...
Акафісти,  Двунадесятим святам

Акафіст Успінню Пресвятої Богородиці

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нной от всех родо́в Божией Матери и Цари́це, восходя́щей от земли́ к Небеси́, благогове́йная пе́ния о пречестне́м Твое́м Успе́нии прино́сим раби́ Твои́, Богоро́дице. Ты же, я́ко и́мущая побе́ду над сме́ртию, от вся́ких нас смертоно́сных бед свободи́, да зове́м Ти:

Ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м нас не оставля́ющая.

Икос 1

Кондaкъ №

И#збрaнной t всёхъ родHвъ б9іей м™ри и3 цRи1цэ, восходsщей t земли2 къ нб7си2, бlгоговBйнаz пBніz њ пречестнёмъ твоeмъ ўспeніи прин0симъ раби2 твои2, бцdе. тh же ћкw и3мyщаz побёду над8 смeртію, t всsкихъ нaсъ смертон0сныхъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку