Акафісти,  Святим

Акафіст великомученику Меркурію Кесарійському

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Избра́нному от во́инства земна́го в небе́сное, предстоя́щему Престо́лу Царя́ Сла́вы, великому́ченику Мерку́рию благогове́йное пе́ние прино́сим: моли́ся усе́рдно ко Го́споду за лю́ди, почита́ющия и во умиле́нии воспева́ющия тя:

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

И́кос 1

А́нгел Госпо́день, еще́ язы́чнику ти су́щу, Мерку́рие, предуказа́ твое́ служе́ние ко сла́ве и́мене Бо́жия, егда́ призва́ тя от Арме́нии в Рим и даде́ ти меч на побе́ду, и́мже ди́вная сотвори́л еси́. Сего́ ра́ди приле́жно вопие́м:

Ра́дуйся, сосу́де, Бо́гом избра́нный;

ра́дуйся, десни́цею Бо́жиею незри́мо води́мый.

Ра́дуйся, Сла́вою Бо́жиею прославля́емый;

ра́дуйся, вре́менным ве́чному послужи́вый.

Ра́дуйся, А́нгелы укрепля́емый;

ра́дуйся, в страда́нии вене́ц сла́вы получи́вый.

Ра́дуйся, всели́выйся в черто́ги ми́ра Го́рняго;

ра́дуйся, моли́твенно не оставля́яй ми́ра до́льняго.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 2

Ви́дя о́ком теле́сным ду́ха безпло́тнаго и уши́ма слы́ша глаго́лы: «Не забу́ди Го́спода Бо́га твоего́, егда́ победи́ши враго́в!», се́рдцем прия́л еси́, Мерку́рие, повеле́ние сие́ а́нгельское и во умиле́нии рекл еси́: Аллилу́ия.

И́кос 2

Разуме́ти тща́щеся толи́кую си́лу твою́, дивля́хуся во́ини, о́крест тебе́ стоя́щии, толи́цей си́ле твое́й, не ве́дуще ору́жия, от А́нгела тебе́ вруче́ннаго; мы же, Ду́хом Святы́м позна́вше си́лу Бо́жию, в тебе́ явле́нную, навыко́хом пе́ти:

Ра́дуйся, меч, вве́ренный Бо́гом, сохрани́вый;

ра́дуйся, зало́г благода́ти в себе́ возрасти́вый.

Ра́дуйся, мече́м а́нгельским полки́ ва́рварския порази́вый;

ра́дуйся, ве́рою пре́лесть и́дольскую низложи́вый.

Ра́дуйся, ра́дости ми́ра сего́ ни во что́же вмени́вый;

ра́дуйся, ве́чней ра́дости себе́ угото́вавый.

Ра́дуйся, си́лу Бо́жию в себе́ яви́вый;

ра́дуйся, повеле́ние а́нгелово испо́лнивый.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 3

Си́лы Бо́жия в тебе́ не ве́дая, сла́вне Мерку́рие, Де́кий нечести́вый поста́ви тя над во́йском свои́м нача́льствовати: ты же, ни во что вменя́я ми́лости и да́ры его́, в нищете́ духо́вней Исто́чнику ми́лостей вся́ческих и щедро́т взыва́л еси́: Аллилу́ия.

И́кос 3

Име́я А́нгела попече́ние о тебе́, свя́те Мерку́рие, воздвиза́юща тя не то́кмо от сна теле́снаго, но подвиза́юща на бо́дрствование духо́вное и по́прище страда́льческое, благода́рне подъя́л еси́ служе́ние сие́. Сего́ ра́ди вопие́м ти сицева́я:

Ра́дуйся, зре́нием А́нгелов небе́сных почте́нный;

ра́дуйся, попече́нием их не оста́вленный.

Ра́дуйся, ко спасе́нию и́ми побужда́емый;

ра́дуйся, Ду́ха Свята́го хра́ме освяще́нный.

Ра́дуйся, све́том нетле́нным сия́яй;

ра́дуйся, путь к жи́зни ве́чней освеща́яй.

Ра́дуйся, благове́стие Бо́жие прие́мляй;

ра́дуйся, благодаре́ние о нем воздая́й.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 4

Бу́ря жите́йских смяте́ний не устраши́ тя, до́блий во́ине Христо́в, егда́ воспомяну́л еси́ словеса́ роди́телева: блаже́нни во́ини Царя́ Небе́снаго, и устреми́лся еси́ се́рдцем твои́м в во́инство сие́, отреша́яся от по́честей земны́х, вопия́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́ша вразумле́ние а́нгельское, воспомяну́л еси́ наставле́ние роди́телево, и, умили́вся се́рдцем, рыда́л еси́: «Увы́ мне, гре́шному, ка́ко и́зсше душа́ моя́, не ве́дящи ко́рене богопозна́ния! Ка́ко предста́ну Ти, Бо́же, в час после́дний и сме́ртный, ко́е сло́во изреку́ во оправда́ние гре́шныя души́ моея́?» Мы же, таковы́м покая́нием вразумля́еми, глаго́лем ти:

Ра́дуйся, слеза́ми ду́шу омы́вый;

ра́дуйся, чи́ста себе́ Бо́гу яви́вый.

Ра́дуйся, покая́нию нас науча́яй;

ра́дуйся, ру́це к Бо́гу за ны воздева́яй.

Ра́дуйся, моли́твами твои́ми нас спаса́яй;

ра́дуйся, житие́м твои́м нас вразумля́яй.

Ра́дуйся, о́браз чистоты́ в себе́ яви́вый;

ра́дуйся, Це́рковь Христо́ву украси́вый.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 5

Звездо́ю богоразу́мия наставля́емь, не прине́сл еси́ же́ртвы богоме́рзкия, жела́я после́довати пути́ Христо́ву и сподо́битися пи́ти ча́шу Его́. Сего́ ра́ди пре́дан, оклеве́тан и зауше́н был еси́, я́коже и Госпо́дь твой, во смире́нии прие́мля сия́ и вопия́: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дя тя, долготерпели́ве Мерку́рие, совле́кшася, по словеси́ апо́стольскому, ве́тхаго челове́ка с дея́ньми его́ и обле́кшася чрез очисти́тельная страда́ния в но́ваго, по о́бразу Бо́жию и подо́бию сотворе́ннаго, во умиле́нии пое́м ти:

Ра́дуйся, же́ртву себе́ живу́ю Бо́гу яви́вый;

ра́дуйся, зауше́нием стра́сти грехо́вныя умертви́вый.

Ра́дуйся, кро́вию креще́ние прия́вый;

ра́дуйся, в нем Ду́ха Бо́жия стяжа́вый.

Ра́дуйся, ве́рою житие́ преобрази́вый;

ра́дуйся, ея́ ра́ди страда́ти изво́ливый.

Ра́дуйся, служе́нию любве́ поревнова́вый;

ра́дуйся, наде́ждою ду́шу испо́лнивый.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 6

Пропове́дника си́лы Бо́жия, я́же в тебе́, не ве́дая, Де́кий безбо́жный ужасе́ся. Мы же, благода́ти Бо́жия тя испо́лнена, я́ко ча́до Бо́жие, испове́дующе, вопие́м Творцу́ на́шему: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ свет в души́ твое́й, страда́льче, егда́, отве́ржену ми́ром, в темни́цу ведо́му и опеча́лену, А́нгел яви́ся ти и глаго́ла: «Мужа́йся! Разреша́яй печа́ли вся́кия Госпо́дь зрит тя!» Мы же, толи́кому о тебе́ попече́нию дивя́щеся, зове́м:

Ра́дуйся, я́ко апо́стол Петр, А́нгелом укрепля́емый;

ра́дуйся, печа́ли вся́кия избавля́емый.

Ра́дуйся, христиани́на себе́ испове́давый;

ра́дуйся, ра́зумом Боже́ственным просвеще́нный.

Ра́дуйся, уз теле́сных разреши́тися возжеле́вый;

ра́дуйся, в ру́це Бо́жии себе́ преда́вый.

Ра́дуйся, Го́спода ве́рный служи́телю;

ра́дуйся, Го́рняго Иерусали́ма жи́телю.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 7

Хотя́ вразуми́ти нечести́ваго царя́, яви́лся еси́ тому́, великому́чениче, рек: «Исцеле́ние от Го́спода прия́х, да побежду́ тя и отца́ твоего́ диа́вола», – и та́ко глаго́ля, вопия́л еси́ в Тро́ице сла́вимому и покланя́емому Еди́ному Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́вая муче́ния изобре́те тебе́ науча́емый от диа́вола Де́кий нечести́вый: повеле́ истяза́ти тя мече́м и огне́м; ты же, ве́дая, я́ко гони́тель сей не и́мать вла́сти над душе́ю твое́ю, смире́нно претерпе́л еси́ вся, о ни́хже тебе́ пое́м:

Ра́дуйся, до́блестне истяза́ния терпе́вый;

ра́дуйся, а́нгельскую песнь в страда́ниих воспе́вый.

Ра́дуйся, муче́нием вре́менным ве́чнаго изба́вленный;

ра́дуйся, небе́снаго венца́ удосто́енный.

Ра́дуйся, кро́вию му́ченическою пла́мень угаси́вый;

ра́дуйся, темни́цу я́ко черто́г Бо́жий вмени́вый.

Ра́дуйся, Го́спода пред собо́ю зряй;

ра́дуйся, ны́не одесну́ю его́ предстоя́й.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 8

Стра́нное чу́до зрим тя, му́чениче Мерку́рие, неопа́льна и неврежде́нна стоя́ща, исцеле́нна су́ща, и Христа́ Бо́га и́стинна испове́дающа, и благода́рне взыва́юща Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 8

Весь быв подо́бен отроко́м в пе́щи халде́йстей, му́чениче Христо́в, в пла́мени горя́щем неопа́лен пребыва́я и ро́су благода́ти от Го́спода восприи́м, научи́л еси́ нас со умиле́нием воспева́ти си́це:

Ра́дуйся, све́том Ева́нгельским озаре́нный;

ра́дуйся, Враче́м душ и теле́с исцеле́нный.

Ра́дуйся, в му́ченических по́двизех И́стину возвеща́яй;

ра́дуйся, воскресе́ния, по словеси́ Христо́ву, ча́яй.

Ра́дуйся, сла́вен в со́нме святы́х явле́нный;

ра́дуйся, мно́гими ра́нами испещре́нный.

Ра́дуйся, Христо́во благоуха́ние источа́яй;

ра́дуйся, его́же и нас сподобля́яй.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 9

Вся́кое естество́ ужасе́ся, ви́дя тя, страда́льче, на смерть ведо́ма, смире́нна и незло́бива, проще́ния мучи́телем от Бо́га прося́ща, небе́сных селе́ний дости́гнути жела́юща, во е́же пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́и суему́дреннии ничесо́же изрещи́ возмо́гут о явле́нии тебе́ Творца́ вся́ческих, И́же Сам рече́: «Мерку́рие, прииди́ ко Мне, и Аз упоко́ю тя, приими́ вене́ц по́двига твоего́». Мы же в похвалу́ тебе́ прино́сим:

Ра́дуйся, водо́ю живо́ю напое́нный;

ра́дуйся, доброде́тельми, я́ко би́сером, украше́нный.

Ра́дуйся, главу́ на усече́ние подклони́вый;

ра́дуйся, вене́ц сла́вы прие́мый.

Ра́дуйся, и́дольскую пре́лесть низложи́вый;

ра́дуйся, предста́тельством твои́м нас уте́шивый.

Ра́дуйся, Со́лнца Пра́вды луче́ не угаса́ющая;

ра́дуйся, свеще́ в неразу́мии су́щих просвеща́ющая.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 10

Спасе́ние дарова́ ти Госпо́дь, во́ине Христо́в непобеди́ме, и возра́довася Це́рковь торжеству́ющая, ви́дящи Го́спода я́ко Отца́ чадолюби́ва, во объя́тия Своя́ прие́мшаго чи́стую ду́шу твою́, и гла́сом ве́лиим возгласи́: Аллилу́ия.

И́кос 10

Сте́ну непоколеби́му воздви́же тя ве́рным Госпо́дь, не то́кмо ду́шу твою́ просла́ви, но и те́ло страда́льческое сла́вою украси́ и облагоуха́, досточу́дне му́чениче. Мы же, Сла́ву Бо́жию ви́дяще на тебе́, зове́м:

Ра́дуйся, кади́ло благоуха́нное;

ра́дуйся, ми́ро драгоце́нное.

Ра́дуйся, бога́тство нетле́нное да́руяй;

ра́дуйся, от нищеты́ избавля́яй.

Ра́дуйся, исцеле́ния оби́льно источа́яй;

ра́дуйся, душе́вных обстоя́ний свобожда́яй.

Ра́дуйся, спаси́тельного терпе́ния о́браз яви́вый;

ра́дуйся, тве́рдому стоя́нию в ве́ре Христо́ве научи́вый.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 11

Пе́ние моли́твенное принесе́ святи́тель Васи́лий пред ико́ною Пречи́стыя Богоро́дицы, иде́же и ты, я́ко страж вели́чия Ея́, изображе́н был еси́: и а́бие о́браз твой сокры́ся и посе́м с копие́м, кро́вию обагре́нным, па́ки яви́ся. В сем святи́тель Христо́в уразуме́в сверше́ние во́ли Бо́жия о избавле́нии Це́ркве от Иулиа́на отсту́пника, рече́: Аллилу́ия.

И́кос 11

Свет Христо́в возсия́ в Це́ркви святе́й, егда́ чуде́сне повеле́ ти Госпо́дь порази́ти прего́рдаго отсту́пника копие́м твои́м, и та́ко положи́ коне́ц гоне́нием на Це́рковь Свою́ от о́наго. Мы же, сла́вяще смотре́ние Прему́дрости Бо́жия, тебе́ пое́м:

Ра́дуйся, благоче́стием, я́ко мо́лния, блиста́яй;

ра́дуйся, гро́ме, злоче́стие поража́яй.

Ра́дуйся, поклоне́ние тва́ри упраздни́вый;

ра́дуйся, кресто́м побе́ду возвести́вый.

Ра́дуйся, во́ине благознамени́тый;

ра́дуйся, венцено́сче наро́читый.

Ра́дуйся, моли́твам на́шим внима́яй;

ра́дуйся, вся́каго зла избавля́яй.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 12

Благода́тию Бо́жиею спасы́й ду́шу твою́, страстоте́рпче святы́й, не преста́й и о нас, грехми́ до́лу пове́рженных, возноси́ти моле́ния те́плая к Престо́лу Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих, да возмо́жем во сла́ве взыва́ти Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́щим твое́ заступле́ние и притека́ющим к тебе́, му́чениче Мерку́рие, предста́тель ве́рный бу́ди и не отве́ржи нас, ны́не моля́щихся тебе́ и из глубины́ души́ взыва́ющих:

Ра́дуйся, Творцу́ вселе́нныя предстоя́й;

ра́дуйся, за лю́ди Бо́га прося́й.

Ра́дуйся, сто́лпе церко́вный, ве́ру утвержда́яй;

ра́дуйся, сове́ты нечести́вых разруша́яй.

Ра́дуйся, све́те, благоче́стие возраща́яй;

ра́дуйся, мглу грехо́вную истребля́яй.

Ра́дуйся, к покая́нию нас призыва́яй;

ра́дуйся, наде́жду на спасе́ние полага́яй.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 13

О страстоте́рпче до́блий, му́чениче сла́вный, свя́те Мерку́рие! Ны́нешнее на́ше прие́м приноше́ние, не преста́й Го́спода моли́ти, да изба́вит нас твои́м хода́тайством гее́нны о́гненныя и сподо́бит воспева́ти с ли́ки а́нгельскими побе́дную песнь: Аллилу́ия.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.] [Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

И́кос 1

А́нгел Госпо́день, еще́ язы́чнику ти су́щу, Мерку́рие, предуказа́ твое́ служе́ние ко сла́ве и́мене Бо́жия, егда́ призва́ тя от Арме́нии в Рим и даде́ ти меч на побе́ду, и́мже ди́вная сотвори́л еси́. Сего́ ра́ди приле́жно вопие́м:

Ра́дуйся, сосу́де, Бо́гом избра́нный;

ра́дуйся, десни́цею Бо́жиею незри́мо води́мый.

Ра́дуйся, Сла́вою Бо́жиею прославля́емый;

ра́дуйся, вре́менным ве́чному послужи́вый.

Ра́дуйся, А́нгелы укрепля́емый;

ра́дуйся, в страда́нии вене́ц сла́вы получи́вый.

Ра́дуйся, всели́выйся в черто́ги ми́ра Го́рняго;

ра́дуйся, моли́твенно не оставля́яй ми́ра до́льняго.

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Конда́к 1

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Избра́нному от во́инства земна́го в небе́сное, предстоя́щему Престо́лу Царя́ Сла́вы, великому́ченику Мерку́рию благогове́йное пе́ние прино́сим: моли́ся усе́рдно ко Го́споду за лю́ди, почита́ющия и во умиле́нии воспева́ющия тя:

Ра́дуйся, Мерку́рие, изря́дный уго́дниче Христо́в и во́ине непобеди́мый.

Моли́тва

О великому́чениче святы́й и до́блий во́ине Христо́в Мерку́рие, страда́нием, кро́вию и сме́ртию свое́ю ве́рность Христу́ и Це́ркви Его́ свиде́тельствовавый и сего́ ра́ди вене́ц жи́зни от Него́ прие́мый! Ны́не в хвале́бных пе́снех тебе́ прославля́юще, смире́нно к тебе́ припа́даем и усе́рдно мо́лим: предста́тель бу́ди пред Бо́гом о душа́х на́ших неусы́пный, умоли́ Влады́ку Го́спода, да сохрани́т Святу́ю Це́рковь Свою́ и всех чад ея́ в сою́зе любве́ и единомы́слии, да утверди́тся мир и безмяте́жие в лю́дех, во оте́честве на́шем живу́щих, да позна́ют вси, я́ко Христо́с есть Путь, И́стина и Жи́знь, и да прии́дут к Нему́ вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и упоко́ит их. О вели́кий уго́дниче Бо́жий! Кре́пкое стоя́ние в ве́ре на́шей да́руй нам, благода́тную по́мощь нам низпосли́, да ми́рное, ти́хое и богоуго́дное житие́ поживе́м в ве́це сем и досто́йно с тобо́ю в день о́ный восхва́лим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондaкъ №, глaсъ }

И#збрaнному t в0инства земнaгw въ нбcное, предстоsщему пrт0лу цRS слaвы, великом§нку меркyрію бlгоговёйное пёніе прин0симъ: мол1исz ўсeрднw ко гDу за лю1ди, почитaющыz и3 во ўмилeніи воспэвaющыz тS:

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Јкосъ №

ЃгGлъ гDень, є3щE kзhчнику ти сyщу, меркyріе, предуказA твоE служeніе ко слaвэ и4мене б9іz, є3гдA призвa тz t ґрмeніи въ ри1мъ и3 дадe ти мeчь на побёду, и4мже ди6внаz сотвори1лъ є3си2. Сегw2 рaди прилёжнw вопіeмъ:

Рaдуйсz, сосyде, бGомъ и3збрaнный: рaдуйсz, десни1цею б9іею незри1мw води1мый. Рaдуйсz, слaвою б9іею прославлsемый: рaдуйсz, врeменнымъ вёчному послужи1вый. Рaдуйсz, ѓгGлы ўкрэплsемый: рaдуйсz, въ страдaніи вэнeцъ слaвы получи1вый. Рaдуйсz, всели1выйсz въ черт0ги мjра г0рнzгw: рaдуйсz, мlтвеннw не њставлszй мjра д0льнzгw.

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Кондaкъ в7

Ви1дz џкомъ тэлес1нымъ дyха безпл0тнаго и3 ўши1ма слhшz глаг0лы: не забyди гDа бGа твоегw2, є3гдA побэди1ши врагHвъ. Сeрдцемъ пріsлъ є3си2, меркyріе, повелёніе сіE ѓгGльское и3 во ўмилeніи рeклъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумёти тщaщесz толи1кую си1лу твою2, дивлsхусz в0ини, џкрестъ тебє2 стоsщіи, толи1цэй си1лэ твоeй, не вёдуще nрyжіz, t ѓгGла тебЁ вручeннагw, мh же, д¦омъ с™hмъ познaвше си1лу б9ію, въ тебЁ kвлeнную, навык0хомъ пёти:

Рaдуйсz, мeчь, ввёренный бGомъ, сохрани1вый: рaдуйсz, зал0гъ бlгодaти въ себЁ возрасти1вый. Рaдуйсz, мечeмъ ѓгGльскимъ полки2 в†рварскіz порази1вый: рaдуйсz, вёрою прeлесть јдwльскую низложи1вый. Рaдуйсz, рaдwсти ми1ра сегw2 нивочт0же вмэни1вый: рaдуйсz, вёчнэй рaдости себE ўгот0вавый. Рaдуйсz, си1лу б9ію въ себЁ kви1вый: рaдуйсz, повелёніе ѓгGлово и3сп0лнивый.

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Кондaкъ G

Си1лы б9іz въ тебЁ не вёдаz, слaвне меркyріе, дeкій нечести1вый постaви тS над8 в0йскомъ свои1мъ начaльствовати: тh же, ни во что2 вмэнsz ми1лwсти и3 дaры є3гw2, въ нищетЁ дух0внэй и3ст0чнику млcтей всsческихъ и3 щедр0тъ взывaлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz ѓгGла попечeніе њ тебЁ, с™е меркyріе, воздвизaюща тS не т0кмw t снA тэлeснагw, но подвизaюща на б0дрствованіе дух0вное и3 п0прище страдaльческое, бlагодaрнэ под8sлъ є3си2 служeніе сіE. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2 сицев†z:

Рaдуйсz, зрёніемъ ѓгGлwвъ нбcныхъ почтeнный: рaдуйсz, попечeніемъ и4хъ не њстaвленный. Рaдуйсz, ко сп7сeнію и4ми побуждaемый: рaдуйсz, д¦а с™aгw хрaме њсщ7eнный. Рaдуйсz, свётомъ нетлённымъ сіszй: рaдуйсz, пyть къ жи1зни вёчнэй њсвэщazй. Рaдуйсz, бlговёстіе б9іе пріeмлzй: рaдуйсz, бlгодарeніе њ нeмъ воздаsй.

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Кондaкъ д7

Бyрz житeйскихъ смzтeній не ўстраши1 тz, д0блій в0ине хrт0въ, є3гдA воспомzнyлъ є3си2 словесA роди1телєва: бlжeнни в0ини цRS нбcнагw, и3 ўстреми1лсz є3си2 сeрдцемъ твои1мъ въ в0инство сіE, tрэшazсz t п0честей земнhхъ, вопіS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhша вразумлeніе ѓгGльское, воспомzнyлъ є3си2 наставлeніе роди1телево, и3 ўмили1всz сeрдцемъ, рыдaлъ є3си2: ўвы2 мнЁ, грёшному, кaкw и4зсше душA моS, не вёдzщи к0рене бGопознaніz! Кaкw предстaну ти2, б9е, въ чaсъ послёдній и3 смeртный, к0е сл0во и3зрекY во њправдaніе грёшныz души2 моеS; Мh же, таковhмъ покаsніемъ вразумлsеми, глаг0лемъ ти2:

Рaдуйсz, слезaми дyшу њмhвый: рaдуйсz, чи1ста себE бGу kви1вый. Рaдуйсz, покаsнію нaсъ научazй: рaдуйсz, рyцэ къ бGу за ны2 воздэвazй. Рaдуйсz, мlтвами твои1ми нaсъ сп7сazй: рaдуйсz, житіeмъ твои1мъ нaсъ вразумлszй. Рaдуйсz, џбразъ чистоты2 въ себЁ kви1вый: рaдуйсz, цRковь хrт0ву ўкраси1вый.

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Кондaкъ є7

Ѕвэзд0ю бGоразyміz наставлsемь, не принeслъ є3си2 жeртвы бGомeрзкіz, желaz послёдовати пути2 хrт0ву и3 спод0битисz пи1ти чaшу є3гw2. Сегw2 рaди прeданъ, њклевeтанъ и3 заушeнъ бhлъ є3си2, ћкоже и3 гDь тв0й, во смирeніи пріeмлz сі‰ и3 вопіS: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дz тS, долготерпэли1ве меркyріе, совлeкшасz, по словеси2 ґпcльскому, вeтхагw человёка съ дэsньми є3гw2 и3 њблeкшасz чрез8 њчисти1тєльнаz страд†ніz въ н0ваго, по џбразу б9ію и3 под0бію сотворeннаго, во ўмилeніи поeмъ ти2:

Рaдуйсz, жeртву себE живyю бGу kви1вый: рaдуйсz, заушeніемъ стр†сти грэхHвныz ўмертви1вый. Рaдуйсz, кр0вію крещeніе пріsвый: рaдуйсz, въ нeмъ д¦а б9іz стzжaвый. Рaдуйсz, вёрою житіE преwбрази1вый: рaдуйсz, є3S рaди страдaти и3зв0ливый. Рaдуйсz, служeнію любвE поревновaвый: рaдуйсz, надeждою дyшу и3сп0лнивый.

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдника си1лы б9іz, ћже въ тебЁ, не вёдаz, дeкій безб0жный ўжасeсz. Мh же, бlгодaти б9іz тS и3сп0лнена, ћкw чaдо б9іе, и3сповёдующе, вопіeмъ творцY нaшему: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS свётъ въ души2 твоeй, страдaльче, є3гдA, tвeржену мjромъ, въ темни1цу вед0му и3 њпечaлену, ѓгGлъ kви1сz ти2 и3 глаг0ла: мужaйсz! Разрэшazй печ†ли вс‰кіz гDь зри1тъ тS! мh же, толи1кому њ тебЁ попечeнію дивsщесz, зовeмъ:

Рaдуйсz, ћкw ґпcлъ пeтръ, ѓгGломъ ўкрэплsемый: рaдуйсz, печaли всsкіz и3збавлsемый. Рaдуйсz, хrтіaнина себE и3сповёдавый: рaдуйсz, рaзумомъ бжcтвеннымъ просвэщeнный. Рaдуйсz, ќзъ тэлeсныхъ разрэши1тисz возжелёвый: рaдуйсz, въ рyцэ б9іи себE предaвый. Рaдуйсz, гDа вёрный служи1телю: рaдуйсz, г0рнzгw їеrли1ма жи1телю.

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Кондaкъ з7

ХотS вразуми1ти нечести1ваго царS, kви1лсz є3си2 томY, великом§нче, рeкъ: и3сцэлeніе t гDа пріsхъ, да побэждy тz и3 nтцA твоего2 діaвола: и3 тaкw глаг0лz, вопіsлъ є3си2 въ трbцэ слaвимому и3 покланsемому є3ди1ному бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

НHваz мучє1ніz и3зwбрёте тебЁ научaемый t діaвола дeкій нечести1вый: повелЁ и3стzзaти тS мечeмъ и3 nгнeмъ: тh же, вёдаz, ћкw гони1тель сeй не и4мать влaсти над8 душeю твоeю, смирeннw претерпёлъ є3си2 вс‰, њ ни1хже тебЁ поeмъ:

Рaдуйсz, д0блестнэ и3стzз†ніz терпёвый: рaдуйсz, ѓгGльскую пёснь въ страдaніихъ воспёвый. Рaдуйсz, мучeніемъ врeменнымъ вёчнагw и3збaвленный: рaдуйсz, нбcнагw вэнцA ўдост0енный. Рaдуйсz, кр0вію м§нческою плaмень ўгаси1вый: рaдуйсz, темни1цу ћкw черт0гъ б9ій вмэни1вый. Рaдуйсz, гDа пред8 соб0ю зрsй: рaдуйсz, нhнэ њдеснyю є3гw2 предстоsй.

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Кондaкъ }

Стрaнное чyдо зри1мъ тS, м§нче меркyріе, неwпaльна и3 невреждeнна стоsща, и3сцэлeнна сyща, и3 хrтA бGа и4стинна и3сповёдающа, и3 бlгодaрнэ взывaюща є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь бhвъ под0бенъ nтрокHмъ въ пещи2 халдeйстэй, м§нче хrт0въ, въ плaмени горsщемъ неwпaленъ пребывaz и3 р0су бlгодaти t гDа воспріи1мъ, научи1лъ є3си2 нaсъ со ўмилeніемъ воспэвaти си1це:

Рaдуйсz, свётомъ є3ђльскимъ њзарeнный: рaдуйсz, врачeмъ дyшъ и3 тэлeсъ и3сцэлeнный. Рaдуйсz, въ м§нческихъ п0двизэхъ и4стину возвэщazй: рaдуйсz, воскrніz, по словеси2 хrт0ву, чazй. Рaдуйсz, слaвенъ въ с0нмэ с™hхъ kвлeнный: рaдуйсz, мн0гими рaнами и3спещрeнный. Рaдуйсz, хrт0во бlгоухaніе и3сточazй: рaдуйсz, є3гHже и3 нaсъ сподоблszй.

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Кондaкъ f7

Всsкое є3стество2 ўжасeсz, ви1дz тS, страдaльче, на смeрть вед0ма, смирeнна и3 неѕл0бива, прощeніz мучи1телємъ t бGа просsща, нбcныхъ селeній дости1гнути желaюща, во є4же пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡и суемyдренніи ничес0же и3зрещи2 возм0гутъ њ kвлeніи тебЁ творцA всsческихъ, и4же сaмъ речE: меркyріе, пріиди2 ко мнЁ, и3 ѓзъ ўпок0ю тS, пріими2 вэнeцъ п0двига твоегw2. Мh же въ похвалY тебЁ прин0симъ:

Рaдуйсz, вод0ю жив0ю напоeнный: рaдуйсz, добродётельми, ћкw би1серомъ, ўкрашeнный. Рaдуйсz, главY на ўсэчeніе подклони1вый: рaдуйсz, вэнeцъ слaвый пріeмый. Рaдуйсz, јдwльскую прeлесть низложи1вый: рaдуйсz, предстaтельствомъ твои1мъ нaсъ ўтёшивый. Рaдуйсz, сlнца прaвды лучE не ўгасaющаz: рaдуйсz, свэщE, въ неразyміи сyщихъ просвэщaющаz.

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Кондaкъ ‹

Сп7сeніе даровa ти гDь, в0ине хrт0въ непобэди1ме, и3 возрaдовасz цRковь торжествyющаz, ви1дzщи гDа ћкw nц7A чадолюби1ва, во њб8‰тіz сво‰ пріeмшаго чи1стую дyшу твою2, и3 глaсомъ вeліимъ возгласи2: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Стёну непоколеби1му воздви1же тS вBрнымъ гDь, не т0кмw дyшу твою2 прослaви, но и3 тёло страдaльческое слaвою ўкраси2 и3 њбlгоухA, досточyдне м§нче. Мh же, слaву б9ію ви1дzще на тебЁ, зовeмъ:

Рaдуйсz, кади1ло бlгоухaнное: рaдуйсz, мЂро драгоцённое. Рaдуйсz, богaтство нетлённое дaруzй: рaдуйсz, t нищеты2 и3збавлszй. Рaдуйсz, и3сцэлє1ніz nби1льнw и3сточazй: рaдуйсz, душeвныхъ њбстоsній свобождazй. Рaдуйсz, сп7си1тельнагw терпёніz џбразъ kви1вый: рaдуйсz, твeрдому стоsнію въ вёрэ хrт0вэ научи1вый.

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Кондaкъ №i

Пёніе мlтвенное принесE с™и1тель васjлій пред8 їкHною пречcтыz бцdы, и3дёже и3 ты2, ћкw стрaжъ вели1чіz є3S, и3зwбражeнъ бhлъ є3си2: и3 ѓбіе џбразъ тв0й сокрhсz и3 посeмъ съ копіeмъ, кр0вію њбагрeннымъ, пaки kви1сz. Въ сeмъ с™и1тель хrт0въ ўразумёвъ свершeніе в0ли б9іz њ и3збавлeніи цRкве t їуліaна tстyпника, речE: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свётъ хrт0въ возсіS въ цRкви с™ёй, є3гдA чудeснэ повелё ти гDь порази1ти прег0рдаго tстyпника копіeмъ твои1мъ, и3 тaкw положи2 конeцъ гонeніємъ на цRковь свою2 t џнагw. Мh же, слaвzще смотрeніе премdрости б9іz, тебЁ поeмъ:

Рaдуйсz, бlгочeстіемъ, ћкw м0лніz, блистazй: рaдуйсz, гр0ме, ѕлочeстіе поражazй. Рaдуйсz, поклонeніе твaри ўпраздни1вый: рaдуйсz, кrт0мъ побёду возвэсти1вый. Рaдуйсz, в0ине бlгознамени1тый: рaдуйсz, вэнцен0сче нар0читый. Рaдуйсz, мlтвамъ нaшымъ внимazй: рaдуйсz, всsкагw ѕлA и3збавлszй.

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Кондaкъ в7i

Бlгодaтію б9іею сп7сhй дyшу твою2, страстотeрпче с™hй, не престaй и3 њ нaсъ, грэхми2 д0лу повeрженныхъ, возноси1ти молє1ніz тє1плаz къ пrт0лу цRz цaрствующихъ и3 гDа госп0дствующихъ, да возм0жемъ во слaвэ взывaти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1щымъ твоE заступлeніе и3 притекaющымъ къ тебЁ, м§нче меркyріе, предстaтель вёрный бyди и3 не tвeржи нaсъ, нhнэ молsщихсz тебЁ и3 и3з8 глубины2 души2 взывaющихъ:

Рaдуйсz, творцY вселeнныz предстоsй: рaдуйсz, за лю1ди бGа просsй. Рaдуйсz, ст0лпе цRк0вный, вёру ўтверждazй: рaдуйсz, совёты нечести1выхъ разрушazй. Рaдуйсz, свёте, бlгочeстіе возращazй: рaдуйсz, мглY грэх0вную и3стреблszй. Рaдуйсz, къ покаsнію нaсъ призывazй: рaдуйсz, надeжду на сп7сeніе полагazй.

Рaдуйсz, меркyріе, и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ и3 в0ине непобэди1мый.

Кондaкъ Gi

Q стrтотeрпче д0блій, м§нче слaвный, с™е меркyріе! Нhнэшнее нaше пріeмъ приношeніе, не престaй гDа моли1ти, да и3збaвитъ нaсъ твои1мъ ходaтайствомъ геeнны џгненныz и3 спод0битъ воспэвaти съ ли6ки ѓгGльскими побёдную пёснь: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлъ гDень:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнному t в0инства:

Моли1тва

Q великом§нче с™hй и3 д0блій в0ине хrт0въ меркyріе, страдaніемъ, кр0вію и3 смeртію своeю вёрность хrтY и3 цRкви є3гw2 свидётельствовавый и3 сегw2 рaди вэнeцъ жи1зни t негw2 пріeмый! Нhнэ въ хвалeбныхъ пёснехъ тебE прославлsюще, смирeннw къ тебЁ припaдаемъ и3 ўсeрднw м0лимъ: предстaтель бyди пред8 бGомъ њ душaхъ нaшихъ неусhпный, ўмоли2 вLку гDа, да сохрани1тъ цRковь свою2 и3 всёхъ чaдъ є3S въ сою1зэ любвE и3 є3диномhсліи, да ўтверди1тсz ми1ръ и3 безмzтeжіе въ лю1дехъ, во nтeчествэ нaшемъ живyщихъ, да познaютъ вси2, ћкw хrт0съ є4сть пyть, и4стина и3 жи1знь, и3 да пріи1дутъ къ немY вси2 труждaющіисz и3 њбременeнніи, и3 ўпок0итъ и5хъ. q вели1кій ўг0дниче б9ій! крёпкое стоsніе въ вёрэ нaшей дaруй нaмъ, бlгодaтную п0мощь нaмъ низпосли2, да ми1рное, ти1хое и3 бGоуг0дное житіE поживeмъ въ вёцэ сeмъ и3 дост0йнw съ тоб0ю въ дeнь џный восхвaлимъ прес™yю трbцу, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Очікується текст

Знайшли помилку