...
Акафісти,  Святим

Акафіст святителю Тихону Задонському

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нный уго́дниче Христо́в, Святи́телю о́тче Ти́хоне, возсия́вый ми́рови, я́ко светоза́рное свети́ло, прославля́юще просла́вльшаго тя Го́спода, дарова́вшаго нам в тебе́ но́ваго вели́каго моли́твенника и помо́щника, ско́раго неду́гов душе́вных же и теле́сных цели́теля, похва́льное воспева́ем ти пе́ние: ты же, име́яй ве́лие дерзнове́ние к Влады́чице небесе́ и земли́, от вся́ких нас бед свобо́ди зову́щих:

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кий и пресла́вный Чудотво́рче.

Икос 1

Кондaкъ №

И#збрaнный ўг0дниче хrт0въ, с™и1телю џ§е тЂхwне, возсіsвый мjрови, ћкw свэтозaрное свэти1ло, прославлsюще прослaвльшаго тS гDа, даровaвшаго нaмъ въ тебЁ н0ваго вели1каго мlтвенника и3 пом0щника, ск0раго недyгwвъ душeвныхъ же и3 тэлeсныхъ цэли1телz, похвaльное воспэвaемъ ти2 пёніе: тh же, и3мёzй вeліе дерзновeніе къ вLцэ небесE и3 земли2, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2 зовyщихъ:

Рaдуйсz, тЂхwне, вели1кій и3 преслaвный чудотв0рче.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку