...


Акафісти,  Різні

Акафіст святителю Миколаю Чудотворцю

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ми́ру всему́ источа́яй многоце́нное ми́лости ми́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя любо́вию, святи́телю Нико́лае; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя бед свободи́, да зову́ ти:

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Икос 1

Кондaкъ №

Возбрaнный чудотв0рче, и3 и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ, мjру всемY и3сточazй многоцённое ми1лости мЂро, и3 неисчерпaемое чудeсъ м0ре, восхвалsю тS люб0вію с™и1телю нік0лае: тh же ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, да зовy ти:

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Јкосъ №

Очікується текст