и4хъ: ЧCтнA пред8 гDемъ: Слaва, глaсъ }: Монaхwвъ мн0жєства: И# нhнэ: Безневёстнаz дв7о: По Џ§е нaшъ:

Тропaрь, глaсъ }:

Слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и5же и3з8 глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудесы2, харітHне џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ: И$же нaсъ рaди: И# tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь: тропaрь с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны с™aгw. И# чтeніе. Степє1нна №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ т0йже: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе матfeа, зачaло ‹. По ї}сэ и3д0ша нар0ди мн0зи: По н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ в7: Нетрeну, неoбhчну: И# прпdбнагw на }, глaсъ д7. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰. По G-й пёсни сэдaленъ, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Въ мlтвахъ:

Наслади1всz, бGомyдре, воздержaніz, и3 пл0ти твоеS вожделёніz њбуздaвъ, kви1лсz є3си2 вёрою возращaемь: и3 ћкw жи1зни дрeво, посредЁ раS процвёлъ є3си2, харітHне всебlжeнне сщ7eннэйшій.

И# јкосъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ, стіхи6ры на д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, глaсъ є7: Прпdбне џтче, глaсъ є3ђльскій: И# нhнэ, бGор0диченъ: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь с™aгw. Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е#ктєніи2. И# tпyстъ. И# чaсъ №-й, и3 конeчный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна с™aгw, пёснь G-z, и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ з7: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ: Стjхъ: Восп0йте гDви пёснь н0ву: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рo7ѕ: БGъ рекjй и3з8 тьмы2 свёту возсіsти: Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа: Е#ђліе луки2, зачaло н7д: СтA ї}съ на мёстэ рaвнэ: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ:

к7f. 🕃 Прпdбнагw nтцA нaшегw кmріaка tшeльника.

Стіхи6ры на ѕ7: глaсъ }, под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Монaхwвъ мн0жєства: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. На стіх0внэ, nктHиха: Слaва глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: По Џ§е нaшъ:

Тропaрь, глaсъ №:

Пустhнный жи1тель и3 въ тэлеси2 ѓгGлъ, и3 чудотв0рецъ показaлсz є3си2, бGон0се џтче нaшъ кmріaче, пост0мъ, бдёніемъ, моли1твою, нбcнаz даровaніz пріи1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz, и3 дyшы вёрою притекaющихъ къ тебЁ. Слaва дaвшему тебЁ крёпость: слaва вэнчaвшему тS: слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

На ќтрени, џба канHна nктHиха: и3 с™aгw на ѕ7, глaсъ }. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Возбрaнной:

Ћкw поб0рника крёпкаго и3 застyпника, чтyщи тS сщ7eннаz лavра всегдA прaзднуетъ лётнэ пaмzти: но ћкw и3мёz дерзновeніе ко гDу, t врагHвъ находsщихъ соблюди1 ны, да зовeмъ: рaдуйсz џтче требlжeнне.

Тaже сэдaленъ, глaсъ є7, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Чистот0ю душeвною б9eственнw воwружи1всz, и3 непрестaнную мlтву ћкw копіE вручи1въ крёпкw, ссёклъ є3си2 дeмwнскаz њполчє1ніz, кmріaче џтче нaшъ, моли1сz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ nктHиха: Слaва, с™aгw, И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха: Слaва, глaсъ є7: Прпdбне џтче: И# нhнэ, бGор0диченъ и3ли2 кrтобGор0диченъ. По трис™0мъ, тропaрь с™aгw, и3 tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна nктHиха на д7: И# прпdбнагw пёснь G-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви њ всёхъ: Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло сGi: Пл0дъ д¦0вный: Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа. Е#ђліе луки2, зачaло к7д: СтA ї}съ на мёстэ рaвнэ: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

l. 🕃 С™aгw сщ7енном§нка григ0ріа, вели1кіz ґрмeніи.

Стіхи6ры на ѕ7, глaсъ ѕ7, под0бенъ: Всю2 tложи1вше: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Кто2 дост0йнw: На стіх0внэ nктHиха: Слaва, глaсъ ѕ7: Въ незаходsщій џблакъ:

Тропaрь, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 пrт0лwмъ намёстникъ ґпcлwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2 бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енном§нче григ0ріе, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, џба канHна nктHиха: И# с™aгw на ѕ7, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ с™aгw, глaсъ д7, двaжды. По f7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Твє1рдыz:

Бlгослaвнаго и3 сщ7енноначaльника вси2 ћкw страдaльца и4стины, днeсь вёрніи въ пёснехъ и3 пэснопёніихъ восхвaлимъ, б0драго пaстырz и3 ўчи1телz, григ0ріа всемjрнаго свэти1льника, и3 поб0рника: хrтy бо м0литсz є4же сп7сти1сz нaмъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ nктHиха: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на д7: и3 с™aгw, пёснь G-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви њ всёхъ: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло р…ѕ: Брaтіе, б0дрствуйте: Ґллилyіа, глaсъ в7: Сщ7eнницы твои2: Е#ђліе матfeа, зачaло Rг: Бди1те ќбw: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

🕃 И# прпdбнагw nтцA нaшегw григ0ріа, и4же на пeлшмэ рэцЁ, в0логодскагw чудотв0рца:

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 во nби1тели є3гw2, и3 во хрaмэхъ.

Тропaрь, глaсъ }:

Люб0вію хrт0вою, бGомyдре, просвэти1всz, добродётельми њблистaлъ є3си2, и3 всsкое наслаждeніе плотск0е возненави1дэвъ, и3 въ пустhню всели1всz, въ нeйже вельми2 подвизaлсz є3си2 въ жи1зни сeй врeменнэй въ пёніихъ, и3 во бдёніихъ, и3 въ пощeніихъ: сегw2 рaди и3 хrт0съ дaромъ чудeсъ њбогати1 тz. Но поминaй нaсъ чтyщихъ пресвётлую пaмzть твою2, прпdбне џтче григ0ріе, и3 моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ }:

Хrт0вою люб0вію ўzзви1всz, прпdбне, и3 томY невозврaтнымъ желaніемъ послёдовалъ є3си2, всsкое наслаждeніе плотск0е возненави1дэвъ, и3 въ пустhню всели1всz, въ нeй вельми2 подвизaлсz є3си2. Тёмъ и3 хrт0съ дaромъ чудeсъ њбогати1 тz, поминaй нaсъ чтyщихъ пресвётлую пaмzть твою2. Да зовeмъ ти2: рaдуйсz, прпdбне григ0ріе, џтче нaшъ.

И# с™aгw міхаи1ла, пeрвагw митрополjта кjевскагw, и3 всеS руси2 чудотв0рца.

 

Месяцеслов

Последование церковнаго псалмопения же и сочинения всего лета, начинающееся от месяца септемвриа, до месяца августа.

Месяц септемврий

имеяй дней 30. День имать часов 12, и нощь 12.

1. 🕂 Начало индикта, сиречь новаго лета. И память преподобнаго отца нашего Симеона столпника, и архимандрита: И матере его Марфы: И Собор Пресвятыя Богородицы, иже в Миасинех: И святаго мученика Аифала: И святых мучениц четыредесяти жен: И святаго Аммуна диакона, и учителя их: И святых мученик, Каллисты, Евода и Ермогена, самобратных: И память праведнаго Иисусуса сына Навина.

Вечерво светильничное, стихологисуем: Блажен муж, 1 антифон. Аще же в субботу вечера, стихологисуем всю кафисму. На Господи воззвах, поставим стихов 10: И поем стихиры индикта, 3: Глас 1. Подобен: Небесных чинов: Самословнаго и божественнаго: И преподобнаго 3: Глас 5. Подобен: Преподобне отче: Ины стихиры самогласны 4, глас 2: От корене благаго: Слава, глас 6: Божественная благодать: И ныне, индикта, глас тойже: Иже со духом святым: И бывает вход. Прокимен дне. И чтения 3: 1-е, Пророчества Исаиина: Дух Господень на мне: 2, Левит: Глагола Господь сыном израилевым: 3, святаго, Премудрости Соломони: Праведник аще постигнет: Посем ектениа. Таже, Сподоби Господи в вечер сей: И паки ектениа, Исполним вечернюю молитву: И возглас. Таже поем, На стиховне, стихиры индикта, глас 1, самогласны: Наста вход лета: с припевы. Припев 1, Тебе подобает песнь, Боже, в сионе: 2, Исполнимся во благих: 3, Благословиши венец лета: Слава, святаго, глас 5: Преподобне отче: И ныне, индикта, глас тойже: Ты царю сый: Таже, Ныне отпущаеши: Трисвятое, и Отче наш.

Тропарь индикта, глас 2: Всея твари содетелю, времена и лета во своей власти положивый, благослови венец лета благости твоея Господи, сохраняя в мире град твой, молитвами Богородицы, и спаси ны.

Слава, преподобнаго, глас 1: Терпения столп был еси, ревновавый праотцем преподобне: Иову во страстех, Иосифу во искушениих, и безплотных жительству, сый в телеси, Симеоне отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

И ныне, Богородицы, глас тойже: Радуйся обрадованная Богородице Дево, пристанище и предстательство рода человеческаго, из тебе бо воплотися Избавитель мира: едина бо еси Мати и Дева, присноблагословенная и препрославленная. моли Христа Бога, мир даровати всей вселенней.

Посем, иерей, Премудрость. Лик, Благослови. Иерей, Сый благословен: И лик, Утверди Боже: И прочая и отпуст. На утрени, на Бог Господь, Тропарь индикта, дважды. Слава, преподобнаго: И ныне, Богородицы: Радуйся обрадованная: И обычныя кафисмы. По 1-й кафисме, Седален индикта, глас 4. Подобен: Удивися Иосиф: Яко Владыце всех: Слава, преподобнаго, глас 8. Подобен: Премудрости и слова: Крест Господень взем мудре: И ныне, индикта, Яко Владыце всех: И чтение.

[Зри] От днесь начинается чести Метафраст Логофета Симеона, и Маргарит Златоустов, и толкования посланий святаго апостола Павла.

По 2-й кафисме седален преподобнаго, глас 8. Подобен, Премудрости: Воздержанием и труды: Слава, глас 4, подобен: Скоро предвари: Вошла еси в подвиг мучения: И ныне, Богородичен: Скоро приими, Владычице, мольбы наша: И чтение. Псалом 50. Таже поем каноны, 3: Индикта, глас 1, со ирмосом на 6. Кир Иоанна, ирмос по дважды: Тропари на 4, и святых жен на 4, глас 4: И преподобнаго Симеона на 4, глас 8. Катавасиа, Крест начертав: [И до отдания Воздвижения Честнаго Креста. По 3-й песни,

Кондак индикта, глас 2: В вышних живый Христе Царю, всех видимых и невидимых творче и зиждителю, иже дни и нощи, времена и лета сотворивый, благослови ныне венец лета, соблюди и сохрани в мире град, и люди твоя, Многомилостиве.

Таже седален индикта, глас 8. Подобен, Премудрости: Иже времена плодоносна: Другий седален преподобнаго, глас 8 подобен тойже: Земная вся оставив: Слава, святых жен, глас 1. Подобен: Гроб твой: Агницы словесныя: И ныне, Богородичен, Настави ны: По 6-й песни:

Кондак преподобнаго, глас 2: Вышних ищяй, вышним совокупляяйся, и колесницу огненную столп соделавый: тем собеседник ангелом был еси преподобне, с ними Христу Богу моляся непрестанно о всех нас.

И икос. И чтем пролог. По 9-й песни, Катавасиа: Таин еси Богородице рай: И другий, Снедию древа: Светилен, индикта: Подобен: Учеником: Боже богов и Господи: Слава, преподобнаго. Подобен: тойже: Якоже светило: И ныне, индикта. Подобен: тойже, Содетелю и правителю: На хвалитех стихиры индикта, на 4, самогласны, глас 3: Превечное слово: Слава, преподобнаго, глас 2: От корене благаго: И ныне, индикта, глас 8: Неизреченною мудростию: Славословие великое. По трисвятом тропарь индикта: Слава, святаго: И ныне, Радуйся обрадованная: Ектении: И отпуст. И час 1. На 1-м часе тропарь индикта: Слава, святаго: И ныне, Богородичен часов. По трисвятом кондак индикта, и святаго, глаголем пременяюще: и прочая, и совершенный отпуст. На литургии, блаженна от канона индикта, песнь 3-я на 4: И преподобнаго, песнь 6 на 4. По входе тропарь прежде индикта: И Богородицы: Радуйся обрадованная: И преподобнаго: Слава, кондак преподобнаго: И ныне, индикта. Аще же храм Богородицы, И ныне, храма Богородицы: индикта же кондак глаголи в начале. Прокимен индикта, глас 3: Велий Господь наш, и велия крепость его, и разума его несть числа. Стих: Хвалите Господа, яко благ псалом. И преподобнаго, глас 7: Честна пред Господем смерть преподобных его. Апостол к Тимофею, зачало 282: Чадо Тимофее, молю прежде: И преподобнаго к колоссаем, зачало 258: Братие, облецытеся убо: Аллилуиа, глас 4: Тебе по добает песнь, Боже, в Сионе. Стих: Благословиши венец лета благости твоея Господи. И преподобнаго: Блажен муж бояйся Господа, в заповедех его восхощет зело. Евангелие Луки, зачало 13: Во время оно, вниде Иисус в Назарет, идеже бе воспитан: И преподобнаго: Матфеа, зачало 43: Вся мне предана суть: Причастен: Благословиши венец лета благости твоея Господи. Другий: В память вечную: [Зри] Дневный же апостол и Евангелие вычитаем напреди.

[МРК] Подобает ведати. Аще случится первый день месяца септемвриа в неделю, оставляется служба святых жен, и поется егда екклисиарх разсудит. Поется же воскресна служба со возследованием индикта, и преподобнаго Симеона, сице: На малей вечерни, стихиры воскресны, и Богородицы по обычаю. Тропарь воскресн: Слава, и ныне, Богородичен. На велицей вечерни поем, Блажен муж: кафисму всю. На Господи воззвах, стихиры воскресны 3: и анатолиев един, и индикта 3, и святаго 3. Слава, индикта: И ныне, Богородичен гласа. И чтения индикта два: И святаго едино. На литии стихира храма, и индикта, стихиры стиховныя. Слава, святаго: И ныне, индикта, писан на хвалитех. На стиховне стихиры воскресны но алфавиту, с припевы их. Слава, святаго: И ныне, индикта. На благословении хлебов, Богородице Дево радуйся, дважды: и индикта, единожды. И чтение в посланиих апостольских. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн, дважды: Слава, святаго: И ныне, индикта. По кафисме седальны воскресны с богородичны их. И чтение в толкованиих евангельских, еже на ряду. По непорочнах тропари и ипакои: И чтение. Степенны. и прокимен гласа, и Всякое дыхание: Евангелие воскресное. Воскресение Христово: псалом 50. Стихира воскресна. Канон воскресн, со ирмосом на 4. Богородицы на два: индикта на 4, и святаго на 4. Катавасиа: Крест начертав: По 3-й песни, кондак индикта, и святаго, и седален святаго, дважды. Слава, и ныне, индикта. И чтение жития святаго Симеона: По 6-й песни, кондак воскресн и икос. И чтем пролог. На 9-й песни поем, Честнейшую: Светилен воскресный. Слава, святаго: И ныне, индикта. На хвалитех стихиры воскресны 4: И индикта 3, глас 3. Превечное слово: с припевом индикта. Таже самогласен святаго, глас 2-й, с припевом: Честна пред Господем смерть преподобных его. От корене благаго: Слава, стихира евангельская. И ныне, Преблагословенна еси: Славословие великое. По трисвятом тропарь воскресн точию, ектении, и отпуст, и оглашение, и обычное исхождение: и час 1-й в притворе: и конечный отпуст. На часех глаголем тропарь воскресн: Слава, индикта: И ныне, Богородичен, часов. По Отче наш, кондак индикта. На 3-м часе тропарь воскресн: Слава, святаго: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак святаго. Такожде и на прочих часех кондак воскресн, и индикта, и святаго, глаголем пременяюще. На литургии: блаженна воскресна гласа, на 4: И от канона индикта песнь 3-я на 4: И святаго песнь 6-я на 4. По входе тропарь воскресн, и индикта, и святаго. Кондак воскресн: Слава, святаго: И ныне, индикта. Прокимен, апостол, аллилуиа, и Евангелие, прежде индикта: воскресно же под зачало: Таже святаго. Причастен, индикта, потом святаго.

2. Святаго мученика Маманта: И преподобнаго отца нашего Иоанна постника, патриарха Царя града.

Вечер обычная кафисма: На Господи воззвах, стихиры мученика 3, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! И преподобнаго 3, глас и подобен тойже: Слава, мученика, глас 2, самогласен: Нов сад: И ныне, Богородичен, в тойже глас. Аще среда, или пяток, И ныне, Крестобогородичен. На стиховне октоиха: Слава, мученика: глас 4, самогласен: Приидите согласно вернии: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен.

Тропарь мученика, глас 4: Мученк твой Господи, Мамант, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе Бога нашего: имеяй бо крепость твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости: того молитвами спаси души наша.

Слава, тропарь преподобнаго, глас тойже: Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче Иоанне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На утрени, на Бог Господь, тропарь мученика, дважды: Слава, преподобнаго: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен: и обычныя кафисмы: и седальны октоиха: И чтения. Канон октоиха един со ирмосом на 6: мученика на 4, глас 8, и преподобнаго на 4, глас тойже. По 3-й песни, седален мученика: глас 8. Слава, преподобнаго, глас 3: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. По 6-й песни:

Кондак мученика, глас 3. Подобен: Дева днесьЖезлом святе от Бога тебе данным люди твоя упаси на пажитех живоносных, звери же невидимыя и неукротимыя сокруши под ноги тя поющих, яко вси иже в бедах, предстателя тя тепла, Маманте, имут.

И икос. и чтем пролог. По 9-й песни, светилен октоиха: Слава, мученика: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен: На стиховне октоиха.

Припевы же поем во все лето. Припев 1-й: Исполнихомся заутра: весь до конца. 2-й: И буди светлость: и прочая, и час 1: и отпуст, и обычное исхождение в притвор: И бывает литиа о усопших. На часех, тропарь мученика: Слава, преподобнаго: И ныне, Богородичен часов. По трисвятом, кондак святых. На литургии, Блаженна октоиха. Прокимен, глас 7: Возвеселится праведник о Господе, и уповает на него. Стих: Услыши, Боже, глас мой: Апостол к римляном, зачало 99: Вемы, яко любящим Бога: Аллилуиа, глас 4: Праведник яко финикс процветет: Евангелие Иоанна, зачало 50: Аз есмь лоза истинная: Причастен: Радуйтеся:

3. Святаго священномученика Анфима, епископа Никомидийскаго: И преподобнаго отца нашего Феоктиста, спостника великаго Евфимиа.

Вечер обычная кафисма. На Господи воззвах, стихиры святых, на 6: Анфима, 3: глас 1. Подобен: Всехвальнии мученицы: И Феоктиста, 3: глас и подобен тойже. Слава, Анфима, глас 6. Самогласен: Священник законен: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На стиховне октоиха: Слава, преподобнаго, глас 6: Преподобне отче, во всю землю: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен.

Тропарь, глас 4: И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси богодохновенне, в видения восход: сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Анфиме, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Слава, тропарь преподобнаго, глас 8: Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми, во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Феоктисте отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На утрени, на Бог Господь, тропарь Анфима, дважды: Слава, преподобнаго: И ныне, Богородичен. И обычныя кафисмы: И седальны октоиха: И чтения. Канон октоиха един, со ирмосом на 6: И святым два: Анфима, глас 8: и преподобнаго, глас тойже. По 3-й песни, седален Анфима, глас 1: Слава, преподобнаго, глас 4: И ныне, Богородичен. И чтение. По 6-й песни,

Кондак Анфиму, глас 4. Подобен: Вознесыйся: Во священницех благочестно пожив, и мучения путь скончав, идольская угасил еси служения, поборник быв твоему стаду, богомудре. темже тя и почитаем ныне тайно вопиюще: от бед избави нас твоими молитвами, приснопамятне Анфиме.

И икос: И чтем пролог. По 9-й песни, Светилен октоиха. Слава, святаго. И ныне, Богородичен. На стиховне октоиха. Слава, самогласен, глас 4: Никомидийскому великограду: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На литургии, блаженна октоиха на 4: И Анфима песнь 3, на 4. Прокимен, глас 7: Честна пред Господем смерть преподобных его. Стих: Что воздам Господеви: Апостол ко евреем, зачало 334: Братие, поминайте наставники ваша: Аллилуиа, глас 2: Священницы твои: Стих: Блажен муж: Евангелие Иоанна, зачало 36: Рече Господь: Аз есмь дверь: Причастен: В память вечную:

4. Святаго священномученика Вавилы, епископа Великия Антиохии: И святаго пророка и Боговидца Моисеа.

На Господи воззвах, стихиры на 6. Вавилы, 3: глас 6. Подобен: Всю отложивше: И пророка, 3: глас 4. Подобен: Званный свыше: Слава, Вавилы, глас 6. Самогласен: Восходный степень: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На стиховне октоиха: Слава, святаго, глас 6: Судищу мучителеву: И ныне, Богородичен. Тропарь Вавилы, глас 4: И нравом причастник: Вчерашний.

Слава, тропарь пророка, глас 2: Пророка твоего Моисеа память, Господи, празднующе, тем тя молим, спаси души наша.

Или сей, глас тойже: На высоту добродетелей возшел еси, пророче Моисее: и сего ради сподобился еси видети славу Божию. скрижали благодатныя закона прият, и начертаний благодать в себе нося, и пророков был еси честная похвала, и благочестия великое таинство.

На утрени, на Бог Господь, тропарь Вавилы дважды. Слава, пророка: И ныне, Богородичен. И обычныя кафисмы.: И седальны октоиха: И чтение. Канон октоиха един, со ирмосом на 6: И святых два: Вавилы, глас 6: И пророка, глас 4. По 3-й песни,

Кондак пророка, глас 2: Лик пророческий с Моисеем и Аароном, веселием днесь веселится, яко конец пророчествия их на нас исполнися: днесь сияет Крест, имже нас спасл еси. тех молитвами Христе Боже помилуй нас.

И седален, Вавилы, глас 3. Слава, пророка, глас 4: И ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак Вавилы, глас 8. Подобен: Яко начатки: Яко благочестия проповедника, и страдальцев утверждение, церковь славит тя Вавило славне, освещаема днесь: но яко имея дерзновение ко Господу, в мире совершеннем, величающия и восхваляющия тя, сохранити Христу молися, о многострадальне.

И икос, и пролог. По 9-й песни, светилен октоиха: Слава, Вавилы: И ныне, Богородичен: На стиховне октоиха. На литургии прокимен, глас 4: Святым иже суть на земли его, удиви Господь вся хотения своя в них. Стих: Предзрех Господа: Апостол к евреем, зачало 330: Святии вси, верою: Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии: Евангелие Луки, зачало 67: Не бойся малое стадо: Причастен, Радуйтеся:

5. 🕃 Святаго пророка Захарии, отца честнаго Иоанна Предтечи: И святыя праведныя Елисаветы.

Вечер, обычная кафисма. На Господи воззвах, стихиры на 6, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Масть имея: Слава, глас 8, самогласен: Священства законнаго: И ныне, Богородичен или Крестобогородичен. На стиховне октоиха: Слава, святаго, глас 2: Яко чист:

Тропарь, глас 4: Священства одеждею обложен премудре, по закону Божию всесожжения приятна священнолепно приносил еси Захарие, и был еси светильник и зритель тайных, знамения в тебе благодати нося явственно всемудре, и мечем убиен быв в храме Божии, Христов пророче, с Предтечею моли спастися душам нашим.

На утрени, на Бог Господь, тропарь пророка, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. и обычныя кафисмы, и седальны октоиха, и чтения. Каноны октоиха оба без мученичнов: И святаго на 6: глас 8. По 3-й песни, седален святаго, глас 8, дважды. Слава, и ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 3. Подобен: Дева днесьПророк днесь и священник вышняго, Захариа предложи Предтечев родитель трапезу своея памяти, верныя питая: питие бо правды всем растворив, сего ради скончавается, яко Божественный таинник Божия благодати.

И икос: и пролог. По 9-й песни, светилен октоиха: Слава, святаго: И ныне, Богородичен. На стиховне октоиха, Слава, святаго, глас 8. Жертвы принося: На литургии, блаженна октоиха, на 4. И святаго, песнь 3-я на 4. Прокимен, глас 7: Возвеселится праведник о Господе: Стих: Услыши Боже глас мой. Апостол ко евреем, зачало 314. Аврааму обетовая Бог: Аллилуиа, глас 7: Свет возсия праведнику. Евангелие матфеа, зачало 96: Горе вам книжницы и фарисее лицемери: Причастен, В память вечную:

6. 🕃 Воспоминание бывшаго чудесе в Колоссаех, еже есть в Хонех, от архистратига Михаила: И святаго мученика Евдоксиа, и иже с ним: И преподобнаго отца нашего Архиппа.

Вечер, обычная кафисма: На Господи воззвах, стихиры архангела, на 6, глас 4. Подобен: Яко добля: Трисолнечнаго Божества: Слава, глас 6, самогласен: Срадуйтеся нам: И ныне, Богородичен: Срадуйтеся нам вся: На стиховне октоиха, Слава, и ныне, глас 8: Яко чиноначальник: Тропарь, глас 4: Небесных воинств архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя нас припадающих прилежно, и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник вышних сил.

Слава, и ныне, Богородичен, или Крестобогородичен.

[Зри] Служба святаго Евдоксиа поется на повечерии.

На утрени, на Бог Господь, тропарь архангела, дважды. Слава, и ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. И обычныя кафисмы, и седальны октоиха, и чтения. Оба канона октоиха, без мученичнов: И архангела, на 6, глас 4. По 3-й песни седален, глас 8. Слава, глас 1. По 6-й песни,

Кондак, глас 2: Архистратиже Божий, служителю Божественныя славы, ангелов начальниче, и человеков наставниче, полезное нам проси, и велию милость, яко безплотных архистратиг.

И икос. По 9-й песни, Светилен октоиха: Слава, архангела: И ныне, Богородичен. На хвалитех стихиры архангела, на 4, глас 1-й. Подобен: Небесных чинов: Ангельски в мире: Слава, глас тойже, самогласен: Чиноначальник вышних сил: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен: На стиховне, октоиха: Слава, архангела, глас 5: Идеже осеняет: И ныне, Богородичен. На литургии блаженна, архангела, песнь 3-я и 6-я. Прокимен, глас 4: Творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный. Стих: Благослови душе моя Господа: Апостол ко евреем, зачало 305: Братие, аще глаголанное ангелы слово бысть: Аллилуиа, глас 5: Хвалите Господа вси ангели его, хвалите его вся силы его. Стих: Яко той рече, и быша: той повеле, и создашася. Евангелие Луки, зачало 51: Рече Господь, слушаяй вас: Причастен, Творяй ангелы своя духи:

7. 🕃 Предпразднство Рождества Пресвятыя Богородицы: И святаго мученика Созонта:

На Господи воззвах, стихиры предпразднства 3, глас 1-й. Подобен. Небесных чинов: Всемирныя миру радости: и мученика 3, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Слава, и ныне: предпразднства, глас 4: Всечестное твое рождество: Аще же в пяток вечера, Слава, предпразднства: И ныне, догматик гласа настоящаго. На стиховне стихиры, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! О преславнаго чудесе, яко от нераждающия: с припевы, 1-й, Слыши дщи: 2-й, Лицу твоему: Слава, и ныне, предпразднства, глас 4: Всемирная радость: Тропарь мученика, глас 4: Мученк твой Господи: писан сего месяца во 2 день.

Слава, и ныне, предпразднства, глас тойже: От корене Иессеева, и от чресл Давидовых Богоотроковица Мариам раждается днесь нам: радостию бо радуются всяческая и обновляются. срадуйтеся купно небо и земля, восхвалите ю отечествия языков: Иоаким веселится, и Анна торжествует зовущи: неплоды раждает Богородицу, и питательницу жизни нашея.

На утрени, на Бог Господь, тропарь предпразднства дважды. Слава, мученика: И ныне, предпразднства. И обычныя кафисмы. По 1-й кафисме седален, глас 1, подобен: Камени: Рождшися преславно: Слава, и ныне, тойже. По 2-й кафисме седален, глас 5, подобен: Собезначальное: Небесная вся: Слава, и ныне, тойже: и чтение. Канон предпразднства, со ирмосом на 8, глас 4: И мученика на 4, глас тойже. По 3-й песни.

Кондак мученика, глас 2. Подобен: Твердыя: Истиннаго и Богомудраго мученика, страдальца благочестия искуснаго, сошедшеся днесь, велегласно восхвалим, Созонта таинника благодати, исцелений дателя богатейшаго: молит бо Христа Бога о всех нас.

И икос, и седален, глас 4. Подобен: Скоро предвари: Спаслся верою Созонте: Слава, и ныне, предпразднства, глас 8: Да радуется небо: По 6-й песни,

Кондак предпразднства, глас 3. Подобен: Дева днесьДева днесь и Богородица Мариа, чертог безконечный небеснаго Жениха, раждается от неплодове, Божиим советом: колесница Слова благоукрашается. на сие бо преднаречеся Божественная дверь, и Мати сущия жизни.

И икос. По 9-й песни, светилен мученика: Слава, и ныне, предпразднства. на стиховне стихиры, глас 2. Подобен: доме евфрафов: приидите, иже от адама: слава, и ныне, глас 2, самогласен: пронареченная всех царица: На литургии, блаженна, предпразднства, песнь 3, на 4: И святаго песнь 6, на 4. Прокимен, глас 7: Возвеселится праведник о Господе: Стих: Услыши, Боже, глас мой: Апостол к ефесеем, зачало 233: Возмогайте о Господе: Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии: Стих: Многи скорби праведным: Евангелие Иоанна, зачало 52: Си заповедаю вам: Причастен: В память вечную:

🕃 И память иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Новгородскаго, чудотворца.

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Тропарь, глас 8: Днесь светло красуется славнейший великий Нов град, имея мощи твоя в себе, святителю Иоанне, яко солнечныя лучи испущающия, и подающия исцеления притекающим с верою к раце мощей твоих. молися Христу Богу, избавити град сей невредимь от варварскаго пленения, и междоусобныя брани, и огненнаго запаления, святителю Богомудре и чудоносче, небесный человече, и земный ангеле: да сошедшеся любовию в память твою, светло празднуем в песнех и пениих радующеся, и Христа славяще, тебе таковую благодать даровавшаго исцелений, и великому Нову граду заступление и утверждение.

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесыйся: Возвеселися явленно честная церковь Христова, в память днесь приснословущаго святителя Иоанна, от великаго Нова града возсиявшаго, и всю страну удивившаго преславными чудодеянии, и всеми добродетельми украсившагося: и по преставлении бо честное тело его обретеся нетленно, истощающее велия чудеса. темже зовем ему: О всеблаженне, моли Христа Бога непрестанно о всех нас.

[МРК] Аще случится предпразднство Рождества Пресвятыя Богородицы, и святаго мученика Созонта, в неделю. В субботу на малей вечерни, стихиры воскресны, и Богородицы по обычаю. Тропарь воскресн: Слава, и ныне, Богородичен его. На велицей вечерни, по кафисме, на Господи воззвах, стихиры воскресны 3: и Анатолиев един. И предпразднства, 3, и мученика 3: Слава, предпразднства: И ныне, Богородичен настоящаго гласа. На литии стихира храма: Таже стихиры стиховны предпразднства вечерния. Слава, и ныне, предпразднства: писан на утрени на стиховне. На стиховне, стихиры воскресны. Слава, и ныне, предпразднства. На благословении хлебов тропарь: Богородице Дево: дважды, и предпразднства единожды. И чтение в посланиих апостольских. На утрени, на Бог Господь: тропарь воскресн дважды. Слава, мученика: И ныне, предпразднства. По кафисмах седальны воскресны, и богородичны их: И чтение во евангелии толковом: неделя пред Воздвижением. Посем непорочны: И ипакои: И чтение, неделя ряд. Степенны, и прокимен гласа: Всякое дыхание: и Евангелие воскресно: и Воскресение Христово: Таже канон воскресн, со ирмосом на 4: и Богородицы на два и предпразднства на 4: и мученика на 4. Катавасиа, Крест начертав: По 3-й песни, кондак и икос предпразднства, и мученика. Слава, седален мученика: И ныне, предпразднства. По 6-й песни, кондак и икос воскресн. И чтем пролог. На 9-й песни, поем Честнейшую: Светилен воскресн: Слава, мученика: И ныне предпразднства. На хвалитех, стихиры воскресны 4, и Анатолиев един един, и предпразднства, подобны 3 стиховныя с припевы их. Слава, стихира евангельская: И ныне, Преблагословенна еси: Славословие великое. Тропарь воскресн точию. Ектении: и отпуст: и оглашение. И обычное исхождение в притвор: И час 1-й. На 1-м часе тропарь воскресн: Слава, предпразднства: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш: кондак предпразднства: И конечный отпуст. На 3-м часе тропарь воскресн: Слава, мученика: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак воскресн. Такожде и на прочих часех, глаголем воскресн тропарь прежде: а предпразднства и мученика, пременяюще. Кондаки же воскресн и предпразднства, глаголем пременяюще. На литургии блаженна октоиха на 6, и с троичным и предпразднства песнь 3, на 4. По входе тропарь воскресн, и предпразднства: таже храма святаго, и мученика. Кондак воскресн, и храма святаго: Слава, мученика: И ныне, предпразднства. Прокимен, апостол, Аллилуиа и Евангелие, прежде недели пред Воздвижением: И ряд недели под зачало: таже святаго. Прокимен же гласа оставляется. Причастен: Хвалите Господа: и мученика. В память вечную:

8. 🕀 Рождество Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии.

На малей вечерни, на Господи воззвах, стихиры на 4, глас 1-й. Подобен: Небесных чинов: Иоаким и Анна торжествуют: Слава, и ныне, глас 4: Всечестное твое рождество: На стиховне стихиры, глас 2. Подобен: Доме евфрафов: Радуйся Иоаким: с припевы: 1-й, Слыши дщи и виждь: 2-й, Лицу твоему помолятся: Слава, и ныне, подобен тойже: Храм Божий едина Богородица:

Тропарь, глас 4: Рождество твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из тебе бо возсия солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение: и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

На велицей вечерни, по предначинательном псалме, поем: Блажен муж: 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры на 8, глас 6. Самогласны: Днесь иже на разумных престолех: Слава, и ныне, 1-ю стихиру: Днесь иже на разумных: Вход. Прокимен дне, и чтения 3: 1-е, Бытия: Изыде Иаков: 2-е, Пророчества Иезекиилева: Тако глаголет Господь, будет от дне осмаго: 3-е, Притчей: Премудрость созда себе дом: Ектениа, Рцем вси: и Сподоби Господи в вечер сей: и Исполним вечернюю молитву нашу: На литии стихиры самогласны, глас 1: Начало нашего спасения: Слава, и ныне, глас 8: В благознаменитый день: На стиховне стихиры самогласны, глас 4: Всемирная радость: с припевы праздника, [писаны на малей вечерни]. Слава, и ныне, глас 8: Приидите вси вернии: Таже, Ныне отпущаеши: На благословении хлебов, отпустительный тропарь, глас 4: Рождество твое, Богородице Дево: трижды, писан на малей вечерни. Буди имя Господне: трижды, с пением: и псалом 33: Благословлю Господа на всякое время: до Не лишатся всякаго блага. И раздаются благословенныя хлебы по обычаю. Таже иерей глаголет: Благословение Господне на вас: и предложится чтение праздника: Слово Андреа Критскаго, емуже начало: Аще мерима есть земля пядию: [А идеже не бывает бдения, по Ныне отпущаеши: Тропарь, и отпуст. Полунощницу же поем по обычаю. На нейже вместо, Се жених: глаголем тропарь праздника. По 2-м трисвятом, глаголем кондак, и Господи помилуй, 12, и отпуст. молитвы же Помяни Господи, не глаголем. На утрени, по шестопсалмии, на Бог Господь: тропарь праздника, трижды. По 1-й кафисме седален праздника, глас 4. Подобен: Удивися Иосиф: Возопий Давиде: Слава: и ныне, тойже. И чтение праздника. По 2-й кафисме седален, глас и подобен тойже. И чтем слово святаго Иоанна Дамаскина, емуже начало: Приидите вси язы́цыПо чтении же даются свещи братии. Таже полиелей, и седален праздника, глас 8. Подобен: Повеленное: Да радуется небо: Слава, и ныне, глас тойже: Обновися Адаме: И чтем слово Григориа иеромонаха. Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас тойже: Помяну имя твое во всяком роде и роде. Стих: Отрыгну сердце мое слово благо. Всякое дыхание: Стих: Хвалите Бога во святых его. Евангелие Луки, зачало 4: Во дни оны, воставши Мариам: Таже псалом 50. Слава, Молитвами Богородицы: И ныне, тойже. И посем, Помилуй мя Боже: И стихира праздника, глас 6: Сей день: Таже, Канона два: един кир Иоанна, глас 2: Другий кир Андреа, глас 8: Ирмосы обою канонов по дважды. Тропари же на 12. Катавасиа: Крест начертав: По 3-й песни, седален праздника: глас 4: Дева Мариа: Слава, и ныне, тойже. По 6-й песни,

Кондак, глас 4: Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем рождестве твоем: то празднуют и людие твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу жизни нашея.

И икос, и чтем пролог. На 9-й песни вжигают свещи братия. Честнейшую же не поем, но поем припевы праздника: Величай душе моя: И другий, Величай душе моя: На сходе, Катавасиа, Таин еси Богородице рай: И другий, Снедию древа: с припевы праздника. Ектениа малая. Светилен праздника, От неплодныя днесь: дважды. Слава, и ныне: Адаме обновися: На хвалитех стихиры на 4, глас 1. Подобен: О дивнаго чудесе: Слава, и ныне, глас 6: Сей день Господень: Славословие великое. По трисвятом тропарь праздника единожды. Ектении, и отпуст. Знаменаются же братия от иереа святым елеем. И поем стихиру самогласну праздника, юже хощет екклисиарх. И молитве глаголемей от иереа, якоже уставлено есть, на литии вечер воскресныя службы: Владыко многомилостиве: И час 1 в притворе. На 1-м часе тропарь праздника: И ныне, Богородичен часов. По трисвятом кондак праздника: И прочее все до конца. И совершенный отпуст. На литургии, блаженна от канона гласа 2-го, песнь 3-я, на 4: и 8-го песнь 6-я на 4. По входе, тропарь праздника: Слава и ныне, кондак. Прокимен, глас 3, песнь Богородицы: Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем. Стих: Яко призре на смирение рабы своея: Апостол к филипписием, зачало 240: Сие да мудрствуется в вас: Аллилуиа, глас 8: Слыши дщи и виждь, и приклони ухо твое. Стих: Лицу твоему помолятся богатии людстии. Евангелие Луки, зачало 54: Вниде Иисус в весь некую: Вместо Достойна, поем ирмос: Чужде матерем: И до отдания, с припевом праздника. Сице поем во вся праздники Владычни и Богородицы. Причастен: Чашу спасения прииму: Бывает же на трапезе утешение братии, довольно же и духовно.

[Зри] Аще случится праздник сей в субботу пред Воздвижением: Апостол, и Евангелие, субботы пред Воздвижением, чти в 13-й день. Прокимен же, Аллилуиа, и причастен Обновления.

Подобает ведати. Яко кафисма не глаголется на вечерни, труда ради бденнаго.

Сице убо творим и на всяк праздник, егда бывает бдение.

По обычном псалме, на Господи воззвах, стихиры праздника: и стиховна праздника же. Празднуем же праздник сей 5 дней, за еже близ быти празднику Святаго Воздвижения Честнаго Креста.

[МРК] Аще ли случится Рождество Богородицы в неделю.

В субботу, на малей вечерни, на Господи воззвах, стихиры воскресны гласа, на 4: Слава, и ныне, праздника. На стиховне стихира воскресна едина: И праздника стиховна великия вечерни, с припевы праздника: Слава, и ныне, праздника. Тропарь воскресн. Слава, и ныне, праздника. Ектения малая. И отпуст. На велицей вечерни, по обычной кафисме, на Господи воззвах, стихиры воскресны 3: и Анатолиев един, и праздника 6. Слава, и ныне праздника. Вход, Прокимен дне: и чтения 3, праздника. На литии стихиры, и Слава, и ныне, праздника. На стиховне стихиры воскресны: Слава, и ныне, праздника. На благословении хлебов, тропарь праздника, трижды: и чтение в посланиих, или праздника. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн дважды: Слава, и ныне, праздника. По обычных кафисмах седальны воскресны с богородичны их: и чтение во евангелии толковом, неделя пред Воздвижением. Таже полиелей: и тропари, Ангельский собор: и ипакои гласа. И седальны праздника оба по единожды: Слава, седален, иже по полиелеи: И ныне, другий: и чтение праздника. Степенна гласа: Прокимен и Евангелие праздника. Таже, Воскресение Христово: Псалом 50. И целование евангелиа по обычаю. Посем, Слава, Молитвами Богородицы: И ныне, тойже. Стихира праздника. Канон воскресн со ирмосом на 4. И Богородицы на два: И праздника оба канона, на 8. Катавасиа, Крест начертав: По 3-й песни, кондак и икос воскресн, и седален праздника, дважды. По 6-й песни, кондак и икос праздника: и чтем пролог. На 9-й песни, припевы не поем, но поем Честнейшую: Светилен воскресн: Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры воскресны 4, и праздника 4, с припевы праздника. Слава, праздника: И ныне, Преблагословенна еси: И славословие великое. и тропарь воскресн точию. И ектении: И отпуст. Дается же и елей от кандила праздника. Таже, Слава, и ныне, стихира евангельская: оглашение, и обычное исхождение: И час первый в притворе. На 1-м часе тропарь воскресн: Слава, праздника: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак воскресн, и отпуст. Такожде и на прочих часех, тропарь воскресн: Слава, праздника: И ныне, Богородичен часов. Кондак праздника, и воскресн, глаголем пременяюще. На литургии, блаженна воскресна, гласа, на 6: И праздника песнь 3-я, на 4. По входе тропарь воскресн и праздника: Слава, кондак воскресн: И ныне, праздника. Прокимен, апостол, Аллилуиа, и Евангелие чтем прежде недели пред Воздвижением: Таже ряд: Посем Богородицы, А прокимен гласа оставляется. Причастен, Хвалите Господа с небес: И праздника, Чашу спасения прииму:

[МРК] Аще случится попразднство Рождества Пресвятыя Богородицы в неделю.

В субботу, на малей вечерни, стихиры воскресны, и Богородицы, по обычаю: На велицей вечерни, на Господи воззвах, стихиры воскресны 3: и Анатолиев един: И праздника того дне на ряду, 3, и минеи святаго 3. Аще ли поется святый на 6: или емуже и полиелей, и поем стихиры воскресны 3: и праздника 3: и святаго 4. Слава, святаго. Аще же ни: Слава, праздника: И ныне, Богородичен первый, гласа. Вход. Прокимен дне: и ектениа. На литии стихиры праздника. Стиховна вечерняя того дне. и святаго, аще полиелей. Слава, и ныне, праздника. Аще ли имать святый Славу, Слава святаго: И ныне, праздника. На стиховне стихиры воскресны: Слава, святаго. Аще ли ни: Слава, и ныне, праздника. На благословении хлебов, тропарь: Богородице Дево радуйся: дважды, и Праздника единожды. И чтение во апостольских посланиих. На утрени, тропарь воскресн дважды: Слава святаго: Аще ли ни, Слава, и ныне, праздника. По кафисмах седальны воскресны, с богородичны их: и чтение во евангелии толковом, неделя пред Воздвижением. Таже непорочны и тропари: Ангельский собор, и ипакои гласа, и чтение во евангелии толковом, неделя ряд. Степенна, и прокимен гласа. Евангелие воскресно. Воскресение Христово: и псалом 50, и прочее воскресно. Канон воскресн, со ирмосом на 4: и Богородицы на два: и праздника на 4: и святаго на 4. Аще полиелей: Канон воскресн со ирмосом на 4: и праздника на 4, и святаго на 6. Катавасиа, Крест начертав: По 3-й песни, кондак праздника и икос, и святаго аще имать, и седален его. Слава, и ныне, праздника. По 6-й песни, кондак и икос воскресн. На 9-й песни поем, Честнейшую: Светилен воскресн, Слава, святаго: Аще ли ни, Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры воскресны 4: и праздника 4, стиховна того дне со Славным, с припевы праздника. Аще имать святый стихиры на хвалитех: и поем стихиры воскресны 4, и святаго со Славным 4, с припевы его. Слава, стихира евангельская: И ныне, Преблагословенна еси: По славословии, тропарь воскресн точию, и ектении, и отпуст, и оглашение, и исхождение в притвор, и час 1-й. На 1-м часе тропарь воскресн: Слава, праздника: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак праздника, и конечный отпуст. На 3-м часе тропарь воскресн: Слава, святаго. Аще ли ни, Слава, праздника. По трисвятом, кондак праздника, и воскресн глаголем пременяюще: аще ли полиелей, и святаго. На литургии, блаженна гласа на 6, и праздника от канона песнь рядовая, на 4. Аще ли имать святый песнь, и воскресна на 4: и праздника на 4, и святаго песнь 6-я на 4. По входе тропарь воскресн, и праздника, и храма святаго, или святыя, и святаго, аще есть. Таже кондак воскресн, и храма святаго, или святыя. Слава, святаго, аще есть. Аще ли ни. Слава, храма святаго: И ныне, праздника. Прокимен, апостол, Аллилуиа, и Евангелие, прежде недели пред Воздвижением: ряд же под зачало, потом святаго. Причастен: Хвалите Господа с небес: и святаго, аще есть, аще ли ни, праздника.

[Зри] Суббота пред воздвижением. На литургии, прокимен, глас 3: Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте. Стих: Вси язы́цы восплещите руками: Апостол к коринфяном, зачало 126: Братие, премудрость глаголем: Аллилуиа, глас 5: Милости твоя, Господи, во век воспою в род и род. Евангелие Матфеа, зачало 39: Рече Господь: иже любит отца или матерь: Апостол же и Евангелие субботы ряд под зачало. Таже святаго, аще имать. Причастен дне.

Подобает ведати: Аще случится отдание Рождества Богородицы в субботу пред Воздвижением: Прокимен, Аллилуиа, и причастен праздника. Апостол, и Евангелие прежде субботы пред Воздвижением. Таже праздника. А прокимен субботы пред Воздвижением оставляется.

[Зри] Неделя пред Воздвижением. На утрени чтем в толковании евангелиа от Иоанна: и дне ряд. На литургии, прокимен, глас 6: Спаси Господи люди твоя: Стих: К тебе Господи воззову: Апостол к галатом, зачало 215: Братие, видите колицеми книгами: Аллилуиа, глас 1: Вознесох избраннаго: Евангелие Иоанна, зачало 9: Рече Господь: никтоже взыде на небо: Таже ряд. Причастен дне.

9. 🕃 Святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны: И святаго мученика Севириана.

На Господи воззвах, поем стихиры праздника 3, глас 1, подобен: Небесных чинов: Иоаким и Анна: и святых 3, глас 4, подобен: Дал еси знамение: Приидите ныне: Слава, и ныне, глас 5, самогласен: О блаженная двоице: Аще ли случится в пяток вечера: Слава, праздника: И ныне, Богородичен первый настоящаго гласа. На стиховне, стихиры праздника: глас 2, подобен: Егда от древа: Анна Богомудренная: с припевы. Слава, и ныне, праздника, глас 8, самогласен: Иже из неплодных ложесн.

Тропарь святых, глас 2: Праведных твоих Господи память празднующе, теми молим тя, спаси души наша.

Или сей, глас 1: Иже в законней благодати праведни бывше, младенеца Богоданнаго породиша нам, Иоаким и Анна. темже днесь светло торжествует, весело празднующи Божественная церковь честную вашу память, славящи Бога, воздвигшаго рог спасения нам в дому Давидове.

Слава, и ныне, праздника: Рождество твое:

Служба святаго Севириана поется на повечерии. По Достойне, и по трисвятом, кондак праздника: во все попразднство, и до отдания. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды: Слава, Богоотцев: И ныне, праздника. По кафисмах седальны праздника. Канон праздника 2-го гласа со ирмосом на 6: и святых глас тойже, на 6. По 3-й песни, кондак и икос праздника. И седален святых, глас 5: Слава, и ныне, тойже. По 6-й песни,

Кондак Богоотцев, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Радуется ныне Анна, неплодства разрешившися соуз, и питает пречистую, созывающи вся воспети, даровавшаго от чрева ея человеком едину Матерь и неискусомужную.

И икос: и пролог. По 9-й песни, Светилен: подобен: Посетил ны: Яже Евы клятву: Слава, и ныне: Яко от солнца солнце: На стиховне стихиры праздника, глас 6. Подобен: Тридневен: с припевы их. Слава, и ныне, праздника, глас 2: Днесь всенепорочная чистая: и отпуст. На литургии, блаженна праздника, песнь 1-я 2-го гласа, на 4: и святых песнь 6-я, на 4. По входе тропарь праздника: и храма святаго: и святых: Слава, кондак святых: И ныне, праздника. Аще храм Христов, и глаголем тропарь, прежде храма Христова: и праздника Богородицы, и храма святаго: и святых. Таже кондак храма Христова, и святаго. Слава, кондак святых: И ныне, праздника. Сице по входе тропари и кондаки глаголем и в прочия дни. Прокимен праздника и до отдания: потом святых, глас 4: Дивен Бог во святых своих: Стих: В церквах благословите Бога Господа: Апостол к галатом, зачало 210, от полу: Братие, Авраам два сына име: Аллилуиа, глас 1: Спасение праведных от Господа: Евангелие Луки, зачало 36: Рече Господь: никтоже убо светильника вжег: Причастен праздника, и до отдания: и святых: Радуйтеся:

🕃 В тойже день преподобнаго отца нашего Иосифа Волоцкаго чудотворца.

Совершается собор его во обители его, и идеже храм его.

Тропарь, глас 5: Яко постников удобрение, и отцев красоту, милости подателя, разсуждения светильника, вси вернии сошедшеся восхвалим, кротости учителя, и ересей посрамителя, премудраго Иосифа: Российскую звезду, молящася Господу, помиловатися душам нашим.

Кондак, глас 8. Подобен: Взбранной: Жития треволнения, и мятеж мирский, и страстная взыграния в ничтоже вменив, пустынный гражданин показался еси, многих быв наставник Иосифе преподобне, монахов собратель, и молебник верен, чистоты рачитель, моли Христа Бога спастися душам нашим.

В тойже день обретение и пренесение честных мощей иже во святых отца нашего Феодосиа архиепископа Черниговскаго.

Тропарь, глас 4: Преудобрен во архиереех, святителю Феодосие, был еси светило своему стаду, таже преставился еси в вечныя обители. умоли у престола Царя славы, избавитися нам от находящих на ны зол, и спастися душам нашим, святе, молитвами твоими.

Кондак, глас тойже: Пастырей начальнику Христу трудился еси, святителю Феодосие, на пажити духовней питая словесныя твоя овцы, и приял еси от Христа Спаса целебный дар, целити от немощи душевныя и телесныя, всякаго с верою приходящаго к целебным твоим мощем. моли, святе, о призывающих имя твое, от наветов вражиих спастися душам нашим.

10. Святых мучениц, Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

На Господи воззвах, стихиры праздника 3: глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! и святых 3, глас 4. Подобен: Яко добля: Слава, и ныне, праздника, глас 2: Что шум празднующих: На стиховне стихиры праздника, с припевы их. Слава, и ныне, праздника глас 2: Пронареченная всех царица: По Отче наш: тропарь праздника. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника трижды, и обычныя кафисмы: и седальны праздника. Канон праздника, глас 8, со ирмосом на 8: и мучениц, на 4, глас 4. По 3-й песни,

Кондак мучениц, глас 4. Подобен: Вознесыйся: За Троицу терпеливно страдальчествовавшия, многокозненнаго врага победисте, братски облекшеся духом. темже водвористеся с пятьми девами в небесном страстотерпицы чертозе, и со ангелы Всецарю в веселии непрестанно предстоите.

И седален мучениц: Слава, и ныне, праздника. По 6-й песни, кондак и икос праздника. По 9-й песни, светилен праздника. На стиховне стихиры праздника: Слава, и ныне, праздника, глас 4: Всемирная радость: На литургии блаженна праздника: песнь 4 и 5-я, на 8.

11. Преподобныя матере нашея Феодоры Александрийския.

[Зде же поется служба и священномученика Автонома.]

На Господи воззвах, стихиры преподобныя 3, глас 4, подобен: Яко добля: И Автонома, 3, глас и подобен тойже: Слава, и ныне, праздника: глас тойже самогласен: Ангеловым проречением. На стиховне стихиры праздника: Слава, и ныне, глас 4: Неплоды безчадная:

Тропарь преподобныя, глас 8: В тебе мати известно спасеся еже по образу: приимши бо крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души вещи безсмертней: темже и со ангелы срадуется, преподобная Феодоро, дух твой.

Слава, и ныне, праздника. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды: Слава, святыя: И ныне, праздника, и обычныя кафисмы и седальны праздника. Канон праздника, глас 2, со ирмосом на 6: И преподобныя, глас 4, на 4: и Автонома, глас 8, на 4. По 3-й песни,

Кондак святыя, глас 2: Подобен: Вышних ищя: Тело твое постами изнуривши, бденными молитвами Творца умолила еси о гресе твоем, яко да приимеши совершенное прощение: и прияла еси оставление, путь покаяния показавши.

И святаго, Кондак, глас 2: Подобен: Вышних ищя: Божественная премудре, непорочне тайноводил еси, жертва приятная был еси богоблаженне: Христову бо пил еси чашу преславне, светильниче всемирный, моля непрестанно о всех нас.

И седален святыя. Слава, мученика. И ныне, праздника. По 6-й песни, кондак и икос праздника. По 9-й песни, светилен праздника. На стиховне стихиры праздника. Слава, и ныне, глас 8: В благознаменитый день: На литургии, блаженна праздника, песнь 7-я и 8-я, на 8. Прокимен, глас 4: Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. Стих: В церквах благословите Бога: Апостол к галатом, зачало 250: Прежде пришествия веры: Аллилуиа, глас 1: Терпя потерпех Господа, и внят ми: Евангелие Иоанна, зачало 28: Приведоша книжницы: Причастен, В память вечную.

12. Святаго священномученика Автонома: В сей день отдается праздник Рождества Пресвятыя Богородицы, и поется вся служба праздника.

Вечер, обычная кафисма. На Господи воззвах, стихиры праздника, на 6: Слава, и ныне, праздника. Аще же в пяток вечера, Слава, праздника: И ныне, догматик настоящаго гласа. Прокимен дне, кроме входа и паремий. и абие, Сподоби Господи: Ектениа, Исполним вечернюю: На стиховне стихиры, и Слава, и ныне, праздника. По Отче наш, тропарь праздника, единожды: и ектениа, и отпуст. На повечерии, кондак праздника. Полунощницу же поем по обычаю, с кафисмою и тропари обычными, а не праздника. Глаголем же и молитву, Помяни Господи в надежди: На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды: Слава, и ныне, тойже. По кафисмах седальны праздника: и чтение, и псалом 50. Каноны праздника: первый со ирмосом на 8, другии со ирмосом на 6. Ирмосы же поем обою канонов, по дважды. Катавасиа, Крест начертав: По 3-й песни, седален праздника, дважды. По 6-й песни, кондак и икос праздника. На 9-й песни. Честнейшую не поем: Но поем припевы праздника. На сходе катавасиа, Таин еси: и другий, Снедию древа: с припевы праздника. Светилен праздника, дважды. На хвалитех, стихиры праздника, на 4: Слава, и ныне, праздника. Славословие великое. По трисвятом, тропарь праздника, единожды. Ектении, и отпуст, и исхождение в притвор, и час 1-й. На часех тропарь и кондак праздника. На литургии, блаженна обою канонов песнь 9-я на 8. По входе тропарь праздника: Слава, и ныне, кондак праздника. Прокимен, Аллилуиа, и причастен праздника. Апостол и Евангелие дне, и праздника.

[МРК] Подобает ведати, аще случится отдание Рождества Богородицы в неделю. В субботу на малей вечерни стихиры воскресны, по обычаю. На стиховне стихира воскресна едина, и праздника стиховна, с припевы своими, великия вечерни: Слава, и ныне, праздника. Тропарь воскресн: Слава, и ныне, праздника. На велицей вечерни, по обычной кафисме, на Господи воззвах, стихиры воскресны 3, и Анатолиев един: и праздника 6: поемыя на самый праздник. Слава, праздника: И ныне, Богородичен первый гласа. На литии стихиры, и Слава, и ныне, праздника. На стиховне стихиры воскресны. Слава, и ныне, праздника. На благословении хлебов тропарь, Богородице Дево: дважды: и праздника, единожды. и чтение в посланиих апостольских. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн, дважды: Слава, и ныне, праздника. По кафисмах седальны воскресны, с богородичны их. и чтение в толковом евангелии, неделя пред Воздвижением. Посем непорочны. И ипакои гласа, и чтение, неделя ряд. Степенна, и прокимен гласа. Всякое дыхание: Евангелие воскресное. Воскресение Христово: псалом 50. стихира воскресна, и прочее по обычаю. Канон воскресн со ирмосом на 4, и Богородицы на 2, и праздника оба канона на 8. Катавасиа, Крест начертав: По 3-й песни, кондак и икос праздника: и седален праздника, дважды. По 6-й песни, кондак и икос воскресн, и пролог. На 9-й песни поем Честнейшую: Светилен воскресн: Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры воскресны на 4: и праздника со славным на 4: припевы праздника. Слава, стихира евангельская: И ныне, Преблагословенна еси: Славословие великое. По трисвятом тропарь воскресн точию. Ектении, и отпуст, и оглашение Студитово. И исхождение обычное в притвор, и час 1-й, и конечный отпуст. На часех, тропарь воскресн: Слава, праздника: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак праздника, и воскресн, глаголем пременяюще. На литургии, блаженна гласа на 6: и праздника песнь 9-я, на 4. По входе, тропарь воскресн, и праздника. Слава, кондак воскресн: И ныне, праздника. Прокимен, апостол, Аллилуиа, и Евангелие, недели пред Воздвижением, и ряд под зачало. Таже Богородицы. Причастен, Хвалите Господа с небес: другий праздника, Чашу спасения.

13. 🕃 Память обновлений храма святаго, Христа и Бога нашего, Воскресения: И предпразднство Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста: И святаго священномученика Корнилиа сотника.

Вечер, обычная кафисма. На Господи воззвах, стихиры на 6: обновления, 3, глас 6, самогласны: и святаго, 3, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Слава, обновления, глас 6, самогласен: Память обновлений. И ныне, предпразднства, глас тойже: Днесь древо явися: Аще ли в пяток вечера, И ныне, Богородичен первый, настоящаго гласа. Вход. Прокимен дне, чтения 3, обновления: 1-е, Царств третиих: Ста Соломон: 2-е, Притчей: Бог премудростию: 3-е, Притчей: Премудрость созда себе дом: и ектении. На стиховне стихиры Креста, глас 5, подобен: Радуйся живоносный Кресте: с припевы их. первый, Возносите Господа Бога нашего: вторый, Бог же Царь наш прежде века: Слава, обновления, глас 2, самогласен: Обновление совершающе, И ныне, предпразднства, глас тойже: Божественное сокровище: По трисвятом,

Тропарь обновления, глас 4: Якоже вышния тверди благолепие, и нижнюю споказал еси красоту святаго селения славы твоея Господи, утверди сие во век века, и приими наша в нем непрестанно приносимая тебе моления Богородицею, всех животе и воскресение.

Слава, мученика, глас тойже: И нравом причастник: писан сего месяца в 3-й день.

И ныне, предпразднства, глас тойже: Животворящий Крест твоея благости, егоже даровал еси нам недостойным Господи, тебе приносим в молитву: спаси град твой молящийся, Богородицею едине человеколюбче.

И отпуст. На повечерии, по трисвятом кондак обновления. На утрени, на Бог Господь, тропарь обновления, дважды: Слава, святаго: И ныне, предпразднства: и обычныя кафисмы. По 1-й кафисме седален обновления, глас 4, подобен: Скоро предвари: Вся просвети: Слава, и ныне, тойже: и чтение. По 2-й кафисме седален, глас и подобен тойже: Празднственный днесьСлава, и ныне, тойже: и чтение. Каноны 3: обновления, глас 4, со ирмосом на 6: и предпразднства, глас тойже, на 4: и святаго, глас 5, на 4. Катавасиа, Крест начертав: По 3-й песни,

Кондак обновления, глас 4. Подобен: Явился еси: Небо многосветлое церковь показася, вся просвещающая верныя. в нейже стояще зовем: сей дом утверди Господи.

И седален, глас 8. Слава, святаго, глас 4: И ныне, предпразднства, глас тойже. По 6-й песни,

Кондак обновления, глас 2. Подобен: Твердыя: Обновления духа в сердцах, и просвещение внутренним даруй, верою совершающим священная обновления храма дому твоего, емуже благоволил еси создатися в твое Божественное имя, едине во святых прославляемый.

И икос: и пролог. По 9-й песни светилен обновления, подобен: Духом: Юже пречистою кровию: Слава, и ныне, Светодательными: На хвалитех стихиры обновления на 6, глас 4, подобен: Дал еси знамение: Днесь божественный и священный: Ины стихиры, глас 1, самогласны: Обновляйся, обновляйся: Слава, глас 3, К себе восходи человече: И ныне, предпразднства, глас тойже: Христе Боже наш: Славословие великое. По трисвятом, тропарь обновления: Слава, святаго: И ныне, Креста. Ектении, и отпуст, и час 1. На 1-м часе, тропарь обновления: Слава, Креста: И ныне, Богородичен часов. Кондаки на часех пременяюще глаголем. На литургии, блаженна от канона обновления, песнь 3-я и 6-я. По входе тропарь обновления, и Креста, и святаго. Слава, и ныне, кондак обновления. Прокимен, глас 4: Дому твоему подобает святыня Господи в долготу дний. Стих: Господь воцарися, в лепоту облечеся. Апостол ко евреем, зачало 307: Святая звания: Аллилуиа, глас 2: Основания его на горах святых. Стих: Преславная глаголашася о тебе граде Божий. Евангелие Матфеа, зачало 67: Прииде Иисус во страны Кесарии Филипповы: Причастен: Господи возлюбих благолепие дому твоего, и место селения славы твоея. Аллилуиа, трижды.

[Зри] Ведомо же буди и сие: Аще случится Воздвижение Честнаго Креста в неделю: В субботу же пред Воздвижением, на литургии: Прокимен, и Аллилуиа обновления. един. Субботы же прокимен пред Воздвижением оставляется. Апостол, и Евангелие прежде обновления, и потом субботы пред Воздвижением: Причастен обновления. Рядовый же апостол, и Евангелие вычитаем напреди: Недели же пред Воздвижением, чтется апостол, и Евангелие, в мимошедшую неделю.

[МРК] Подобает ведати: Яко аще случится обновление, 13 день в неделю, оставляется служба святаго Корнилиа, и поется, егда разсудит екклисиарх. Поется же воскресна служба со обновлением: и с предпразднством Честнаго Креста. На малей вечерни, стихиры воскресны, и Богородицы по обычаю. Тропарь воскресн. Слава, и ныне, Богородичен. На велицей вечерни, Блажен муж, кафисма вся. На Господи воззвах, стихиры воскресны, 3: и Анатолиев един. И обновления, 3: и Креста 3, глас 5: Подобен: Радуйся: писаны на стиховне. Слава, обновления: И ныне, Богородичен 1-й гласа. Вход: И чтения 3, обновления. На литии стихира храма: И обновления хвалитныя. глас 1: Обновляйся, обновляйся: И гласа 4-го: Обновляется днесь: Глас тойже: Посреди земли возносима: Слава, глас 5: Иже в недрех: И ныне, глас 6: Днесь древо явися: На стиховне стихиры воскресны гласа. Слава, глас 2: Обновление совершающе: И ныне, Креста, глас тойже: Божественное сокровище: На благословении хлебов тропарь: Богородице Дево, дважды. И обновления единожды. И чтение в посланиих апостольских. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн, дважды: Слава, обновления: И ныне, Креста. По кафисмах седальны воскресны: Слава, и ныне, обновления. богородичны же оставляются.И чтение во евангелии, неделя пред Воздвижением. По непорочных ипакои: И чтем во евангелии неделю рядовую. Степенны, и прокимен гласа: Всякое дыхание: Евангелие воскресное. Воскресение Христово: и псалом 50. Стихира воскресна. Канон воскресн со ирмосом на 4: Богородицы на 2: обновлению на 4: и Креста на 4. Катавасиа: Крест начертав: По 3-й песни, кондак и икос обновления: И седален. Слава, и ныне, Креста: И чтение. По 6-й песни, кондак воскресн: И икос. И пролог. На 9-й песни, поем Честнейшую. Светилен воскресн: Слава, обновления: И ныне, Креста. На хвалитех стихиры воскресны, 4: И обновления, глас 4, подобен: Дал еси знамение: две. И самогласны две, глас 3: К себе восходи человече: Другий, Христе Боже наш: Первый припев: Дому твоему подобает святыня Господи в долготу дний. Другий: Господь воцарися, в лепоту облечеся: Слава, стихира евангельская. И ныне, Преблагословенна еси Богородице Дево: Славословие великое. Тропарь воскресн: И ектении. И отпуст: И оглашение. И обычное исхождение в притвор. И час 1-й. На часех, тропарь воскресн. Слава, обновления: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак воскресн, и обновления, пременяюще глаголем. На литургии блаженна воскресна гласа, на 6: И обновления, песнь 3-я, на 4. По входе, тропарь воскресн, и обновления и Креста. Кондак воскресн: Слава, и ныне, обновления. Прокимен, апостол, Аллилуиа, и Евангелие прежде недели пред Воздвижением: И ряд под зачало: таже обновления. Причастен, Хвалите Господа с небес: И обновления.

14. 🕀 Всемирное воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста:

И успение во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина града, Златоустаго.

[Зри] Ведомо же буди, яко Златоустаго воследование в сей пресветлый день, в Константине граде, и повсюду не поется, Воздвижения ради Честнаго Креста, Господьскаго праздника: и преложися в 13 день ноемвриа месяца.

Во время же вечера, кандиловжигатель, по благословению ударяет в кампан. Иерей же входит в сосудохранительницу, и полагает Честный Крест, со благовонными васильки на жертвенник, на мисе, и поем, На малей вечерни, на Господи воззвах, стихиры праздника на 4, глас 1. Подобен: Небесных чинов: Крест возносится: Слава, и ныне, глас 6, самогласен: Днесь сад: Таже, Свете тихий: Прокимен дне. И Сподоби Господи: На стиховне стихиры, глас 2. Подобен: Доме евфрафов: С припевы их: Водою боготворною: Припевы: 1-й, Возносите Господа Бога нашего: 2-й, Бог же царь наш прежде века: Слава, и ныне, глас 6, самогласен: Днесь древо явися: Ныне отпущаеши: Трисвятое, и по Отче наш:

Тропарь праздника, глас 1: Спаси Господи люди твоя и благослови достояние твое, победы на сопротивныя даруя, и твое сохраняя Крестом твоим жительство.

Ектениа малая: И отпуст. По отпущении же малыя вечерни, входит екклисиарх со иереем и диаконом и параекклисиархом в жертвенник, со свещами, и облачится иерей и диакон: и кадив Честный Крест, глаголет: Благослови владыко. Иерей: Благословен Бог наш: Таже, Трисвятое: и по Отче наш, тропарь Креста: Спаси Господи люди твоя: Слава и ныне:

Кондак, глас 4: Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй Христе Боже: возвесели нас силою твоею, победы дая нам на сопостаты, пособие имущым твое оружие мира, непобедимую победу.

И взимает иерей Честный Крест со блюдом на главу, и вносит его во святый олтарь, предыдущим же пред ним со двема лампадама: И полагает Честный Крест на святой трапезе на евангельском месте: а Евангелие поставляет на горнее место, и вжигают пред ним свещу на всю нощь.

[Зри] Подобает ведати: Яко аще случится праздник сей в неделю, ничтоже поется воскресно: ни стихиры воскресны, ниже непорочны, ни степенна гласа, ни Евангелие воскресное чтется: Точию, Воскресение Христово, глаголем: и Свят Господь Бог: не поется же, но всю службу поем праздника. На велицей вечерни: Аще в субботу вечера поем, Блажен муж, кафисму всю. Аще же в неделю вечера, поем, Блажен муж, 1-й антифон. Аще же ин день, стихологиа не бывает: но по обычном псалме поем, Господи воззвах, на глас 6. И поем стихиры праздника, на 8, глас 6. Подобен: Всю отложивше: Крест воздвизаемь: Слава, и ныне, глас 2: Приидите вси язы́цыТаже вход. Прокимен дне, Аще случится праздник сей в субботу, в пяток вечера, прокимен дне оставляется: и поется прокимен великий, глас 7: Бог наш на небеси и на земли: понеже в субботу вечера поется прокимен, Господь воцарися: Чтения 3: 1-е Исхода. Поят Моисей сыны Израилевы: 2-е, Притчей: Сыне не пренебрегай: 3-е, Пророчества Исаиина: Сия глаголет Господь: отверзутся врата: И посем ектениа: Рцем вси: и Сподоби Господи: и Исполним вечернюю молитву: На литии стихиры самогласны, глас 1: Днесь яко воистинну: Слава, и ныне, глас 4: Честнаго Креста Христе: И обычныя молитвы бдения. На стиховне стихиры праздника, глас 5. Самоподобен: Радуйся живоносный Кресте: с припевы их, писаны на малей вечерни. Слава, и ныне, глас 8. Егоже древле Моисей: Таже, Ныне отпущаеши: и трисвятое. По Отче наш, тропарь Креста, глас 1: Спаси Господи люди твоя: трижды, писан на малей вечерни. И обычное благословение хлебов, и раздаяние их: и Буди имя господне, трижды с пением. и псалом 33: Благословлю Господа: И чтем слово о честном древе. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника трижды: И обычныя кафисмы. По кафисмах седальны, и чтения праздника. По чтении же даются свещи братии. Таже полиелей: И седален праздника: И чтение праздника. Степенна, 1 и антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Видеша вси концы земли спасение Бога нашего. Стих: Воспойте Господеви песнь нову. Всякое дыхание: Стих: Хвалите Бога во святых его. Евангелие Иоанна, зачало 42 от полу: Рече Господь: Отче, прослави имя твое: Таже Воскресение Христово: и псалом 50. Слава, Молитвами апостолов: И ныне, Молитвами Богородицы: Посем стихира, глас 6: Кресте Христов: И молитва, Спаси, Боже, люди твоя: и Господи помилуй, 12. Таже иерей: Милостию и щедротами: Канон, глас 8: творение кир Космы. ирмос, Крест начертав: по дважды. Тропари на 12: И последи ирмос, оба лика вкупе: Крест начертав: По 3-й песни седален Креста, глас 4: В тебе треблаженне: Слава, и ныне, тойже. И чтение праздника. По 6-й песни, кондак Креста, глас 4: Вознесыйся на Крест волею: писан после малыя вечерни. И икос: И чтем пролог. На 9-й песни вжигают паки свещи братия. Честнейшую не поем, но поем припев праздника: Величай душе моя: Таже ирмос 1-го канона: Таин еси Богородице: И другий лик подобне припев, и ирмос: и к прочим стихам тойже припев поем. Таже поем и вторый припев: Величай душе моя: И ирмос: Снедию древа: И другий лик, подобне припев, и ирмос. Тропари обою канонов на 12. Катавасиа: Таин еси Богородице рай: Посем другий, Снедию древа: с припевом. И поклон: По 9-й песни светилен праздника, подобен: Учеником: Крест хранитель: дважды. Слава и ныне, подобен: Жены услышите: Крест воздвизается: На хвалитех стихиры, на 4, глас 8, самоподобен: О преславнаго чудесе! Слава, и ныне, глас 6, самогласен: Днесь происходит Крест Господень: Таже, Славословие великое. Поему же великому славословию, облачится настоятель во всю священную одежду, и приемлет кадильницу с фимиамом, и приходит ко святей трапезе, и кадит Честный Крест крестообразно, и взимает его на главу, и исходит северными дверьми, предыдущим ему со двема лампадами даже до царских врат, и тамо став ожидает конца славословия и трисвятаго. Сему же скончану, возглашает настоятель велегласно: Премудрость, прости. Мы же начинаем тропарь: Спаси Господи люди твоя: трижды. И приходит настоятель, нося на главе Честный Крест до среды церкве пред святыя царския двери: тамо убо уготовану аналогию, полагает верху его Честный Крест, и кадит крестообразно. Таже творит поклоны три до земли, в койлибо буди день, и взем Честный Крест со благовонными васильками, на подножии Креста обложенными, станет пред аналогием зря к востоком. И диакон возглашает велегласно во услышание всех: Помилуй нас, Боже, по велицей милости твоей, молимся тебе, услыши нас, Господи, и помилуй, рцем вси. И начинаем первую сотницу, Господи помилуй, 50: знаменающу настоятелю в начале Честным Крестом, трижды. Таже преклоняет главу, елико пядию отстояти главе от земли, и помалу воздвизается горе даже до скончания втораго, 50, Господи помилуй. Егда же доспеет до 97, Господи помилуй, возвышает глас свой екклисиарх, настоятель же прямо стоя, и конца сотницы ожидая, знаменует Крестом паки трижды. Таже обращается к западней стране. И глаголет диакон: Еще молимся о милости, жизни и оставлении грехов Великого Господина и Отца нашего Святейшаго Патриарха [имярек] и всего о Христе братства нашего, о здравии и о спасении, рцем вси. И начинаем вторую сотницу, Господи помилуй. И творит настоятель второе воздвижение, якоже преднаписася. Таже обращается к полуденной стране. И глаголет диакон: Еще молимся о Богохранимей стране Российстей, о властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. И начинаем третию сотницу, Господи помилуй. Скончаваемей же той, обращается настоятель к северной стране. И глаголет диакон: Еще молимся о всякой души христианстей, скорбящей же и озлобленней, здравия, спасения, и оставления грехов требующей, рцем вси. И бывает 4 воздвижение: И обращается настоятель к востоком. И глаголет диакон: Еще молимся о всех служащих и послуживших во святей обители сей [или храме семъ], отец и братий наших, о здравии и о спасении, и оставлении грехов их, рцем вси. И начинаем пятую сотницу. По пятом же воздвижении, поем: Слава, и ныне, кондак: Вознесыйся на Крест волею: Поему же сему, полагает настоятель честное древо Креста на аналогии, и поет тропарь сей во глас 6: Кресту твоему покланяемся Владыко, и святое воскресение твое славим. трижды. Поющим же и братиям тойже тропарь начинает кланятися настоятель, и творит метания два пред Честным Крестом, таже целует его. По целовании же творит паки едино метание, такожде и на оба лика но единому метанию. Посем приходят братия вся от десныя и левыя страны два два, по чину покланяются, и целуют Честный Крест. Поем же и стихиры самогласны, Дóндеже совершится целование. Стихиры Креста, глас 2: Приидите вернии: Глас 5: Приидите людие, преславное чудо видяще: Глас тойже, Глас пророк твоих: Глас 6, Четвероконечный мир: Пророков гласи: Глас 8, Глас пророка твоего Моисеа, Боже: Днесь Владыка твари: Слава, и ныне: Днесь неприкосновенный существом: И по скончании целования Честнаго Креста, поставляется аналогий, с Честным Крестом, о десную страну царских дверей, и тамо стоит, Дóндеже праздник отдастся. [Зри] Аще ли же не в соборных храмех, и воздвижение Креста не бывает, точию поклонение Кресту, якоже указано в неделю 3-ю святых постов. Посем входит иерей во святый олтарь, и диакон глаголет ектению: Помилуй нас Боже: Иерей возглас: Яко милостив и человеколюбец: Таже диакон: Исполним утреннюю молитву нашу: Иерей же возглас: Твое бо есть, еже миловати: По амине, Премудрость. Лик: Благослови. Иерей, Сый благословен: Лик, Утверди Боже: Иерей, Пресвятая Богородице: Клирицы, Честнейшую: И отпуст. И час 1-й. На 1-м часе тропарь праздника. По Отче наш: кондак праздника же: И совершенный отпуст.

На литургии антифон 1-й, глас 2, псалом 21: Боже Боже мой, вонми ми, Вскую оставил мя еси? Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас. И паки другий лик, 2-й стих: Далече от спасения моего словеса грехопадений моих. Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас. И паки 1-й лик, стих 3: Боже мой, воззову во дни, и не услышиши, и в нощи, и не в безумие мне. Молитвами Богородицы: Таже 2-й лик, стих 4: Ты же во святем живеши, хвало Израилева. Молитвами Богородицы: Слава, и ныне: Молитвами Богородицы: Антифон 2, глас 2, псалом 73: Вскую, Боже, отринул ны еси до конца; Спаси ны Сыне Божий, плотию распныйся, поющия ти: аллилуиа. Другий лик, стих 2-й: Помяни сонм твой, егоже стяжал еси исперва. Спаси ны Сыне Божий, плотию распныйся, поющия ти: Стих 3-й: Гора Сион сия, в нейже вселился еси. Спаси ны Сыне Божий: Стих 4: Бог же Царь наш, прежде века содела спасение посреде земли. Спаси ны Сыне Божий: Слава, и ныне: Единородный Сыне: оба лика вкупе. Антифон 3-й, глас 1, псалом 98: Господь воцарися, да гневаются людие. Таже тропарь: Спаси Господи люди твоя: весь до конца. Другий лик, тойже стих: Господь воцарися, да гневаются людие, седяй на херувимех, да подвижится земля. Тропарь: Спаси Господи люди твоя: И паки первый лик, стих 3: Господь в Сионе велик и высок есть над всеми людьми. Тропарь: Спаси Господи люди твоя: Другий лик, стих 4: Поклонитеся Господеви во дворе святем его: Тропарь: Спаси Господи люди твоя: Таже вход. Диакон речет: Премудрость, прости. Мы же входное: Возносите Господа Бога нашего, и покланяйтеся подножию ногу его, яко свято есть. Таже тропарь: Спаси Господи люди твоя: Слава, и ныне, кондак: Вознесыйся на Крест: Вместо трисвятаго поем: Кресту твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение твое славим. Прокимен, глас 7: Возносите Господа Бога нашего, и покланяйтеся подножию ногу его, яко свято есть. Стих: Господь воцарися, да гневаются людие. Апостол к коринфяном, зачало 125: Слово крестное: Конец: Христа Божию Силу, и Божию Премудрость. Аллилуиа, глас 1: Помяни сонм твой, егоже стяжал еси исперва. Стих: Бог же Царь наш прежде века, содела спасение посреде земли. Евангелие от Иоанна, зачало 60: Во время оно, совет сотвориша архиереи: Причастен: Знаменася на нас свет лица твоего Господи. На трапезе же бывает утешение братии, о елеа и вина, и прочих снедей овощных. Сыра же и яиц и рыбы, никакоже дерзнем коснутися.

lection_index”>15. 🕃 Святаго великомученика Никиты.

Вечер кафисмы не глаголем, труда ради бденнаго. На Господи воззвах, стихиры праздника, 3, глас 5: Подобен: Радуйся живоносный Кресте: И святаго 3, глас 1. Подобен, Небесных чинов: Слава, святаго, глас 6: Светильника мучеников тя: И ныне, праздника, глас тойже: Пророков гласи: Вход. Прокимен, глас 7: Бог наш на небеси и на земли, вся елика восхоте сотвори. Стих 1: Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля: Стих 2: Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять. Стих 3: Что ти есть море, яко побегло еси, и тебе Иордане, яко возвратился еси вспять? Посем ектениа: Рцем вси: и Сподоби Господи: И Исполним вечернюю молитву нашу: Сице подобает пети во вся Господския праздники, в нихже бывает вход, и великий прокимен. Таже на стиховне, стихиры праздника, глас 6. Подобен: Всю отложивше: Крест воздвизаемь: с припевы их. Слава, святаго, глас 8: Победы тезоименит: И ныне, Креста, глас тойже: Глас пророка твоего Моисеа, Боже: Тропарь святаго, глас 4: Мученк твой Господи: Сего месяца во вторый день.

Или сей, глас тойже: Крест Христов, яко некое оружие, усердно восприим, и к борению врагов притекл еси, и за Христа пострадав, последи огнем священную твою душу Господу предал еси: отонудуже и даров исцеления от него сподобился еси прияти, великомучениче Никито, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Слава, и ныне, праздника.

На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды. Слава, святаго: И ныне, праздника. И обычныя кафисмы. И седальны праздника. И чтение. Канон праздника со ирмосом на 6: И святаго на 6, глас 4. По 3-й песни кондак и икос праздника: и седален святаго, дважды. Слава, и ныне, праздника. По 6-й песни,

Кондак святаго, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Прелести посек державу стоянием твоим, и победы приим венец во страдальчествех твоих, со ангелы славне радуешися, Никито тезоимените, с ними Христа Бога моля непрестанно о всех нас.

И икос. По 9-й песни, светилен святаго дважды. [Зри] [Сице глаголем всем шестеричным святым в попразднстве. Слава, и ныне, праздника. На стиховне стихиры праздника, глас 2. Подобен: Доме евфрафов: с преждеписанными припевы. Слава, глас 6: Днесь вселенная: И ныне, глас тойже: Днесь сад: По трисвятом, тропарь святаго. Слава, и ныне, праздника. Ектении, и час 1-й. На часех глаголем тропарь праздника. Слава, святаго, По Отче наш, кондак праздника, на всех часех глаголем. И отпуст. На литургии, блаженна праздника, песнь 1, на 4: и святаго песнь 6, на 4. По входе, Спаси ны Сыне Божий, плотию распныйся, поющия ти: аллилуиа. Сице поем и до отдания. Тропарь праздника. Таже храма Богородицы, или святаго или святыя. Таже кондак праздника, и храма. Слава, кондак святаго: И ныне, Богородицы храма. А идеже несть храма Богородицы, И ныне, праздника. [Зри] Во храме же Христове, в попразднствах Владычних праздников, и до отдания, тропарь и кондак храма, не глаголется. Аще ли несть святому кондака: Слава, храма святаго, И ныне, праздника. [Зри] [По сему же указу глаголем тропари и кондаки, во вся дни в попразднствах и до отдания. Прокимен праздника: И святаго, глас 7: Возвеселится праведник о Господе: Стих: Услыши, Боже, глас мой: Апостол к Тимофею, зачало 292: Чадо Тимофее, возмогай о благодати: Аллилуиа, глас 4: Праведник яко финикс процветет: Евангелие от Матфеа, зачало 36: Се аз посылаю вас: Причастен праздника и до отдания. И святаго, В память вечную: Сице поем во вся Владычни попразднства.

[Зри] Суббота по Воздвижении: Апостол к коринфяном, зачало 125 от полу: Видите звание ваше: Евангелие от Иоанна, зачало 30: Аз иду, и взыщете мене:

[Зри] Неделя по Воздвижении: Прокимен праздника. Апостол к галатом, зачало 203: Уведевше, яко не оправдится человек: Евангелие от Марка, зачало 37: Иже хощет по мне ити, да отвержется себе: Причастен дне, и праздника.

[Зри] Подобает ведати, аще случится Воздвижение честнаго Креста в субботу: Неделя по Воздвижении, чтется апостол, и Евангелие, на утрии праздника в неделю. В приидущую же субботу, во отдании праздника: На литургии, Прокимен, Аллилуиа, и причастен праздника. Апостол и Евангелие прежде субботы по Воздвижении, и ряд.

[МРК] Подобает ведати, аще случится попразднство Воздвижения Честнаго Креста в неделю, а святый поется на 4, или на 6: или емуже и полиелей.

В субботу на малей вечерни, стихиры воскресны, и Богородицы, по обычаю. Тропарь воскресн. Слава, и ныне, Богородичен его. На велицей вечерни: по обычней кафисме, На Господи воззвах, стихиры воскресны 3, и Анатолиев 1: и праздника 3, того дне: и святаго минеи 3. [Зри] Аще ли поется святый на 6, или емуже и полиелей: И поем стихиры воскресны, 3: и праздника 3: и святаго 4, Слава, святаго: И ныне, Богородичен первый, гласа. На литии стихиры праздника, того дне рядовыя стиховныя. Слава, и ныне, праздника: писан на утрени на стиховне. Аще ли имать святый Славу, Слава святаго, И ныне, праздника. На стиховне стихиры воскресны. Слава святаго, аще есть. И ныне, праздника. Аще ли ни, Слава, и ныне, праздника. На благословении хлебов, тропарь, Богородице Дево, дважды. И праздника единожды. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн дважды. Слава, святаго, аще есть. И ныне, праздника. Аще ли ни, Слава, и ныне, праздника. По кафисмах седальны воскресны, с богородичны их. И чтение во евангелии толковом, неделя по Воздвижении. И непорочны с тропари их. Ипакои гласа. И чтение во евангелии толковом, неделя ряд. Аще ли святый имать полиелей, по дву кафисму, поем святаго полиелей, и по полиелеи тропари: Ангельский собор: и ипакои гласа, и седальны святаго вси, и чтение. Степенна, и прокимен гласа. И Всякое дыхание: Евангелие воскресно, и стихира воскресна, и прочее воскресно. Канон воскресн, со ирмосом на 4: Богородицы на два: праздника на 4: и святаго на 4. Катавасиа праздника. Аще имать святый полиелей, или славословие: И поем канон воскресн, со ирмосом на 4: И праздника на 4: И святаго на 6. По 3-й песни, кондак и икос праздника: и святаго, аще имать, и седален святаго. Слава, и ныне, праздника: И чтение. По 6-й песни кондак и икос воскресн. И пролог. На 9-й песни поем Честнейшую: Светилен воскресн. Слава, святаго, аще имать: аще ли ни, Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры воскресны, 4: И святаго, аще имать, подобны, 3. И самогласен иже на Славу, поем с припевы его. Аще ли не имать святый хвалитных: И поем стихиры воскресны, 4, и праздника 4, того дне стиховныя утренния, с припевы праздника. Слава, стихира евангельская. И ныне, Преблагословенна еси: Славословие великое. И по трисвятом, тропарь воскресн точию. Ектении, и отпуст. И оглашение. И обычное исхождение в притвор. Таже час 1-й. На 1-м часе тропарь воскресн. Слава, праздника: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак праздника. Такожде и на прочих часех, кондак праздника и воскресн глаголем пременяюще: Аще полиелей, и святаго. На литургии, блаженна гласа на 6, и праздника песнь рядовая на 4. Аще ли имать святый песнь: И блаженна воскресна на 4: И праздника песнь рядовая на 4: И святаго песнь 6-я, на 4. По входе тропарь воскресн, и праздника. Таже храма: и святаго, аще имать. Слава, кондак святаго: И ныне, праздника. Аще ли не имать святый тропаря и кондака: И глаголем кондак воскресн: Слава, храма: И ныне, праздника. Прокимен, апостол, Аллилуиа, и Евангелие недели по Воздвижении: таже святаго, аще имать: аще ли ни, ряд. А прокимен гласа оставляется. Причастен: Хвалите Господа с небес: Другий святаго, аще имать, аще ли ни, праздника.

16. 🕃 Святыя великомученицы Евфимии всехвальныя.

На Господи воззвах, стихиры праздника, 3: И святыя 3, глас 4: Подобен: Яко добля: Слава, святыя, глас 6: Процветшая добродетельми: И ныне, праздника, глас тойже: Четвероконечный мир: На стиховне праздника, Слава, святыя, глас 8: Всяк язык, И ныне, праздника, глас тойже: Егоже древле Моисей:

Тропарь святыя, глас 4: Агница твоя, Иисусе, Евфимиа, зовет велиим гласом: тебе Женише мой люблю, и тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению твоему, и стражду тебе ради, яко да царствую в тебе, и умираю за тя, да и живу с тобою: но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся тебе. тоя молитвами, яко Милостив спаси души наша.

Слава, и ныне, праздника.

На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды. Слава, святыя: И ныне, праздника. И обычныя кафисмы. И седальны праздника, и чтение. Канон праздника, со ирмосом на 6, и святыя на 6, глас 8. По 3-й песни кондак и икос праздника, и седален святыя, глас 8, дважды. Слава, и ныне, праздника, глас тойже. По 6-й песни,

Кондак святыя, глас 4. Подобен: Вознесыйся: Во страдальчестве твоем добре подвизалася еси, и по смерти ны освящаеши чудес точеньми, всехвальная. темже твое успение святое поем, верою притекающе в божественный храм твой, да избавимся недугов душевных, и чудес благодать почерпем.

И икос. По 9-й песни светилен святыя, дважды: Слава, и ныне, праздника. На хвалитех, стихиры святыя, на 4: глас 3, самогласны. Слава, глас 6: Одесную Спаса: И ныне, праздника, глас тойже: Днесь происходит: На стиховне, стихиры праздника, с припевы их. Слава, святыя, глас 1: Днесь лицы: И ныне, праздника, глас тойже: Днесь яко воистинну: По трисвятом, тропарь святыя: Слава, и ныне, праздника. Ектениа, и час 1-й. И отпуст. На литургии, блаженна праздника, песнь 3-я, на 4: И святыя, песнь 6, на 4. Прокимен, глас 4: Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. Стих: В церквах благословите Бога Господа: Апостол к коринфяном, зачало 181: Поспешствующе молим: Аллилуиа, глас 6: Терпя потерпех Господа, и внят ми. Евангелие Луки, зачало 33: Моляше Иисуса некий от фарисей: Причастен: В память вечную:

17. Святыя мученицы Софии, и трех ея дщерей, Веры, Надежды и Любве.

Стихиры праздника, 3: И святых 3, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Слава, и ныне, праздника, глас 1: Насажденое в краниеве месте: На стиховне праздника. Слава, и ныне, глас 1: Прообразуя крест: По Отче наш, тропарь праздника. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, трижды. И обычныя кафисмы. И седальны праздника. И чтение. Канон праздника со ирмосом на 8: И мучениц на 4, глас 1. По 3-й песни,

Кондак мучениц, глас 1. Подобен: Гроб твой Спасе: Софии честныя священнейшия ветви, Вера, и Надежда, и Любовь показавшеся, мудрость обуиша еллинскую благодатию, и пострадавше, и победоносицы явившеся, венцем нетленным от всех веки Христа увязошася.

И седален: Слава, и ныне, праздника. По 6-й песни, кондак и икос праздника. И пролог. По 9-й песни, светилен праздника: На стиховне стихиры праздника: Слава, и ныне, глас 2: Приидите вси язы́цы: Тропарь праздника. И отпуст. На литургии, Блаженна праздника, песнь 4, на 6.

18. Преподобнаго отца нашего Евмениа епископа, Гортинскаго чудотворца.

Стихиры праздника 3: И святаго 3, глас 4. Подобен: Яко добля: Слава, и ныне, праздника, глас 2: Божественное сокровище: На стиховне праздника, Слава, и ныне, глас 4: Честнаго Креста: По трисвятом тропарь праздника. И отпуст. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, трижды. По кафисмах, седальны праздника. Канон праздника со ирмосом на 8: И святаго на 4, глас 2. По 3-й песни,

Кондак святаго, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Светом Божественным просветився, всеблаженне, просвещаеши ны любовию поющия твое честное и славное, и святое, отче, преставление, иерарше Евмение, моля непрестанно о всех нас.

И седален, глас 5. Слава, и ныне праздника. По 6-й песни кондак и икос праздника. По 9-й песни светилен праздника. На стиховне, стихиры праздника: Слава, и ныне, глас 4, самогласен: Светосиянен: Ектениа. И час 1-й. И отпуст. На литургии блаженна праздника, песнь 5-я, и 6-я, на 6.

19. Святых мученик Трофима, Савватиа и Доримедонта.

Стихиры праздника, 3. И святых 3, глас 8. Подобен: Мученцы твои Господи: Слава, и ныне, глас 4: Восплещем днесь: На стиховне стихиры праздника: Слава, и ныне, глас 5: Глас пророк твоих:

Тропарь, глас 8: В Троице хвалимый Бог, троицу мученик прослави, Трофима и Савватиа и Доримедонта: в того бо веровавше, врага низложиша. тех молитвами, Христе Боже наш, помилуй нас.

Слава, и ныне, праздника.

На утрени, канон праздника, со ирмосом на 8: И святых на 4. По 3-й песни,

Кондак, глас 8. Подобен: Яко начатки: Яко страдальцев основание, и благочестия утверждение, церковь чтит и славит твое светоносное страдание, приснопеваемый блаженне страдальче, доблемудре славне Трофиме со страдавшими с тобою, очищение поющим тя испроси, яко непобедимь.

И седален, глас 1: Слава, и ныне, праздника: По 6-й песни, кондак и икос праздника. По 9-й песни, светилен, и стиховна праздника. На литургии блаженна праздника, песнь 7-я на 6.

🕃 И преставление благовернаго великаго князя Феодора, и чад его благоверных князей, Давида и Константина, Смоленских и Ярославских чудотворцев.

Совершается собор их, идеже лежат мощи их, или храм.

Тропарь, глас 4: От юности вашея Христове любви прилепившеся святии, усердно закон и оправдания того сохранисте: отонудуже и чудесными дарованьми обогатившеся, исцеления источаете. Феодоре, Давиде и Константине, о верою вас почитающих, молите Христа Бога, спастися душам нашим.

На пренесение мощей святых, тропарь, глас 8: Яко звезды многосветлыя от юности возсиявше, осветили есте сердца верных пренесением честных мощей ваших: во плоти яко ангели на земли показастеся, пощением насаждени бысте яко древа при водах воздержания, напоени струями слез ваших, и скверну омысте. сего ради явистеся приятелища Божия Духа, Феодоре и Давиде, и Константине, молите Христа Бога, спастися душам нашим.

Кондак, глас 8: Явистеся светильницы всесветлии, во плоти яко ангели: и яко жизни древеса райская, пощением, бдением, и верою возращаеми, процвели есте: молитвами вашими небесныя благодати приемше врачеве крепцы явльшеся, исцеляете недугующих души, с верою прибегающих к раце мощей ваших, чудотворцы славнии, Феодоре, Давиде и Константине: молите Христа Бога грехов оставление даровати, верою и любовию чтущим память вашу.

20. 🕃 Святаго великомученика Евстафиа, и иже с ним.

На Господи воззвах, стихиры праздника 3: И святаго 3, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Слава, святаго, глас 2: Вторый Иов Евстафий: И ныне, праздника, глас тойже: Рук пременение: На стиховне праздника: Слава, святаго, глас 6: Адамант душею: И ныне, праздника, глас тойже: Кресте Христов:

Тропарь, глас 4: Мученцы твои Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе Бога нашего: имуще бо крепость твою мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. тех молитвами спаси души наша.

Слава, и ныне, праздника.

На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, дважды. Слава, мучеников: И ныне, праздника. И обычныя кафисмы: и седальны праздника. Канон праздника, со ирмосом на 6: И святаго на 6: глас 4. По 3-й песни, кондак и икос праздника и седален святаго, глас 8, дважды. Слава, и ныне, праздника, глас тойже. По 6-й песни,

Кондак святаго, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Страсти Христовы яве подражав, и сего испив усердно чашу, общник Евстафие, и славы снаследник был еси, от самаго всех Бога приемля с высоты божественное оставление.

И икос. По 9-й песни, Светилен святаго дважды: Слава, и ныне, праздника. На хвалитех, стихиры святаго, на 4, самогласны: Един, глас 4, дважды: и глас 6, и глас 8. Слава, глас 8: Воинствоначалия: И ныне, праздника, глас тойже: Егоже древле Моисей: На стиховне, стихиры праздника. Слава, святаго, глас 8: Якоже Павел звание: И ныне, праздника, глас тойже: Глас пророка твоего: На литургии блаженна праздника песнь 8-я, на 4: И святаго, песнь 6-я, на 4. Прокимен, глас 4: Святым иже суть на земли его: Стих: Предзрех Господа предо мною выну: Апостол ко ефесеем, зачало 233: Возмогайте о Господе: Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии, и Господь услыша их. Евангелие от Луки, зачало 106: Возложат на вы: Причастен, Радуйтеся:

🕃 И святых мученик и исповедник, великаго князя Михаила и болярина его Феодора, Черниговских чудотворцев.

Совершается собор их, идеже лежат мощи их.

Тропарь, глас 4: Жизнь вашу мученически совершивше, исповедания венцы украсившеся, к небесным востекосте, Михаиле премудре, с доблим Феодором, молите Христа Бога сохранити отечество ваше, и люди, по велицей его милости.

Кондак, глас 8. Подобен: Взбранной: Царство земное в ничтоже вменив, славу яко преходящую оставил еси, самозван пришед к подвигом, Троицу проповедал еси пред нечестивым мучителем, страстотерпче Михаиле, с доблим Феодором: Царю сил предстояще, молите без вреда сохранити отечество ваше, и люди, да вас непрестанно почитаем.

21. Святаго апостола Кодрата, иже в Магнисии: [Служба его поется в 22 день сего месяца.]

В сей день отдается праздник Честнаго Креста.

Вечер, обычная кафисма. На Господи воззвах, стихиры праздника на 6, поемыя на самый праздник. Слава, и ныне, праздника. Аще суббота, Слава, праздника: И ныне, догматик настоящаго гласа. На стиховне стихиры праздника: Слава, и ныне, праздника. По трисвятом тропарь праздника. Ектениа и отпуст. На повечерии по трисвятом, кондак праздника. Полунощницу же поем, по обычаю с тропари дневными. На утрени, на Бог Господь, тропарь праздника, трижды. По кафисмах, седальны праздника. Канон праздника на 12: Ирмосы по дважды. Последи ирмос тойже оба лика вкупе. По 3-й песни, седален дважды. По 6-й песни, кондак и икос праздника. На 9-й песни Честнейшую не поем, но поем припевы праздника, 1-го канона со ирмосом на 8: 2-го канона со ирмосом на 6: Ирмосы обою канонов 9-я песни по дважды. Таже, на сходе поем с припевом ирмос: Таин еси: И потом припев, и ирмос: Снедию древа: И поклон. Светилен праздника, дважды. На хвалитех стихиры на 4: Слава, и ныне, праздника. Славословие великое. По трисвятом, тропарь праздника. Таже ектении, и отпуст. На часех, тропарь и кондак праздника. На литургии, блаженна от канона песнь 9-я, на 8. По входе тропарь праздника. Слава, и ныне, кондак праздника. Таже трисвятое. Прокимен, Аллилуиа и Причастен праздника. Апостол, и Евангелие дне.

По отпущении литургии: Исходит иерей с кадилом, диакон со свещею, и кадит Честный Крест: и тако взимает иерей Честный Крест с блюдом на главу, и вносит его во святый олтарь царскими дверьми, предыдущу же пред ним диакону со свещею, и кадит Честный Крест. Таже полагает иерей Честный Крест на святый престол, и кадит его крестообразно. И тако отдается праздник Честнаго Креста.

[МРК] Подобает ведати: Аще случится отдание Воздвижения Честнаго Креста в неделю: В субботу, на малей вечерни, стихиры воскресны. На стиховне стихира воскресна, и праздника стиховна, с припевы своими великия вечерни. Слава, и ныне, праздника. Тропарь воскресн: Слава, и ныне, праздника. На велицей вечерни: По обычной кафисме, На Господи воззвах стихиры воскресны 3, и Анатолиев 1: и праздника, 6: поемыя на самый праздник. Слава, праздника: И ныне, Богородичен 1-й гласа. На литии стихиры и Слава, и ныне, праздника. На стиховне, стихиры воскресны: Слава, и ныне, праздника. На благословении хлебов, тропарь: Богородице Дево: дважды. И праздника, единожды. И чтение в посланиих апостольских. На утрени, на Бог Господь, тропарь воскресн дважды: Слава, и ныне, праздника. По кафисмах седальны воскресны с богородичны их. И чтение в толковом евангелии, неделя по Воздвижении. И непорочны: И ипакои гласа. И чтение, неделя ряд. Степенна, и прокимен гласа: и Всякое дыхание: Евангелие воскресное. Воскресение Христово: псалом 50. Стихира воскресна, и прочее по обычаю. Канон воскресн, со ирмосом на 4: и Богородицы на два: и праздника на 8. Катавасиа праздника. По 3-й песни, кондак и икос праздника, и седален дважды. И чтение праздника. По 6-й песни кондак и икос воскресн, и пролог. На 9-й песни поем Честнейшую: Светилен воскресн. Слава, и ныне, праздника. На хвалитех стихиры воскресны 4. И праздника 4, со славным, с припевы праздника. Слава, стихира евангельская: И ныне, Преблагословенна еси: Славословие великое. По трисвятом тропарь воскресн. И ектении. И оглашение Студитово. И исхождение обычное в притвор, и час 1-й. И конечный отпуст. На часех, тропарь воскресн: Слава, праздника: И ныне, Богородичен часов. По Отче наш, кондак праздника, и воскресн глаголем пременяюще. На литургии, блаженна гласа, на 6: И праздника, песнь 9, на 4. По входе, тропарь воскресн, и праздника: Слава, кондак воскресн: И ныне, праздника. Прокимен дне, и праздника. Апостол, и Евангелие недели по Воздвижении, и дне. Аллилуиа, и причастен праздника, и дне.

🕂 В тойже день память иже во святых отца нашего Димитриа, митрополита Ростовскаго.

Тропарь, глас 8: Православия ревнителю, и раскола искоренителю, Российский целебниче, и новый к Богу молитвенниче, списаньми твоими буих уцеломудрил еси, цевнице духовная, Димитрие блаженне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас тойже: Звезду Российскую от Киева возсиявшую, и чрез Новъград северский в Ростов достигшую, всю же страну сию ученьми и чудесы озарившую, ублажим златословеснаго учителя Димитриа. той бо всем вся написа, яже к наставлению, да всех приобрящет якоже Павел Христу, и спасет правоверием души наша.

[Зри] Ведомо же буди: Яко по отдании праздника Честнаго Креста, от 21-го дне септемвриа месяца, начинаем стихословити на утрени по 3 кафисме: творим же и чтения 4, кроме пролога. На вечерни, стихологисуем кафисму: Ко Господу внегда скорбети ми: Аще ли будет великий святый, имеяй полиелей, стихословим на утрени две кафисмы: а на вечерни рядовую 3-ю. Сие убо вестно да будет: яко от недели начало вземлет псалтирь: сие же от понедельника сотворяется, 3 кафисмы по вся дни до 20-го дне декемвриа месяца. В неделях же на утрени стихословим по две кафисмы. Прилагаем же и полиелей по вся недели, до 20-го декемвриа. От 20-го же декемвриа, не поется полиелей, до 14-го ианнуариа, Дóндеже отдается праздник Богоявления, кроме великаго святаго имущаго полиелей: а от 14-го ианнуариа поем полиелей по вся недели, даже до недели сыропустныя. [Зри] Катавасиа от днесь поется: Отверзу уста моя: до 21-го ноемвриа.

22. Святаго священномученика Фоки, епископа Синопийскаго: И святаго пророка Ионы: И преподобнаго Ионы пресвитера, отца Феофанова, творца канонов, и Феодора начертаннаго.

Стихиры апостола, 3: И мученика, 3: Слава, мученика, глас 4: Измлада был еси: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На стиховне октоиха.

Тропарь апостола, глас 3: Апостоле святый Кодрате, моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Слава, Фоки, глас 4: И нравом причастник: Сего месяца в 3-й день.

Служба пророка Ионы, и преподобнаго Ионы, поется на повечерии.

На утрени, на Бог Господь, тропарь апостола дважды: Слава, мученика: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. И обычныя кафисмы. И седальны октоиха. И чтение. Канон октоиха един: И святых два, на 8. Апостола, глас 2: И мученика, глас 4. По 3-й песни,

Кондак мученика, глас 6. Подобен: Еже о нас: Яко архиерей принося, отче, жертвы, на конец себе принесл еси жертву живую, свидетельствовав законно о Христе Бозе, от ангел укрепляемь, и смерть изволяя, сый с вопиющими тебе: прииди, Фоко, с нами, и никтоже на ны.

И икос, и седален апостола: Слава. мученика. По 6-й песни,

Кондак апостола, глас 8. Подобен: Яко начатки: Яко священноначальника честна, и страдальца твердейша, вселенная приносит тебе, Господи, Кодрата апостола, и песньми почитает честную его память, просящи всегда прегрешений оставления, тем дароватися поющим его, благоутробне.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха, и апостола: Слава, мученика. На стиховне октоиха. По трисвятом тропарь апостола: Слава, мученика. На литургии, прокимен, глас 7: Честна пред Господем смерть преподобных его. Стих: Что воздам Господеви: Апостол ко евреем, зачало 311: Имуще архиереа велика: Аллилуиа, глас 2: Священницы твои облекутся в правду: Евангелие Иоанна, зачало 36: Аз есмь дверь: Причастен, В память вечную.

23. 🕃 Зачатие честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Вечер, обычная кафисма. На Господи воззвах, стихиры на 6, глас 4: Подобен: Званный свыше: Священствуя божественный Захарие: Слава, глас 6: От неплоднаго днесь чрева: И ныне, Богородичен: Кто тебе не ублажит: На стиховне стихиры, глас 6. Подобен: Всю отложивше: Идущу во святая святых: с припевы. Слава, глас тойже, самогласен: Ангел из неплодных ложесн: И ныне, Богородичен: Никтоже притекаяй:

Тропарь, глас 4: Первее нераждающая неплоды возвеселися: се бо зачала еси солнца светильника яве, просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую. ликуй Захарие, вопия со дерзновением: пророк Вышняго есть, хотяй родитися.

Слава, и ныне, Богородичен: Еже от века утаеное: На повечерии, по трисвятом кондак Предтечи. На утрени, на Бог Господь, тропарь дважды. Слава, и ныне: Еже от века: По 1-й кафисме, седален, глас 5. Подобен: Собезначальное: Елисавет неплодствия: дважды. Слава, и ныне, Богородичен. По 2-й кафисме, седален, глас 4. Подобен: Скоро предвари: Горлица пустыннолюбная: дважды. Слава, и ныне, Богородичен. Оба канона октоиха, без мученичнов: И святаго на 6, глас 6. Катавасиа, Отверзу уста моя: По 3-й песни седален, глас 4, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 1. Подобен: Лик ангельский: Веселится светло Захариа великий, со всеславною Елисаветою сопружницею, достойно зачинающе Иоанна Предтечу: егоже архангел благовести радуяся, и человецы достодолжно почтим, яко таинника благодати.

И икос: и пролог. По 9-й песни, светилен Предтечи, дважды: Подобен, Со ученики: Предтечево славное зачатие: Слава, и ныне, Богородичен. На хвалитех, стихиры на 4: глас 1. Подобен: Небесных чинов: Веселится тварь в зачатии твоем: Слава, и ныне, глас 6, самогласен: Елисавет зачат: Славословие великое. По трисвятом тропарь святаго: Слава, и ныне, Еже от века: Ектении. И отпуст, И час 1-й. И конечный отпуст.

[Зри] [О славословии же великом да не почудишися. Возможно убо есть, якоже устав изъявляет, и осмогласнику певаему, и Господеви поим, глаголему, сотворити и великое славословие. На литургии, блаженна от канона песнь 3-я, и 6-я. Прокимен, глас 7: Возвеселится праведник: Стих: Услыши, Боже, глас мой: Апостол к галатом, зачало 210, от полу: Авраам два сына име: Аллилуиа, глас 4: Праведник яко Финикс процветет: Стих: Насаждени в дому Господни: Евангелие Луки, зачало 2: Бысть во дни Ирода царя Иудейска: Конец: Поношение мое в человецех. Причастен, В память вечную будет праведник:

24. 🕃 Святыя первомученицы и равноапостольныя Феклы.

На Господи воззвах, стихиры на 6, глас 8. подобен: Господи, аще и на судищи: Слава, глас 6: Страстотерпческими борении: На стиховне октоиха: Слава, святыя, глас 8: Львов стремление:

Тропарь, глас 4: Словесем Павловым научившися, богоневестная Фекло, и верою утвердившися от Петра богозванная, первомученица явилася еси и первострадальница в женах: возшла еси на пламень яко на место благоцветущее, звери и юнцы устрашишася тебе, вооружися бо крестом: тем моли, всехвальная, Христа Бога, спастися душам нашим.

На утрени, на Бог Господь, тропарь дважды. И обычныя кафисмы: и седальны октоиха: и чтение. Оба канона октоиха, без мученичнов: и святыя на 6, глас 8. По 3-й песни,

Кондак, глас 8. Подобен: Яко начатки: Девства добротою просияла еси, и мученичества венцем украсилася еси, апостольству вверяешися, Дево, яко преславная: и огня убо пламень в росу преложила еси, юнца же ярость молитвою твоею укротила еси, яко первострадальная.

Таже седален святыя, дважды: Слава, и ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Уязвивши твое сердце добродево, любовию Христовою, обручника временнаго яко небрегома преобидела еси, и на огнь дерзнула еси: зверей же уста заградила еси, и спасшися от них прилежаше Павла ищущи, Фекло первострадальная.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха: Слава, святыя. На хвалитех стихиры самогласны, на 4: Слава, глас 1: Страдальческий подвиг: И ныне, Богородичен. На стиховне октоиха. Слава, глас 2: Приидите мучениколюбцы: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На литургии, блаженна октоиха, на 4: И святыя песнь 3-я, на 4. Прокимен глас 4: Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. Стих: В церквах благословите Бога: Апостол к Тимофею, зачало 296: Чадо Тимофее, последовал еси моему учению: Аллилуиа, глас 1: Терпя потерпех Господа: Евангелие Матфеа, зачало 104: Уподобися царствие небесное десятим девам: Причастен: Радуйтеся праведнии.

25. Преподобныя матере нашея Евфросинии.

Стихиры октоиха 3: И святыя, 3, глас 5. Подобен: Преподобне отче: Слава, глас 2, самогласен: Чистое чистоты твоея: На стиховне октоиха. Слава, святыя, глас 6: Приидите любодевственнии: Тропарь, глас 8: В тебе мати: сего месяца в 11 день. На утрени, оба канона октоиха: И святыя на 4, глас 5. По 3-й песни, седален, святыя. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Вышнюю жизнь возжелевши получити, дольнюю сладость тщательно оставила еси, и самую себе смесила еси посреде мужей краснейшая: Христа бо ради жениха твоего о обручнице привременном небрегла еси.

И икос. По 9-й песни, светилен октоиха: Слава, святыя.

🕂 И преподобнаго отца нашего Сергиа игумена, Радонежскаго чудотворца.

Совершается собор его и во обители его и во храмех, в прочих же полиелей.

Тропарь, глас 4: Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником: темже и вселися в тя Пресвятый Дух, егоже действием светло украшен еси. но яко имеяй дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие преподобне отче наш.

Кондак, глас 8. Подобен: Взбранной: Христовою любовию уязвився, преподобне, и тому невозвратным желанием последовав, всякое наслаждение плотское возненавидел еси, и яко солнце отечеству твоему возсиял еси: тем и Христос даром чудес обогати тя. поминай нас чтущих пресветлую память твою, да зовем ти: радуйся, Сергие Богомудре.

26. 🕁 Преставление святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

На малей вечерни, стихиры на 4, глас 2. Подобен: Егда от древа: Слава, глас тойже, самогласен: Апостолов верх: И ныне, Богородичен. На стиховне стихиры, глас 1. Подобен: Всехвальные мученицы: с припевы их: 1-й: Во всю землю изыде вещание их. 2-й, Небеса поведают славу Божию, творение же руку его возвещает твердь. Слава, глас 2: Богослове девственниче: И ныне, Богородичен, глас тойже: Все упование мое:

Тропарь, глас 2: Апостоле Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны, приемлет тя припадающа, иже падша на перси приемый: егоже моли, Богослове, и належащую мглу языков разгнати, прося нам мира и велия милости.

Слава, и ныне: Вся паче смысла: Ектения малая, и отпуст. На велицей вечерни, по обычном псалме, стихословим, Блажен муж, 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры на 8, глас 1, подобен: Небесных чинов: Зритель неизреченных откровений: Слава, глас 2: Сына громова: И ныне: Прейде сень: Вход. Прокимен дне. И чтения 3: 1-е, Соборнаго послания Иоаннова: Возлюбленнии, аще сердце наше: 2-е, Возлюбленнии, аще сице: 3-е, Возлюбленнии, аще кто речет, яко люблю Бога: На литии, стихира храма: Таже апостола, глас 1: Реки богословия: Слава, глас 4: Возлег на перси: И ныне, Богородичен, глас тойже Со Отцем и Духом: и обычныя молитвы литии. На стиховне стихиры, глас 4, подобен: Званный свыше: с припевы их. Слава, глас 6: Апостоле Христов: И ныне: Творец и избавитель: На благословении хлебов тропарь, глас 2: Апостоле Христу Богу: дважды, писан на малей вечерни. И Богородице Дево, единожды. И Буди имя Господне, с пением, трижды. Псалом 33: Благословлю Господа: Конец: Не лишатся всякаго блага. и чтение. На утрени, на Бог Господь, тропарь апостола, дважды: Слава, и ныне: Вся паче смысла: и обычныя кафисмы. И седальны апостола, с богородичны их: и чтения. По чтении же даются свещи братии. Полиелей, и седален, глас 8: Возлег на перси: дважды. Слава, и ныне, Богородичен: Небесную дверь: и чтение: Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Во всю землю: Стих: Небеса поведают: Всякое дыхание: Евангелие Иоанна, зачало 67: Явися Иисус учеником своим, востав от мертвых: По 50-м псалме, Слава, Молитвами апостола, Милостиве, очисти множества согрешений наших: И ныне: Молитвами Богородицы: Помилуй мя Боже: Таже, стихира, глас 2: Богослове девственниче: Канон Богородицы, со ирмосом на 6, 2-го гласа: и апостола два канона на 8: един, глас 2: другий, глас 6. Катавасиа: Отверзу уста моя: По 3-й песни, седален апостола, глас 8, дважды: Слава, и ныне, Богородичен: и чтение. По 6-й песни,

Кондак, глас 2: Величия твоя девственниче кто повесть? точиши бо чудеса, и изливаеши исцеления, и молишися о душах наших, яко богослов и друг Христов.

И икос, и пролог. На 9-й песни, паки вжигают свещи братия. По 9-й песни, светилен апостола: Слава, ин: И ныне, Богородичен. На хвалитех стихиры на 4, глас 8. Подобен: О преславнаго чудесе! Слава, глас тойже, самогласен. Благовестниче Иоанне. И ныне: Владычице, приими молитвы раб твоих: Славословие великое. По трисвятом, тропарь апостола. Слава, и ныне, Богородичен: Вся паче смысла: Ектении, и отпуст. И поем стихиру самогласну святаго, юже хощет екклисиарх. И исходит иерей с кадилом, предыдущу ему светильнику, кадит на аналогии икону святаго апостола, и отдав кадило стоит о десную страну аналогиа: и приходит игумен ко аналогию, и творит два поклоны, и целует икону святаго апостола. И по целовании един поклон: и взем стручец на то устроенный, помазует себе от кандила святым елеем крестообразно, на челе своем: и братия подобне целует икону святаго, игумен же помазует святым елеем иереа, и прочую братию. По помазании же святаго елеа, поем час первый. На 1-м часе, тропарь и кондак апостола, и бывает конечный отпуст. [Зри] [Сице помазание бывает всегда, и во вся праздники великих святых, в нихже бывают бдения. На литургии, блаженна от канона 2-го гласа, песнь 3-я, на 4: и 8-го гласа, песнь 6-я, на 4. По входе, тропарь храма Христова, и Богородицы, и апостола. Храмов же святых, тропари и кондаки не глаголются. Посем кондак храма Христова. Таже, Слава, кондак апостола: И ныне, храма Богородицы. Аще ли несть храма Богородицы: И ныне, храма Христова. Аще ли несть храма Христова и Богородицы, глаголем тропари сице: Тропарь апостола: Слава, кондак его: И ныне, Предстательство христиан: Прокимен, глас 8: Во всю землю: Стих: Небеса поведают славу Божию: Апостол, Соборнаго послания Иоаннова зачало 73 от полу: Возлюбленнии, Бога никтоже виде: Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса чудеса твоя, Господи. Стих: Бог прославляемь в совете святых. Евангелие Иоанна, зачало 61: Стояху при кресте Иисусове: Причастен, Во всю землю.

27. Святаго мученика Каллистрата и дружины его.

Стихиры октоиха 3: И святых 3, глас 8, подобен: О преславнаго чудесе! Слава, глас 4: Прежде честнаго креста: На стиховне октоиха. Тропарь, глас 4: Мученцы твои Господи: Сего месяца в 20-й день. На утрени, оба канона октоиха: И святых на 4, глас 8. По 3-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Явился еси: Всяк труд днесь церковь ныне совершающи святии, восхваляет таинственно, яко за ню страдальчествовавшия мученицы божественнии, добропобеднии, всемудрии.

Таже седален, глас 5. По 6-й песни,

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесыйся на крест. Многообразныя раны претерпевше, и венцы от Бога яве приимше, о нас молитеся блаженнии Христу, память всепразднственную вашу совершающих, величайший Каллистрате, со страдавшими с тобою, еже умирити паству и люди: той бо есть верных утверждение.

И икос. По 9-й песни светилен октоиха: Слава, святых: И ныне, Богородичен. На стиховне октоиха.

🕃 И преподобнаго отца нашего Савватиа Соловецкаго чудотворца.

Совершается собор его во обители его, и идеже храм его.

Тропарь, глас 3: Удалився мира и водворився в пустыни, добрым подвигом подвизался еси, злостраданием и вниманием и молитвами: отонудуже и по смерти источаеши исцеления, Савватие отче наш. моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Кондак, глас 2: Житейския молвы отбег, вселился еси в морский остров, мудре, и крест твой взем, Христу последовал еси, в молитвах и во бдениих и в пощениих, злостраданьми плоть твою изнуряя: тем был еси преподобных удобрение: сего ради любовию память твою празднуем, преподобне Савватие, моли Христа Бога непрестанно о всех нас.

28. 🕂 Преподобнаго отца нашего и исповедника Харитона.

Вечер, Блажен муж, 1-й антифон. На Господи воззвах, стихиры на 6, глас 4. подобен: Дал еси знамение: Слава, глас тойже, самогласен: Богоносе Харитоне: И ныне, Богородичен: Иже тебе ради: Вход. Прокимен дне. И чтения, 3, и ектении. На стиховне стихиры, глас 1, подобен: Всехвальнии мученицы: с припевы их: Честна пред Господем: Слава, глас 8: Монахов множества: И ныне: Безневестная Дево: По Отче наш: тропарь, глас 8: Слез твоих теченьми: писан сего месяца в 3-й день. Слава, и ныне: Иже нас ради: И отпуст. На утрени, на Бог Господь: тропарь святаго, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. И обычныя кафисмы, и седальны святаго. И чтение. Степенна 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас тойже: Честна пред Господем смерть преподобных его. Стих: Что воздам Господеви: Всякое дыхание: Евангелие Матфеа, зачало 10. По Иисусе идоша народи мнози: По 50-м псалме, стихира, глас 6: Преподобне отче, во всю землю: Канон Богородицы, со ирмосом на 6, глас 2: Нетрену, необычну: И преподобнаго на 8, глас 4. Катавасиа, Отверзу уста моя. По 3-й песни седален, глас 8, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: В молитвах: Насладився, богомудре, воздержания, и плоти твоея вожделения обуздав, явился еси верою возращаемь: и яко жизни древо, посреде рая процвел еси, Харитоне всеблаженне священнейший.

И икос. По 9-й песни светилен, дважды. Слава, и ныне, Богородичен. На хвалитех, стихиры на 4, глас 4. Подобен: Дал еси знамение: Слава, глас 5: Преподобне отче, глас евангельский: И ныне, Богородичен: Славословие великое. По трисвятом, тропарь святаго. Слава и ныне, Богородичен: Ектении. И отпуст. И час 1-й, и конечный отпуст. На литургии, блаженна от канона святаго, песнь 3-я, и 6-я, Прокимен, глас 7: Восхвалятся преподобнии во славе: Стих: Воспойте Господеви песнь нову: Апостол к коринфяном, зачало 176: Бог рекий из тьмы свету возсияти: Аллилуиа, глас 6: Блажен муж бояйся Господа: Евангелие Луки, зачало 24: Ста Иисус на месте равне: Причастен: В память вечную будет праведник:

29. 🕃 Преподобнаго отца нашего Кириака отшельника.

Стихиры на 6: глас 8, подобен: Что вы наречем: Слава, глас тойже, самогласен: Монахов множества: И ныне, Богородичен, или Крестобогородичен. На стиховне, октоиха: Слава глас 6: Преподобне отче, во всю землю: По Отче наш:

Тропарь, глас 1: Пустынный житель и в телеси ангел. и чудотворец показался еси, богоносе отче наш Кириаче, постом, бдением, молитвою, небесная дарования приим, исцеляеши недужныя, и души верою притекающих к тебе. слава давшему тебе крепость: слава венчавшему тя: слава действующему тобою всем исцеления.

На утрени, оба канона октоиха: и святаго на 6, глас 8. По 3-й песни,

Кондак, глас 8. Подобен: Возбранной: Яко поборника крепкаго и заступника, чтущи тя священная лавра всегда празднует летне памяти: но яко имея дерзновение ко Господу, от врагов находящих соблюди ны, да зовем: радуйся отче треблаженне.

Таже седален, глас 5, дважды. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя: Чистотою душевною божественно вооружився, и непрестанную молитву яко копие вручив крепко, ссекл еси демонская ополчения, Кириаче отче наш, молися непрестанно о всех нас.

И икос. По 9-й песни светилен октоиха: Слава, святаго, И ныне, Богородичен. На стиховне октоиха: Слава, глас 5: Преподобне отче: И ныне, Богородичен или Крестобогородичен. По трисвятом, тропарь святаго, и отпуст. На литургии, блаженна октоиха на 4: И преподобнаго песнь 3-я, на 4. Прокимен, глас 7: Честна пред Господем смерть преподобных его. Стих, Что воздам Господеви о всех: Апостол к галатом, зачало 213. Плод духовный: Аллилуиа, глас 6: Блажен муж бояйся Господа. Евангелие Луки, зачало 24: Ста Иисус на месте равне: Причастен, В память вечную:

30. 🕃 Святаго священномученика Григориа, Великия Армении.

Стихиры на 6, глас 6, подобен: Всю отложивше: Слава, глас тойже, самогласен: Кто достойно: На стиховне октоиха: Слава, глас 6: В незаходящий облак: Тропарь, глас 4: И нравом причастник: сего месяца в 3-й день. На утрени, оба канона октоиха: И святаго на 6, глас 4. По 3-й песни, седален святаго, глас 4. дважды. По 6-й песни,

Кондак, глас 2. Подобен: Твердыя: Благославнаго и священноначальника вси яко страдальца истины, днесь вернии в песнех и песнопениих восхвалим, бодраго пастыря и учителя, Григориа всемирнаго светильника, и поборника: Христу бо молится еже спастися нам.

И икос. По 9-й песни светилен октоиха: Слава, святаго: И ныне, Богородичен. На стиховне октоиха. На литургии, блаженна октоиха, на 4: и святаго, песнь 3-я, на 4. Прокимен, глас 7: Честна пред Господем смерть преподобных его. Стих: Что воздам Господеви о всех: Апостол к коринфяном, зачало 166: Братие, бодрствуйте: Аллилуиа, глас 2: Священницы твои: Евангелие Матфеа, зачало 103: Бдите убо: Причастен, В память вечную:

🕃 И преподобнаго отца нашего Григориа, иже на Пелшме реце, Вологодскаго чудотворца:

Совершается собор его во обители его, и во храмех.

Тропарь, глас 8: Любовию Христовою, богомудре, просветився, добродетельми облистал еси, и всякое наслаждение плотское возненавидев, и в пустыню вселився, в нейже вельми подвизался еси в жизни сей временней в пениих, и во бдениих, и в пощениих: сего ради и Христос даром чудес обогати тя. но поминай нас чтущих пресветлую память твою, преподобне отче Григорие, и моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 8: Христовою любовию уязвився, преподобне, и тому невозвратным желанием последовал еси, всякое наслаждение плотское возненавидев, и в пустыню вселився, в ней вельми подвизался еси. тем и Христос даром чудес обогати тя, поминай нас чтущих пресветлую память твою. да зовем ти: радуйся, преподобне Григорие, отче наш.

И святаго Михаила, перваго митрополита Киевскаго, и всея Руси чудотворца.

Текст очікується.