...
Акафісти,  Святим

Акафіст святителю Іоанну, архієпископу Шанхайському і Сан-Франциському, чудотворцю

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, всему́ ми́ру источа́яй оби́льныя струи́ духо́внаго наставле́ния и ди́вных чуде́с мно́жество, восхваля́ем тя с любо́вию и зове́м ти:

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́нне, в беда́х ско́рый помо́щниче.

Кондaкъ №

И#збрAнный чудотво2рче и3 и3зрSдный ўго2дниче хrто2въ, всемY мjру и3сточazй nби6льныz струи6 дух0внагw наставлeніz и3 ди1вныхъ чудeсъ мн0жество, восхвалsемъ тS съ люб0вію и3 зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку